15.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 347/43


Komisjoni 21. juuni 2012. aasta määruse (EL) nr 601/2012 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse kohta) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 181, 12. juuli 2012 )

Leheküljel 41 artikli 25 lõike 1 viiendas reas

asendatakse

„3 664 t CO2/t C-ga,”

järgmisega:

„3,664 t CO2/t C-ga,”.

Leheküljel 45 artikli 36 lõike 3 kolmandas reas

asendatakse

„3 664 t CO2/t C.”

järgmisega:

„3,664 t CO2/t C.”