20.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 350/38


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1234/2012,

19. detsember 2012,

millega muudetakse määrust (EL) nr 468/2010, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade ELi nimekiri

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999, (1) eriti selle artiklit 30,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 V peatükis on sätestatud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade kindlaksmääramise kord (IUU kalalaevad), samuti selliste laevade liidu nimekirja koostamise kord. Nimetatud määruse artiklis 37 on sätestatud sellisesse nimekirja kantud kalalaevade suhtes võetavad meetmed.

(2)

Liidu esimene IUU kalalaevade nimekiri kehtestati komisjoni määrusega (EL) nr 468/2010 (2) ning järgnevalt muudeti seda komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 724/2011 (3).

(3)

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 30 lõike 1 kohaselt peaks ELi nimekiri hõlmama ka selliseid kalalaevu, mille on ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimekirja kandnud piirkondlikud kalandusorganisatsioonid.

(4)

Kõik piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on võtnud vastu IUU kalalaevade nimekirja avaldamise põhimõtted ning ajakohastavad asjaomaseid nimekirju oma aastakoosolekutel (4).

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklile 30 ajakohastab komisjon ELi nimekirja pärast seda, kui on saanud piirkondlikelt kalandusorganisatsioonidelt nende laevade nimekirja, mis eeldatavalt või tõendatult tegelevad ebaseadusliku, teatamata või reguleerimata kalapüügiga.

(6)

Komisjon on saanud ajakohastatud nimekirjad piirkondlike kalandusorganisatsioonide aastakoosolekutelt.

(7)

Arvestades asjaolu, et üks ja sama laev võib olla kantud nimekirja eri nimede ja/või lipuriikide all sõltuvalt sellest, mis ajal laev lisati piirkondlike kalandusorganisatsioonide nimekirja, peaks ELi ajakohastatud nimekiri sisaldama vastavate piirkondlike kalandusorganisatsioonide kindlaksmääratud eri nimesid ja/või lipuriike.

(8)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 468/2010 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 468/2010 lisa B osa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 286, 29.10.2008, lk 1.

(2)  ELT L 131, 29.5.2010, lk 22.

(3)  ELT L 194, 26.7.2011, lk 14.

(4)  Viimati muudetud: Antarktika vete elusressursside kaitse komisjon (CCAMLR): 2011. aasta IUU nimekiri on vastu võetud CCAMLR-XXX aastakoosolekul 24.10.–4.11.2011; SEAFO: SEAFO hõlmab oma IUU nimekirjadega ka CCAMLR, NEAFC-B ja NAFO nimekirju; ICCAT: 2012. aasta IUU nimekiri on vastu võetud aastakoosolekul 2011. aasta novembris (soovitus 11-18); IATTC: 2012. aasta nimekiri on vastu võetud IATTC 83. koosolekul 2012. aasta juunis; NEAFC: IUU B nimekiri AM 2011-18, vastu võetud 30. aastakoosolekul 2011. aasta novembris; NAFO: 2012. aasta nimekiri on vastu võetud 33. aastakoosolekul 19.–23.9.2011; WCPFC: WCPFC IUU kalalaevade nimekiri 2012. aastaks on vastu võetud 30. märtsil 2012 (jõustus 30. mail 2012).


LISA

„B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 30 kohaselt nimekirja kantud laevad

Laeva IMO (1) identifitseerimisnumber / viide piirkondlikule kalandusorganisatsioonile

Laeva nimi (endine nimi (2))

Lipuriik või lipupiirkond (vastavalt piirkondlikule kalandusorganisatsioonile) (2)

Piirkondlik kalandusorganisatsioon, mille nimekirjas laev on (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (eelmine lipuriik: Saint Kitts ja Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tansaania (eelmised lipuriigid: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Teadmata (eelmised lipuriigid: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Indoneesia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Indoneesia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Teadmata

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Teadmata

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Teadmata

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (eelmised lipuriigid: Ekvatoriaal-Guinea, Ühendkuningriik)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Teadmata

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinea (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Teadmata (eelmised lipuriigid: Venemaa, Gruusia [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Teadmata

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (eelmine lipuriik: Seišellid)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruusia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Liibüa, Mani saar)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Teadmata

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (eelmine lipuriik: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Teadmata

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Teadmata (eelmine lipuriik: Malaisia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tansaania (eelmised lipuriigid: Põhja-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO] / teadmata [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Teadmata

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iraan (eelmine lipuriik: Hispaania)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Teadmata (eelmised lipuriigid: Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Teadmata (eelmised lipuriigid: Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Teadmata

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Teadmata

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Boliivia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Teadmata

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Togo [NAFO] / Portugal [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruusia

IATTC, ICCAT, WCPFC

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Hiina (eelmised lipuriigid: Gruusia, Venemaa)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Teadmata

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Ekvatoriaal-Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Mongoolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR] / teadmata [SEAFO] (viimased teadaolevad lipuriigid: Mongoolia, Togo [CCAMLR] / Ekvatoriaal-Guinea, Uruguay [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (viimased teadaolevad lipuriigid: Mongoolia, Ekvatoriaal-Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (eelmine lipuriik: Guinea (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Nigeeria (viimased teadaolevad lipuriigid: Togo, Ekvatoriaal-Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/POSEIDON)

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Liibüa, Ühendkuningriik)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Saint Vincent ja Grenadiinid)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Teadmata

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Togo, Seišellid)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Teadmata (viimased teadaolevad lipuriigid: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Hiina (eelmised lipuriigid: Gruusia, Venemaa)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tansaania [CCAMLR] / teadmata [SEAFO] (eelmised lipuriigid: Mongoolia, Namiibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tansaania (eelmised lipuriigid: Põhja-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Teadmata (viimane teadaolev lipuriik: Gruusia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (eelmine lipuriik: Maroko)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (International Maritime Organisation).

(2)  Lisateabe saamiseks vaadake piirkondlike kalandusorganisatsioonide veebisaite.”