17.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 219/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 744/2012,

16. august 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/32/EÜ I ja II lisa arseeni, fluori, plii, elavhõbeda, endosulfaani, dioksiinide, Ambrosia spp., diklasuriili ja naatriumlasalotsiid A piirnormide ja dioksiinide rakenduskünniste osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiivi 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (1), eriti selle artikli 8 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2002/32/EÜ on sätestatud, et selliste loomasöödaks ettenähtud toodete kasutamine, mis sisaldavad soovimatuid aineid üle kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud piirnormide, on keelatud. Selle II lisas on sätestatud rakenduskünnised, mille puhul tuleb algatada juurdlus, kui avastatakse selliste ainete sisalduse suurenemine.

(2)

Arseeni, fluori, plii ja elavhõbeda kohta on kehtestatud kõrgemad piirnormid sellise söödamaterjali nagu kaltsiumkarbonaadi puhul ning kõrgemad arseeni ja fluori piirnormid söödamaterjali magneesiumoksiidi puhul, aga mitte söödamaterjali kaltsiumimagneesiumkarbonaadi puhul, mis on kaltsiumkarbonaadi ja magneesiumkarbonaadi looduslik segu. Järjepidevuse huvides on asjakohane ühtlustada söödamaterjali kaltsiummagneesiumkarbonaadi puhul kehtestatud arseeni, fluori, plii ja elavhõbeda piirnormid kaltsiumkarbonaadi puhul kehtivate piirnormidega.

(3)

Euroopa Toiduohutusamet leidis oma teaduslikus arvamuses vaskkloriidtrihüdroksiidi (kolmealuselise vaskkloriidi) söödalisandina kasutamise ohutuse ja tõhususe kohta (2), et selle lisandi puhul on asjakohane kehtestada arseeni jaoks sama piirnorm kui vasksulfaatpentahüdraadi ja vaskkarbonaadi puhul. Vaskkloriidtrihüdroksiidi puhul on asjakohane muuta arseeni piirnormi.

(4)

Teatav lemmikloomade segasööda materjal sisaldab olulisel määral kala ja muid veeloomi ning nendest saadud tooteid ja/või merevetikajahu. Nendes söödamaterjalides on suur arseeni kogusisaldus. Arseen esineb nimetatud söödamaterjalides põhiliselt orgaanilise arseenina, mis on vähem toksiline. Seetõttu on asjakohane muuta arseeni piirnormi, mida kohaldatakse lemmikloomade täiend- ja täissöödale, mis sisaldab kala ja muid veeloomi ning nendest saadud tooteid ja/või merevetikajahu.

(5)

Kaks tseoliiti, natroliit ja klinoptiloliit, on natroliitfonoliidi (E566) ja vulkaanilise klinoptiliidi (E567) aktiivkomponendid. Seetõttu on asjakohane kohaldada plii jaoks natroliitfonoliidi (E566) puhul samasugust piirnormi kui vulkaanilise klinoptiloliidi (E567) puhul.

(6)

Lõhelaste kasvatamise jätkusuutlikkuse suurendamist silmas pidades hakatakse kalaõli asemel järk-järgult kasutama taimeõlisid. Selline asendamine, mis avaldaks väga soodsat mõju merekeskkonna jätkusuutlikkusele, ei ole alati võimalik tingituna endosulfaani väga madalast piirnormist kalade täissööda puhul. Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „EFSA”) esitas komisjoni nõudmisel teadusliku arvamuse. EFSA on kalades sisalduva endosulfaani suukaudse toksilisuse kohta tehtud avalduses (3) väitnud, et avamere sumpade söödas oleva endosulfaaniga, mille sisaldus on kuni 0,1 mg/kg, kokku puutunud kala (Atlandi lõhe) puhul ei täheldatud märkimisväärset kahjulikku mõju, ja paakides oleva sööda osas täheldati kõrgema kui praeguse piirnormiga kokku puutunud lõhe puhul ainult minimaalset kahjulikku mõju. Piiratud uuringu põhjal leidub tõendeid selle kohta, et kahjulikku mõju esines Niiluse tilaapia kokkupuute puhul endosulfaaniga paakides oleva sööda kaudu. Seetõttu on asjakohane teha ettepanek kehtestada lõhelaste täissöödas sisalduvale endosulfaanile kõrgem piirnorm, et soodustada kalakasvatuse jätkusuutlikkust, kahjustamata kalade ja inimeste tervist.

(7)

Viimased andmed näitavad, et dioksiini tase koorikloomade jahus, mis on toiduainete tootmise kõrvalsaadus ja mida kasutatakse peamiselt dekoratiivkalade söödas sisaldusega 1–3 %, on kõrgem kui praegune piirnorm. Seetõttu on asjakohane veidi suurendada dioksiini piirnormi koorikloomade jahu puhul, et oleks võimalik seda jahu söödas kasutada ja vähendada toidujäätmete hulka, kahjustamata loomade ja inimeste tervist.

(8)

Direktiivi 2002/32/EÜ eesmärk on vältida Ambrosia spp. elujõuliste seemnete sattumist keskkonda. Kuna jahvatamine või purustamine hävitab seemnete idanevuse, ei ole vaja neid teri ja seemneid, mille Ambrosia spp. tase ei vasta nõuetele, enne jahvatamist ja purustamist puhastada tingimusel, et on rakendatud ennetavaid meetmeid eesmärgiga vältida Ambrosia spp. seemnete sattumist keskkonda transportimise, ladustamise või töötlemise ajal.

(9)

Koktsidiostaatikumide diklasuriili ja naatriumlasalotsiid A osas peab tegema muudatused, võttes arvesse neile ainetele hiljuti antud lubasid, mis on sätestatud komisjoni 23. veebruari 2011. aasta määruses (EL) nr 169/2011, milles käsitletakse diklasuriili lubamist pärlkanade söödalisandina (loa omanik Janssen Pharmaceutica N.V.) (4), komisjoni 5. septembri 2011. aasta rakendusmääruses (EL) nr 888/2011, millega antakse luba kasutada diklasuriili broilerkalkunite söödalisandina (loa omanik Janssen Pharmaceutica N.V.) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2430/1999 (5), ja komisjoni 7. septembri 2011. aasta rakendusmääruses (EL) nr 900/2011, milles käsitletakse naatriumlasalotsiid A lubamist faasanite, pärlkanade, vuttide ja nurmkanade (välja arvatud munalinnud) söödalisandina (loa omanik Alpharma (Belgia) BVBA) (6).

(10)

Kuna on esitatud ettepanek suurendada dioksiini piirnormi koorikloomade jahu puhul, on asjakohane, et vastavalt suurendatakse ka direktiivi 2002/32/EÜ II lisas kehtestatud koorikloomade jahu suhtes kohaldatavat rakenduskünnist.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/32/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. august 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10.

(2)  Loomasöödas kasutatavate söödalisandite ja toodete või ainete EFSA komisjon (FEEDAP-komisjon); Teaduslik arvamus vaskkloriidtrihüdroksiidi (kolmealuselise vaskkloriidi) kõikide loomaliikide söödalisandina kasutamise ohutuse ja tõhususe kohta. EFSA Journal 2011; 9(9):2355. [18 lk]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Kättesaadav aadressil www.efsa.europa.eu/efsajournal

(3)  EFSA Journal 2011; 9(4):2131. Kättesaadav internetis aadressil www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  ELT L 49, 24.2.2011, lk 6.

(5)  ELT L 229, 6.9.2011, lk 9.

(6)  ELT L 231, 8.9.2011, lk 15.


LISA

1)

Direktiivi 2002/32/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt:

a)

I jaotise 1. rida „Arseen” asendatakse järgmisega:

Soovimatud ained

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Piirnorm (mg/kg (ppm)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

„1.

Arseen (1)

Söödamaterjal,

2

välja arvatud:

 

rohujahu ning jahu, mis on valmistatud kuivatatud lutsernist, kuivatatud ristikust või kuivatatud suhkrupeedi viljalihast ja melassist;

4

palmituumakook;

4 (2)

fosfaadid ja lubjarikkad merevetikad;

10

kaltsiumkarbonaat; kaltsiummagneesiumkarbonaat (10);

15

magneesiumoksiid; magneesiumkarbonaat;

20

kalad ja muud veeloomad ning nendest saadud tooted;

25 (2)

merevetikajahu ja merevetikatest valmistatud söödamaterjal.

40 (2)

Rauaosakesed, mida lisatakse jälgitavuse tagamiseks.

50

Mikroelementühendite funktsionaalrühma kuuluvad söödalisandid,

30

välja arvatud:

 

vasksulfaatpentahüdraat; vaskkarbonaat; divaskkloriidtrihüdroksiid;

50

tsinkoksiid; mangaan(II)oksiid; vask(II)oksiid.

100

Täiendsööt,

4

välja arvatud:

 

mineraalsööt;

12

lemmikloomade täiendsööt, mis sisaldab kalu ja muid veeloomi ning nendest saadud tooteid ja/või merevetikajahu ja merevetikatest valmistatud söödamaterjali.

10 (2)

Täissööt,

2

välja arvatud:

 

kalade ja karusloomade täissööt;

10 (2)

lemmikloomade täissööt, mis sisaldab kalu ja muid veeloomi ning nendest saadud tooteid ja/või merevetikajahu ja merevetikatest valmistatud söödamaterjali.

10 (2)”

b)

I jaotise 3. rida „Fluor”, I jaotise 4. rida „Plii” ja I jaotise 5. rida „Elavhõbe” asendatakse järgmisega:

Soovimatud ained

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Piirnorm (mg/kg (ppm)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

„3.

Fluor (7)

Söödamaterjal,

150

välja arvatud:

 

loomne söödamaterjal, välja arvatud meres elavad koorikloomad, näiteks krill;

500

meres elavad koorikloomad, näiteks krill;

3 000

fosfaadid;

2 000

kaltsiumkarbonaat; kaltsiummagneesiumkarbonaat (10);

350

magneesium(II)oksiid;

600

lubjarikkad merevetikad.

1 000

Vermikuliit (E 561).

3 000

Täiendsööt, mis

 

sisaldab ≤ 4 % fosforit (8);

500

sisaldab > 4 % fosforit (8).

125 ühe protsendi fosfori (8) kohta

Täissööt,

150

välja arvatud:

 

sigade täissööt;

100

kodulindude (v.a tibude) ja kalade täissööt;

350

tibude täissööt;

250

selliste veiste, lammaste ja kitsede täissööt,

 

- -

kes on laktatsioonil;

30

- -

muu.

50

4.

Plii

Söödamaterjal,

10

välja arvatud:

 

haljassööt (3);

30

fosfaadid ja lubjarikkad merevetikad;

15

kaltsiumkarbonaat; kaltsiummagneesiumkarbonaat (10);

20

pärm.

5

Mikroelementühendite funktsionaalrühma kuuluvad söödalisandid,

100

välja arvatud:

 

tsinkoksiid;

400

mangaan(II)oksiid, raudkarbonaat, vaskkarbonaat.

200

Sideainete ja paakumisvastaste ainete funktsionaalrühmadesse kuuluvad söödalisandid,

30

välja arvatud:

 

vulkaaniline klinoptiloliit; natroliitfonoliit;

60

Eelsegud (6)

200

Täiendsööt,

10

välja arvatud:

 

mineraalsööt.

15

Täissööt.

5

5.

Elavhõbe (4)

Söödamaterjal,

0,1

välja arvatud:

 

kalad ja muud veeloomad ning nendest saadud tooted;

0,5

kaltsiumkarbonaat; kaltsiummagneesiumkarbonaat (10).

0,3

Segasööt,

0,1

välja arvatud:

 

mineraalsööt;

0,2

kalade segasööt;

0,2

koerte, kasside ja karusloomade segasööt.

0,3”

c)

I jaotisse lisatakse järgmine lõpumärkus:

„(10)

Kaltsiummagneesiumkarbonaat tähendab kaltsiumkarbonaadi ja magneesiumkarbonaadi looduslikku segu vastavalt komisjoni 16. juuni 2011. aasta määrusele (EL) nr 575/2011 söödamaterjalide kataloogi kohta (ELT L 159, 17.6.2011, lk 25).”

d)

IV jaotise 6. rida „Endosulfaan (alfa- ja beetaisomeeride ning endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina)” asendatakse järgmisega:

Soovimatud ained

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Piirnorm (mg/kg (ppm)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

„6.

Endosulfaan (alfa- ja beetaisomeeride ning endosulfaansulfaadi summa, väljendatud endosulfaanina)

Söödamaterjal ja segasööt,

0,1

välja arvatud:

 

mais ja selle töötlemise saadused;

0,2

õliseemned ja nende töötlemise saadused, välja arvatud töötlemata taimeõli;

0,5

töötlemata taimeõli;

1,0

kalade, välja arvatud lõhelaste täissööt;

0,005

lõhelaste täissööt.

0,05”

e)

V jaotise 1. rida „Dioksiinid (polüklorodibensoparadioksiinide (PCDD) ja polüklorodibensofuraanide (PCDF) summa, väljendatuna Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) toksilisuse ekvivalendina, kohaldades WHO toksilisuse ekvivalentfaktoreid (TEF, 2005))” asendatakse järgmisega:

Soovimatud ained

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Piirnorm (ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppm) (1) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

„1.

Dioksiinid [polüklooritud dibenso-para-dioksiinide (PCDD) ja polüklooritud dibensofuraanide (PCDF) summa, väljendatuna Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) toksilisuse ekvivalendina, kohaldades WHO toksilisuse ekvivalentfaktoreid (TEF, 2005) (2)]

Taimne söödamaterjal,

0,75

välja arvatud:

 

taimeõlid ja nende kõrvalsaadused.

0,75

Mineraalne söödamaterjal

0,75

Loomne söödamaterjal:

 

loomsed rasvad, sealhulgas piima- ja munarasv;

1,50

muud maismaaloomadest saadud tooted, sealhulgas piim ja piimatooted ning munad ja munatooted;

0,75

kalaõli;

5,0

kalad ja muud veeloomad ning nendest saadud tooted, välja arvatud kalaõli ja hüdrolüüsitud kalavalgu üle 20-protsendilise rasvasisaldusega (3) ja koorikloomade jahu;

1,25

hüdrolüüsitud kalavalk, mille rasvasisaldus on üle 20 %; koorikloomade jahu.

1,75

Sideainete ja paakumisvastaste ainete funktsionaalrühma kuuluvad söödalisandid kaoliinsavi, vermikuliit, natroliitfonoliit, sünteetilised kaltsiumaluminaadid ja setteline klinoptiloliit.

0,75

Mikroelementühendite funktsionaalrühma kuuluvad söödalisandid.

1,0

Eelsegud

1,0

Segasööt,

0,75

välja arvatud:

 

lemmikloomade ja kalade segasööt;

1,75

karusloomade segasööt.

—”

f)

VI jaotise 11. rida „Ambrosia spp. seemned” asendatakse järgmisega:

Soovimatud ained

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Piirnorm (mg/kg (ppm)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

„11.

Ambrosia spp. seemned

Söödamaterjal (3),

50

välja arvatud:

 

hirss (Panicum miliaceum L. terad) ja sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench s.l. terad), mida ei söödeta loomadele otse (3).

200

Segasööt, mis sisaldab jahvatamata terasid ja seemneid.

50”

g)

VI jaotisse lisatakse järgmine lõpumärkus:

„(3)

Kui on olemas ümberlükkamatud tõendid selle kohta, et terad ja seemned on ette nähtud jahvatamiseks või purustamiseks, ei ole enne jahvatamist või purustamist vaja puhastada Ambrosia spp. teri ja seemneid, mille tase ei vasta nõuetele. Rakendatakse ennetavaid meetmeid eesmärgiga vältida Ambrosia spp. seemnete sattumist keskkonda nende terade ja seemnete transportimise, ladustamise või töötlemise ajal.”

h)

VII jaotise 2. rida „Diklasuriil” asendatakse järgmisega:

Koktsidiostaatikumid

Loomasöödaks ettenähtud tooted (1)

Piirnorm (mg/kg (ppm)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

„2.

Diklasuriil

Söödamaterjal

0,01

Järgmiste loomade segasööt:

 

munalinnud ja munakanad (> 16 nädalat);

0,01

broilerküülikud ja aretusküülikud, tapmiseelsel perioodil, kui diklasuriili kasutamine on keelatud (tapmiseelsel perioodil kasutatav sööt);

0,01

muud loomaliigid, v.a munakanad (< 16 nädalat), broilerkanad, pärlkanad ja broilerkalkunid.

0,03

Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud diklasuriili kasutamine.

(2)”

i)

VII jaotise 4. rida „Lasalotsiidnaatrium A” asendatakse järgmisega:

Koktsidiostaatikumid

Loomasöödaks ettenähtud tooted (1)

Piirnorm (mg/kg (ppm)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

„4.

Lasalotsiid-naatrium A

Söödamaterjal

1,25

Järgmiste loomade segasööt:

 

koerad, vasikad, küülikud, hobuslased, lüpsiloomad, munalinnud, kalkunid (> 16 nädalat), munakanad (> 16 nädalat);

1,25

broilerkanad, munakanad (< 16 nädalat) ja kalkunid (< 16 nädalat), tapmiseelsel perioodil, kui lasalotsiidnaatrium A kasutamine on keelatud (tapmiseelsel perioodil kasutatav sööt);

1,25

faasanid, pärlkanad, vutid ja nurmkanad (v.a munalinnud) tapmiseelsel perioodil, kui lasalotsiidnaatrium A kasutamine on keelatud (tapmiseelsel perioodil kasutatav sööt);

1,25

muud loomaliigid.

3,75

Eelsegud kasutamiseks söödas, milles on keelatud lasalotsiidnaatrium A kasutamine.

(2)”

2)

Direktiivi 2002/32/EÜ II lisa jaotise „Dioksiinid ja PCBd” 1. rida „Dioksiinid (polüklorodibensoparadioksiinide (PCDDd) ja polüklorodibensofuraanide (PCDFd) summa, väljendatuna Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) toksilisusekvivalendina, kasutades toksilisuse ekvivalentfaktoreid (WHO-TEF, 2005))” asendatakse järgmisega:

Soovimatud ained

Loomasöödaks ettenähtud tooted

Rakenduskünnis (ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppm) (2)) sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %

Märkused ja lisateave (näiteks läbiviidava juurdluse laad)

„1.

Dioksiinid [polüklooritud dibenso-para-dioksiinide (PCDDd) ja polüklooritud dibensofuraanide (PCDFd) summa, väljendatuna Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) toksilisusekvivalendina, kasutades toksilisuse ekvivalentfaktoreid (WHO-TEF, 2005) (1)]

Taimne söödamaterjal,

0,5

(3)

välja arvatud:

 

 

taimeõlid ja nende kõrvalsaadused.

0,5

(3)

Mineraalne söödamaterjal

0,5

(3)

Loomne söödamaterjal:

 

 

loomsed rasvad, sealhulgas piima- ja munarasv;

0,75

(3)

muud maismaaloomadest saadud tooted, sealhulgas piim ja piimatooted ning munad ja munatooted.

0,5

(3)

kalaõli;

4,0

(4)

kalad ja muud veeloomad ning nendest saadud tooted, välja arvatud kalaõli ja hüdrolüüsitud kalavalk, mille rasvasisaldus on üle 20 %, ja koorikloomade jahu;

0,75

(4)

hüdrolüüsitud kalavalk, mille rasvasisaldus on üle 20 %; koorikloomade jahu.

1,25

(4)

Sideainete ja paakumisvastaste ainete funktsionaalrühma kuuluvad söödalisandid.

0,5

(3)

Mikroelementühendite funktsionaalrühma kuuluvad söödalisandid

0,5

(3)

Eelsegud

0,5

(3)

Segasööt, välja arvatud:

0,5

(3)

lemmikloomade ja kalade segasööt;

1,25

(4)”

karusloomade segasööt.