7.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 606/2012,

4. juuli 2012,

millega keelatakse Itaalias registreeritud mõrdadega ja Itaalia lipu all sõitvatel või Itaalias registreeritud õngejadalaevadel hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrusega (EL) nr 44/2012 (millega määratakse 2012. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse) on kindlaks määratud hariliku tuuni kogus, mida tohib 2012. aastal püüda Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres.

(2)

Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 43/2009 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1559/2007, (2) on ette nähtud, et liikmesriigid teatavad komisjonile üle 24 meetristele laevadele eraldatud individuaalse kvoodi ning alla 24 meetristele kalapüügilaevade ja mõrdade puhul vähemalt tootjaorganisatsioonidele või samalaadse püügivahendiga kala püüdvate laevade rühmale eraldatud kvoodi.

(3)

Ühise kalanduspoliitika eesmärk on tagada kalandussektori pikaajaline elujõulisus vee-elusressursside säästva kasutamise kaudu, tuginedes ettevaatusprintsiibile.

(4)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 36 lõike 2 kohaselt teavitab komisjon asjaomaseid liikmesriike, kui ta leiab liikmesriikide esitatud teabe või tema enda käsutuses oleva muu teabe põhjal, et ELile, liikmesriigile või liikmesriikide rühmale kättesaadavad kalapüügivõimalused loetakse olevat ammendatud ühe või enama püügivahendi või laeva jaoks, ning keelustab püügitegevuse antud püügitegevusega seotud vastava piirkonna, püügivahendite, kalavaru, kalavarude rühma või laevastiku jaoks.

(5)

Komisjoni käsutuses oleva teabe põhjal loetakse Itaalias registreeritud mõrdadega ja Itaalia lipu all sõitvatele või Itaalias registreeritud õngejadalaevadele eraldatud hariliku tuuni püügivõimalused Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres ammendatuks.

(6)

Itaalia teatas komisjonile 20. juunil 2012, et ta peatas oma 2012. aastal tuunipüügiga tegelenud õngejadalaevade püügitegevuse 20. juunil kell 13.00 ja mõrdadega püügitegevuse 22. juunil kell 17.00.

(7)

Ilma et see piiraks eespool nimetatud meetmeid, mis Itaalia on võtnud, peaks komisjon kinnitama Itaalia lipu all sõitvatele või Itaalias registreeritud õngejadalaevadele alates 20. juunist 2012 kell 13.00 ja mõrdadele alates 22. juunist 2012 kell 17.00 hariliku tuuni püügi keelu Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Itaalia lipu all sõitvatel või Itaalias registreeritud õngejadalaevadel keelatakse hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres alates 20. juunist 2012 kell 13.00.

Alates nimetatud kuupäevast keelatakse ka kõnealuste laevade püütud kalavarude pardal hoidmine, nuumamiseks või kasvatamiseks sumpadesse paigutamine, ümberlaadimine, üleviimine või lossimine.

Artikkel 2

Itaalias registreeritud mõrdadega keelatakse hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres alates 22. juunist 2012 kell 17.00.

Alates nimetatud kuupäevast keelatakse ka kõnealuste mõrdadega püütud kalavarude pardal hoidmine, nuumamiseks või kasvatamiseks sumpadesse paigutamine, ümberlaadimine, üleviimine või lossimine.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. juuli 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

László ANDOR


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 1.

(2)  ELT L 96, 15.4.2009, lk 1.