9.8.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/20


Nõukogu 23. juuli 2012. aasta rakendusmääruse (EL) nr 673/2012 (millega rakendatakse määruse (EL) nr 36/2012 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias) artikli 32 lõiget 1) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 196, 24. juuli 2012 )

Leheküljel 11 lisa alapealkirja „Üksused” teise kande viimasesse veergu „Loetelusse kandmise kuupäev”

lisatakse kuupäev „24.7.2012”.