14.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/43


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1029/2012,

25. oktoober 2012,

millega kehtestatakse erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu (edaspidi „liit”) ja Pakistani Islamivabariigi (edaspidi „Pakistan”) vahelised suhted põhinevad 1. septembril 2004 jõustunud koostöölepingul (2). Selle üks põhieesmärk on edendada kaubavahetuse kasvu ja arengut koostöölepingu osaliste vahel ning luua selleks vajalikud tingimused. Inimõiguste, sealhulgas töötajate põhiõiguste, ja demokraatlike põhimõtete järgimine on samuti lepingu oluline osa.

(2)

2010. aasta juulis ja augustis tabasid tugevate mussoonvihmade tagajärjel mitmeid Pakistani piirkondi, peamiselt Belutšistani provintsi, Khyber Pakhtunkhwa provintsi, Pandžabi ja Sindhi provintsi ning Gilgit-Baltistani ala, rängad üleujutused. ÜRO andmete kohaselt kannatas tulvavee tõttu umbes 20 miljonit inimest ja 20 % Pakistani territooriumist (vähemalt 160 000 km2) ning üleujutuste tagajärjel vajab kuni 12 miljonit inimest kiiresti humanitaarabi.

(3)

Sellises olukorras on esmane abivahend loomulikult humanitaarabi ja liit on selles vallas hädaolukorra algusest saadik aktiivselt tegutsenud ning on võtnud kohustuse anda Pakistanile rohkem kui 423 miljoni euro ulatuses hädaabi.

(4)

Oluline on kasutada Pakistani hädaolukorrast taastumise ja edasise arengu toetamiseks kõiki võimalikke vahendeid, kaasa arvatud kavandatud erakorralisi kaubandusmeetmeid, et edendada Pakistani eksporti ja toetada riigi edasist majanduslikku arengut, tagades samal ajal järjepidevuse ja ühtsuse säilimise kõigil tasanditel, pidades silmas jätkusuutliku pikaajalise strateegia väljatöötamist.

(5)

Looduskatastroofi tõsidus nõuab kohest ja ulatuslikku reageerimist ning sealjuures tuleb arvesse võtta Pakistani ja liidu partnerluse geostrateegilist tähtsust, mis on peamiselt seotud Pakistani võtmerolliga terrorismivastases võitluses, ning samal ajal toetada piirkonna üldist arengut, julgeolekut ja stabiilsust.

(6)

Ühepoolsete kaubandussoodustuste mõju peaks olema võimalik mõõta konkreetsete tulemustega töökohtade loomisel, vaesuse vähendamisel ning Pakistani töötava elanikkonna ja vaestega seotud jätkusuutliku arengu valdkonnas.

(7)

Euroopa Ülemkogu otsustas 16. septembri 2010. aasta järeldustele lisatud Pakistani käsitlevas avalduses volitada ministreid leppima kiiresti kokku põhjalikus lühikese, keskmise ja pika tähtajaga meetmete paketis, mis aitaks toetada Pakistani taastumist ja edasist arengut ning sisaldaks muu hulgas majanduse elavdamiseks ja majanduskasvu tagamiseks vajalikke ulatuslikke kaubandusmeetmeid.

(8)

Eelkõige rõhutas Euroopa Ülemkogu oma kindlat otsust anda erakorraliselt Pakistanile suurem juurdepääs liidu turule, vähendades selleks kiiresti ja piiratud tähtajaks Pakistanist imporditavate olulisemate toodete tollimaksusid. Nimetatud avaldusega seoses esitas komisjon ettepaneku paketi kohta, millesse on võetud 75 tooterühma, mis on iseloomulikud Pakistani üleujutustes kõige rängemini kannatanud piirkondade peamistele ekspordivaldkondadele, ning rõhutas, et kui Pakistani eksport liitu suureneks 100 miljoni euro võrra aastas või veelgi rohkem, oleks see piirkonnale käegakatsutavaks, oluliseks ja väärtuslikuks abiks.

(9)

Pakistani kaubavahetus liiduga koosneb peamiselt tekstiili- ja rõivatoodetest, mis 2009. aastal moodustasid 73,7 % Pakistani ekspordist liitu. Pakistan ekspordib ka etanooli ja nahku, mis lisaks tekstiili- ja rõivatoodetele on kujunenud n-ö tundlikeks tööstustoodeteks teatavates liikmesriikides, kus ülemaailmne majanduslangus on juba ühel või teisel määral mõjutanud tööstusvaldkonna töökohti. Selle valdkonna ettevõtted teevad jõupingutusi, et uue ülemaailmse kaubanduskeskkonnaga kohaneda.

(10)

Tekstiilitööstus on Pakistani majanduses ülimalt tähtis, see annab 8,5 % sisemajanduse koguproduktist ja seal töötab 38 % tööjõust, millest ligikaudu pooled on naised.

(11)

Arvestades raskustega, mida laastavad üleujutused Pakistani rahvale on põhjustanud, tehakse Pakistanile erakorralisi ühepoolseid kaubandussoodustusi, peatades ajutiselt teatavate Pakistanist eksporditavate olulisemate toodete suhtes tollimaksude kohaldamise. Selliste kaubandussoodustuste kehtestamine peaks avaldama liidu siseturule üksnes piiratud kahjulikku mõju ega tohiks negatiivselt mõjutada Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vähim arenenud liikmeid.

(12)

Neid meetmeid kavandatakse erakorralise paketi osana, et reageerida konkreetsele olukorrale Pakistanis. Need ei tohiks mingil juhul saada pretsedendiks liidu kaubanduspoliitikas teiste riikide suhtes.

(13)

Ühepoolseid kaubandussoodustusi tehakse kas tollimaksuvabastuse kujul liitu importimisel või tariifikvootide kujul.

(14)

Erakorraliste ühepoolsete kaubandussoodustuste saamiseks peab Pakistan järgima toodete päritolureegleid ja nendega seotud menetlusi ning tegema liiduga tõhusat halduskoostööd, et vältida pettuse ohtu. Soodustuste ajutise peatamise põhjuste hulka peaksid kuuluma sooduskorra aluseks olevate tingimuste tõsine ja süstemaatiline rikkumine, pettus või suutmatus teha kaupade päritolu kontrollimiseks halduskoostööd.

(15)

Päritolustaatusega toote mõiste määratlemisel, päritolu tõendamisel ja halduskoostöö toimingutes tuleks kohaldada komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (3) I osa IV jaotise 2. peatüki 1. jagu ja 1A jagu, välja arvatud nende jagude artiklid 68–71, 90–97i ja artikli 97j lõige 2. Päritolu kumulatsiooni osas tuleks nendel eesmärkidel lubada kasutada ainult liidu päritoluga materjale. Käesoleva määruse kohaselt kehtestatud ühepoolsete kaubandussoodustustega hõlmatud toodete päritolustaatuse kindlaksmääramisel ei tuleks kohaldada piirkondlikku kumulatsiooni ega ka muid kumulatsiooniliike, välja arvatud kumulatsioon liidu päritolu materjalidega, et tagada Pakistanis soovitud muutuste toimumine.

(16)

Et anda Pakistanile ühepoolsed kaubandussoodustused, peab liit saama vabastuse oma 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) I ja XIII artikli kohastest kohustustest vastavalt WTO asutamislepingu IX artiklile. WTO peanõukogu andis selle vabastuse 14. veebruaril 2012.

(17)

Et kaubandussoodustused avaldaksid viivitamata ja pidevalt mõju Pakistani majanduse elavdamisele pärast üleujutusi ning kooskõlas WTO antud vabastusega, on soovitav kehtestada ühepoolsete kaubandussoodustuste kehtivuse lõpu tähtpäevaks 31. detsember 2013.

(18)

Selleks et kiiresti reageerida ja tagada Pakistanile antavate ühepoolsete kaubandussoodustuste õiglane ja nõuetekohane toimimine ning et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused ajutise peatamise osas, mis on seotud tolliprotseduuride ja tolliga seoses võetud kohustuste mittetäitmisega, inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete Pakistani-poolse tõsise ja süstemaatilise rikkumisega või sellega, et Pakistan ei hoidu alates 1. juulist 2012 uute eksporditollimaksude kehtestamisest või olemasolevate eksporditollimaksude või muude samaväärsete maksude suurendamisest või mis tahes muudest piirangutest või keeldudest, mis puudutavad kõikide nende materjalide eksporti või ekspordiks müümist, mida kasutatakse käesoleva määrusega hõlmatud toodete tootmiseks, tuleks komisjonile anda volitused võtta vastu viivitamatult kohaldatavaid rakendusakte, kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (4).

(19)

Et teha vajalikke tehnilisi kohandusi nende kaupade loetelus, mille kohta kehtivad ühepoolsed kaubandussoodustused, ning arvata kaupu käesoleva määruse reguleerimisalast välja juhul, kui määruses nimetatud kauba impordi maht ületab teatava taseme, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte I ja II lisa muutmise kohta, et võtta arvesse kombineeritud nomenklatuuri muudatusi ning arvata kaupu käesoleva määruse reguleerimisalast välja. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(20)

Selleks et viivitamatult reageerida nende kaupade oluliselt suurenenud impordile, mille sissevedu liitu on tollimaksuvaba ja millel võib olla negatiivne mõju liidu tootjatele, peaks komisjonil olema õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et sellised kaubad kiirmenetluse korras käesoleva määruse reguleerimisalast välja arvata.

(21)

Komisjon peaks hiljemalt kahe aasta möödudes käesoleva määruse kehtivusaja lõppemisest esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande nende ühepoolsete kaubandussoodustuste mõju kohta. Selles aruandes peaks sisalduma üksikasjalik analüüs, milles käsitletakse soodustuste mõju Pakistani majandusele ning mõju kaubandusele ja liidu tollituludele ning liidu majandusele ja tööhõivele. Aruandes peaks komisjon eriti arvesse võtma ühepoolsete kaubandussoodustuste mõju töökohtade loomisele, vaesuse vähendamisele ning Pakistani töötava elanikkonna ja vaestega seotud jätkusuutlikule arengule,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sooduskord

1.   I lisas loetletud ja Pakistanist pärit tooted on liitu importimisel vabastatud tollimaksudest.

2.   II lisas loetletud ja Pakistanist pärit tooted imporditakse liitu vastavalt artiklis 3 sätestatud erisätetele.

Artikkel 2

Sooduskorra saamise tingimused

1.   Artiklis 1 nimetatud sooduskorra saamiseks on vaja täita järgmised tingimused:

a)

järgitakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 I osa IV jaotise 2. peatüki 1. ja 1A jao 1. ja 2. alajaos (välja arvatud nende jagude artiklid 68–71, 90–97i ja artikli 97j lõige 2) sätestatud toodete päritolureegleid ja nendega seotud menetlusi. Käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud korra alla kuuluvate toodete päritolustaatuse kindlaksmääramisel on lubatud ainult kumulatsioon liidu päritolu materjalidega. Piirkondlik kumulatsioon ja muud kumulatsiooniliigid, välja arvatud kumulatsioon liidu päritolu materjalidega, ei ole lubatud;

b)

järgitakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 I osa IV jaotise 2. peatüki 1. jao 3. alajaos sätestatud halduskoostöö meetodeid;

c)

Pakistan ei riku tõsiselt ega süstemaatiliselt inimõigusi, sealhulgas töötajate põhiõigusi, ning demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid;

d)

Pakistan hoidub alates 1. juulist 2012 uute tollimaksude kehtestamisest või olemasolevate tollimaksude ja muude samaväärsete maksude tõstmisest või mis tahes muudest piirangutest ja keeldudest, mis puudutavad sellise materjali eksporti või ekspordiks müüki, mida kasutatakse peamiselt kaubandussoodustustega hõlmatud ja liidu territooriumile suunatud toodete tootmiseks.

2.   Käesoleva määruse kohaselt Pakistani pädeva asutuse poolt välja antud päritolusertifikaadi vormi A lahtris 4 peab olema märge „Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012 (5)” („Ühepoolne meede – määrus (EL) nr 1029/2012”).

Artikkel 3

Tariifikvoodid

1.   II lisas loetletud tooteid lubatakse liitu importida selles lisas sätestatud liidu tariifikvootide piires tollimaksuvabalt.

2.   Lõikes 1 osutatud ja II lisas loetletud tariifikvoote haldab komisjon vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 4

Toodete väljaarvamine käesoleva määruse reguleerimisalast

1.   Kui tolliasutuste impordiandmete põhjal suureneb mõne I lisas loetletud ja Pakistanist pärit toote impordi maht 2012. või 2013. kalendriaastal aastate 2009–2011 keskmise mahuga võrreldes 25 % või rohkem, arvatakse see toode vastavalt 2012. või 2013. aasta lõpuni käesoleva määruse reguleerimisalast välja. Käesoleva lõike kohaldamiseks on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 6, et muuta I lisa, nii et see toode arvatakse vastava aasta lõpuni käesoleva määruse reguleerimisalast välja.

2.   Pärast delegeeritud õigusakti jõustumist kohaldatakse lõikes 1 osutatud toote impordi puhul enamsoodustusrežiimi või muid kohaldatavaid tollimakse.

Artikkel 5

Lisade tehniline kohandamine

Komisjonil on artikli 6 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks, et teha muudatused ning kombineeritud nomenklatuuri ja TARICi alamrubriikide muutmise tõttu vajalikud tehnilised kohandused.

Artikkel 6

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu artiklites 4 ja 5 osutatud delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklites 4 ja 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile käesoleva määruse kohaldamise ajaks.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 4 ja 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaks määratud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artiklite 4 ja 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 7

Kiirmenetlus

1.   Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kooskõlas artikli 6 lõikes 5 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti viivitamata kehtetuks pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväiteid.

Artikkel 8

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab tolliseadustiku komitee, mis on loodud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (6) artikli 247a lõikega 1 ja artikli 248a lõikega 1. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses. Nimetatud komitee võib käsitleda kõiki käesoleva määruse kohaldamisega seotud küsimusi, mille on tõstatanud komisjon või mille käsitlemist on taotlenud liikmesriik.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes kõnealuse määruse artikliga 5.

Artikkel 9

Ajutine peatamine

1.   Kui komisjon leiab, et on piisavalt tõendeid artiklis 2 sätestatud tingimuste täitmata jätmise kohta, võib komisjon olukorra kiireks lahendamiseks viivitamatult kohaldatavate rakendusaktide abil peatada käesoleva määrusega ette nähtud sooduskorra täielikult või osaliselt kuni kuueks kuuks tingimusel, et ta on eelnevalt:

a)

teavitanud artikli 8 lõikes 1 osutatud komiteed;

b)

pöördunud liikmesriikide poole, et need võtaksid tarvitusele ettevaatusabinõud, mis on vajalikud liidu finantshuvide kaitseks või selleks, et Pakistan täidaks artiklis 2 sätestatud tingimusi;

c)

avaldanud Euroopa Liidu Teatajas teadaande, et esineb põhjendatud kahtlusi selle kohta, kuidas Pakistan kohaldab sooduskorda või järgib artiklit 2, ning see võib muuta küsitavaks Pakistani õiguse kohaldada käesoleva määrusega kehtestatud sooduskorda;

d)

teavitanud Pakistani igast käesoleva lõike kohaselt tehtud otsusest enne selle jõustumist.

2.   Ajutise peatamise lõppedes võtab komisjon rakendusaktina vastu otsuse lõpetada peatamine või pikendada selle kehtivusaega.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 8 lõikes 2 osutatud menetlusega.

4.   Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mis võib õigustada sooduskorra ajutist peatamist või peatamise pikendamist.

Artikkel 10

Aruanne

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. detsembril 2015 aruande käesoleva määruse kohaldamise ja mõju kohta.

Artikkel 11

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse alates selle jõustumise kuupäevast kuni 31. detsembrini 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 25. oktoober 2012

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 4. oktoobri 2012. aasta otsus.

(2)  Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta otsus 2004/870/EÜ Euroopa Ühenduse ja Pakistani Islamivabariigi koostöölepingu sõlmimise kohta (ELT L 378, 23.12.2004, lk 22).

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(4)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(5)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 43.

(6)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


I LISA

TOOTED, MIS VABASTATAKSE TOLLIMAKSUST

Tooted, mille suhtes meetmeid kohaldatakse, on tähistatud kaheksakohalise CN-koodiga. Koodidele vastavate toodete kirjeldused on esitatud nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) (1) I lisas. CN-koodide kirjeldused käesolevas lisas on üksnes informatiivsed.

CN-kood

Kauba kirjeldus

0712 39 00

Kuivatatud seened ja trühvlid tervelt, tükeldatult, viilutatult, purustatult või pulbrina, kuid muul viisil töötlemata (v.a seened perekonnast Agaricus, kõrvtarrikud (Auricularia spp.) ja kõhrikud (Tremella spp.))

5205 12 00

Ühekordne puuvillane lõng kammimata kiududest, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, keskmise joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43), v.a jaemüügiks pakendatud lõng

5205 22 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, keskmise joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43), v.a jaemüügiks pakendatud lõng

5205 32 00

Puuvillane mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng kammimata kiududest, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, keskmise joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43), v.a jaemüügiks pakendatud lõng

5205 42 00

Puuvillane mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, keskmise joontihedusega vähemalt 232,56 detsiteksi, kuid alla 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid mitte üle 43), v.a jaemüügiks pakendatud lõng

5208 11 90

Labasekoeline pleegitamata puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 100 g/m2, v.a riie sidumismaterjalide, haavasidemete ja meditsiinilise marli valmistamiseks

5208 12 16

Labasekoeline pleegitamata puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, laiusega kuni 165 cm

5208 12 19

Labasekoeline pleegitamata puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, laiusega üle 165 cm

5208 13 00

Pleegitamata puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, kolme- või neljalõngalise toimse, sh risttoimse sidusega

5208 19 00

Muu pleegitamata puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist

5208 21 90

Labasekoeline pleegitatud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 100 g/m2, v.a riie sidumismaterjalide, haavasidemete ja meditsiinilise marli valmistamiseks

5208 22 19

Labasekoeline pleegitatud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 100 g/m2, kuid mitte üle 130 g/m2, laiusega üle 165 cm

5208 22 96

Labasekoeline pleegitatud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 130 g/m2, laiusega kuni 165 cm

5208 29 00

Muu pleegitatud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist

5208 51 00

Labasekoeline trükitud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 100 g/m2

5208 52 00

Labasekoeline trükitud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2

5208 59 90

Muu trükitud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist

5209 11 00

Labasekoeline pleegitamata puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2

5209 12 00

Pleegitamata puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, kolme- või neljalõngalise toimse, sh risttoimse sidusega

5209 19 00

Muu pleegitamata puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist

5209 22 00

Pleegitatud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, kolme- või neljalõngalise toimse, sh risttoimse sidusega

5209 29 00

Muu pleegitatud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist

5209 32 00

Värvitud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, kolme- või neljalõngalise toimse, sh risttoimse sidusega

5211 12 00

Pleegitamata riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, kolme- või neljalõngalise toimse, sh risttoimse sidusega

5407 81 00

Riie sünteesfilamentlõngast, mis sisaldab alla 85 % massist sünteetilist kiudu, sh monofilamentkiudu, joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõige ei ületa 1 mm, segus peamiselt või üksnes lambavillaga, pleegitamata või pleegitatud

5407 82 00

Riie sünteesfilamentlõngast, mis sisaldab alla 85 % massist sünteetilist kiudu, sh monofilamentkiudu, joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõige ei ületa 1 mm, segus peamiselt või üksnes lambavillaga, värvitud

5513 11 20

Polüesterstaapelkiududest riie, polüesterstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega mitte üle 170 g/m2, labasekoeline, pleegitamata või pleegitatud, laiusega kuni 165 cm

5513 21 00

Polüesterstaapelkiududest riie, polüesterstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega mitte üle 170 g/m2, labasekoeline, värvitud

5513 41 00

Polüesterstaapelkiududest riie, polüesterstaapelkiudude sisaldusega alla 85 % massist, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, pindtihedusega mitte üle 170 g/m2, trükitud

6101 20 90

Meeste ja poiste anorakid (sh suusajakid), tuulejoped, tuulepluusid jms puuvillased rõivaesemed, silmkoelised või heegeldatud

6112 12 00

Sünteeskiududest spordidressid, silmkoelised või heegeldatud

6116 10 20

Sõrmkindad, kummiga impregneeritud, pealistatud või kaetud, silmkoelised või heegeldatud

6116 10 80

Labakindad ja sõrmedeta kindad, impregneeritud, pealistatud või kaetud kummi või plastiga, silmkoelised või heegeldatud, ja sõrmkindad, impregneeritud, pealistatud või kaetud kummi või plastiga, silmkoelised

6116 92 00

Puuvillased sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, silmkoelised või heegeldatud

6116 93 00

Sünteeskiududest sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, silmkoelised või heegeldatud

6201 93 00

Meeste ja poiste keemilistest kiududest anorakid, tuulejoped, tuulepluusid jms rõivaesemed

6203 43 19

Meeste ja poiste sünteeskiududest püksid ja põlvpüksid (v.a töö- ja ametirõivad)

6204 22 80

Naiste ja tüdrukute puuvillased komplektid, v.a töö- ja ametirõivad

6204 62 90

Naiste ja tüdrukute puuvillased lühikesed püksid

6207 91 00

Meeste ja poiste puuvillased särgikud jm alussärgid, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

6208 91 00

Naiste ja tüdrukute puuvillased särgikud jm alussärgid, aluspüksid, negližeed, supelmantlid, hommikumantlid jms rõivaesemed

6211 43 10

Naiste ja tüdrukute keemilistest kiududest põlled, tunked, kitlid ning teised töö- ja ametirõivad

6216 00 00

Sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad

6303 91 00

Puuvillased kardinad, sh eesriided ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud, v.a silmkoelised või heegeldatud

6303 92 90

Sünteeskiududest kardinad, sh eesriided ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud, v.a lausriidest, silmkoelised või heegeldatud

6303 99 90

Kardinad, sh eesriided ja aknasisekatted (rulood), kardina- või voodidrapeeringud, v.a puuvillased ja sünteeskiududest, v.a lausriidest, silmkoelised või heegeldatud

6304 92 00

Muud puuvillased sisustustarbed, v.a silmkoelised või heegeldatud

6307 10 90

Põrandalapid, nõudepesulapid, tolmulapid jms puhastuslapid, v.a silmkoelised või heegeldatud ja lausriidest

6307 90 99

Muud tekstiilmaterjalist valmistooted, sh rõivalõiked, v.a silmkoelised või heegeldatud ja vildist


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.


II LISA

TOOTED, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE ARTIKLIS 3 OSUTATUD AASTASEID TOLLIMAKSUVABU TARIIFIKVOOTE

Tooted, mille suhtes meetmeid kohaldatakse, on tähistatud kaheksakohalise CN-koodiga. Koodidele vastavate toodete kirjeldused on esitatud määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas. CN-koodide kirjeldused käesolevas lisas on üksnes informatiivsed.

Jrk-nr

CN-kood

Kauba kirjeldus

Alates jõustumisest kuni 2012. aasta lõpuni

1.1.2013–31.12.2013

09.2401

2207 10 00

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 % mahust

18 750 tonni

75 000 tonni

09.2409

4107 92 10

Veiste (k.a pühvlite) pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud nahk, töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust, karvata, v.a terved nahad

89 tonni

356 tonni

09.2410

4107 99 10

Veiste (k.a pühvlite) pärast parkimist või kuivatamiseelset järelparkimist ja värvimist või rasvatamist muul viisil töödeldud karvata nahk (v.a terved nahad, töötlemata pinnafaktuuriga nahk, laustmata, ja töötlemata pinnafaktuuriga pinnalaust)

90,25 tonni

361 tonni

09.2411

4203 21 00

Nahast või komposiitnahast spordikindad, labakindad ja sõrmedeta kindad

361,75 tonni

1 447 tonni

09.2412

4203 29 10

Nahast või komposiitnahast kaitsekindad, labakindad ja sõrmedeta kindad kõikide erialade jaoks

1 566,5 tonni

6 266 tonni

09.2413

ex 4203 29 90

Nahast või komposiitnahast meeste ja poiste sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, v.a spordikindad ja kaitsekindad kõikide erialade jaoks

62,75 tonni

251 tonni

09.2414

ex 4203 29 90

Nahast või komposiitnahast sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad, v.a spordikindad, kaitsekindad kõikide erialade jaoks ning meeste- ja poistekindad

135,5 tonni

542 tonni

09.2415

5205 23 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, keskmise joontihedusega vähemalt 192,31 detsiteksi, kuid alla 232,56 detsiteksi (meetriline number üle 43, kuid mitte üle 52), v.a jaemüügiks pakendatud lõng

1 790 tonni

7 160 tonni

09.2416

5205 24 00

Ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, keskmise joontihedusega vähemalt 125 detsiteksi, kuid alla 192,31 detsiteksi (meetriline number üle 52, kuid mitte üle 80), v.a jaemüügiks pakendatud lõng

1 276,25 tonni

5 105 tonni

09.2417

5208 39 00

Muu värvitud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist

421,25 tonni

1 685 tonni

09.2418

5209 39 00

Muu värvitud puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2

689,25 tonni

2 757 tonni

09.2419

5509 53 00

Polüesterstaapelkiududest lõng (v.a õmblusniit), segus peamiselt või üksnes puuvillaga, v.a jaemüügiks pakendatud lõng

3 061 tonni

12 244 tonni

09.2420

6103 32 00

Meeste ja poiste puuvillased pintsakud ja bleiserid, silmkoelised või heegeldatud

249,75 tonni

999 tonni

09.2421

6103 42 00

Meeste ja poiste puuvillased püksid, rinnatüki ja traksidega tunked, põlvpüksid ja lühikesed püksid, silmkoelised või heegeldatud (v.a supelpüksid)

568,75 tonni

2 275 tonni

09.2422

6107 21 00

Meeste ja poiste puuvillased öösärgid ja pidžaamad, silmkoelised või heegeldatud

167,5 tonni

670 tonni

09.2423

6108 31 00

Naiste ja tüdrukute puuvillased öösärgid ja pidžaamad, silmkoelised või heegeldatud

374,5 tonni

1 498 tonni

09.2424

6109 90 20

Lamba- või muude loomade villast või keemilistest kiududest t-särgid, särgikud ja muud alussärgid, silmkoelised või heegeldatud

297,5 tonni

1 190 tonni

09.2425

6111 20 90

Väikelaste puuvillased rõivad ja rõivamanused, silmkoelised või heegeldatud (v.a sõrmkindad, labakindad ja sõrmedeta kindad)

153,5 tonni

614 tonni

09.2426

6115 95 00

Puuvillased sukkpüksid, retuusid, sukad, põlvikud, sokid jm sukktooted, sh kamassid (jalatsipealsed), silmkoelised või heegeldatud (v.a tugisukad, sukkpüksid ja retuusid, naiste sukad ja põlvikud ühekordse lõnga joontihedusega alla 67 detsiteksi)

2 263 tonni

9 052 tonni

09.2427

6204 62 31

Naiste ja tüdrukute puuvillased denimist püksid ja põlvpüksid, v.a töö- ja ametirõivad

1 892,75 tonni

7 571 tonni

09.2428

6211 42 90

Puuvillased naiste- ja tüdrukuterõivad

96,5 tonni

386 tonni

09.2429

6302 60 00

Vannilinad, käterätikud ning köögirätikud puuvillasest froteerätikuriidest või samalaadsest froteeriidest

9 602 tonni

38 408 tonni

09.2430

6302 91 00

Puuvillased vannilinad, käterätikud ning köögirätikud, v.a froteerätikuriidest või samalaadsest froteeriidest

2 499,25 tonni

9 997 tonni

09.2431

6403 99 93

Kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega jalatsid, mis ei ole eristatavad meeste- või naistejalatsitena, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm, v.a spordijalatsid ja tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid, pahkluud katvad jalatsid, puutalla või -platvormtallaga (sisetallata), jalatsid rihmadest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava, ja tuhvlid

60,5 tonni

242 tonni

09.2432

6403 99 96

Kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega meestejalatsid, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm, v.a spordijalatsid ja tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid, pahkluud katvad jalatsid, puutalla või -platvormtallaga (sisetallata), jalatsid rihmadest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava, ja tuhvlid

363,25 tonni

1 453 tonni

09.2433

6403 99 98

Kummist, plastist või komposiitnahast välistaldade ja nahast pealsetega naistejalatsid, sisetalla pikkusega vähemalt 24 cm, v.a spordijalatsid ja tugevdatud metallist ninatsiga jalatsid, pahkluud katvad jalatsid, puutalla või -platvormtallaga (sisetallata), jalatsid rihmadest pööviga või pööviga, millesse on lõigatud vähemalt üks ava, ja tuhvlid

172,75 tonni

691 tonni