27.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 201/60


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 649/2012,

4. juuli 2012,

ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta

(uuesti sõnastatud)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 192 lõiget 1 ja artiklit 207,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrust (EÜ) nr 689/2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) (3) on korduvalt oluliselt muudetud. Kuna sellesse tuleb teha uusi muudatusi, tuleks määrus (EÜ) nr 689/2008 selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 689/2008 rakendati teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitlev Rotterdami konventsioon (4) (edaspidi „konventsioon”), mis jõustus 24. veebruaril 2004, ja asendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 304/2003 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (5).

(3)

Selleks, et saavutada selgus ja kooskõla liidu muude asjakohaste õigusaktidega, tuleks lisada või selgitada teatavaid mõisteid ja need tuleks viia kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet) (6) ühelt poolt ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) (7) teiselt poolt. On asjakohane tagada, et käesolev määrus kajastaks määruse (EÜ) nr 1272/2008 üleminekusätteid, et vältida vastuolusid nimetatud määruse ja käesoleva määruse kohaldamise ajakavas.

(4)

Konventsioon annab konventsiooniosalistele õiguse võtta keskkonna ja elanike tervise kaitsmiseks rangemaid meetmeid, kui on ette nähtud konventsioonis, kui sellised meetmed on kooskõlas konventsiooni sätete ja rahvusvahelise õigusega. Importivate riikide keskkonnale ja elanikele kõrgema kaitstuse taseme tagamiseks on vajalik ja kohane minna teatavas osas kaugemale konventsiooni sätetest.

(5)

Seoses liidu osalemisega konventsioonis on oluline, et liidu suhteid konventsiooni sekretariaadi (edaspidi „sekretariaat”), muude konventsiooniosaliste ja muude riikidega korraldaks üks ja sama vahendav üksus. Selle vahendava üksusena peaks toimima komisjon.

(6)

On vaja tagada käesoleva määruse tehniliste ja haldusaspektide tõhus koordineerimine ja juhtimine liidu tasandil. Liikmesriikidel ja määrusega (EÜ) nr 1907/2006 moodustatud Euroopa Kemikaaliametil (edaspidi „amet”) on pädevus ja kogemused kemikaale käsitlevate liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste kemikaalidealaste lepingute rakendamiseks. Seepärast peaksid liikmesriigid ja amet täitma ülesandeid, mis on seotud käesoleva määruse abil konventsiooni rakendamise halduslike, tehniliste ja teaduslike aspektidega, samuti teabevahetusega. Lisaks peaksid komisjon, liikmesriigid ja amet tegema koostööd, et tulemuslikult täita liidu konventsioonikohaseid rahvusvahelisi kohustusi.

(7)

Arvestades, et komisjoni teatavad ülesanded tuleks üle anda ametile, peaks amet hakkama edasi arendama ja haldama ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi Euroopa andmebaasi, mille lõi komisjon.

(8)

Liidus keelustatud või rangelt piiratud kasutusega ohtlike kemikaalide ekspordi suhtes peaks ka edaspidi kehtima ühtne ekspordist teatamise kord. Seetõttu peaksid ohtlikele ainetele ainetena, segudes või toodete koosseisus, mille kasutamine taimekaitsevahenditena, muude pestitsiididena või tööstuskemikaalidena kutsealaseks või üldsusele ettenähtud kasutamiseks on liidus keelustatud või rangelt piiratud, kehtima samasugused ekspordist teatamise eeskirjad, mis kehtivad konventsioonis sätestatud ühte või mõlemasse kasutuskategooriasse, nimelt pestitsiidide või tööstuskemikaalide hulka kuuluvate keelustatud või rangelt piiratud kasutusega ohtlike kemikaalide suhtes. Lisaks peaksid samad ekspordist teatamise eeskirjad kehtima ka kemikaalide puhul, mille suhtes kohaldatakse eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri (edaspidi „PIC-protseduur”). Kõnealust ekspordist teatamise menetlust tuleks kohaldada kõikidesse kolmandatesse riikidesse liidust toimuva ekspordi suhtes, olenemata sellest, kas need riigid on liitunud konventsiooniga või osalevad selle menetlustes või mitte. Liikmesriikidele tuleks anda luba kehtestada selle menetlusega seotud kulude katmiseks halduslõivusid.

(9)

Käesolevas määruses sätestatud korra mõju ja tõhususe jälgimise ja hindamise võimaldamiseks peaksid eksportijad ja importijad olema kohustatud esitama teavet rahvusvahelises kaubanduses liikuvate käesoleva määrusega reguleeritud kemikaalide koguste kohta.

(10)

Teatised sekretariaadile liidu või liikmesriigi lõplike regulatiivmeetmete kohta, millega kemikaalide kasutamine keelustatakse või seda rangelt piiratakse, pidades silmas nende lisamist PIC-protseduuri, peaks esitama komisjon juhtudel, kui konventsioonis sätestatud asjaomased kriteeriumid on täidetud. Vajaduse korral tuleb nendele teatistele hankida lisateavet.

(11)

Kui liidu või liikmesriigi lõplikud regulatiivmeetmed ei vasta teatise esitamise tingimustele, kuna need ei vasta konventsioonis sätestatud kriteeriumidele, tuleks nendest meetmetest sekretariaadile ja muudele konventsiooniosalistele teabevahetuse huvides siiski teatada.

(12)

Samuti on vaja tagada, et liit võtaks vastu otsused selliste kemikaalide impordi kohta liitu, mille suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue. Need otsused peaksid rajanema kohaldatavatel liidu õigusaktidel ja võtma arvesse liikmesriikides kehtestatud keelde ja rangeid piiranguid. Põhjendatud juhtudel tuleks teha ettepanek muuta liidu õigusakte.

(13)

On vaja korda, mis tagaks, et liikmesriigid ja eksportijad on teadlikud importivate riikide otsustest kemikaalide kohta, mille suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue, ja et eksportijad täidavad neid otsuseid. Soovimatu ekspordi vältimiseks ei tohiks liidus keelustatud või rangelt piiratud kasutusega kemikaale, mis vastavad konventsioonis teavitamisele esitatud tingimustele või mille puhul kehtib PIC-protseduuri nõue, eksportida ilma asjaomase importiva riigi selgesõnalise nõusolekuta, olenemata sellest, kas see riik on konventsiooniosaline või mitte. Samas on kohane teha erand selle kohustuse rakendamisest teatavate kemikaalide ekspordi suhtes Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmeteks olevatesse riikidesse, kui on täidetud teatavad tingimused. Lisaks on vaja menetlust selliste juhtude lahendamiseks, kus hoolimata kõigist mõistlikest jõupingutustest ei õnnestu importivalt riigilt saada vastust, nii et teatavate kemikaalide eksportimine võib toimuda ajutise korra alusel kindlaksmääratud tingimustel. On kohane ette näha ka kõigi selliste juhtude ning juhtude, kus sõnaselge nõusolek on saadud, korrapärane läbivaatamine.

(14)

Samuti on oluline, et kõikidel eksporditud kemikaalidel oleks nõuetekohane kõlblikkusaeg, et neid saaks kasutada tõhusalt ja ohutult. Pestitsiidide, eelkõige arengumaadesse eksporditavate pestitsiidide puhul on eriti oluline anda teavet asjakohaste ladustustingimuste kohta ja kasutada sobivaid pakendeid ja sobiva suurusega mahuteid, et vältida aegunud varude teket.

(15)

Konventsiooni reguleerimisalasse ei kuulu kemikaale sisaldavad tooted. Tundub siiski asjakohane, et käesolevas määruses määratletud toodete suhtes, mis sisaldavad kemikaale, mis võivad teatud tingimustel kasutamise või kõrvaldamise käigus vabaneda ja mille kasutamine konventsioonis sätestatud ühes või mitmes kasutuskategoorias on liidus keelustatud või rangelt piiratud või mille suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue, tuleks samuti kohaldada ekspordist teatamise eeskirju. Lisaks sellele ei tohiks üldse eksportida teatavaid kemikaale ja tooteid, mis sisaldavaid konkreetseid kemikaale, mis ei kuulu konventsiooni reguleerimisalasse, kuid mis tekitavad erilist muret.

(16)

Konventsiooniosalistele, kes nõuavad teavet selliste kemikaalide transiitvedude kohta, mille puhul kehtib PIC-protseduuri nõue, tuleks konventsiooni kohaselt see teave esitada.

(17)

Pakendamist, märgistamist ja muud ohutusteavet käsitlevaid liidu eeskirju tuleks kohaldada kõikide kemikaalide suhtes, mis on ette nähtud eksportimiseks konventsiooniosalistesse või muudesse riikidesse, välja arvatud juhul, kui need eeskirjad läheksid vastuollu kõnealuste riikide erinõuetega, milles on arvestatud asjaomaseid rahvusvahelisi norme. Kuna määrusega (EÜ) nr 1272/2008 kehtestati ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevad uued sätted, tuleks käesolevasse määrusesse lisada viide nimetatud määrusele.

(18)

Selleks et tagada tõhus kontroll ning täitmine, peaksid liikmesriigid kindlaks määrama asutused, näiteks tolliasutused, kes vastutavad käesolevas määruses käsitletud kemikaalide impordi ja ekspordi kontrollimise eest. Komisjon, keda abistab amet, ja liikmesriigid mängivad otsustava tähtsusega rolli ja nende tegevus peaks olema sihipärane ja kooskõlastatud. Liikmesriigid peaksid kehtestama rikkumistele kohased karistused.

(19)

Tollikontrolli hõlbustamiseks ja nii eksportijate kui ka asutuste halduskoormuse vähendamiseks tuleks kehtestada ekspordideklaratsioonides kasutatavate koodide süsteem. Erikoode tuleks vajaduse korral kasutada ka kemikaalide puhul, mida eksporditakse teadusuuringute või analüüsi jaoks kogustes, mis tõenäoliselt ei mõjuta inimeste tervist ega keskkonda ning mis kalendriaastas mingil juhul ei ületa 10 kg iga eksportija puhul iga importiva riigi kohta.

(20)

Kemikaalide usaldusväärse käitlemise tagamiseks tuleks edendada liidu ja liikmesriikide ning kolmandate riikide vahelist teabevahetust, ühist vastutust ning koostööd, olenemata sellest, kas need kolmandad riigid on konventsiooniosalised või mitte. Komisjon ja liikmesriigid peaksid kas otse või valitsusväliste organisatsioonide projektidele antava toetuse kaudu osutama arengumaadele ja üleminekujärgus majandusega riikidele tehnilist abi, eriti selleks, et aidata nendel maadel rakendada konventsiooni ning seeläbi aidata vältida kemikaalide kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.

(21)

Menetluste toimimise üle peaks teostama korrapärast järelevalvet, et tagada nende tõhusus. Selleks peaksid liikmesriigid ja amet esitama korrapäraselt standardvormis aruandeid komisjonile, kes omakorda peaks korrapäraselt aru andma Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(22)

Amet peaks koostama tehnilised juhised, et abistada määratud asutusi, sealhulgas selliseid asutusi nagu eksporti, eksportijaid ja importijaid käesoleva määruse rakendamisel kontrollivad tolliasutused.

(23)

Selleks et kohandada käesolevat määrust tehnika arenguga, tuleks komisjonile delegeerida õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) artikliga 290 vastu õigusakte seoses kemikaali lisamisega I lisa 1. või 2. ossa ning I lisa muude muudatustega; seoses kemikaali lisamisega V lisa 1. või 2. ossa ning V lisa muude muudatustega, ning seoses II, III, IV ja VI lisa muutmisega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(24)

Käesoleva määruse rakendamiseks ühesuguste tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendusvolitused. Osutatud volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (8).

(25)

Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt konventsiooniga ettenähtud liidu kohustuste sidusa ja tõhusa rakendamise tagamist ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning seetõttu, arvestades ohtlike kemikaalide impordi ja ekspordi eeskirjade ühtlustamise vajadust, saab neid eesmärke paremini saavutada liidu tasandil, võib liit vastu võtta meetmeid vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Vastavalt samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele ei lähe käesolev määrus kaugemale, kui on vaja osutatud eesmärkide saavutamiseks.

(26)

Määrus (EÜ) nr 689/2008 tuleks kehtetuks tunnistada.

(27)

On asjakohane ette näha käesoleva määruse kohaldamise edasilükkamine, et anda piisavalt aega ametile end uute ülesannete täitmiseks ette valmistada ja ettevõtjatele uute menetlustega tutvuda,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärgid

1.   Käesoleva määruse eesmärgid on järgmised:

a)

rakendada teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiidide suhtes kohaldatavat eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri käsitlev Rotterdami konventsioon („konventsioon”);

b)

edendada ühist vastutust ja koostööd ohtlike kemikaalide rahvusvahelisel edasitoimetamisel, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimaliku kahju eest;

c)

aidata kaasa ohtlike kemikaalide keskkonnaohutule kasutamisele.

Esimeses lõigus esitatud eesmärgid saavutatakse, hõlbustades ohtlike kemikaalide omadusi käsitleva teabe vahetamist, sätestades nende importi ja eksporti käsitlevate otsuste tegemise korra ja edastades otsuseid konventsiooniosalistele ja vajaduse korral muudele riikidele.

2.   Lisaks lõikes 1 sätestatud eesmärkidele tagatakse käesoleva määrusega, et määruse (EÜ) nr 1272/2008 klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevad sätted kehtivad kemikaalide puhul ka siis, kui neid eksporditakse liikmesriikidest teistesse konventsiooniosalistesse või muudesse riikidesse, välja arvatud juhul, kui asjaomased sätted on vastuolus kõnealuste konventsiooniosaliste või muude riikide kehtestatud erinõuetega.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse järgmiste kemikaalide suhtes:

a)

teatavad ohtlikud kemikaalid, mille suhtes konventsiooni alusel kehtib eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri („PIC-protseduur”) nõue;

b)

teatavad ohtlikud kemikaalid, mille kasutamine liidus või liikmesriigis on keelustatud või rangelt piiratud;

c)

kõik eksporditavad kemikaalid, seoses nende kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:

a)

narkootilised ja psühhotroopsed ained, mida on käsitletud nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määruses (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad (9);

b)

radioaktiivsed materjalid ja ained, mida on käsitletud nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiivis 96/29/Euratom, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest (10);

c)

jäätmeid, mida on käsitletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivis 2008/98/EÜ jäätmete kohta (11);

d)

keemiarelvad, mida on käsitletud nõukogu 5. mai 2009. aasta määruses (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (12);

e)

toit ja toidulisandid, mida on käsitletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (13);

f)

töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata sööt (k.a söödalisandid), mis on ette nähtud loomade söötmiseks ja mida on käsitletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (14);

g)

geneetiliselt muundatud organismid, mida on käsitletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivis 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta (15);

h)

ravimid ja veterinaarravimid, mida on käsitletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivis 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (16) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivis 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta, (17) välja arvatud käesoleva määruse artikli 3 lõike 5 punktis b käsitletud ulatuses;

3.   Käesolevat määrust ei kohaldata kemikaalide puhul, mida eksporditakse teadusuuringute või analüüsi jaoks kogustes, mis tõenäoliselt ei mõjuta inimeste tervist ega keskkonda ning mis kalendriaastas mingil juhul ei ületa iga eksportija puhul iga importiva riigi kohta 10 kg.

Olenemata esimesest lõigust, hangivad esimeses lõigus osutatud kemikaalide eksportijad spetsiaalse viitenumbri, kasutades artikli 6 lõike 1 punktis a osutatud andmebaasi, ja esitavad selle viitenumbri oma ekspordideklaratsioonis.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „kemikaal”– aine, mis esineb iseseisvalt või segu koosseisus, või segu, nii toodetud kui ka loodusest saadud, mis ei sisalda elusorganisme ja kuulub ühte järgnevatest kategooriatest:

2)   „aine”– iga keemiline element ja selle ühendid, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 3 punktis 1;

3)   „segu”– segu või lahus, mis vastab määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 2 punktis 8 esitatud määratlusele;

4)   „toode”– valmis toode, mis sisaldab kemikaali, mille kasutamine selles konkreetses tootes on liidu õigusnormidega keelustatud või rangelt piiratud, kui osutatud toode ei kuulu punkti 2 või 3 alla;

5)   „pestitsiid”– kemikaal, mis kuulub ühte järgmisse alakategooriasse:

i)

biotsiidid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivile 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (19) ja

ii)

desinfektsioonivahendid, insektitsiidid ja parasiiditõrjevahendid, mida on käsitletud direktiivides 2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ;

6)   „tööstuskemikaal”– kemikaal, mis kuulub ühte järgmisse alakategooriasse:

7)   „kemikaal, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue”– iga kemikaal, mille kasutamine liidus on keelustatud või rangelt piiratud ühes või mitmes kategoorias või alakategoorias, ja iga I lisa 1. osas loetletud kemikaal, mille suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue;

8)   „kemikaal, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis”– iga kemikaal, mille kasutamine liidus või liikmesriigis on keelustatud või rangelt piiratud ühes või mitmes kategoorias. Liidus ühes või mitmes kategoorias keelustatud või rangelt piiratud kasutusega kemikaalid on loetletud I lisa 2. osas;

9)   „kemikaal, mille suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue”– iga kemikaal, mida on nimetatud konventsiooni III lisas ja käesoleva määruse I lisa 3. osas;

10)   „keelustatud kemikaal”– üks järgnevatest kemikaalidest:

11)   „rangelt piiratud kasutusega kemikaal”– üks järgnevatest kemikaalidest:

12)   „kemikaal, mille kasutamine on liikmesriigi poolt keelustatud või rangelt piiratud”– kemikaal, mille kasutamine on keelustatud või rangelt piiratud liikmesriigi lõpliku regulatiivmeetmega;

13)   „lõplik regulatiivmeede”– juriidiliselt siduv akt, mille eesmärk on mõni kemikaal keelustada või kehtestada selle kasutamisele ranged piirangud;

14)   „eriti ohtlik pestitsiidiformulatsioon”– pestitsiidina kasutuseks ettenähtud kemikaal, mis nõuetekohasel kasutamisel põhjustab tervisele või keskkonnale pärast ühe- või mitmekordset kokkupuudet tõsiseid tagajärgi, mis ilmnevad juba lühikese aja pärast;

15)   „liidu tolliterritoorium”– territoorium, mis on kindlaks määratud nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (20) artikliga 3;

16)   „eksport”– üks järgmistest tegevustest:

17)   „import”– kemikaali füüsiline sissevedu liidu tolliterritooriumile, kui see kemikaal suunatakse muule tolliprotseduurile kui liidu välistransiidiprotseduur kaupade veoks läbi liidu tolliterritooriumi;

18)   „eksportija”– iga järgmine füüsiline või juriidiline isik:

19)   „importija”– füüsiline või juriidiline isik, kes on kemikaali vastuvõtja liidu tolliterritooriumile toomise ajal;

20)   „konventsiooniosaline” või „osaline”– riik või piirkondliku majandusintegratsiooni organisatsioon, kes on nõustunud end konventsiooniga siduma ja kelle suhtes konventsioon kehtib;

21)   „muu riik”– iga riik, kes ei ole konventsiooniosaline;

22)   „amet”– Euroopa Kemikaaliamet, mis on asutatud määrusega (EÜ) nr 1907/2006;

23)   „sekretariaat”– konventsiooni sekretariaat, kui käesolevas määruses ei ole täpsustatud teisiti.

Artikkel 4

Liikmesriigi määratud riigiasutus

Iga liikmesriik määrab asutuse või asutused (edaspidi „määratud riigiasutus” või „määratud riigiasutused”), mis täidab/täidavad käesoleva määrusega nõutud haldusülesandeid, välja arvatud juhul, kui riigiasutus on seda juba teinud enne käesoleva määruse jõustumist.

Liikmesriik teatab komisjonile kõnealusest määramisest 17. novembriks 2012, välja arvatud juhul, kui see teave on juba esitatud enne käesoleva määruse jõustumist, samuti teatab liikmesriik komisjonile mis tahes muudatusest seoses määratud riigiasutusega.

Artikkel 5

Liidu osalemine konventsioonis

1.   Konventsioonis osalemise eest vastutavad ühiselt komisjon ja liikmesriigid, eriti tehnilise abi, teabevahetuse, vaidluste lahendamise, allorganite töös osalemise ja hääletamise küsimustes.

2.   Komisjon toimib konventsiooni PIC-protseduuriga seotud haldusülesannete täitmisel ühise määratud asutusena, kes esindab kõiki liikmesriikide määratud riigiasutusi, teeb nendega tihedat koostööd ja peab nõu.

Komisjon vastutab eelkõige järgmiste ülesannete täitmise eest:

a)

liidu eksporditeatiste edastamine konventsiooniosalistele ja muudele riikidele vastavalt artiklile 8;

b)

teatiste saatmine artikli 11 kohaselt sekretariaadile lõplike regulatiivmeetmete kohta, mis käsitlevad kemikaale, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis;

c)

teabe saatmine artikli 12 kohaselt muude lõplike regulatiivmeetmete kohta, mis käsitlevad kemikaale, mille puhul ei tule esitada PIC-teatist;

d)

üldisem teabe saamine sekretariaadilt.

Komisjon edastab artikli 13 kohaselt sekretariaadile ka liidu otsused selliste kemikaalide impordi kohta, mille suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue.

Lisaks koordineerib komisjon liidu tööd tehniliste küsimuste lahendamisel seoses järgmisega:

a)

konventsioon;

b)

konventsiooni artikli 18 lõikes 1 sätestatud konventsiooniosaliste konverentsi ettevalmistamine;

c)

konventsiooni artikli 18 lõike 6 alusel moodustatud kemikaalide hindamise komitee (edaspidi „kemikaalide hindamise komitee”);

d)

konventsiooniosaliste konverentsi muud allorganid.

3.   Komisjon ja liikmesriigid teevad kõik vajaliku, et tagada liidu asjakohane esindatus konventsiooni eri rakendusorganites.

Artikkel 6

Ameti ülesanded

1.   Amet täidab lisaks artiklites 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 ja 25 temale antud ülesannetele järgmisi ülesandeid:

a)

hooldab, arendab edasi ja ajakohastab korrapäraselt ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi andmebaasi (edaspidi „andmebaas”);

b)

teeb andmebaasi oma veebisaidil avalikkusele kättesaadavaks;

c)

osutab vajaduse korral ja kokkuleppel komisjoniga ning pärast liikmesriikidega konsulteerimist ettevõtjatele abi, korraldab ettevõtjate tehnilist ja teaduslikku juhendamist, et tagada käesoleva määruse tõhus kohaldamine;

d)

osutab kokkuleppel komisjoniga liikmesriikide määratud riigiasutustele abi, korraldab määratud riigiasutuste tehnilist ja teaduslikku juhendamist, et tagada käesoleva määruse tõhus kohaldamine;

e)

kemikaalide hindamise komitee liikmesriikide või komisjoni ekspertide palvel ning olemasolevate vahendite piires aitab koostada otsustamise suunisdokumente, millele on osutatud konventsiooni artiklis 7, samuti muid konventsiooni rakendamisega seotud tehnilisi dokumente;

f)

komisjoni palvel esitab talle tehnilised ja teaduslikud sisendandmed ning abistab teda käesoleva määruse tõhusa rakendamise tagamisel;

g)

komisjoni palvel esitab talle tehnilised ja teaduslikud sisendandmed ning abistab teda liidu ühise määratud asutuse ülesannete täitmisel.

2.   Ameti sekretariaat täidab ametile käesoleva määrusega antud ülesandeid.

Artikkel 7

Kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue, kemikaalid, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis, või kemikaalid, mille suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue

1.   Kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue, kemikaalid, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis, ja kemikaalid, mille suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue, loetletakse I lisas.

2.   I lisas loetletud kemikaalid liigitatakse ühte või mitmesse kolmest kemikaalirühmast, mis on esitatud I lisa 1., 2. ja 3. osas.

I lisa 1. osas loetletud kemikaalide suhtes kohaldatakse artiklis 8 sätestatud ekspordist teatamise protseduuri ning nende kohta esitatakse aine identifitseerimisandmed, piiratud kasutuse kategooria ja/või alakategooria ning piirangu liik ja vajaduse korral lisateave, eelkõige ekspordist teatamise nõudest vabastamise kohta.

I lisa 2. osas loetletud kemikaalide suhtes võib lisaks artiklis 8 sätestatud ekspordist teatamise protseduurile kohaldada artiklis 11 sätestatud PIC-protseduuri ning nende kohta esitatakse aine identifitseerimisandmed ja kasutuskategooria.

I lisa 3. osas loetletud kemikaalide suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue ning nende kohta esitatakse kasutuskategooria ja vajaduse korral lisateave, eelkõige ekspordist teatamise nõuete kohta.

3.   I lisa loetelud tehakse avalikkusele kättesaadavaks andmebaasi kaudu.

Artikkel 8

Konventsiooniosalistele ja muudele riikidele edastatavad eksporditeatised

1.   I lisa 1. osas loetletud aine või sellist ainet sisaldava segu puhul, kui aine sisaldus on nii suur, et see muude ainete sisaldusest olenemata tekitab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse, kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 2 kuni 8, olenemata kemikaali kavandatud kasutusalast importivas konventsiooniosalises või muus riigis.

2.   Kui eksportija kavatseb lähetada lõikes 1 osutatud kemikaali liidust konventsiooniosalisse või muusse riiki esmakordselt päeval, millest alates selle kemikaali suhtes kehtib käesolev määrus, või pärast seda tähtpäeva, esitab eksportija hiljemalt 35 päeva enne kemikaali ekspordi oodatavat kuupäeva teatise oma asukohajärgse liikmesriigi (edaspidi „eksportija liikmesriik”) määratud riigiasutusele. Edaspidi teatab eksportija kõnealusele määratud riigiasutusele kemikaali iga kalendriaasta esimesest ekspordist hiljemalt 35 päeva enne kemikaali eksportimist. Teatised vastavad II lisas teatamisele esitatud nõuetele ja tehakse komisjonile ja liikmesriikidele kättesaadavaks andmebaasi kaudu.

Eksportija liikmesriigi määratud riigiasutus kontrollib teabe vastavust II lisa sätetele ja kui teatis vastab nõuetele, edastab selle ametile hiljemalt 25 päeva enne ekspordi oodatavat kuupäeva.

Amet saadab komisjoni nimel teatise edasi importiva konventsiooniosalise määratud riigiasutusele või muu importiva riigi asjaomasele asutusele ja võtab vajalikud meetmed, millega tagab, et see saab kõnealuse teatise kätte hiljemalt 15 päeva enne kemikaali esmakordselt kavandatud eksporti ja edaspidi hiljemalt 15 päeva enne kemikaali esmakordset eksporti igal järgmisel kalendriaastal.

Amet registreerib iga eksporditeatise ja omistab sellele andmebaasis viitenumbri. Amet teeb ka üldsusele ja vajaduse korral liikmesriikide määratud riigiasutustele kättesaadavaks asjaomaste kemikaalide ning importivate konventsiooniosaliste ja muude riikide igal kalendriaastal ajakohastatud loetelud andmebaasi kaudu.

3.   Kui pärast kemikaali I lisa 1. ossa lisamist ei saa amet importivalt konventsiooniosaliselt või muult riigilt kinnitust väljasaadetud esimese eksporditeatise kättesaamise kohta 30 päeva jooksul pärast kõnealuse teatise saatmist, saadab ta komisjoni nimel teise teatise. Amet teeb komisjoni nimel mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et importiva konventsiooniosalise määratud riigiasutus või muu importiva riigi asjaomane asutus saab teise teatise kätte.

4.   Kooskõlas lõikega 2 esitatakse uus eksporditeatis juhul, kui eksport toimub pärast kõnealuste ainete turustamist, kasutamist või märgistamist käsitlevate liidu õigusaktide muudatuste jõustumist, või iga kord, kui kõnealuse segu koostist muudetakse, nii et muutub segu märgistus. Uus teatis vastab II lisas teatamisele esitatud nõuetele ja selles märgitakse, et see on eelmise teatise muudetud versioon.

5.   Kui kemikaali eksport toimub hädaolukorras, milles iga viivitus võib ohustada importiva konventsiooniosalise või muu riigi elanike tervist või keskkonda, võidakse eksportija või importiva konventsiooniosalise või muu riigi põhjendatud taotlusel ja eksportija liikmesriigi määratud riigiasutuse äranägemisel pärast konsulteerimist komisjoniga, keda abistab amet, teha lõigetes 2, 3 ja 4 märgitud kohustustest erand täielikult või osaliselt. Taotluse asjus tehtud otsuse puhul loetakse, et komisjoniga on konsulteeritud, kui 10 päeva jooksul pärast seda, kui liikmesriigi määratud riigiasutus saatis taotluse üksikasjad komisjonile, ei ole komisjon eriarvamust avaldanud.

6.   Piiramata kohustusi, mis on sätestatud artikli 19 lõikes 2, lõpevad käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused, kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

a)

kemikaali suhtes on hakanud kehtima PIC-protseduuri nõue;

b)

konventsiooniosaline importiv riik on sekretariaadile konventsiooni artikli 10 lõike 2 kohaselt vastanud, kas ta nõustub kemikaali importimisega või ei, ning

c)

sekretariaat on teavitanud komisjoni kõnealusest vastusest ja komisjon on saatnud teabe edasi liikmesriikidele ja ametile.

Piiramata käesoleva lõike esimese lõigu kohaldamist, ei lõpe käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused, kui importiv riik on konventsiooniosaline ning selgesõnaliselt, näiteks impordiotsuse teel või muul viisil, nõuab eksportivatelt konventsiooniosalistelt ekspordist teatamise jätkamist.

Piiramata kohustusi, mis on sätestatud artikli 19 lõikes 2, lõpevad käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud kohustused, kui mõlemad järgmised tingimused on täidetud:

a)

importiva konventsiooniosalise määratud riigiasutus või muu importiva riigi asjaomane asutus on loobunud nõudest, et kemikaali eksportimisest tuleb eelnevalt teatada, ning

b)

komisjon on saanud sekretariaadi või importiva konventsiooniosalise määratud riigiasutuse või muu importiva riigi asjaomase asutuse teabe, edastanud selle liikmesriikidele ja ametile, kes on selle teinud kättesaadavaks andmebaasi kaudu.

7.   Komisjon, liikmesriikide määratud riigiasutused, amet ja eksportijad annavad importivate konventsiooniosaliste ja muude riikide taotlusel eksporditavate kemikaalide kohta kättesaadavat lisateavet.

8.   Liikmesriik võib võtta läbipaistval viisil kasutusele süsteeme, millega eksportijaid kohustatakse maksma iga eksporditeatise ja selgesõnalise nõusoleku taotluse eest halduslõivu, mille suurus vastab käesoleva artikli lõigetes 2 ja 4 ning artikli 14 lõigetes 6 ja 7 sätestatud menetlustoimingute tegemisel liikmesriigile tekkinud kuludele.

Artikkel 9

Konventsiooniosalistelt ja muudelt riikidelt laekuvad eksporditeatised

1.   Eksporditeatised, mis amet saab konventsiooniosaliste määratud riigiasutustelt või muude riikide asjaomastelt asutustelt sellise kemikaali liitu eksportimise kohta, mille tootmine, kasutamine, käitlemine, tarbimine, transport või müük on asjaomase konventsiooniosalise või muu riigi õigusnormidega keelustatud või rangelt piiratud, tehakse 15 päeva jooksul pärast teatise laekumist ametile kättesaadavaks andmebaasi kaudu.

Amet kinnitab komisjoni nimel igalt konventsiooniosaliselt või muult riigilt iga kemikaali kohta esimese eksporditeatise kättesaamist.

Importiva liikmesriigi määratud riigiasutusele edastatakse 10 päeva jooksul pärast teatise kättesaamist kõikide ametile laekunud teatiste koopiad ja kogu kättesaadav teave. Teistel liikmesriikidel on õigus saada koopiad taotluse korral.

2.   Kui komisjon või liikmesriigi määratud riigiasutus saab otse või kaudselt mis tahes eksporditeatise konventsiooniosalise riigi määratud riigiasutuselt või muu riigi asjaomaselt asutuselt, edastab ta selle teatise ja kogu kättesaadava teabe viivitamata ametile.

Artikkel 10

Teave kemikaalide eksportimise ja importimise kohta

1.   Iga eksportija, kes ekspordib ühte või mitut järgmistest kemikaalidest:

a)

I lisas loetletud ained,

b)

segud, milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see muude ainete sisaldusest olenemata tekitab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse, või

c)

tooted, mis sisaldavad I lisa 2. või 3. osas loetletud aineid lähteolekus, või segud, milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see muude ainete sisaldusest olenemata tekitab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse,

teatab eksportija liikmesriigi määratud riigiasutusele iga aasta esimeses kvartalis eelmisel aastal igasse konventsiooniosalisse või muusse riiki lähetatud aine kogused, nii iseseisva ainena kui ka segude või toodete koostisosana. Kõnealusele teabele lisatakse nimesid ja aadresse sisaldav loetelu kõikide füüsiliste või juriidiliste isikute kohta, kes impordivad kemikaale konventsiooniosalisele või muule riigile, kellele sel ajavahemikul on kemikaale saadetud. Nimetatud teave sisaldab eraldi nimekirja artikli 14 lõike 7 kohaselt teostatud ekspordi kohta.

Iga liidus asuv importija esitab samaväärse teabe liitu imporditud koguste kohta.

2.   Kui komisjon, keda abistab amet, või liikmesriigi määratud riigiasutus seda nõuavad, esitab eksportija või importija kemikaalide kohta käesoleva määruse rakendamiseks vajalikku lisateavet.

3.   Iga liikmesriik esitab ametile igal aastal kokkuvõtlikud andmed vastavalt III lisale. Amet koostab kõnealuse teabe kohta kogu liitu käsitleva kokkuvõtte ja teeb teabe, mis ei ole konfidentsiaalne, kättesaadavaks andmebaasi kaudu.

Artikkel 11

Konventsiooni alusel keelustatud või rangelt piiratud kasutusega kemikaalidest teatamine

1.   Komisjon teatab sekretariaadile kirjalikult I lisa 2. osas loetletud kemikaalid, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis.

2.   Iga kord kui I lisa 2. osasse lisatakse vastavalt artikli 23 lõike 2 teisele lõigule uusi kemikaale, teatab komisjon nendest kemikaalidest sekretariaadile. PIC-teatis esitatakse võimalikult kiiresti pärast seda, kui liidu tasandil on vastu võetud asjakohane lõplik regulatiivmeede kemikaali kasutamise keelustamiseks või rangeks piiramiseks, ent hiljemalt 90 päeva pärast päeva, mil liidu tasandil hakatakse kohaldama lõplikku regulatiivmeedet.

3.   PIC-teatis sisaldab kogu asjakohast teavet vastavalt IV lisa nõuetele.

4.   Teatiste esitamise prioriteetide kindlaksmääramisel võtab komisjon arvesse seda, kas kemikaal on juba loetletud I lisa 3. osas, mil määral on võimalik täita IV lisas teabe kohta sätestatud nõudeid ning kui tõsist ohtu kemikaal endast kujutab, eriti arengumaade puhul.

Kui kemikaali puhul tuleb esitada PIC-teatis, kuid teave ei ole piisav IV lisa nõuete täitmiseks, esitavad kindlaksmääratud eksportijad või importijad komisjoni nõudmisel 60 päeva jooksul kogu neile kättesaadava asjakohase teabe, sealhulgas teistest riiklikest või rahvusvahelistest kemikaalide kontrolli programmidest saadud teabe.

5.   Lõigete 1 ja 2 alusel teatatud lõpliku regulatiivmeetme muutmisest teatab komisjon sekretariaadile kirjalikult ning teeb seda võimalikult kiiresti pärast uue lõpliku regulatiivmeetme vastuvõtmist, ent hiljemalt 60 päeva pärast seda, mil hakatakse kohaldama uut lõplikku regulatiivmeedet.

Komisjon esitab kogu asjakohase teabe, mis lõike 1 või 2 alusel toimunud esmakordse teatamise ajal ei olnud kättesaadav.

6.   Konventsiooniosalise või sekretariaadi nõudmisel esitab komisjon kemikaali või lõpliku regulatiivmeetme kohta võimaluste piires lisateavet.

Liikmesriigid ja amet abistavad nõudmise korral komisjoni kõnealuse teabe kogumises vastavalt vajadusele.

7.   Komisjon edastab viivitamata liikmesriikidele ja ametile sekretariaadilt saabunud teabe, mis käsitleb kemikaale, mille kasutamise keelustamisest või rangest piiramisest teised konventsiooniosalised on teatanud.

Vajaduse korral hindab komisjon tihedas koostöös liikmesriikide ja ametiga, kas on vaja võtta liidu tasandil meetmeid, et ennetada liidus vastuvõetamatut ohtu inimeste tervisele või keskkonnale.

8.   Kui liikmesriik võtab kooskõlas asjakohaste liidu õigusnormidega lõpliku regulatiivmeetme mõne kemikaali kasutamise keelustamiseks või rangeks piiramiseks, esitab ta komisjonile asjakohase teabe. Komisjon teeb selle teabe kättesaadavaks teistele liikmesriikidele. Liikmesriigid võivad nelja nädala jooksul pärast kõnealuse teabe kättesaadavaks tegemist saata komisjonile ja lõpliku regulatiivmeetme esitanud liikmesriigile märkusi seoses võimaliku PIC-teatisega, sealhulgas konkreetset asjakohast teavet oma regulatiivsete sätete kohta, mida kohaldatakse kõnealuse kemikaali puhul. Pärast märkuste hindamist teatab regulatiivmeetmed esitanud liikmesriik komisjonile, kas komisjon:

a)

esitab sekretariaadile PIC-teatise vastavalt käesolevale artiklile või

b)

saadab sekretariaadile teabe vastavalt artiklile 12.

Artikkel 12

Sekretariaadile edastatav teave keelustatud või rangelt piiratud kasutusega kemikaalide kohta, mille puhul ei tule esitada PIC-teatist

Kui kemikaal on loetletud üksnes I lisa 1. osas või kui komisjon on liikmesriigilt saanud vajaliku teabe artikli 11 lõike 8 punkti b kohaselt, esitab komisjon sekretariaadile teabe asjakohaste lõplike regulatiivmeetmete kohta, nii et kõnealust teavet saab vastavalt vajadusele levitada teistele konventsiooniosalistele.

Artikkel 13

Kemikaalide impordiga seotud kohustused

1.   Komisjon edastab liikmesriikidele ja ametile viivitamata sekretariaadilt saadud otsustamise suunisdokumendid.

Komisjon võtab liidu nimel rakendusaktiga vastu impordiotsuse asjaomase kemikaali edaspidise importimise kohta, andes lõpliku või ajutise impordivastuse. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu vastavalt artikli 27 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele. Komisjon teatab otsusest sekretariaadile võimalikult kiiresti, ent hiljemalt üheksa kuud pärast kuupäeva, mil sekretariaat lähetas otsustamise suunisdokumendi.

Kui mõne kemikaali suhtes kehtestatakse liidu õigusaktide alusel lisapiirangud või piiranguid muudetakse, võtab komisjon rakendusaktiga vastu muudetud impordiotsuse. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu vastavalt artikli 27 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele. Komisjon teatab muudetud impordiotsusest sekretariaadile.

2.   Kui üks või mitu liikmesriiki on kemikaali kasutamise keelustanud või rangelt piiranud, võtab komisjon seda asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide kirjaliku taotluse korral impordiotsuse tegemisel arvesse.

3.   Lõike 1 kohane impordiotsus on seotud kemikaali jaoks otsustamise suunisdokumendis kindlaksmääratud kategooria või kategooriatega.

4.   Impordiotsusest sekretariaadile teatades esitab komisjon otsuse aluseks võetud õigus- või haldusnormide kirjelduse.

5.   Liikmesriigi määratud riigiasutus teeb lõike 1 alusel tehtud impordiotsused asjaosalistele kättesaadavaks vastavalt oma pädevusele ja õigus- või haldusnormidele. Amet teeb lõike 1 kohased impordiotsused avalikkusele kättesaadavaks andmebaasi kaudu.

6.   Vajaduse korral hindab komisjon koostöös liikmesriikide ja ametiga, kas on vaja kavandada liidu meetmeid, et vältida liidus vastuvõetamatuid ohte inimeste tervisele või keskkonnale, arvestades otsustamise juhenddokumendis antud teavet.

Artikkel 14

Kemikaalide ekspordiga seotud muud kohustused lisaks ekspordist teatamisele

1.   Komisjon edastab liikmesriikidele, ametile ja Euroopa tööstusharude liitudele viivitamata sekretariaadilt kas ringkirjana või muul viisil saadud teabe kemikaalide kohta, mille suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue, ja importivate konventsiooniosaliste otsused nendele kemikaalidele kohaldatavate imporditingimuste kohta. Samuti edastab ta liikmesriikidele ja ametile viivitamata teabe juhtumite kohta, kui konventsiooni artikli 10 lõike 2 kohast vastust ei suudetud saata. Amet omistab igale impordiotsusele viitenumbri ja säilitab kogu impordiotsustega seotud teabe avalikkusele kättesaadavana andmebaasis ja edastab nõudmise korral igaühele kõnealuse teabe.

2.   Komisjon määrab kindlaks iga I lisas loetletud kemikaali klassifikatsiooni vastavalt Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuurile. Kõnealused klassifikatsioonid vaadatakse vajaduse korral läbi, arvestades Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemi nomenklatuuris või Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuris asjaomaste kemikaalide kohta tehtud muudatusi.

3.   Iga liikmesriik teatab komisjoni lõike 1 alusel edastatud teabe ja otsused tema jurisdiktsiooni jäävatele asjaosalistele.

4.   Eksportijad hakkavad impordiotsuseid täitma hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui sekretariaat esmakordselt teavitab komisjoni sellisest otsusest vastavalt lõikele 1.

5.   Komisjon, keda abistab amet, ja liikmesriigid nõustavad taotluse ja vajaduse korral importivaid konventsiooniosalisi ja aitavad neil hankida lisateavet konkreetse kemikaali importi käsitleva vastuse koostamiseks sekretariaadile.

6.   I lisa 2. või 3. osas loetletud ainet või segu, milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see muude ainete sisaldusest olenemata tekitab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse, ei ekspordita kemikaali kavandatud kasutusalast importivas konventsiooniosalises või muus riigis olenemata, välja arvatud, kui on täidetud üks järgnevatest tingimustest:

a)

eksportija on taotlenud selgelt väljendatud nõusolekut importimiseks ja saanud sellise nõusoleku eksportija liikmesriigi määratud riigiasutuse vahendusel komisjoni, keda abistab amet, ja importiva konventsiooniosalise määratud riigiasutuse või muu importiva riigi asjaomase asutusega konsulteerimise käigus;

b)

I lisa 3. osas loetletud kemikaalide puhul tõendab vastavalt lõikele 1 saadetud viimane sekretariaadi ringkiri, et importiv konventsiooniosaline on andnud importimiseks nõusoleku.

I lisa 2. osas loetletud kemikaalide puhul, mida tahetakse eksportida OECD riiki, võib eksportija liikmesriigi määratud riigiasutus eksportija taotluse korral pärast komisjoniga kooskõlastamist ja olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest otsustada, et kõnealuse kemikaali jaoks ei ole vaja selgesõnalist nõusolekut, kui kemikaal on asjaomasesse OECD riiki importimise ajal litsentseeritud, registreeritud või lubatud kõnealuses OECD riigis.

Kui esimese lõigu punkti a kohaselt on taotletud selgesõnalist nõusolekut ja amet ei ole saanud taotlusele 30 päeva jooksul vastust, saadab amet komisjoni nimel meeldetuletuse, kui komisjon või eksportija liikmesriigi määratud riigiasutus ei ole saanud vastust ja edastanud seda ametile. Kui järgmise 30 päeva jooksul ei saada ikka veel vastust, võib amet saata vajaduse korral edasisi meeldetuletusi.

7.   I lisa 2. või 3. osas loetletud kemikaalide puhul võib eksportija liikmesriigi määratud riigiasutus pärast kooskõlastamist komisjoniga, keda abistab amet, olenevalt konkreetse juhtumi asjaoludest ja kui teisest lõigust ei tulene teisiti, otsustada lubada eksporti, kui ei ole ametlikest allikatest saadud tõendeid selle kohta, et importiv konventsiooniosaline või muu riik on võtnud lõplikke regulatiivmeetmeid kemikaali keelustamiseks või rangeks piiramiseks, ja kui kõigile mõistlikele jõupingutustele vaatamata ei ole lõike 6 punkti a kohasele selgesõnalise nõusoleku taotlusele saadud vastust 60 päeva jooksul ning kui üks järgmisest tingimusest on täidetud:

a)

importiva konventsiooniosalise või muu importiva riigi ametlikest allikatest on saadud tõendid, et kemikaal on litsentseeritud, registreeritud või lubatud, või

b)

eksporditeatises esitatud ja füüsilise või juriidilise isiku poolt, kes impordib kemikaali konventsiooniosalisele või muusse riiki, kirjalikult kinnitatud kavandatud kasutusala ei kuulu kategooriasse, mille alusel kemikaal on loetletud I lisa 2. või 3. osas, ning ametlikest allikatest on saadud tõendid selle kohta, et kemikaali on viimase viie aasta jooksul kasutatud importivas konventsiooniosalises või muus riigis või seda on sinna imporditud.

I lisa 3. osas loetletud kemikaalide puhul ei saa punkti b tingimuste täitmisele tuginedes eksporti lubada, kui kemikaal on vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 liigitatud 1A või 1B kategooria kantserogeeniks või 1A või 1B kategooria mutageense toimega aineks või 1A või 1B kategooria reproduktiivtoksiliseks aineks või kui kemikaal on määruse (EÜ) nr 1907/2006 XIII lisas sätestatud kriteeriumide kohaselt püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline või väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine.

I lisa 3. osas loetletud kemikaalide ekspordi üle otsustades kaalub eksportija liikmesriigi määratud riigiasutus, konsulteerides komisjoniga, keda abistab amet, kemikaali kasutamise võimalikku mõju inimeste tervisele või keskkonnale importivas konventsiooniosalises või muus riigis ning esitab ametile asjakohase dokumentatsiooni, mis tehakse kättesaadavaks andmebaasi kaudu.

8.   Lõike 6 punkti a kohaselt saadud selgesõnalise nõusoleku või lõike 7 kohase ekspordi lubamise otsuse, kui puudub selgesõnaline nõusolek, vaatab komisjon asjaomaste liikmesriikidega nõu pidades korrapäraselt läbi järgmiselt:

a)

lõike 6 punkti a kohaselt saadud selgesõnalise nõusoleku puhul nõutakse uue selgesõnalise nõusoleku andmist kolmanda kalendriaasta lõpuks pärast nõusoleku andmist, kui nõusoleku tingimused ei näe ette teisiti;

b)

välja arvatud kui vahepeal ei ole taotlusele saadud vastust, kehtib lõike 7 kohaselt tehtud ekspordi lubamise otsus, kui puudub selgesõnaline nõusolek, kuni kaksteist kuud, mille lõppemisel nõutakse selgesõnalist nõusolekut.

Esimese lõigu punktis a viidatud juhtudel võib eksport siiski jätkuda ka pärast asjaomase ajavahemiku lõppu järgmise 12 kuu jooksul, kui on esitatud taotlus uue selgesõnalise nõusoleku saamiseks.

9.   Amet registreerib kõik selgesõnalise nõusoleku taotlused, saadud vastused ja ekspordi lubamise otsused, kui puudub selgesõnaline nõusolek, kaasa arvatud lõike 7 kolmandas lõigus viidatud dokumentatsiooni, andmebaasis. Igale saadud selgesõnalisele nõusolekule või ekspordi lubamise otsusele, kui puudub selgesõnaline nõusolek, omistatakse viitenumber ja see kantakse loetelusse koos kogu asjakohase teabega sellekohaste tingimuste, nagu kehtivustähtajad, kohta. Mittekonfidentsiaalne teave tehakse avalikkusele kättesaadavaks andmebaasi kaudu.

10.   Ühtegi kemikaali ei tohi eksportida hiljem kui kuus kuud enne aegumiskuupäeva, kui aegumiskuupäev on olemas või selle saab tuletada tootmiskuupäevast, välja arvatud juhul, kui kemikaali omadused muudavad selle võimatuks. Eksportijad tagavad eriti pestitsiidide puhul mahutite optimaalse suuruse ja pakendamise, et vältida pestitsiidide aegunud varude tekkimist.

11.   Pestitsiidide eksportimisel tagavad eksportijad, et märgistus sisaldab konkreetset teavet pestitsiidide ladustustingimuste ja stabiilsuse kohta importiva konventsiooniosalise või muu riigi kliimatingimustes. Lisaks tagavad nad, et eksporditavad pestitsiidid vastavad liidu õigusnormides sätestatud puhtusenõuetele.

Artikkel 15

Teatavate kemikaalide ja toodete eksport

1.   Tootele laieneb artiklis 8 sätestatud ekspordist teatamise protseduur, kui see sisaldab üht järgmistest:

a)

I lisa 2. või 3. osas loetletud ainet lähteolekus;

b)

segu, milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see muude ainete sisaldusest olenemata tekitab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse.

2.   V lisas loetletud kemikaale ja tooteid, mille kasutamine on liidus inimese tervise ja keskkonna kaitseks keelustatud, ei tohi eksportida.

Artikkel 16

Teave transiitvedude kohta

1.   Konventsiooniosalised, kes nõuavad teavet nende kemikaalide transiitvedude kohta, mille suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue, ning konventsiooniosaliste poolt sekretariaadi kaudu taotletav teave loetletakse VI lisas.

2.   Kui I lisa 3. osas loetletud kemikaali veetakse läbi VI lisas loetletud konventsiooniosalise territooriumi, esitab eksportija võimaluste piires eksportija liikmesriigi määratud riigiasutusele VI lisa kohaselt konventsiooniosalise nõutud teabe hiljemalt 30 päeva enne esmakordset transiitvedu ja hiljemalt kaheksa päeva enne iga järgmist transiitvedu.

3.   Eksportija liikmesriigi määratud riigiasutus edastab komisjonile eksportijalt vastavalt lõikele 2 saadud teabe koos kättesaadava lisateabega ja saadab sellest koopia ametile.

4.   Komisjon edastab vastavalt lõikele 3 saadud teabe koos kättesaadava lisateabega konventsiooniosaliste määratud riigiasutustele, kes kõnealust teavet taotlesid, hiljemalt 15 päeva enne esmakordset transiitvedu ja enne iga järgmist transiitvedu.

Artikkel 17

Eksporditavatele kemikaalidele lisatav teave

1.   Ekspordiks ettenähtud kemikaalide suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1107/2009, direktiivi 98/8/EÜ ja määruse (EÜ) nr 1272/2008 või muude asjakohaste liidu õigusaktidega või nende alusel kehtestatud pakendamist ja märgistamist käsitlevaid sätteid.

Esimest lõiku kohaldatakse, välja arvatud juhul, kui nimetatud sätted on vastuolus importivate konventsiooniosaliste või muude riikide erinõuetega.

2.   Lõikes 1 osutatud või I lisas loetletud kemikaalide aegumis- ja tootmiskuupäevad märgitakse märgistusel, kui see on asjakohane; vajadusel esitatakse aegumiskuupäevad eri kliimavöötmete jaoks.

3.   Lõikes 1 osutatud kemikaalidega on eksportimisel kaasas määrusele (EÜ) nr 1907/2006 vastav kemikaali ohutuskaart. Eksportija saadab kõnealuse ohutuskaardi igale füüsilisele või juriidilisele isikule, kes impordib kemikaali konventsiooniosalisele või muusse riiki.

4.   Kui võimalik, esitatakse teave kemikaali märgistusel ja ohutuskaardil sihtriigi või ettenähtud kasutuspiirkonna ametlikes keeltes või ühes või mitmes peamises keeles.

Artikkel 18

Liikmesriikide asutuste kohustused seoses impordi ja ekspordi kontrollimisega

1.   Iga liikmesriik määrab tolli- või muud asutused, kes vastutavad I lisas loetletud kemikaalide impordi ja ekspordi kontrollimise eest, välja arvatud juhul, kui ta on seda juba enne käesoleva määruse jõustumist teinud.

Eksportijate poolt käesoleva määruse järgimise kontrollimisel tegutsevad komisjon, keda abistab amet, ja liikmesriigid eesmärgipäraselt ja kooskõlastatult.

2.   Määrusega (EÜ) nr 1907/2006 jõustamisalase teabe vahetamiseks loodud foorumit kasutatakse selleks, et koordineerida liikmesriikides käesoleva määruse rakendamise eest vastutavate asutuste võrgustiku tegevust.

3.   Iga liikmesriik esitab oma määratud riigiasutuste asjaomase tegevuse üksikasjaliku ülevaate artikli 22 lõikele 1 vastavates menetluste toimimise korralistes aruannetes.

Artikkel 19

Eksportijate täiendavad kohustused

1.   Artikli 8 lõigetes 2 ja 4 sätestatud kohustusi täitev kemikaalide eksportija esitab oma ekspordideklaratsioonis (ühtse haldusdokumendi lahtris 44 või elektroonilise ekspordideklaratsiooni vastaval andmeväljal) kohaldatava viitenumbri, nagu osutatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 161 lõikes 5.

2.   Kemikaalide eksportija, kes on artikli 8 lõikega 5 kõnealuse artikli lõigetes 2 ja 4 sätestatud kohustustest vabastatud, või selliste kemikaalide eksportija, millega seotud kohustused on kaotanud kehtivuse kooskõlas artikli 8 lõikega 6, saab spetsiaalse viitenumbri, kasutades andmebaasi ja esitab osutatud viitenumbri oma ekspordideklaratsioonis.

3.   Käesoleva määrusega eksportijate jaoks kehtestatud kohustuste täitmiseks vajaliku teabe esitamiseks kasutavad eksportijad ameti nõudmise korral andmebaasi.

Artikkel 20

Teabevahetus

1.   Komisjon, keda abistab amet, ja liikmesriigid hõlbustavad vajaduse korral käesoleva määrusega reguleeritavate kemikaalide kohta teadusliku, tehnilise, majandus- ja õigusteabe, sealhulgas toksikoloogilise, ökotoksikoloogilise ja ohutusteabe esitamist.

Komisjon tagab (vajaduse korral liikmesriikide ja ameti abil) järgmise:

a)

avaliku teabe andmise konventsiooni eesmärkidele vastavate regulatiivmeetmete kohta;

b)

otse või sekretariaadi vahendusel konventsiooniosalistele ja muudele riikidele teabe andmise meetmete kohta, millega oluliselt piiratakse mõne kemikaali ühte või mitut kasutusala.

2.   Komisjon, liikmesriigid ja amet kaitsevad teiselt konventsiooniosaliselt või muult riigilt saadud konfidentsiaalset teavet vastavalt vastastikusele kokkuleppele.

3.   Käesoleva määruse kohasel teabe edastamisel, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta, (21) ei käsitleta konfidentsiaalsena vähemalt järgmist teavet:

a)

II ja IV lisas kirjeldatud teave;

b)

artikli 17 lõikes 3 osutatud kemikaali ohutuskaartidel olev teave;

c)

kemikaali aegumiskuupäev;

d)

kemikaali tootmiskuupäev;

e)

teave ettevaatusabinõude kohta, sealhulgas teave ohu klassi, laadi ja vastavate ohutusmeetmete kohta;

f)

toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste katsete koondtulemused;

g)

teave pakendite käitlemise kohta pärast kemikaalide eemaldamist.

4.   Amet koostab iga kahe aasta tagant esitatud andmete kokkuvõtteid.

Artikkel 21

Tehniline abi

Võttes arvesse eriti arengumaade ja üleminekujärgus majandusega riikide vajadusi, teevad komisjon, liikmesriikide määratud riigiasutused ja amet koostööd tehnilise abi, sealhulgas koolituse andmisel, et arendada infrastruktuuri, suutlikkust ja asjatundlikkust, mida on vaja kemikaalide õigeks käitlemiseks kogu nende olelusringi vältel.

Konventsiooni rakendamise hõlbustamiseks kõnealustes riikides pakutakse neile tehnilise abina eelkõige tehnilist teavet kemikaalide kohta, ekspertide vahetust, toetust määratud riigiasutuste loomiseks või alalhoidmiseks ja ekspertide tehnilist abi ohtlike pestitsiidiformulatsioonide kindlakstegemisel ja sekretariaadile saadetavate teatiste ettevalmistamisel.

Komisjon ja liikmesriigid osalevad aktiivselt kemikaalihalduse suutlikkuse suurendamise rahvusvahelistes meetmetes, andes teavet projektide kohta, mida nad toetavad või rahastavad, et parandada kemikaalide kasutamist arengumaades ja üleminekumajandusega riikides. Komisjon ja liikmesriigid kaaluvad toetuse andmist ka valitsusvälistele organisatsioonidele.

Artikkel 22

Järelevalve ja aruandlus

1.   Liikmesriigid ja amet edastavad komisjonile iga kolme aasta tagant teavet käesolevas määruses sätestatud menetluste toimimise kohta, sealhulgas vajaduse korral tollikontrolli, rikkumiste, karistuste ja heastusmeetmete kohta. Komisjon võtab vastu rakendusakti, milles sätestatakse eelnevalt aruandluse ühine vorm. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 27 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

2.   Komisjon koostab iga kolme aasta tagant aruandeid käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmise kohta, mille eest ta vastutab, ja lisab need koondaruandesse, milles võetakse kokku ka liikmesriikidelt ja ametilt vastavalt lõikele 1 saadud teave. Aruande kokkuvõte avaldatakse Internetis ja saadetakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3.   Teabe edastamisel vastavalt lõigetele 1 ja 2 täidavad komisjon, liikmesriigid ja amet asjakohaseid andmete konfidentsiaalsuse ja omandiõiguse kaitse kohustusi.

Artikkel 23

Lisade ajakohastamine

1.   I lisa kemikaalide loetelu vaatab komisjon liidu õigusaktides tehtud ja konventsiooniga seotud muutusi arvestades läbi vähemalt igal aastal.

2.   Kui otsustatakse, kas liidu tasandil kehtestada lõpliku regulatiivmeetmena keeld või range piirang, hinnatakse meetme mõju kategooriate „pestitsiidid” ja „tööstuskemikaalid” alakategooriate tasandil. Kui lõplik regulatiivmeede keelustab või piirab rangelt kemikaali mis tahes alakategooria raames, lisatakse see kemikaal I lisa 1. ossa.

Kui otsustatakse, kas liidu tasandil kehtestada lõpliku regulatiivmeetmena selline keeld või range piirang, et asjaomase kemikaali puhul tuleb esitada PIC-teatis artikli 11 kohaselt, hinnatakse meetme mõju kategooriate „pestitsiidid” ja „tööstuskemikaalid” tasandil. Kui lõplik regulatiivmeede keelustab või piirab rangelt kemikaali ühe kategooria raames, lisatakse see kemikaal ka I lisa 2. ossa.

3.   Otsus kemikaalide lisamiseks I lisasse või vastava kande muutmiseks tehakse võimalikult kiiresti.

4.   Selleks et kohandada käesolevat määrust tehnika arenguga, antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 26 järgmiste meetmete kohta:

a)

kemikaali lisamine I lisa 1. või 2. ossa käesoleva artikli lõike 2 ja liidu tasandi lõplike regulatiivmeetmete alusel ja I lisa muud muudatused, sealhulgas olemasolevate kannete muutmine;

b)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (22) reguleeritava kemikaali lisamine V lisa 1. ossa;

c)

V lisa 2. ossa sellise kemikaali lisamine, millele on juba kehtestatud ekspordikeeld liidu tasandil;

d)

V lisa olemasolevate kannete muutmine;

e)

II, III, IV ja VI lisa muutmine.

Artikkel 24

Ameti eelarve

1.   Käesoleva määruse kohaldamisel koosnevad ameti tulud järgmisest:

a)

liidu toetus, mis on kirjendatud liidu üldeelarves (komisjoni jagu);

b)

liikmesriikide vabatahtlikud panused.

2.   Käesoleva määruse kohaseid tegevustulusid ja -kulusid ning muude määruste kohaseid tegevustulusid ja -kulusid käsitletakse eraldi, ameti eelarve eri osade kaudu.

Amet kasutab lõikes 1 osutatud tulusid käesoleva määrusega seotud ülesannete täitmiseks.

3.   Komisjon uurib viie aasta jooksul alates 1. märtsist 2014, kas ametil on kohane nõuda teenustasu eksportijatele osutatud teenuste eest, ja esitab vajaduse korral sellekohase ettepaneku.

Artikkel 25

Ametile teabe esitamiseks kasutatavad vormid ja tarkvara

Amet määrab kindlaks temale teabe esitamiseks kasutatavad vormid ja tarkvarapaketid ning teeb need tasuta kättesaadavaks oma veebisaidil. Liikmesriigid ja muud isikud, kellele laieneb käesolev määrus, kasutavad ametile käesoleva määrusega nõutud andmete esitamisel osutatud vorme ja pakette.

Artikkel 26

Delegeerimine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 23 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 1. märtsist 2014. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 23 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artikli 23 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 27

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee. Osutatud komitee on määrusega (EL) nr 182/2011 kindlaks määratud komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

Artikkel 28

Karistused

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad kõik vajalikud meetmed kõnealuste sätete nõuetekohase rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Kui nad ei ole seda juba teinud enne käesoleva määruse jõustumist, teatavad liikmesriigid kõnealustest sätetest komisjonile hiljemalt 1. märtsiks 2014 ja teatavad komisjonile viivitamatult ka igasugustest edaspidistest neid sätteid mõjutavatest muudatustest.

Artikkel 29

Üleminekuperiood kemikaalide klassifitseerimisel, märgistamisel ja pakendamisel

Käesolevas määruses esinevaid viiteid määrusele (EÜ) nr 1272/2008 tõlgendatakse vajaduse korral viidetena liidu õigusaktidele, mida kohaldatakse nimetatud määruse artikli 61 alusel ning selles sätestatud ajakava kohaselt.

Artikkel 30

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 689/2008 tunnistatakse kehtetuks alates 1. märtsist 2014.

Viiteid määrusele (EÜ) nr 689/2008 tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt VII lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 31

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. märtsist 2014.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 4. juuli 2012

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT C 318, 29.10.2011, lk 163.

(2)  Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. juuni 2012. aasta otsus.

(3)  ELT L 204, 31.7.2008, lk 1.

(4)  ELT L 63, 6.3.2003, lk 29.

(5)  ELT L 63, 6.3.2003, lk 1.

(6)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(7)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(8)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(9)  ELT L 22, 26.1.2005, lk 1.

(10)  EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1.

(11)  ELT L 312, 22.11.2008, lk 3.

(12)  ELT L 134, 29.5.2009, lk 1.

(13)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(14)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(15)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.

(16)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.

(17)  EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1.

(18)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(19)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(20)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(21)  ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.

(22)  ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.


I LISA

KEMIKAALIDE LOETELU

(osutatud artiklis 7)

1.   OSA

Kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue

(osutatud artiklis 8)

Tuleb märkida, et kui käesoleva lisa käesolevas osas loetletud kemikaalide suhtes kehtib PIC-protseduuri nõue, siis artikli 8 lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatud ekspordist teatamise kohustust ei kohaldata, kui on täidetud artikli 8 lõike 6 esimese lõigu punktides b ja c sätestatud tingimused. Need kemikaalid on tähistatud järgnevas loetelus sümboliga # ja need on loetletud viitamise hõlbustamiseks uuesti käesoleva lisa 3. osas.

Tuleb ka märkida, et kui käesoleva lisa 1. osas loetletud kemikaalide puhul tuleb liidu lõpliku regulatiivmeetme laadi tõttu esitada PIC-teatis, on need kemikaalid loetletud ka käesoleva lisa 2. osas. Sellised kemikaalid on järgnevas loetelus tähistatud sümboliga +.

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood

Alakategooria (1)

Kasutuspiirang (2)

Riigid, mille puhul teatamist ei nõuta

1,1,1-trikloroetaan

71–55-6

200–756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-dibromoetaan (etüleendibromiid) (6)

106–93-4

203–444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

1,2-dikloroetaan (etüleendikloriid) (6)

107–06-2

203–458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

i(2)

b

cis-1,3-dikloropropeen ((1Z)-1,3-dikloroprop-1-een)

10061-01–5

233–195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-dikloropropeen (3)  (7)

542–75-6

208–826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-aminobutaan

13952-84–6

237–732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naftüülamiin (naftaleen-2-amiin) ja selle soolad (7)

91–59-8, 553–00-4, 612–52-2 ja muud

202–080-4, 209–030-0, 210–313-6 ja muud

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2-naftüüloksüäädikhape

120–23-0

204–380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T ning selle soolad ja estrid (6)

93–76-5 ja muud

202–273-3 ja muud

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

4-aminobifenüül (bifenüül-4-amiin) ja selle soolad (7)

92–67-1, 2113-61–3 ja muud

202–177-1 ja muud

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-nitrobifenüül (7)

92–93-3

202–204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

atsefaat (7)

30560-19–1

250–241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

atsifluorfeen

50594-66–6

256–634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

alakloor (7)

15972-60–8

240–110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

aldikarb (7)

116–06-3

204–123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

ametrüün

834–12-8

212–634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

amitraas (7)

33089-61–1

251–375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

antrakinoon (7)

84–65-1

201–549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

arseeniühendid

 

 

 

p(2)

sr

 

asbestkiud (7)

1332-21–4 ja muud

 

 

 

 

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

kroküdoliit (6)

12001-28–4

 

2524 10 00

i

b

 

amosiit (6)

12172-73–5

 

2524 90 00

i

b

 

antofülliit (6)

77536-67–5

 

2524 90 00

i

b

 

aktinoliit (6)

77536-66–4

 

2524 90 00

i

b

 

tremoliit (6)

77536-68–6

 

2524 90 00

i

b

 

krüsotiil (7)

12001-29–5 või 132207-32–0

 

2524 90 00

i

b

 

atrasiin (7)

1912-24–9

217–617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

etüülasiinfoss

2642-71–9

220–147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

metüülasiinfoss (7)

86–50-0

201–676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

benfurakarb (7)

82560-54–1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

bensultaap

17606-31–4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

benseen (5)

71–43-2

200–753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

bensidiin ja selle soolad (7)

bensidiini derivaadid (7)

92–87-5, 36341-27–2 ja muud

202–199-1, 252–984-8 ja muud

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

bifentriin

82657-04–3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

binapakrüül (6)

485–31-4

207–612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

i(2)

b

butraliin (7)

33629-47–9

251–607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

kaadmium ja selle ühendid

7440-43–9 ja muud

231–152-8 ja muud

81073206 49 30 ja muud

i(1)

sr

 

kadusafoss (7)

95465-99–9

ei kohaldata

2930 90 85

p(1)

b

 

kaltsiferool

50–14-6

200–014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

kaptafool (6)

2425-06–1

219–363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

karbarüül (7)

63–25-2

200–555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

karbofuraan (7)

1563-66–2

216–353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

süsiniktetrakloriid

56–23-5

200–262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

karbosulfaan (7)

55285-14–8

259–565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

kartaap

15263-53–3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

kinometionaat

2439-01–2

219–455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

kloraat (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

b

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

kloordimeform (6)

6164-98–3

228–200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

kloorfenapüür (7)

122453-73–0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

kloorfenvinfoss

470–90-6

207–432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

kloormefoss

24934-91–6

246–538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

klorobensilaat (6)

510–15-6

208–110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

kloroform

67–66-3

200–663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

dimetüülklorotaal (7)

1861-32–1

217–464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

klosolinaat (7)

84332-86–5

282–714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

kolekaltsiferool

67–97-0

200–673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

kumafurüül

117–52-2

204–195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

kreosoot ja kreosoodilaadsed ained

8001-58–9

232–287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28–4

263–047-8

 

 

 

 

84650-04–4

283–484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84–9

292–605-3

 

 

 

 

65996-91–0

266–026-1

 

i(2)

b

 

90640-80–5

292–602-7

 

 

 

 

65996-85–2

266–019-3

 

 

 

 

8021-39–4

232–419-1

 

 

 

 

122384-78–5

310–191-5

 

 

 

 

krimidiin

535–89-7

208–622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

tsüaanamiid (7)

420–04-2

206–992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

tsüanasiin

21725-46–2

244–544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

tsühalotriin

68085-85–8

268–450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (di-μ-okso-di-n-butüülstannio-hüdroksüboraan/dioksastannaboretaan-4-ool)

75113-37–0

401–040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

diasinoon (7)

333–41-5

206–373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

diklobeniil (7)

1194-65–6

214–787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

dikloraan (7)

99–30-9

202–746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

diklorofoss (7)

62–73-7

200–547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

dikofool (7)

115–32-2

204–082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

dikofool, mis sisaldab alla 78 % p, p′-dikofooli või 1 g/kg DDT-d või DDT-laadseid ühendeid (7)

115–32-2

204–082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

dimetenamiid (7)

87674-68–8

ei kohaldata

2934 99 90

p(1)

b

 

dinikonasool-M (7)

83657-18–5

ei kohaldata

2933 99 80

p(1)

b

 

dinitro-orto-kresool (DNOC) ja selle soolad (näiteks ammooniumsool, kaaliumsool ja naatriumsool) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

dinobutoon

973–21-7

213–546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

dinoseeb, selle soolad ja estrid (6)

88–85-7 ja muud

201–861-7 ja muud

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

b

dinoterb (7)

1420-07–1

215–813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

difenüülamiin

122–39-4

204–539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

pulbrilised pestitsiidiformulatsioonid, mis sisaldavad korraga:

 

 

3808 99 90

 

 

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

benomüüli 7 % või rohkem,

17804-35–2

241–775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

karbofuraani 10 % või rohkem ja

1563-66–2

216–353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

tiraami 15 % või rohkem (6)

137–26-8

205–286-2

2930 30 00

 

 

 

endosulfaan (7)

115–29-7

204–079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

etaalfluraliin (7)

55283-68–6

259–564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

etioon

563–12-2

209–242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

etoksükin (7)

91–53-2

202–075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

etüleenoksiid (oksiraan) (6)

75–21-8

200–849-9

2910 10 00

p(1)

b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

fenarimool (7)

60168-88–9

262–095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

fenitrotioon (7)

122–14-5

204–524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

fenpropatriin

39515-41–8

254–485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fentioon (7)

55–38-9

200–231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

fentiinatsetaat (7)

900–95-8

212–984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fentiinhüdroksiid (7)

76–87-9

200–990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fenvaleraat

51630-58–1

257–326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

ferbaam

14484-64–1

238–484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

fluoroatseetamiid (6)

640–19-7

211–363-1

2924 12 00

p(1)

b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

flurenool

467–69-6

207–397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

flurprimidool (7)

56425-91–3

ei kohaldata

2933 59 95

p(1)

b

 

furatiokarb

65907-30–4

265–974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

kvasatiin (7)

108173-90–6

115044-19–4

236–855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

heksakloroetaan

67–72-1

200–666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

heksasinoon

51235-04–2

257–074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

iminoktadiin

13516-27–3

236–855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

indooläädikhape (7)

87–51-4

201–748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

isoksatioon

18854-01–8

242–624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

malatioon

121–75-5

204–497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

a)

maleiinhüdrasiid ja selle soolad, v.a koliin-, kaalium- ja naatriumsool

123–33-1

204–619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)

maleiinhüdrasiidi koliin-, kaalium- ja naatriumsool, mis sisaldavad rohkem kui 1 mg/kg vaba hüdrasiini, väljendatult happeekvivalendina

61167-10–0, 51542-52–0, 28330-26–9

257–261-0, 248–972-7

2933 99 90

 

 

 

elavhõbeda ühendid, kaasa arvatud elavhõbeda anorgaanilised ühendid, elavhõbeda alküül-, alkoksüalküül- ja arüülühendid, välja arvatud V lisas loetletud elavhõbeda ühendid (6)

62–38-4, 26545-49–3 ja muud

200–532-5, 247–783-7 ja muud

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

metaam

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

metamidofoss (4)  (7)

10265-92–6

233–606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

metamidofoss (lahustuvad vedelvormid toimeaine sisaldusega üle 600 g/l) (6)

10265-92–6

233–606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

metidatioon

950–37-8

213–449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

metomüül

16752-77–5

240–815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

metüülbromiid (7)

74–83-9

200–813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

metüülparatioon (7)  (6)

298–00-0

206–050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

metoksuroon

19937-59–8

243–433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

monokrotofoss (6)

6923-22–4

230–042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

monolinuroon

1746-81–2

217–129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

monometüüldibromodifenüülmetaan,

kaubanimi: DBBT (7)

99688-47–8

402–210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

monometüüldiklorodifenüülmetaan,

kaubanimi: Ugilec 121 või Ugilec 21 (7)

400–140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

monometüültetraklorodifenüülmetaan,

kaubanimi: Ugilec 141 (7)

76253-60–6

278–404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

monuroon

150–68-5

205–766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

nikotiin (7)

54–11-5

200–193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

nitrofeen (7)

1836-75–5

217–406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

nonüülfenoolid C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52–3 (nonüülfenool),

246–672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15–3 (hargahelaga 4-nonüülfenool),

284–325-5

 

 

 

 

11066-49–2 (isononüülfenool),

234–284-4

 

 

 

 

90481-04–2 (hargahelaga nonüülfenool),

291–844-0

 

 

 

 

104–40-5 (p-nonüülfenool) ja muud

203–199-4 ja muud

 

 

 

 

nonüülfenooletoksülaadid (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45–9, 26027-38–3, 68412-54–4, 37205-87–1, 127087-87–0 ja muud

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

oktabromodifenüüleeter (7)

32536-52–0

251–087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

ometoaat

1113-02–6

214–197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

metüüloksüdemetoon (7)

301–12-2

206–110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

parakvaat (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

paratioon (6)

56–38-2

200–271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

pebulaat

1114-71–2

214–215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

pentaklorofenool, selle soolad ja estrid (6)

87–86-5 ja muud

201–778-6 ja muud

2908 11 00

2908 19 00 ja muud

p(1)-p(2)

b-sr

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

perfluorooktaansulfonaadid

1763-23–1

ei kohaldata

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795-39–3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

ja muud

 

ja muud

 

 

 

(X = OH, metallisool (O-M+), halogeniid, amiid ja muud derivaadid, sealhulgas polümeerid) (7)

 

 

 

 

 

 

permetriin

52645-53–1

258–067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

fosaloon (7)

2310-17–0

218–996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

fosfamidoon (lahustuvad vedelvormid toimeaine sisaldusega üle 1 000 g/l) (6)

13171-21–6 (E- ja Z-isomeeride segu)

23783-98–4 (Z-isomeer)

297–99-4 (E-isomeer)

236–116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

polübromobifenüülid (PBB), välja arvatud heksabromobifenüül (6)

13654-09–6, 27858-07–7 ja muud

237–137-2, 248–696-7 ja muud

2903 69 90

i(1)

sr

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

polükloroterfenüülid (PCT) (6)

61788-33–8

262–968-2

2903 69 90

i(1)

b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

protsümidoon (7)

32809-16–8

251–233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

propakloor (7)

1918-16–7

217–638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

propaniil

709–98-8

211–914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

profaam

122–42-9

204–542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

propisokloor (7)

86763-47–5

ei kohaldata

2924 29 98

p(1)

b

 

pürasofoss (7)

13457-18–6

236–656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

kintoseen (7)

82–68-8

201–435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

stsillirosiid

507–60-8

208–077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

simasiin (7)

122–34-9

204–535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

strühniin

57–24-9

200–319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

teknaseen (7)

117–18-0

204–178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

terbufoss

13071-79–9

235–963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

tetraetüülplii (6)

78–00-2

201–075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

tetrametüülplii (6)

75–74-1

200–897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

talliumsulfaat

7446-18–6

231–201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

tiobenkarb (7)

28249-77–6

248–924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

tiotsüklaam

31895-22–4

250–859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

tiodikarb (7)

59669-26–0

261–848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

tolüülfluaniid (7)

731–27-1

211–986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

triasofoss

24017-47–8

245–986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

kõik tributüültina ühendid, sealhulgas:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

tributüültinaoksiid

56–35-9

200–268-0

2931 00 95

tributüültinafluoriid

1983-10–4

217–847-9

2931 00 95

tributüültinametakrülaat

2155-70–6

218–452-4

2931 00 95

tributüültinabensoaat

4342-36–3

224–399-8

2931 00 95

tributüültinakloriid

1461-22–9

215–958-7

2931 00 95

tributüültinalinoleaat

24124-25–2

246–024-7

2931 00 95

tributüültinanaftenaat (6)

85409-17–2

287–083-9

2931 00 95

triklorofoon (7)

52–68-6

200–149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

tritsüklasool (7)

41814-78–2

255–559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

tridemorf

24602-86–6

246–347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

trifluraliin (7)

1582-09–8

216–428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

tina triorgaanilised ühendid, v.a tributüültina ühendid (7)

2931 00 95 ja muud

p(2)

sr

 

i(2)

sr

tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat (6)

126–72-7

204–799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Vt PIC-ringkiri aadressil www.pic.int/

tris-asiridinüülfosfiin-oksiid (1,1′,1″-fosforüültriasiridiin) (7)

545–55-1

208–892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

vamidotioon

2275-23–2

218–894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

vinklosoliin (7)

50471-44–8

256–599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

tsineeb

12122-67–7

235–180-1

2930 20 00 või 3824 90 97

p(1)

b

 

2.   OSA

Kemikaalid, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis

(osutatud artiklis 11)

Käesolev loetelu hõlmab kemikaale, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis. Loetelu ei sisalda kemikaale, mille kohta juba kehtib PIC-protseduuri nõue ja mis on loetletud käesoleva lisa 3. osas.

Kemikaal

CASi nr

EINECSi nr

CN-kood

Kategooria (8)

Kasutuspiirang (9)

1,3-dikloropropeen

542–75-6

208–826-5

2903 29 00

p

b

2-naftüülamiin (naftaleen-2-amiin) ja selle soolad

91–59-8, 553–00-4, 612–52-2 ja muud

202–080-4, 209–030-0, 210–313-6 ja muud

2921 45 00

i

b

4-aminobifenüül (bifenüül-4-amiin) ja selle soolad

92–67-1, 2113-61–3 ja muud

202–177-1 ja muud

2921 49 80

i

b

4-nitrobifenüül

92–92-3

202–204-7

2904 20 00

i

b

atsefaat

30560-19–1

250–241-2

2930 90 85

p

b

alakloor

15972-60–8

240–110-8

2924 29 95

p

b

aldikarb

116–06-3

204–123-2

2930 90 85

p

sr

amitraas

33089-61–1

251–375-4

2925 29 00

p

b

antrakinoon

84–65-1

201–549-0

2914 61 00

p

b

asbestkiud: krüsotiil

12001-29–5 või 132207-32–0

 

2524 90 00

i

b

atrasiin

1912-24–9

217–617-8

2933 69 10

p

b

metüülasiinfoss

86–50-0

201–676-1

2933 99 80

p

b

benfurakarb

82560-54–1

ei kohaldata

2932 99 00

p

b

bensidiin ja selle soolad

92–87-5, 36341-27–2 ja muud

202–199-1, 252–984-8 ja muud

2921 59 90

i

sr

bensidiini derivaadid

 

 

 

butraliin

33629-47–9

251–607-4

2921 49 00

p

b

kadusafoss

95465-99–9

ei kohaldata

2930 90 99

p

b

karbarüül

63–25-2

200–555-0

2924 29 95

p

b

karbofuraan

1563-66–2

216–353-0

2932 99 00

p

b

karbosulfaan

55285-14–8

259–565-9

2932 99 00

p

b

kloraat

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

kloorfenapüür

122453-73–0

 

2933 99 90

p

sr

dimetüülklorotaal

1861-32–1

217–464-7

2917 39 95

p

b

klosolinaat

84332-86–5

282–714-4

2934 99 90

p

b

tsüaanamiid

420–04-2

206–992-3

2853 00 90

p

sr

diasinoon

333–41-5

206–373-8

2933 59 10

p

sr

diklobeniil

1194-65–6

214–787-5

2926 90 95

p

b

dikloraan

99–30-9

202–746-4

2921 42 00

p

b

diklorofoss

62–73-7

200–547-7

2919 90 00

p

sr

dikofool

115–32-2

204–082-0

2906 29 00

p

b

dikofool, mis sisaldab alla 78 % p, p′-dikofooli või 1 g/kg DDT-d ja DDT-laadseid ühendeid

115–32-3

204–082-0

2906 29 00

p

b

dimetenamiid

87674-68–8

ei kohaldata

2934 99 90

p

b

dinikonasool-M

83657-18–5

ei kohaldata

2933 99 80

p

b

dinoterb

1420-07–1

215–813-8

2908 99 90

p

b

endosulfaan

115–29-7

204–079-4

2920 90 85

p

b

etaalfluraliin

55283-68–6

259–564-3

2921 43 00

p

b

etoksükin

91–53-2

202–075-7

2933 49 90

p

b

fenarimool

60168-88–9

262–095-7

2933 59 95

p

b

fenitrotioon

122–14-5

204–524-2

2920 19 00

p

sr

fentioon

55–38-9

200–231-9

2930 90 85

p

sr

fentiinatsetaat

900–95-8

212–984-0

2931 00 95

p

b

fentiinhüdroksiid

76–87-9

200–990-6

2931 00 95

p

b

flurprimidool

56425-91–3

ei kohaldata

2933 59 95

p

b

kvasatiin

108173-90–6

115044-19–4

236–855-3

3808 99 90

p

b

indooläädikhape

87–51-4

201–748-2

2933 99 80

p

b

metamidofoss (10)

10265-92–6

233–606-0

2930 50 00

p

b

metüülbromiid

74–83-9

200–813-2

2903 39 11

p

b

metüülparatioon (11)

298–00-0

206–050-1

2920 11 00

p

b

monometüüldibromodifenüülmetaan,

kaubanimi: DBBT

99688-47–8

401–210-1

2903 69 90

i

b

monometüüldiklorodifenüülmetaan,

kaubanimi: Ugilec 121 või Ugilec 21

400–140-6

2903 69 90

i

b

monometüültetraklorodifenüülmetaan,

kaubanimi: Ugilec141

76253-60–6

278–404-3

2903 69 90

i

b

nikotiin

54–11-5

200–193-3

2939 99 00

p

b

nitrofeen

1836-75–5

217–406-0

2909 30 90

p

b

nonüülfenoolid C6H4(OH)C9H19

25154-52–3 (nonüülfenool),

246–672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15–3 (hargahelaga 4- nonüülfenool),

284–325-5

 

 

 

11066-49–2 (isononüülfenool),

234–284-4

 

 

 

90481-04–2 (hargahelaga nonüülfenool),

291–844-0

 

 

 

104–40-5 (p-nonüülfenool) ja muud

203–199-4 ja muud

 

 

 

nonüülfenooletoksülaadid (C2H4O)nC15H24O

9016-45–9, 26027-38–3, 68412-54–4, 37205-87–1, 127087-87–0 ja muud

 

3402 13 00

i

sr

p

b

oktabromodifenüüleeter

32536-52–0

251–087-9

2909 30 38

i

sr

metüüloksüdemetoon

301–12-2

206–110-7

2930 90 85

p

b

parakvaat

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

perfluorooktaansulfonaadid

1763-23–1

ei kohaldata

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metallisool (O-M+), halogeniid, amiid ja muud derivaadid, sealhulgas polümeerid)

2795-39–3 ja muud

 

2904 90 20 ja muud

 

 

fosaloon

2310-17–0

218–996-2

2934 99 90

p

b

protsümidoon

32809-16–8

251–233-1

2925 19 95

p

b

propakloor

1918-16–7

217–638-2

2924 29 98

p

b

propisokloor

86763-47–5

ei kohaldata

2924 29 98

p

b

pürasofoss

13457-18–6

236–656-1

2933 59 95

p

b

kintoseen

82–68-8

201–435-0

2904 90 85

p

b

simasiin

122–34-9

204–535-2

2933 69 10

p

b

teknaseen

117–18-0

204–178-2

2904 90 85

p

b

tiobenkarb

28249-77–6

248–924-5

2930 20 00

p

b

tiodikarb

59669-26–0

261–848-7

2930 90 85

p

b

tolüülfluaniid

731–27-1

211–986-9

2930 90 85

p

sr

triklorofoon

52–68-6

200–149-3

2931 00 95

p

b

tritsüklasool

41814-78–2

255–559-5

2934 99 90

p

b

trifluraliin

1582-09–8

216–428-8

2921 43 00

p

b

tina triorgaanilised ühendid, v.a tributüültina ühendid

2931 00 95 ja muud

p

sr

vinklosoliin

50471-44–8

256–599-6

2934 99 90

p

b

3.   OSA

Kemikaalid, mille kohta kehtib PIC-protseduuri nõue

(osutatud artiklites 13 ja 14)

(Esitatud kategooriad on samad, millele on osutatud konventsioonis)

Kemikaal

Asjaomane (asjaomased) CASi number (numbrid)

HS-kood

Puhas aine

HS-kood

Ainet sisaldavad segud

Kategooria

2,4,5-T ning selle soolad ja estrid

93–76-5 (13)

2918.91

3808.50

pestitsiid

aldriin (12)

309–00-2

2903.52

3808.50

pestitsiid

binapakrüül

485–31-4

2916.19

3808.50

pestitsiid

kaptafool

2425-06–1

2930.50

3808.50

pestitsiid

klordaan (12)

57–74-9

2903.52

3808.50

pestitsiid

kloordimeform

6164-98–3

2925.21

3808.50

pestitsiid

klorobensilaat

510–15-6

2918.18

3808.50

pestitsiid

DDT (12)

50–29-3

2903.62

3808.50

pestitsiid

dieldriin (12)

60–57-1

2910.40

3808.50

pestitsiid

dinitro-orto-kresool (DNOC) ja selle soolad (näiteks ammooniumsool, kaaliumsool ja naatriumsool)

534–52-1, 2980-64–5, 5787-96–2, 2312-76–7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

pestitsiid

dinoseeb, selle soolad ja estrid

88–85-7 (13)

2908.91

3808.50

pestitsiid

1,2-dibromoetaan (EDB)

106–93-4

2903.31

3808.50

pestitsiid

etüleendikloriid (1,2-dikloroetaan)

107–06-2

2903.15

3808.50

pestitsiid

etüleenoksiid

75–21-8

2910.10

3808.50

3824.81

pestitsiid

fluoroatseetamiid

640–19-7

2924.12

3808.50

pestitsiid

HCH (isomeeride segu) (12)

608–73-1

2903.51

3808.50

pestitsiid

heptakloor (12)

76–44-8

2903.52

3808.50

pestitsiid

heksaklorobenseen (12)

118–74-1

2903.62

3808.50

pestitsiid

lindaan (12)

58–89-9

2903.51

3808.50

pestitsiid

elavhõbeda ühendid, kaasa arvatud elavhõbeda anorgaanilised ühendid, elavhõbeda alküül-, alkoksüalküül- ja arüülühendid

10112-91–1, 21908-53–2 ja muud

Vt ka: www.pic.int/

2852.00

3808.50

pestitsiid

monokrotofoss

6923-22–4

2924.12

3808.50

pestitsiid

paratioon

56–38-2

2920.11

3808.50

pestitsiid

pentaklorofenool, selle soolad ja estrid

87–86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

pestitsiid

toksafeen (12)

8001-35–2

3808.50

pestitsiid

pulbrilised pestitsiidiformulatsioonid, mis sisaldavad korraga: benomüüli 7 % või rohkem, karbofuraani 10 % või rohkem ja tiraami 15 % või rohkem

17804-35–2

1563-66–2

137–26-8

3808.92

eriti ohtlik pestitsiidivorm

metamidofoss (lahustuvad vedelvormid toimeaine sisaldusega üle 600 g/l)

10265-92–6

2930.50

3808.50

eriti ohtlik pestitsiidivorm

metüülparatioon (emulgeeritavad kontsentraadid (EC) toimeaine sisaldusega 19,5 % või rohkem ja pulbrid toimeaine sisaldusega 1,5 % või rohkem)

298–00-0

2920.11

3808.50

eriti ohtlik pestitsiidivorm

fosfamidoon (lahustuvad vedelvormid toimeaine sisaldusega üle 1 000 g/l)

 

2924.12

3808.50

eriti ohtlik pestitsiidivorm

E- ja Z-isomeeride segu

13171-21–6

Z-isomeer

23783-98–4

E-isomeer

297–99-4

asbestkiud:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

tööstuslik

kroküdoliit

12001-28–4

2524.10

 

 

aktinoliit

77536-66–4

2524.90

 

 

antofülliit

77536-67–5

2524.90

 

 

amosiit

12172-73–5

2524.90

 

 

tremoliit

77536-68–6

2524.90

 

 

polübromobifenüülid (PBB)

 

 

 

 

(heksa-) (12)

36355-01–8

3824.82

tööstuslik

(okta-)

27858-07–7

 

 

 

(deka-)

13654-09–6

 

 

 

polüklorobifenüülid (PCB) (12)

1336-36–3

3824.82

tööstuslik

polükloroterfenüülid (PCT)

61788-33–8

3824.82

tööstuslik

tetraetüülplii

78–00-2

2931.00

3811.11

tööstuslik

tetrametüülplii

75–74-1

2931.00

3811.11

tööstuslik

kõik tributüültina ühendid, sealhulgas:

 

2931.00

3808.99

pestitsiid

tributüültinaoksiid

56–35-9

2931.00

3808.99

tributüültinafluoriid

1983-10–4

2931.00

3808.99

tributüültinametakrülaat

2155-70–6

2931.00

3808.99

tributüültinabensoaat

4342-36–3

2931.00

3808.99

tributüültinakloriid

1461-22–9

2931.00

3808.99

tributüültinalinoleaat

24124-25–2

2931.00

3808.99

tributüültinanaftenaat

85409-17–2

2931.00

3808.99

tris(2,3-dibromopropüül)fosfaat

126–72-7

2919.10

3824.83

tööstuslik


(1)  Alakategooria: p(1) – taimekaitsevahendite rühma pestitsiid; p(2) – muu pestitsiid, k.a biotsiidid; i(1) – kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal ja i(2) – üldiseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaal.

(2)  Kasutuspiirang: sr – rangelt piiratud, b – keelustatud (vastava alakategooria või vastavate alakategooriate puhul) vastavalt liidu õigusaktidele.

(3)  Kanne ei mõjuta olemasolevat kannet, milles käsitletakse cis-1,3-dikloropropeeni (CASi nr 10061-01–5).

(4)  Kanne ei mõjuta olemasolevat kannet, milles käsitletakse metamidofossi sisaldavaid lahustuvaid vedelvorme toimeaine sisaldusega üle 600 g/l.

(5)  Välja arvatud mootorikütused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivile 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta (EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58).

CASi nr- Chemical Abstracts Service’i number.

(6)  

(#)

Kemikaal, mille kohta täielikult või osaliselt kehtib PIC-protseduuri nõue.

(7)  

(+)

Kemikaal, mille puhul tuleb esitada PIC-teatis.

(8)  Kategooria: p – pestitsiid; i – tööstuskemikaal.

(9)  Kasutuspiirang: sr – rangelt piiratud, b – keelustatud (vastava alakategooria või vastavate alakategooriate puhul).CASi nr - Chemical Abstracts Service’i number.

(10)  Kanne ei mõjuta I lisa 3. osa kannet, milles käsitletakse metamidofossi sisaldavaid lahustuvaid vedelvorme toimeaine sisaldusega üle 600 g/l.

(11)  

(#)

Kemikaal, mille suhtes kehtib täielikult või osaliselt PIC-protseduuri nõue.

(12)  Nende ainete suhtes kehtib ekspordikeeld vastavalt käesoleva määruse artikli 15 lõikele 2 ja V lisale.

(13)  

(#)

Loetelus on ainult lähteühendite CASi numbrid.


II LISA

EKSPORDITEATIS

Artikli 8 kohaselt nõutakse järgmise teabe esitamist.

1.

Eksportimiseks ettenähtud aine identifitseerimisandmed:

a)

nimetus Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu nomenklatuuris;

b)

muud nimetused (ISO-nimi, tavanimetused, kaubanimed, lühendid);

c)

Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (Einecs) number ja Chemical Abstracts Services’i (CAS) number;

d)

CUSi (Euroopa keemiliste ainete tolliloetelu) number ja kaupade kombineeritud nomenklatuuri kood;

e)

peamised lisandid aines, kui neil on eriline tähtsus.

2.

Eksportimiseks ettenähtud segu identifitseerimisandmed:

a)

segu kaubanimi ja/või nimetus;

b)

iga I lisas loetletud aine sisalduse protsent ja punktis 1 loetletud üksikasjad;

c)

CUSi (Euroopa keemiliste ainete tolliloetelu) number ja kaupade kombineeritud nomenklatuuri kood.

3.

Eksportimiseks ette nähtud toote identifitseerimisandmed:

a)

toote kaubanimi ja/või nimetus;

b)

iga I lisas loetletud aine sisalduse protsent ja punktis 1 loetletud üksikasjad.

4.

Teave ekspordi kohta:

a)

sihtriik;

b)

päritoluriik;

c)

konkreetse aasta esimese ekspordi oodatav kuupäev;

d)

kemikaali hinnanguline kogus, mis eksporditakse kõnealusesse riiki sel aastal;

e)

kui on teada, siis kasutusala sihtriigis, sealhulgas teave selle kasutusala kategooria(te) kohta vastavalt konventsioonile;

f)

importiva füüsilise või juriidilise isiku nimi, aadress ja muud asjakohased üksikasjad;

g)

eksportija nimi, aadress ja muud asjakohased üksikasjad.

5.

Määratud riigiasutus:

a)

liidus asuva määratud riigiasutuse nimi, aadress, telefon ja teleksi- või faksinumber või e-posti aadress täiendava teabe saamiseks;

b)

importiva riigi määratud riigiasutuse nimi, aadress, telefon ja teleksi- või faksinumber või e-posti aadress.

6.

Teave vajalike ettevaatusabinõude kohta, sealhulgas ohu ja riski kategooria ning ohutusteave.

7.

Füüsikalis-keemiliste, toksikoloogiliste ja ökotoksikoloogiliste omaduste kokkuvõte.

8.

Kemikaali kasutamine liidus:

a)

kasutusotstarbed ning kategooria(d) vastavalt konventsioonile ja liidu alakategooria(d), mille suhtes kehtib piirav meede (keeld või range piirang);

b)

kasutusotstarbed, mille puhul kemikaali ei keelustata ega rakendata rangeid piiranguid (kasutuskategooriad ja alakategooriad on määratletud käesoleva määruse I lisas);

c)

võimaluse korral hinnang kemikaali toodetud, imporditud, eksporditud ja kasutatud koguste kohta.

9.

Teave kemikaaliga kokkupuudet ja kemikaali keskkonda heitmist vähendavate ettevaatusabinõude kohta.

10.

Õiguslike piirangute kokkuvõte ja põhjendus.

11.

IV lisa punkti 2 alapunktides a, c ja d täpsustatud teabe kokkuvõte.

12.

Lisateave, mida eksportiv osaline on esitanud, kuna on pidanud seda oluliseks, või IV lisas täpsustatud lisateave, mida on nõudnud importiv konventsiooniosaline.


III LISA

Teave, mille liikmesriikide määratud riigiasutused esitavad komisjonile artikli 10 kohaselt

1.

Eelmisel aastal eksporditud I lisa kemikaalide (puhta aine, segu või tootena) koguste kokkuvõte:

a)

ekspordi toimumise aasta;

b)

eksporditud kemikaalide (puhta aine, segu või tootena) kogused järgmise tabelina:

Kemikaal

Importiv riik

Aine kogus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Selliste juriidiliste või füüsiliste isikute nimekiri, kes impordivad kemikaale konventsiooniosalisele või muusse riiki

Kemikaal

Importiv riik

Importiv isik

Importiva isiku aadress ja muud asjakohased üksikasjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV LISA

Teatis konventsiooni sekretariaadile keelustatud või rangelt piiratud kasutusega kemikaali kohta

ARTIKLI 11 KOHASE TEATISE TEABENÕUDED

Teatised sisaldavad järgmist.

1.

Omadused, identifitseerimisandmed ja kasutusala:

a)

tavanimetus;

b)

keemiline nimetus vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud nomenklatuurile (näiteks Rahvusvahelise Puhta Keemia ja Rakenduskeemia Liidu (IUPAC) nomenklatuur), kui sellist nomenklatuuri saab kasutada;

c)

kaubanimed ja segude nimed;

d)

koodnumbrid: Chemical Abstracts Service’i (CAS) number, kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemi tollikood ja muud numbrid;

e)

teave ohuklassi kohta, kui kemikaali puhul kehtivad klassifitseerimisnõuded;

f)

kemikaali kasutusala või -alad:

liidus,

mujal (kui on teada);

g)

füüsikalis-keemilised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised omadused.

2.

Lõplik regulatiivmeede:

a)

andmed konkreetse lõpliku regulatiivmeetme kohta:

i)

lõpliku regulatiivmeetme kokkuvõte;

ii)

viide õigusaktile;

iii)

lõpliku regulatiivmeetme jõustumise kuupäev;

iv)

märge selle kohta, kas lõplik regulatiivmeede võeti riski- või ohutegurite hinnangu alusel, ja kui nii, siis teave sellise hindamise kohta, k.a viide asjakohastele dokumentidele;

v)

inimeste, sh tarbijate ja töötajate tervise või keskkonnaga seotud põhjendused lõpliku regulatiivmeetme võtmiseks;

vi)

kokkuvõte ohtude ja riskide kohta, mida kemikaal kujutab inimeste, sh tarbijate ja töötajate tervisele ning keskkonnale, ja lõpliku regulatiivmeetme eeldatav mõju;

b)

kategooria või kategooriad, mille suhtes lõplik regulatiivmeede on võetud, ja iga kategooria kohta:

i)

lõpliku regulatiivmeetmega keelustatud kasutusala või -alad;

ii)

endiselt lubatud kasutusala või -alad;

iii)

võimaluse korral hinnang kemikaali toodetud, imporditud, eksporditud ja kasutatud koguste kohta;

c)

võimaluste piires hinnang, kuidas lõplik regulatiivmeede võib mõjutada teisi riike ja piirkondi;

d)

muu asjakohane teave, mis võib sisaldada järgmist:

i)

lõpliku regulatiivmeetme sotsiaal-majandusliku mõju hinnang;

ii)

teave muude võimalike lahenduste ja nendega seotud ohtude kohta, näiteks:

integreeritud kahjuritõrje strateegia;

tööstuses kasutatavad meetodid ja protsessid, sh puhtam tehnoloogia.


V LISA

Kemikaalid ja tooted, mille eksportimine on keelustatud

(osutatud artiklis 15)

1.   OSA

Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja B lisas loetletud püsivad orgaanilised saasteained, (1) vastavalt kõnealuses konventsioonis esitatud määratlustele.

Ekspordikeelu alla kuuluvate kemikaalide või toodete kirjeldus

Lisaandmed vajaduse korral (nt kemikaali nimi, EC-number, CASi nr jne)

 

aldriin

EC-nr 206–215-8,

CASi nr 309–00-2,

CN-kood 2903 52 00

 

klordaan

EC-nr 200–349-0,

CASi nr 57–74-9,

CN-kood 2903 52 00

 

kloordekoon

EC-nr 205–601-3

CASi nr 143–50-0

CN-kood 2914 70 00

 

dieldriin

EC-nr 200–484-5,

CASi nr 60–57-1,

CN-kood 2910 40 00

 

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenüül)etaan

EC-nr 200–024-3,

CASi nr 50–29-3,

CN-kood 2903 62 00

 

endriin

EC-nr 200–775-7,

CASi nr 72–20-8,

CN-kood 2910 90 00

 

heptabromodifenüüleeter C12H3Br7O

EC-nr 273–031-2

CASi nr 68928-80–3 ja muud

CN-kood 2909 30 38

 

heptakloor

EC-nr 200–962-3,

CASi nr 76–44-8,

CN-kood 2903 52 00

 

heksabromobifenüül

EC-nr 252–994-2

CASi nr 36355-01–8

CN-kood 2903 69 90

 

heksabromodifenüüleeter C12H4Br6O

EC-nr 253–058-6

CASi nr 36483-60–0 ja muud

CN-kood 2909 30 38

 

heksaklorobenseen

EC-nr 200–273-9,

CASi nr 118–74-1,

CN-kood 2903 62 00

 

heksaklorotsükloheksaanid, kaasa arvatud lindaan

EC-nr 200–401-2, 206-270-8, 206–271-3, 210–168-9

CASi nr 58–89-9, 319–84-6, 319–85-7, 608–73-1

CN-kood 2903 51 00

 

mireks

EC-nr 219–196-6,

CASi nr 2385-85–5,

CN-kood 2903 59 80

 

pentabromodifenüüleeter C12H5Br5O

EC-nr 251–084-2 ja muud

CASi nr 32534-81–9 ja muud

CN-kood 2909 30 31

 

pentaklorobenseen

EC-nr 210–172-5

CASi nr 608–93-5

CN-kood 2903 69 90

 

polüklorobifenüülid (PCBd)

EC-nr 215–648-1 jt,

CASi nr 1336-36–3 jt,

CN-kood 2903 69 90

 

tetrabromodifenüüleeter C12H6Br4O

EC-nr 254–787-2 ja muud

CASi nr 40088-47–9 ja muud

CN-kood 2909 30 38

 

toksafeen (kamfekloor)

EC-nr 232–283-3,

CASi nr 8001-35–2,

CN-kood 3808 50 00

2.   OSA

Kemikaalid, mis ei ole püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sätete kohaselt nimetatud konventsiooni A ja B lisas loetletud püsivad orgaanilised saasteained.

Ekspordikeelu alla kuuluvate kemikaalide või toodete kirjeldus

Lisaandmed vajaduse korral (nt kemikaali nimi, EC-number, CASi nr jne)

Elavhõbedat sisaldavad kosmeetilised seebid

CN-koodid 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

elavhõbeda ühendid, välja arvatud teadusuuringuteks, arendustegevuseks, meditsiini või analüüsi jaoks eksporditavad elavhõbeda ühendid

kinavermaak, elavhõbe(I)kloriid (Hg2Cl2, CASi nr 10112-91–1), elavhõbe(II)oksiid (HgO, CASi nr 21908-53–2); CN-kood 2852 00 00

metalliline elavhõbe ja metallilise elavhõbeda segud muude ainetega, kaasa arvatud elavhõbedasulamid, milles elavhõbedasisaldus on vähemalt 95 massiprotsenti

CASi nr 7439-97–6

CN-kood 2805 40


(1)  ELT L 209, 31.7.2006, lk 3.


VI LISA

PIC-protseduuriga hõlmatud kemikaalide transiitvedude kohta teavet nõudvate konventsiooniosaliste loetelu

(osutatud artiklis 16)

Riik

Nõutav teave

 

 

 

 


VII LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 689/2008

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 2

Artikkel 2

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 3

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikli 5 lõige

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõige 3

Artikli 5 lõige 3

Artikkel 6

Artikli 6 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikkel 7

Artikli 6 lõige 1

Artikli 7 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 7 lõige 2

Artikli 6 lõige 3

Artikli 7 lõige 3

Artikkel 8

Artikli 7 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 7 lõige 2

Artikli 8 lõige 2

Artikli 7 lõige 3

Artikli 8 lõige 3

Artikli 7 lõige 4

Artikli 8 lõige 4

Artikli 7 lõige 5

Artikli 8 lõige 5

Artikli 7 lõige 6

Artikli 8 lõige 6

Artikli 7 lõige 7

Artikli 8 lõige 7

Artikli 7 lõige 8

Artikli 8 lõige 8

Artikkel 9

Artikli 8 lõige 1

Artikli 9 lõige 1

Artikli 8 lõige 2

Artikli 9 lõige 2

Artikkel 10

Artikli 9 lõige 1

Artikli 10 lõige 1

Artikli 9 lõige 2

Artikli 10 lõige 2

Artikli 9 lõige 3

Artikli 10 lõige 3

Artikkel 11

Artikli 10 lõige 1

Artikli 11 lõige 1

Artikli 10 lõige 2

Artikli 11 lõige 2

Artikli 10 lõige 3

Artikli 11 lõige 3

Artikli 10 lõige 4

Artikli 11 lõige 4

Artikli 10 lõige 5

Artikli 11 lõige 5

Artikli 10 lõige 6

Artikli 11 lõige 6

Artikli 10 lõige 7

Artikli 11 lõige 7

Artikli 10 lõige 8

Artikli 11 lõige 8

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikli 12 lõige 1

Artikli 13 lõige 1

Artikli 12 lõige 2

Artikli 13 lõige 2

Artikli 12 lõige 3

Artikli 13 lõige 3

Artikli 12 lõige 4

Artikli 13 lõige 4

Artikli 12 lõige 5

Artikli 13 lõige 5

Artikli 12 lõige 6

Artikli 13 lõige 6

Artikkel 14

Artikli 13 lõige 1

Artikli 14 lõige 1

Artikli 13 lõige 2

Artikli 14 lõige 2

Artikli 13 lõige 3

Artikli 14 lõige 3

Artikli 13 lõige 4

Artikli 14 lõige 4

Artikli 13 lõige 5

Artikli 14 lõige 5

Artikli 13 lõige 6

Artikli 14 lõige 6

Artikli 13 lõige 7

Artikli 14 lõige 7

Artikli 13 lõige 8

Artikli 14 lõige 8

Artikli 13 lõige 9

Artikli 14 lõige 9

Artikli 13 lõige 10

Artikli 14 lõige 10

Artikli 13 lõige 11

Artikli 14 lõige 11

Artikkel 15

Artikli 14 lõige 1

Artikli 15 lõige 1

Artikli 14 lõige 2

Artikli 15 lõige 2

Artikkel 16

Artikli 15 lõige 1

Artikli 16 lõige 1

Artikli 15 lõige 2

Artikli 16 lõige 2

Artikli 15 lõige 3

Artikli 16 lõige 3

Artikli 15 lõige 4

Artikli 16 lõige 4

Artikkel 17

Artikli 16 lõige 1

Artikli 17 lõige 1

Artikli 16 lõige 2

Artikli 17 lõige 2

Artikli 16 lõige 3

Artikli 17 lõige 3

Artikli 16 lõige 4

Artikli 17 lõige 4

Artikkel 18

Artikli 17 lõige 1

Artikli 18 lõige 1

Artikli 18 lõige 2

Artikli 17 lõige 1

Artikli 18 lõige 3

Artikkel 19

Artikli 17 lõige 2

Artikli 19 lõige 1

Artikli 19 lõige 2

Artikli 19 lõige 3

Artikkel 20

Artikli 19 lõige 1

Artikli 20 lõige 1

Artikli 19 lõige 2

Artikli 20 lõige 2

Artikli 19 lõige 3

Artikli 20 lõige 3

Artikli 19 lõige 3

Artikli 20 lõige 4

Artikkel 20

Artikkel 21

Artikkel 22

Artikli 21 lõige 1

Artikli 22 lõige 1

Artikli 21 lõige 2

Artikli 22 lõige 2

Artikli 21 lõige 3

Artikli 22 lõige 3

Artikkel 23

Artikli 22 lõige 1

Artikli 23 lõige 1

Artikli 22 lõige 2

Artikli 23 lõige 2

Artikli 22 lõige 3

Artikli 23 lõige 3

Artikli 22 lõige 4

Artikli 23 lõige 4

Artikkel 24

Artikli 24 lõige 1

Artikli 24 lõige 2

Artikli 24 lõige 3

Artikkel 25

Artikkel 26

Artikli 26 lõige 1

Artikli 26 lõige 2

Artikli 26 lõige 3

Artikli 26 lõige 4

Artikli 26 lõige 5

Artikkel 27

Artikli 24 lõige 1

Artikli 27 lõige 1

Artikli 24 lõige 2

Artikli 27 lõige 2

Artikkel 18

Artikkel 28

Artikkel 29

Artikkel 25

Artikkel 30

Artikkel 26

Artikkel 31

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

III lisa

IV lisa

IV lisa

V lisa

V lisa

VI lisa

VI lisa