18.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 251/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 827/2012,

29. juuni 2012,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks aktsiate netopositsiooni avalikustamise viis, sellise teabe vorming, mis esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele seoses lühikeste netopositsioonidega, selliste lepingute, kokkulepete ja meetmete liigid, millega nõuetekohaselt tagatakse aktsiate või riigi võlakohustuste kättesaadavus arveldamiseks, ning aktsiate peamise kauplemiskoha kindlaksmääramise kuupäevad ja ajavahemik vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (1), eriti selle artikli 9 lõiget 6, artikli 11 lõiget 4, artikli 12 lõiget 2, artikli 13 lõiget 5 ja artikli 16 lõiget 4,

olles konsulteerinud Euroopa andmekaitseinspektoriga

ning arvestades järgmist:

(1)

Käesoleva määruse eesmärk on näha ette selliste aktsiate loend, mille suhtes kohaldatakse erandit, kusjuures see on vajalik, et tagada kõigi aktsiate, mille suhtes ei kohaldata erandit, lühikeste positsioonide avalikustamine, ja määrata kindlaks tingimused, mille kohaselt esitatakse asjaomane teave Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (edaspidi „ESMA”). Selleks on oluline sätestada eeskirjad seoses korra ja meetmetega, mis võetakse vastu seoses kõnealuste aktsiatega, mille suhtes ei kohaldata erandit. Selleks et tagada kooskõla kõnealuste lühikeseks müüki käsitlevate sätete puhul, mis peaksid jõustuma samal ajal, ja anda isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, põhjalik ülevaade neist ja terviklik juurdepääs neile, on asjakohane sätestada kõik määrusega (EL) nr 236/2012 ette nähtud rakenduslikud tehnilised standardid ühes määruses.

(2)

Selleks et tagada määruse (EL) nr 236/2012 ühtne kohaldamine seoses teabega, mida pädevad asutused esitavad ESMA-le, ja kõnealuse teabe tõhus töötlemine, tuleks teavet vahetada elektrooniliselt turvalisel viisil, kasutades selleks standardvormi.

(3)

Oluline on tagada lihtne juurdepääs andmetele, mis kajastavad aktsiate lühikesi netopositsioone, mis on avalikustatud turuosalistele keskse veebilehe kaudu, mida haldab või kontrollib pädev asutus, ja selliste andmete taaskasutatavus. Selleks tuleks andmed esitada vormingus, mis võimaldab neid paindlikult kasutada ja mitte ainult pääseda ligi muutmatul kujul kasutatavatele dokumentidele. Kui tehniliselt võimalik, tuleks kasutada masinloetavaid vorme, mis võimaldavad kasutajatel töödelda teavet struktureeritud ja kulutõhusal viisil.

(4)

Selleks et tagada kõnealuse teabe levimine turul, tuleks lisaks teabe avaldamisele pädeva asutuse hallataval või kontrollitaval kesksel veebilehel, teha andmed lühikeste netopositsioonide kohta üldsusele kättesaadavaks ka muul viisil.

(5)

Kasutajatele on esmatähtis, et asjaomast avalikustamiskünnist ületavate konkreetsete lühikeste netopositsioonide avalikustamisel saavad nad vähemalt kahte liiki teavet. Need peaksid hõlmama selliste avatud lühikeste netopositsioonide ülevaatlikku loendit või tabelit, mis ületavad avalikustamiskünnist keskse veebilehe kasutamise ajal, ja loendit või tabelit, milles on kajastatud kõigi üksikute avalikustatud lühikeste netopositsioonide varasemad andmed.

(6)

Kui aktsiate lühike netopositsioon langeb allapoole asjakohast avalikustamiskünnist, tuleks andmed, sealhulgas positsiooni tegelik suurus, avalikustada. Selleks et kesksete veebilehtede kasutajaid mitte eksitada, ei tuleks avalikustatud positsioone, mille suurus on vähenenud allapoole 0,5 % asjaomase äriühingu emiteeritud aktsiakapitalist, kajastada alaliselt koos olemasolevate positsioonidega, vaid kõnealune teave tuleks 24 tundi pärast avaldamist kanda varasemate andmete rubriiki.

(7)

Selleks et tagada ühtne ja selge, kuid samas paindlik raamistik, on oluline määrata kindlaks väärtpaberite laenuks võtmise lepingud ja muu täitmisele pööratav samalaadse toimega õigus, kolmanda isikuga sõlmitud kokkulepped, millega nõuetekohaselt tagatakse aktsiate või riigi võlakohustuste kättesaadavus arveldamiseks, ja sätestada kriteeriumid, millele kõnealused lepingud ja kokkulepped peavad vastama.

(8)

Uute aktsiate märkimise õiguse kasutamine seoses lühikeseks müügiga võib asjakohaselt tagada aktsiate kättesaadavuse arveldamiseks ainult juhul, kui sellega tagatakse, et lühikeseks müügi arvelduse saab selle tähtpäeval teostada. Seepärast on esmatähtis määrata kindlaks eeskirjad, millega tagatakse, et märkimisõigusest tulenevad aktsiad on kättesaadavad arvelduspäeval või enne seda ja koguses, mis vähemalt vastab selliste aktsiate arvule, mis kavatsetakse lühikeseks müüa.

(9)

Tähtajalise kinnituskokkuleppe määratlemisel on oluline määrata kindlaks aeg, mille jooksul tuleb katta lühikeseks müük ostudega, viisil, mis on kooskõlas eri jurisdiktsioonides kohaldatavate eri arveldustsüklitega.

(10)

Selleks et nõuetekohaselt tagada, et instrumendid on kättesaadavad arveldamiseks, kui lühikeseks müügi tehingut tegeval füüsilisel või juriidilisel isikul on sõlmitud kolmanda isikuga kokkulepe, mille kohaselt kolmas isik kinnitab, et instrumendid on kättesaadavad, on esmatähtis kindlustunne, et juhul, kui kolmas isik asub kolmandas riigis, teostatakse tema üle asjakohaselt järelevalvet ning järelevalveasutustel on kehtestatud asjakohane teabevahetuskord. Selline asjakohane kord võib hõlmata seda, et asjaomased asutused on alla kirjutanud Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni (IOSCO) sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumile.

(11)

Selleks et nõuetekohaselt rakendada nõuet määrata kindlaks, kas aktsiate peamine kauplemiskoht asub väljaspool Euroopa Liitu, tuleks määruse (EL) nr 236/2012 artikli 16 alusel kehtestada üleminekukord, mille kohaselt määratakse esimest korda kindlaks selliste aktsiate loend, mille suhtes kohaldatakse erandit. Kuigi selliste aktsiate loend, mille suhtes kohaldatakse erandit, kehtestatakse kaheks aastaks, tuleb tagada teatav paindlikkus, kuna mõnel juhul võib olla vaja kõnealust loendit kaheaastase ajavahemiku jooksul läbi vaadata.

(12)

Ühtsuse tagamiseks peaks käesoleva määruse kohaldamise kuupäev olema sama, mis määrusel (EL) nr 236/2012. Selleks et füüsilistel ja juriidilistel isikutel oleks piisavalt aega selliste aktsiate loendi töötlemiseks, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 236/2012 kohast erandit, tuleks kõnealune loend koostada ja seejärel avaldada ESMA veebilehel piisavalt aegsasti enne määruse (EL) nr 236/2012 kohaldamise kuupäeva. Seepärast tuleks sätteid, mis käsitlevad peamise kauplemiskoha kindlaksmääramiseks tehtavate arvutuste kuupäeva ja ajavahemikku, samuti kuupäeva, mil ESMA-le teatatakse aktsiatest, mille peamine kauplemiskoht on väljaspool Euroopa Liitu, ning selliste aktsiate loendi, mille suhtes kohaldatakse erandit, jõustumist, kohaldada alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

(13)

Kuna määrusega (EL) nr 236/2012 on ette nähtud, et siduvad tehnilised standardid tuleks vastu võtta enne kõnealuse määruse mõistlikku kohaldamist, ja kuna on esmatähtis määrata enne 1. novembrit 2012 kindlaks nõutud vähemolulised elemendid, et lihtsustada turuosalistel kõnealuse määruse järgimist ja pädevatel asutustel selle jõustamist, on oluline, et käesoleva määrus jõustuks järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(14)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA esitas komisjonile.

(15)

ESMA on läbi viinud avaliku konsultatsiooni käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve)) (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses on sätestatud rakenduslikud tehnilised standardid, millega määratakse kindlaks järgmine:

a)

mil viisil võib füüsiline või juriidiline isik avalikustada teavet lühikeste netopositsioonide kohta, samuti sellise teabe vorming, mida pädevad asutused esitavad ESMA-le, vastavalt määruse (EL) nr 236/2012 artikli 9 lõikele 6 ja artikli 11 lõikele 4;

b)

selliste lepingute, kokkulepete ja meetmete liigid, millega nõuetekohaselt tagatakse aktsiate kättesaadavus arveldamiseks, ja selliste lepingute ja kokkulepete liigid, millega nõuetekohaselt tagatakse riigi võlakohustuste kättesaadavus arveldamiseks vastavalt määruse (EL) nr 236/2012 artikli 12 lõikele 2 ja artikli 13 lõikele 5;

c)

kuupäev ja ajavahemik seoses peamise kauplemiskoha kindlaksmääramiseks tehtavate arvutustega, ESMA teavitamisega ja asjaomase loendi jõustumisega vastavalt määruse (EL) nr 236/2012 artikli 16 lõikele 4.

II   PEATÜKK

MÄRKIMISVÄÄRSETE LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDE AVALIKUSTAMISE VIIS

[MÄÄRUSE (EL) nr 236/2012 ARTIKKEL 9]

Artikkel 2

Teabe avalikustamise viis

Aktsiate lühikesi netopositsioone käsitlev teave avalikustatakse kesksel veebilehel, mida vastavalt määruse (EL) nr 236/2012 artikli 9 lõikele 4 haldab või kontrollib asjaomane pädev asutus. Teave avalikustatakse järgmiselt:

a)

teave avaldatakse I lisas sätestatud vormingus viisil, mis võimaldab veebilehte kasutavatele isikutele juurdepääsu ühele või mitmele tabelile, milles on esitatud kogu asjakohane teave positsioonide kohta aktsia emitentide lõikes;

b)

see võimaldab kasutajatel tuvastada, kas lühikesed netopositsioonid aktsiaemitendis on veebilehe kasutamise ajaks jõudnud asjakohase avalikustamiskünniseni või ületanud selle, ja asjaomaseid andmeid filtreerida;

c)

esitatakse varasemad andmed selliste aktsiaemitendis olevate lühikeste netopositsioonide kohta, mis on juba avalikustatud;

d)

kui tehniliselt võimalik, lisatakse allalaaditavad failid, milles on masinloetavas vormingus andmed avalikustatud ja varasemate lühikeste netopositsioonide kohta, kusjuures failid on piisavalt struktureeritud, nii et tarkvararakenduste abil saab usaldusväärselt tuvastada kõik andmed ja nende sisestruktuuri;

e)

enne asjaomase teabe kõrvaldamist ja ülekandmist varasemate andmete rubriiki esitatakse ühe päeva jooksul koos punktis b osutatud teabega lühikesed netopositsioonid, mis on avalikustatud seoses sellega, et kõnealused positsioonid on langenud alla avalikustamiskünnist 0,5 % emiteeritud aktsiakapitalist.

III   PEATÜKK

SELLISE TEABE VORMING, MILLE PÄDEVAD ASUTUSED ESITAVAD ESMA-LE SEOSES LÜHIKESTE NETOPOSITSIOONIDEGA

[MÄÄRUSE (EL) nr 236/2012 ARTIKKEL 11]

Artikkel 3

Korrapäraselt esitatava teabe vorming

1.   Asjaomased pädevad asutused esitavad määruse (EL) nr 236/2012 artikli 11 lõike 1 kohaselt kord kvartalis ESMA-le teavet aktsiate, riigi võlakohustuste ja riigi krediidiriski vahetustehingute lühikeste netopositsioonide kohta käesoleva määruse II lisas sätestatud vormingus.

2.   Lõikes 1 osutatud teave saadetakse ESMA-le elektrooniliselt ESMA kehtestatud süsteemi kaudu, millega tagatakse teabe täielikkuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse säilimine edastamise ajal.

Artikkel 4

Taotluse alusel esitatava teabe vorming

1.   Asjaomane pädev asutus esitab määruse (EL) nr 236/2012 artikli 11 lõike 2 kohaselt ESMA-le teavet aktsiate ja riigi võlakohustuste lühikeste netopositsioonide kohta või riigi krediidiriski vahetustehingute katmata positsioonide kohta ESMA taotlusega kindlaks määratud vormingus.

2.   Kui nõutud teave on seotud teabega, mis esitatakse teates, mis saadetakse pädevatele asutustele vastavalt määruse (EL) nr 236/2012 artiklitele 5, 7 ja 8, esitatakse teave komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 826/2012 (3) artiklis 2 sätestatud nõuete kohaselt.

3.   Pädevad asutused saadavad nõutud teabe elektrooniliselt ESMA kehtestatud teabevahetussüsteemi kaudu, millega tagatakse teabe täielikkuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse säilimine edastamise ajal.

IV   PEATÜKK

LEPINGUD, KOKKULEPPED JA MEETMED, MILLEGA NÕUETEKOHASELT TAGATAKSE KÄTTESAADAVUS ARVELDAMISEKS

[MÄÄRUSE (EL) nr 236/2012 ARTIKLID 12 JA 13]

Artikkel 5

Väärtpaberite laenuks võtmise lepingud ja muu täitmisele pööratav samalaadse toimega õigus

1.   Määruse (EL) nr 236/2012 artikli 12 lõike 1 punkti b ja artikli 13 lõike 1 punkti b kohane väärtpaberite laenuks võtmise leping sõlmitakse ja muu täitmisele pööratav õigus tekib järgmist liiki lepingute või õiguse kaudu, mis on lühikeseks müügi ajal õiguslikult siduvad.

a)

Futuurid ja vahetuslepingud: futuur- ja vahetuslepingud, mille tulemusel toimub asjaomaste aktsiate või riigi võlakohustuste füüsiline arveldus ja mis hõlmavad vähemalt sama arvu aktsiaid või samas summas riigi võlakohustusi, mida füüsiline või juriidiline isik kavatseb lühikeseks müüa, kusjuures kõnealused lepingud sõlmitakse lühikeseks müügi ajal või enne seda ja nendes on kindlaks määratud loovutus- või täitmispäev, millega tagatakse, et lühikeseks müügi arvelduse saab selle tähtpäeval teostada.

b)

Optsioonid: optsioonilepingud, mille tulemusel toimub asjaomaste aktsiate või riigi võlakohustuste füüsiline arveldus ja mis hõlmavad vähemalt sama arvu aktsiaid või samas summas riigi võlakohustusi, mida füüsiline või juriidiline isik kavatseb lühikeseks müüa, kusjuures kõnealused lepingud sõlmitakse lühikeseks müügi ajal või enne seda ja nendes on kindlaks määratud täitmispäev, millega tagatakse, et lühikeseks müügi arvelduse saab selle tähtpäeval teostada.

c)

Repolepingud: repolepingud, mis hõlmavad vähemalt sama arvu aktsiaid või samas summas riigi võlakohustusi, mida füüsiline või juriidiline isik kavatseb lühikeseks müüa, kusjuures kõnealused lepingud sõlmitakse lühikeseks müügi ajal või enne seda ja nendes on kindlaks määratud tagasiostupäev, millega tagatakse, et lühikeseks müügi arvelduse saab selle tähtpäeval teostada.

d)

Püsilepingud või pikenduslepingud: lühikeseks müügi ajal või enne seda sõlmitud selline leping konkreetsete aktsiate või riigi võlakohustuste kohta eelnevalt kindlaks määratud summas, mis hõlmab vähemalt sama arvu aktsiaid või samas summas riigi võlakohustusi, mida füüsiline või juriidiline isik kavatseb lühikeseks müüa, kusjuures kõnealuse lepinguga on kindlaks määratud loovutus- või täitmispäev, millega tagatakse, et lühikeseks müügi arvelduse saab selle tähtpäeval teostada.

e)

Märkimisõigustega seotud lepingud: lepingud, mille kohaselt on füüsilisel või juriidilisel isikul õigus märkida uusi sama emitendi sama liiki aktsiaid ja mis hõlmavad vähemalt sama arvu aktsiaid, nagu on kavandatud lühikeseks müüa, tingimusel, et füüsilisel või juriidilisel isikul on õigus saada kõnealused aktsiad lühikeseks müügi arvelduse ajal või enne seda.

f)

Muud õigused või lepingud, mille tulemusel toimub aktsiate või riigi võlakohustuste loovutamine: lepingud või õigused, mis hõlmavad vähemalt sama arvu aktsiaid või samas summas riigi võlakohustusi, mida füüsiline või juriidiline isik kavatseb lühikeseks müüa, kusjuures lepingud sõlmitakse või õigused tekkivad lühikeseks müügi ajal või enne seda ja nende puhul on kindlaks määratud loovutus- või täitmispäev, millega tagatakse, et arvelduse saab selle tähtpäeval teostada.

2.   Vastaspool esitab füüsilisele või juriidilisele isikule lepingud ja õigused püsival andmekandjal tõendina väärtpaberite laenuks võtmise lepingu või muu täitmisele pööratava õiguse olemasolu kohta.

Artikkel 6

Kokkulepped ja meetmed seoses selliste aktsiate lühikeseks müügiga, mis on lubatud kauplemisele kauplemiskohas

[määruse (EL) nr 236/2012 artikli 12 lõike 1 punkt c]

1.   Lõigetega 2, 3 ja 4 on kindlaks määratud määruse (EL) nr 236/2012 artikli 12 lõike 1 punkti c kohased kokkulepped ja meetmed seoses selliste aktsiate lühikeseks müügiga, mis on lubatud kauplemisele kauplemiskohas.

2.   Kättesaadavust käsitlevad standardkokkulepped ja -meetmed: kokkulepped, kinnitused ja meetmed hõlmavad järgmisi elemente:

a)

Kättesaadavuse kinnituse puhul: kolmanda isiku kinnitus enne füüsilise või juriidilise isiku poolt lühikeseks müügi tehingu tegemist selle kohta, et tema arvates on aktsiad arvelduse tähtajaks kättesaadavad, võttes arvesse võimaliku müügi mahtu ja turutingimusi ning märkides ajavahemiku, mille jooksul on aktsiad kättesaadavad;

b)

Ootelepaneku kinnituse puhul: kolmanda isiku kinnitus enne lühikeseks müügi tehingu tegemist selle kohta, et ta on asjaomase isiku jaoks pannud ootele nõutava arvu aktsiaid.

3.   Samal päeval kättesaadavust käsitlevad standardkokkulepped ja -meetmed: kokkulepped, kinnitused ja meetmed hõlmavad järgmisi elemente:

a)

Kinnitamise taotluse puhul: taotlus sellise kinnituse kohta, mille kohaselt füüsiline või juriidiline isik teatab kolmandale isikule, et lühikeseks müük kaetakse ostuga samal päeval, mil lühikeseks müük toimub.

b)

Kättesaadavuse kinnituse puhul: kolmanda isiku kinnitus enne lühikeseks müügi tehingu tegemist selle kohta, et tema arvates on aktsiad arvelduse tähtajaks kättesaadavad, võttes arvesse võimaliku müügi mahtu ja turutingimusi ning märkides ajavahemiku, mille jooksul on aktsiad kättesaadavad.

c)

Lihtsa laenuksvõtmise või ostetavuse kinnituse puhul: kolmanda isiku kinnitus enne lühikeseks müügi tehingu tegemist selle kohta, et aktsiaid on asjaomases koguses lihtne laenuks võtta või osta, võttes arvesse turutingimusi ja muud kõnealusele kolmandale isikule kättesaadavat teavet riigi võlakohustuse pakkumise kohta, või kui kolmas isik sellist kinnitust ei anna, teade selle kohta, et ta on asjaomase isiku jaoks pannud ootele nõutava arvu aktsiaid.

d)

Seire puhul: seire, mida füüsiline või juriidiline isik teostab lühikeseks müügi tehingu mahu üle, mis ei ole kaetud ostudega;

e)

Juhis katmata jätmise korral: meede, mida füüsiline või juriidiline isik võtab juhul, kui täidetud lühikeseks müügi tehingut ei ole kaetud ostudega samal päeval, ja mille raames füüsiline või juriidiline isik saadab kolmandale isikule viivitamata juhise hankida lühikeseks müügi katmiseks vajalikud aktsiad, et tagada arvelduse teostamine tähtajaks.

4.   Lihtsat laenuksvõtmist või ostetavust käsitlevad kokkulepped ja meetmed: kokkulepped, kinnitused ja meetmed, kui füüsiline või juriidiline isik teeb lühikeseks müügi tehingu aktsiatega, mis vastavad komisjoni määruse (EÜ) nr 1287/2006 (4) artikli 22 kohastele likviidsusnõuetele, või muude aktsiatega, mis kuuluvad riigi peamisesse aktsiaindeksisse, mille on kindlaks määranud iga liikmesriigi asjaomane pädev asutus, kusjuures kõnealused aktsiad on alusvaraks tuletislepingutele, mis on lubatud kauplemisele kauplemiskohas; kokkulepped, kinnitused ja meetmed hõlmavad järgmisi elemente:

a)

Kättesaadavuse kinnituse puhul: kolmanda isiku kinnitus enne lühikeseks müügi tehingu tegemist selle kohta, et tema arvates on aktsiad arvelduse tähtajaks kättesaadavad, võttes arvesse võimaliku müügi mahtu ja turutingimusi ning märkides ajavahemiku, mille jooksul on aktsiad kättesaadavad;

b)

Lihtsa laenuksvõtmise või ostetavuse kinnituse puhul: kolmanda isiku kinnitus enne lühikeseks müügi tehingu tegemist selle kohta, et aktsiaid on asjaomases koguses lihtne laenuks võtta või osta, võttes arvesse turutingimusi ja muud kõnealusele kolmandale isikule kättesaadavat teavet riigi võlakohustuse pakkumise kohta, või kui kolmas isik sellist kinnitust ei anna, teade selle kohta, et ta on asjaomase isiku jaoks pannud ootele nõutava arvu aktsiaid. ning

c)

Katmisjuhise puhul: meede, mida füüsiline või juriidiline isik võtab juhul, kui täidetud lühikeseks müügi tehingut ei ole kaetud ostudega ega laenuksvõtmisega, ja mille raames füüsiline või juriidiline isik saadab kolmandale isikule viivitamata juhise hankida lühikeseks müügi katmiseks vajalikud aktsiad, et tagada arvelduse teostamine tähtajaks.

5.   Kolmas isik esitab füüsilisele või juriidilisele isikule lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud kokkulepped, kinnitused ja juhised püsival andmekandjal tõendina kokkulepete, kinnituste ja juhiste olemasolu kohta.

Artikkel 7

Kolmanda isikuga sõlmitud kokkulepped seoses riigi võlakohustustega

[määruse (EL) nr 236/2012 artikli 13 lõike 1 punkt c]

1.   Lõigetega 2–5 on kindlaks määratud määruse (EL) nr 236/2012 artikli 13 lõike 1 punkti c kohased kokkulepped kolmandate isikutega seoses riigi võlakohustustega.

2.   Riigi võlakohustuse kättesaadavust käsitlev standardkokkulepe: kolmanda isiku kinnitus enne lühikeseks müügi tehingu tegemist selle kohta, et tema arvates on riigi võlakohustus arvelduse tähtajaks kättesaadav füüsilise või juriidilise isiku nõutavas mahus, võttes arvesse turutingimusi ja märkides ajavahemiku, mille jooksul on riigi võlakohustus kättesaadav.

3.   Tähtajaline kinnituskokkulepe: kokkulepe, mille raames füüsiline või juriidiline isik teatab kolmandale poolele, et lühikeseks müük kaetakse ostudega lühikeseks müügiga samal päeval, ja kolmas isik enne lühikeseks müügi tehingu tegemist kinnitab, et tal on õigustatud ootus, et riigi võlakohustust saab osta asjaomases koguses, võttes arvesse turutingimusi ja muud sellist teavet riigi võlakohustuste pakkumise kohta, mis on kõnealusele kolmandale isikule kättesaadav lühikeseks müügi tehingu tegemise ajal.

4.   Tingimusteta tagasiostukinnitus: kolmanda isiku kinnitus enne lühikeseks müügi tehingu tegemist selle kohta, et tal on õigustatud ootus, et arvelduse saab selle tähtpäeval teostada tulenevalt kolmanda isiku osalemisest keskpanga, võlahaldusasutuse või väärtpaberiarveldussüsteemi korraldatavas või hallatavas struktuurilises kokkuleppes, mis tagab tingimusteta juurdepääsu kõnealusele riigi võlakohutusele mahus, mis vastab lühikeseks müügi mahule.

5.   Riigi võlakohustuse lihtsa ostetavuse kinnitus: kolmanda isiku kinnitus enne lühikeseks müügi tehingu tegemist selle kohta, et tal on õigustatud ootus, et arvelduse saab selle tähtpäeval teostada, kuna kõnealust riigi võlakohustust on asjaomases koguses lihtne laenuks võtta või osta, võttes arvesse turutingimusi ja muud kõnealusele kolmandale isikule kättesaadavat teavet riigi võlakohustuse pakkumise kohta.

6.   Kolmas isik esitab füüsilisele või juriidilisele isikule lõigetes 2–5 osutatud kokkulepped, kinnitused ja juhised püsival andmekandjal tõendina kokkulepete, kinnituste ja juhiste olemasolu kohta.

Artikkel 8

Kolmandad isikud, kellega kokkulepped sõlmitakse

1.   Kui sõlmitakse artiklite 6 ja 7 kohane kokkulepe kolmanda isikuga, on kolmas isik üks järgmistest:

a)

investeerimisühingute puhul: lõikes 2 sätestatud nõudele vastav investeerimisühing;

b)

keskse vastaspoole puhul: asjaomaseid aktsiaid või riigi võlakohustusi kliiriv keskne vastaspool;

c)

väärtpaberiarveldussüsteemi puhul: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 98/26/EÜ (5) määratletud väärtpaberiarveldussüsteem, mille raames arveldatakse makseid seoses asjaomaste aktsiatega või riigi võlakohustustega;

d)

keskpanga puhul: keskpank, kes aktsepteerib asjaomaseid aktsiaid või riigi võlakohustusi tagatisena või teeb seoses nendega avaturu või repotehinguid;

e)

riikliku võlahaldusasutuse puhul: asjaomase riigi võlakohustuste emitendi riiklik võlahaldusasutus;

f)

mis tahes muu isik, kelle suhtes Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi liige kohaldab Euroopa Liidu õiguse kohaselt tegevusloa andmise või registreerimise nõudeid ja kes täidab lõikes 2 sätestatud nõudeid;

g)

kolmandas riigis asuv isik, kellele on antud tegevusluba või kes on registreeritud ja kelle üle teostab järelevalvet kõnealuse kolmanda riigi asutus ja kes täidab lõikes 2 sätestatud nõudeid, tingimusel, et kõnealune kolmanda riigi asutus osaleb asjakohases koostöökokkuleppes, mis käsitleb teabe vahetamist asjaomase pädeva asutusega.

2.   Lõike 1 punktide a, f ja g kohaldamisel täidab kolmas isik järgmisi nõudeid:

a)

osaleb asjaomaste aktsiate või riigi võlakohustuste laenuks võtmise või ostu juhtimisel;

b)

esitab sellise osalemise kohta tõendid;

c)

suudab taotluse korral vastaspoolele tõendada oma suutlikkust kanda üle vastaspooltele aktsiad või riigi võlakohustused või tagada selline üleandmine kuupäeval, milleks ta on kohustunud seda tegema, sealhulgas suudab esitada statistilised tõendid.

V   PEATÜKK

PEAMISE KAUPLEMISKOHA KINDLAKSMÄÄRAMINE ERANDI KOHALDAMISEKS

[MÄÄRUSE (EL) nr 236/2012 ARTIKKEL 16]

Artikkel 9

Peamise kauplemiskoha arvutamise kuupäev ja ajavahemik

1.   Asjaomased pädevad asutused teevad kõik arvutused, mille alusel määratakse kindlaks aktsia peamine kauplemiskoht ajavahemikul 1. jaanuar 2010 kuni 31. detsember 2011, vähemalt 35 kalendripäeva enne määruse (EL) nr 236/2012 kohaldamise alguskuupäeva.

2.   Edasised arvutused ajavahemikuks 1. jaanuar 2012 kuni 31. detsember 2013 tehakse enne 22. veebruari 2014 ja järgnevateks kaheaastasteks ajavahemikeks iga kahe aasta järel.

3.   Kui asjaomased aktsiad ei olnud lubatud kauplemisele Euroopa Liidu kauplemiskohas ja kolmanda riigi kauplemiskohas kogu kaheaastase ajavahemiku jooksul, kasutatakse arvutamiseks ajavahemikku, mille jooksul oli aktsiatega lubatud kaubelda mõlemas kauplemiskohas samaaegselt.

Artikkel 10

ESMA teavitamise kuupäev

Asjaomane pädev asutus teavitab ESMAt aktsiatest, mille peamine kauplemiskoht on väljaspool ELi, vähemalt 35 kalendripäeva enne määruse (EL) nr 236/2012 kohaldamise alguskuupäeva ja seejärel alates 2014. aasta märtsist päev enne iga teise aasta märtsi esimest kauplemispäeva.

Artikkel 11

Selliste aktsiate loendi jõustumine, mille suhtes kohaldatakse erandit

Loend aktsiatest, mille peamine kauplemiskoht on väljaspool Euroopa Liitu, jõustub 1. aprillil pärast selle avaldamist ESMA poolt, välja arvatud ESMA avaldatud esimene loend, mis jõustub määruse (EL) nr 236/2012 kohaldamise alguskuupäeval.

Artikkel 12

Selliste aktsiate loendi läbivaatamine, mille suhtes kohaldatakse erandit

1.   Asjaomane pädev asutus, kes tulenevalt lõikes 2 sätestatud asjaoludest määrab kindlaks, kas aktsiate peamine kauplemiskoht on väljapool Euroopa Liitu, tagab järgmise:

a)

kõik arvutused peamise kauplemiskoha kindlaksmääramiseks tehakse viivitamata pärast asjaolude ilmsiks tulekut ja kaheaastaseks ajavahemikuks, mis eelneb arvutamise kuupäevale;

b)

pädev asutus teavitab ESMAt kindlaksmääramisest viivitamata ja võimaluse korral enne aktsia lubamist kauplemisele Euroopa Liidu kauplemiskohas.

Mis tahes läbivaadatud loend jõustub päev pärast selle avaldamist ESMA poolt.

2.   Lõike 1 sätteid kohaldatakse juhul, kui:

a)

äriühingu aktsiad kõrvaldatakse alaliseks kauplemiselt väljaspool Euroopa Liitu asuvast peamisest kauplemiskohast;

b)

äriühingu aktsiad kõrvaldatakse alaliseks kauplemiselt Euroopa Liidus asuvast peamisest kauplemiskohast;

c)

äriühingu aktsiad, mis olid varem lubatud kauplemisele väljaspool Euroopa Liitu asuvas kauplemiskohas, on lubatud kauplemisele Euroopa Liidus asuvas peamises kauplemiskohas.

VI   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 13

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2012, välja arvatud artiklid 9, 10 ja 11, mida kohaldatakse alates esimeses lõigus osutatud kuupäevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 86, 24.3.2012, lk 1.

(2)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(4)  ELT L 241, 2.9.2006, lk 1.

(5)  ELT L 166, 11.6.1998, lk 45.


I LISA

Märkimisväärsete lühikeste netopositsioonide avalikustamine (artikkel 2)

Positsiooni hoidja

Emitendi nimi

ISIN

Lühike netopositsioon

(%)

Kuupäev, mil positsioon võeti, seda muudeti või see suleti

(aaaa-kk-pp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II LISA

Kord kvartalis ESMA-le esitatava teabe vorming (artikkel 3)

Teave

Vorming

1.

Emitendi tunnusandmed

 

Aktsiate puhul: sellise äriühingu täisnimi, kelle aktsiad on lubatud kauplemisele kauplemiskohas.

 

Riigi võlakohustuste puhul: emitendi täisnimi.

 

Katmata riigi krediidiriski vahetustehingute puhul: asjaomase riigist emitendi täisnimi.

2.

ISIN

Ainult aktsiate puhul: Emitendi põhiliiki lihtaktsiate ISIN. Kui lihtaktsiaid ei ole lubatud kauplemisele, eelisaktsiate ISIN (või kui kauplemisele on lubatud mitu liiki eelisaktsiad, põhiliiki eelisaktsiate ISIN).

3.

Riigikood

Riigist emitendi kahetäheline kood vastavalt ISO standardile 3166-1.

4.

Positsiooni kuupäev

Kuupäev, mil positsioonist teatati. Vorming vastavalt ISO standardile 8601:2004 (aaaa-kk-pp).

5.

Riigi peamisesse aktsiaindeksis- se kuuluvate aktsiate igapäeva- ne lühike koondnetopositsioon

Protsentides, ümardatud kahe kümnendkohani

6.

Muude aktsiate lühike koondnetopositsioon kvartali lõpu seisuga

Protsentides, ümardatud kahe kümnendkohani

7.

Riigi võlakohustuste igapäevane lühike koondnetopositsioon

Vastav nimiväärtus eurodes

8.

Riigist emitendi krediidiriski vahetustehingute igapäevased katmata koondpositsioonid

Vastav nimiväärtus eurodes