14.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 815/2012,

13. september 2012,

millega kehtestatakse nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses erikordadega, mis hõlmavad telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid, mida ühendusevälised maksukohustuslased osutavad mittemaksukohustuslastele

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas, (1) eriti selle artikli 44 lõiget 1, artikli 44 lõike 2 teist lõiku, artikli 45 lõikeid 1 ja 2 ning artikli 51 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 904/2010 on kehtestatud eeskirjad halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas. Määruse (EL) nr 904/2010 artiklites 44 ja 45 on konkreetsemalt käsitletud teabevahetust seoses erikorraga, mis hõlmab nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) (2) XII jaotise 6. peatüki kohaseid telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid. Kõnealused erikorrad hõlmavad väljaspool tarbimisliikmesriiki asuvat maksukohustuslast, kes peab registreerimisliikmesriigi elektroonilise liidese kaudu (ühtne kontaktpunkt) tasuma käibemaksu tarbimisliikmesriigis asjaomase müügi eest.

(2)

Liikmesriigid peavad koguma ja vahetama teatavaid andmeid seoses kõnealuste erikordade kohaselt tehtud tehingutega. Täpsemalt tähendab see registreerimisandmetega seotud teabe vahetamist liikmesriikide vahel ning käibedeklaratsioonide üksikasjade kogumist ja vahetamist, sealhulgas kõnealuste käibedeklaratsioonide parandamist.

(3)

Selleks et teabevahetus oleks ühetaoline, on vaja vastu võtta sellise teabevahetuse, sealhulgas ühise elektroonilise sõnumi tehnilised üksikasjad. See võimaldaks ka tehniliste ja funktsionaalsete spetsifikatsioonide ühtset arendamist, kuna need põhineksid reguleeritud raamistikul.

(4)

Samuti tuleks viivitamata ja ühtsel moel vahetada teatavat teavet seoses registreerimisandmetega, nagu erikorrast kõrvalejätmine, vabatahtlik lõpetamine või registreerimisliikmesriigi muutmine, et liikmesriigid saaksid jälgida erikordade nõuetekohast rakendamist ja võidelda maksupettuse vastu. Selleks tuleks ette näha sellise teabevahetuse ühtne kord.

(5)

Selleks et hoida halduskoormus võimalikult väiksena, on vaja elektroonilise liidese suhtes kehtestada teatavad nõuded, mis lihtsustaksid maksukohustuslastel isikuandmete ja käibedeklaratsioonide esitamist. Liikmesriike ei tohiks takistada kehtestamast täiendavaid lisafunktsioone, et halduskoormust veelgi vähendada.

(6)

Tagamaks, et registreerimisega seotud teave korra rakendamiseks ning korra raames koostatavad käibedeklaratsioonid edastataks ja neid töödeldaks tulemuslikult, peaksid liikmesriigid oma elektroonilise liidese töötama välja ühetaoliselt. Seepärast on vaja kehtestada kõnealuse teabe edastamiseks ühtne elektrooniline sõnum.

(7)

Vaja on selgitada, milliseid andmeid tuleb esitada juhul, kui erikorra kohaselt ei ole konkreetsel perioodil toimunud müüki ühes liikmesriigis või kõikides liikmesriikides.

(8)

Selleks et liikmesriigid ja maksukohustuslased saaksid oma järgnevates teadetes, sealhulgas maksu tasumisel, viidata ühemõtteliselt käibedeklaratsioonidele, peaks registreerimisliikmesriik andma igale käibedeklaratsioonile kordumatu viitenumbri.

(9)

Kõnealust määrust tuleks kohaldada alates samast kuupäevast kui määruse (EL) nr 904/2010 artikleid 44 ja 45.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas halduskoostöö alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „liiduväline kord”– direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 2. jao kohane väljaspool ühendust asuva maksukohustuslase osutatavaid telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid hõlmav erikord;

2)   „liidu kord”– direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 3. jao kohane ühenduses, kuid mitte tarbimisliikmesriigis asuva maksukohustuslase osutatavaid telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid hõlmav erikord;

3)   „erikorrad”– liiduväline kord ja liidu kord.

Artikkel 2

Elektroonilise liidese funktsioonid

Registreerimisliikmesriigi elektroonilisel liidesel, mille kaudu maksukohustuslane registreerib ühe erikorra kasutamise ning mille kaudu kõnealune isik esitab registreerimisliikmesriigile kõnealuse korra raames käibedeklaratsiooni, on järgmised funktsioonid:

a)

see peab pakkuma võimalust salvestada direktiivi 2006/112/EÜ artikli 361 kohased identifitseerimisandmeid või direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 365 ja 369g kohast käibedeklaratsiooni enne nende esitamist;

b)

see peab maksukohustuslasel võimaldama esitada käibedeklaratsiooniga seotud asjaomase teabe elektroonilise failiedastusega vastavalt registreerimisliikmesriigi kehtestatud tingimustele.

Artikkel 3

Registreerimisandmete edastamine

1.   Registreerimisliikmesriik edastab teistele liikmesriikidele CCN/CSI võrgu kaudu järgmise teabe:

a)

andmed liiduvälist korda kasutava maksukohustuslase registreerimiseks;

b)

sarnased üksikasjad liidu korda kasutava maksukohustuslase registreerimiseks;

c)

antud registreerimisnumber.

Esimeses lõigus osutatud teabe edastamiseks kasutatakse I lisas sätestatud ühtset elektroonilist sõnumit. I lisas sätestatud ühtse elektroonilise sõnumi B veergu kasutatakse liiduvälise korra puhul ja kõnealuse ühtse elektroonilise sõnumi C veergu liidu korra puhul.

2.   Registreerimisliikmesriik teavitab viivitamata teist liikmesriiki CCN/CSI võrgu kaudu ja kasutades käesoleva määruse II lisas sätestatud ühtset elektroonilist sõnumit, kui maksukohustuslane

a)

on ühest erikorrast kõrvale jäetud:

b)

lõpetab vabatahtlikult ühe erikorra kasutamise;

c)

muudab liidu korra raames registreerimisliikmesriiki.

Artikkel 4

Maksukohustuslase esitatav käibedeklaratsioon

1.   Maksukohustuslane esitab registreerimisliikmesriigile käibedeklaratsiooni direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 365 ja 369g kohaste üksikasjadega, kasutades käesoleva määruse III lisas sätestatud ühtset elektroonilist sõnumit. III lisas sätestatud ühtse elektroonilise sõnumi B veergu kasutatakse liiduvälise korra puhul ja kõnealuse ühtse elektroonilise sõnumi C veergu liidu korra puhul.

2.   Kui maksukohustuslane ei osuta mitte üheski liikmesriigis deklareerimisperioodi jooksul erikordadega hõlmatud teenuseid, täidetakse nullsummaline käibedeklaratsioon. Selleks täidetakse vaid III lisas sätestatud ühtse elektroonilise sõnumi lahtrid 1, 2 ja 21 liidu korra puhul ning lahtrid 1, 2 ja 11 liiduvälise korra puhul.

3.   Maksukohustuslane peab lisama üksnes tarbimisliikmesriigis ja asukohaliikmesriigist osutatud teenused, kui erikorra kohaseid teenuseid on deklareerimisperioodi jooksul osutatud vastavalt kõnealuses liikmesriigis või kõnealusest liikmesriigist.

Artikkel 5

Käibedeklaratsioonis sisalduva teabe edastamine

Registreerimisliikmesriik saadab artikli 4 lõikes 1 osutatud teabe, mis sisaldub käibedeklaratsioonis, igale tarbimisliikmesriigile ning käibemaksudeklaratsioonis märgitud asutusele CCN/CSI võrgu kaudu, kasutades käesoleva määruse III lisas sätestatud ühtset elektroonilist sõnumit.

Esimese lõigu kohaldamisel edastab registreerimisliikmesriik tarbimisliikmesriigile ja asukohaliikmesriigile, kus või kust on teenuseid osutatud, III lisas sätestatud ühise elektroonilise sõnumi 1. osas sisalduva üldteabe koos kõnealuse ühise elektroonilise sõnumi 2. osa teabega, mis on seotud kõnealuse konkreetse tarbimisliikmesriigi või asukohaliikmesriigiga.

Registreerimisliikmesriik edastab käibedeklaratsioonis sisalduva teabe üksnes nendele liikmesriikidele, kes on märgitud kõnealuses käibedeklaratsioonis.

Artikkel 6

Kordumatu viitenumber

Artikli 5 kohaselt edastatav teave sisaldab registreerimisliikmesriigi antud viitenumbrit, mis on ainuomane konkreetsele käibedeklaratsioonile.

Artikkel 7

Käibedeklaratsiooni parandused

Registreerimisliikmesriik võimaldab maksukohustuslasel käibedeklaratsioone parandada artiklis 2 osutatud elektroonilise liidese kaudu. Registreerimisliikmesriik edastab parandusi käsitleva teabe asjaomastele tarbimisliikmesriikidele ja asukohaliikmesriikidele kooskõlas artikliga 5 ning paneb kõnealusele teabele ajatempli.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 268, 12.10.2010, lk 1.

(2)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.


I LISA

Registreerimisandmed

A veerg

B veerg

C veerg

Lahtri number

Liiduväline kord

Liidu kord

1

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 362 (1)

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number, sealhulgas riigikood, vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 369d

2

Siseriiklik maksukohustuslasena registreerimise number (selle olemasolu korral)

 

3

Äriühingu nimi

Äriühingu nimi

4

Äriühingu ärinimi/ärinimed, kui see erineb (need erinevad) äriühingu nimest

Äriühingu ärinimi/ärinimed, kui see erineb (need erinevad) äriühingu nimest

5

Täielik postiaadress (2)

Täielik postiaadress (3)

6

Maksukohustuslase äritegevuse asukohariik

Maksukohustuslase äritegevuse asukohariik väljaspool liitu

7

Maksukohustuslase e-posti aadress

Maksukohustuslase e-posti aadress

8

Maksukohustuslase veebisait/veebisaidid (selle/nende olemasolu korral)

Maksukohustuslase veebisait/veebisaidid (selle/nende olemasolu korral)

9

Kontaktisik

Kontaktisik

10

Telefoninumber

Telefoninumber

11

IBAN- või OBAN-number

IBAN-number

12

BIC-number

BIC-number

13.1

 

Individuaalne käibemaksuregistri number, või selle puudumisel maksuviitenumber, mille on andnud liikmesriik, kus on maksukohustuslase püsiv tegevuskoht, (4) mis ei ole registreerimisliikmesriigis

14.1

 

Täielik postiaadress ja ärinimed püsivate asukohtade (5) puhul, mis ei ole registreerimisliikmesriigis

15.1

 

Liikmesriigi poolt ühendusevälistele maksukohustuslastele antud käibemaksuregistri number/numbrid (6)

16

Elektrooniline deklaratsioon, mis tõendab, et maksukohustuslane ei ole liidus käibemaksukohustuslasena registreeritud.

 

17

Korra kasutamise alguskuupäev (7)

Korra kasutamise alguskuupäev (8)

18

Maksukohustuslase poolt korra raames esitatud registreerimistaotluse kuupäev

Maksukohustuslase poolt korra raames esitatud registreerimistaotluse kuupäev

19

Registreerimisliikmesriigi registreerimisotsuse kuupäev

Registreerimisliikmesriigi registreerimisotsuse kuupäev

20

 

Märge selle kohta, kas maksukohustuslase puhul on tegemist käibemaksugrupiga (9)

21

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklitele 362 ja 369d juhul, kui on varem ühte kordadest kasutatud.

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklitele 362 ja 369d juhul, kui on varem ühte kordadest kasutatud.


(1)  Järgida tuleb formaati EUxxxyyyyyz, kus xxx on registreerimisliikmesriigi kolmekohaline ISO-kood, yyyyy on registreerimisliikmesriigi antud viiekohaline number ning z on kontrollnumber.

(2)  Märkida postikood, kui see on olemas.

(3)  Märkida postikood, kui see on olemas.

(4)  Kui on rohkem kui üks püsiv tegevuskoht, kasutage lahtreid 13.1, 13.2 jne.

(5)  Kui on rohkem püsivaid asukohti, kasutage lahtreid 14.1, 14.2 jne.

(6)  Kui liikmesriik on ühendusevälistele maksukohustuslastele andnud mitu käibemaksuregistri numbrit, tuleb kasutada lahtreid 15.1, 15.2 jne.

(7)  See võib teatavatel piiratud juhtudel olla enne korra raames registreerimise kuupäeva.

(8)  See võib teatavatel piiratud juhtudel olla enne korra raames registreerimise kuupäeva.

(9)  Märkida lahtrisse sobiv variant (jah/ei).


II LISA

Üksikasjad seoses maksukohustuslase staatusega registreerimisliikmesriigi registris

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number, sealhulgas riigikood

Kuupäev, mil muudatus jõustub

Põhjus maksukohustuslase seisundi muutmiseks registris, kasutades järgmisi koode:

1)

maksukohustuslane on teavitanud registreerimisliikmesriiki, et ta ei osuta enam telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- või elektroonilisi teenuseid;

2)

registreerimisliikmesriik eeldab, et maksukohustuslase maksustatav ja erikorraga hõlmatud tegevus on lõppenud;

3)

maksukohustuslane ei täida enam erikorra rakendamiseks vajalikke tingimusi;

4)

maksukohustuslane rikub pidevalt erikorra sätteid;

5)

maksukohustuslane on vabatahtlikult taotlenud erikorra kasutamise lõpetamist;

6)

maksukohustuslane on taotlenud registreerimist uues registreerimisliikmesriigis.


III LISA

Käibedeklaratsioon

1. osa.   Üldteave

A veerg

B veerg

C veerg

Lahtri number

Liiduväline kord

Liidu kord

Kordumatu viitenumber  (1)

1

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 362

Registreerimisliikmesriigi antud individuaalne käibemaksuregistri number, sealhulgas riigikood, vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 369d

2

Deklareerimisperiood (2)

Deklareerimisperiood (3)

2a

Perioodi algus- ja lõppkuupäev (4)

Perioodi algus- ja lõppkuupäev (5)

3

Vääring

Vääring

2. osa.   Iga tarbimisliikmesriigi jaoks, kus käibemaks tasumisele kuulub  (6)

2a)   Äritegevuse asukohast või registreerimisliikmesriigi püsivast asukohast osutatud teenused

4.1

Tarbimisliikmesriigi riigikood

Tarbimisliikmesriigi riigikood

5.1

Käibemaksu standardmäär tarbimisliikmesriigis

Käibemaksu standardmäär tarbimisliikmesriigis

6.1

Vähendatud käibemaksumäär tarbimisliikmesriigis

Vähendatud käibemaksumäär tarbimisliikmesriigis

7.1

Standardmääraga maksustatav summa

Standardmääraga maksustatav summa

8.1

Standardmääraga makstud käibemaks

Standardmääraga makstud käibemaks

9.1

Vähendatud määraga maksustatav summa

Vähendatud määraga maksustatav summa

10.1

Vähendatud määraga makstud käibemaks

Vähendatud määraga makstud käibemaks

11.1

Kogu makstav käibemaks

Kogu makstav käibemaks äritegevuse asukohast või registreerimisliikmesriigi püsivast tegevuskohast osutatud teenuste eest

2b)   Väljaspool registreerimisliikmesriiki olevast püsivast tegevuskohast osutatud teenused  (7)

12.1

 

Tarbimisliikmesriigi riigikood

13.1

 

Käibemaksu standardmäär tarbimisliikmesriigis

14.1

 

Vähendatud käibemaksumäär tarbimisliikmesriigis

15.1

 

Individuaalne käibemaksuregistri number, või selle puudumisel sellise liikmesriigi antud maksuviitenumber (sealhulgas riigikood), kus on püsiv tegevuskoht

16.1

 

Standardmääraga maksustatav summa

17.1

 

Standardmääraga makstav käibemaks

18.1

 

Vähendatud määraga maksustav summa

19.1

 

Vähendatud määraga makstav käibemaks

20.1

 

Kogu makstav käibemaks väljaspool registreerimisliikmesriiki olevast püsivast tegevuskohast osutatud teenuste eest

2c)   Äritegevuse asukoha või registreerimisliikmesriigi püsiva tegevuskoha kogusumma, samuti kõigis teistes liikmesriikides kõigi püsivate tegevuskohtade kogusumma

21.1

 

Kõigi tegevuskohtade makstav käibemaksu kogusumma (lahter 11.1 + lahter 11.2 … + lahter 20.1 + lahter 20.2 …)


(1)  Registreerimisliikmesriigi antud kordumatu viitenumber sisaldab registreerimisliikmesriigi riigikoodi / käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit / deklareerimisperioodi – nt GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + igale deklaratsioonile lisatakse ajatempel. Registreerimisliikmesriik annab numbri enne teisele asjaomasele liikmesriigile käibedeklaratsiooni esitamist.

(2)  Põhineb kalendrikvartalitel: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy Q4.yyyy.

(3)  Põhineb kalendrikvartalitel: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy Q4.yyyy.

(4)  Täidetakse üksnes sel juhul, kui maksukohustuslane esitab rohkem kui ühe käibedeklaratsiooni sama kvartali kohta. Näidatakse kalendripäevad: pp.kk.aaaa – pp.kk.aaaa.

(5)  Täidetakse üksnes sel juhul, kui maksukohustuslane esitab rohkem kui ühe käibedeklaratsiooni sama kvartali kohta. Näidatakse kalendripäevad: pp.kk.aaaa – pp.kk.aaaa.

(6)  Kui on rohkem kui üks tarbimisliikmesriik (või kui vaid ühes tarbimisliikmesriigis on käibemaksumäära muudetud kvartali keskel), tuleb kasutada lahtreid 4.2, 5.2, 6.2 jne.

(7)  Kui on rohkem tegevuskohti, kasutage lahtreid 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2 jne.