30.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 579/2012,

29. juuni 2012,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 607/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ÜTK määrus), (1) eriti selle artikli 121 esimese lõigu punkti m koostoimes artikliga 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivi 2000/13/EÜ toidu märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (2) eriti selle artikli 6 lõike 3a teise lõigu punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 3a esimeses lõigus on sätestatud, et jookide puhul, milles on alkoholi üle 1,2 mahuprotsendi, tuleb märgistusel osutada kõigile nimetatud artikli lõike 4 punktis a määratletud ja nimetatud direktiivi IIIa lisas loetletud koostisosadele.

(2)

Alates 30. juunist 2012 ei kohaldata erandit kõnealusest kohustusest enam määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisas määratletud veinidele, mis on komisjoni direktiivi 2007/68/EÜ (3) (muudetud määrusega (EL) nr 1266/2010 (4)) kohaselt turule lastud või märgistatud enne 30. juunit 2012.

(3)

Seega tuleks kehtestada kõnealuste jookide märgistamise kord, märkides ära nende valmistamisel kasutatud ja direktiivi 2000/13/EÜ IIIa lisas esitatud koostisained, kui nende olemasolu lõpptootes on võimalik määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 120g osutatud analüüsimeetoditega kindlaks teha ja mida tuleb seetõttu käsitada koostisosadena direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõike 4 punkti a mõistes.

(4)

Toodete märgistamine piktogrammiga lihtsustaks mitmekeelsuse kontekstis tarbijatele mõeldud teabe loetavust ja annaks tarbijatele suuremat kindlust. Seetõttu tuleks anda ettevõtjatele võimalus täiendada nimetusi piktogrammidega.

(5)

Komisjoni määrust (EÜ) nr 607/2009 (5) tuleks seepärast vastavalt muuta.

(6)

Selleks et uued eeskirjad ei mõjutaks juba märgistatud kaupade turustamist, tuleks ette näha, et neid kohaldataks veinidele, mis on valmistatud täielikult või osaliselt 2012. aastal ja sellele järgnevatel aastatel korjatud viinamarjadest ja mis on märgistatud pärast 30. juunit 2012.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 607/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 51 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 51

Horisontaaleeskirjade kohaldatavus

1.   Direktiivi 2000/13/EÜ artikli 6 lõikega 3a ette nähtud koostisosade tähistamisel kasutatakse sulfitite, piima ja piimatoodete, munade ja munatoodete puhul väljendeid, mis on esitatud X lisa A osas.

2.   Lõikes 1 osutatud väljenditele võib vajaduse korral lisada ühe X lisa B osas esitatud piktogrammidest.”

2)

X lisa asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse seoses määruse (EÜ) nr 607/2009 (muudetud käesoleva määrusega) artikli 51 lõikes 1 osutatud piima ja piimatooteid ning mune ja munatooteid tähistavate väljenditega määruse (EÜ) nr 1234/2007 XIb lisas osutatud selliste veinide puhul, mis on valmistatud täielikult või osaliselt 2012. aastal ja sellele järgnevatel aastatel korjatud viinamarjadest ning mis on märgistatud pärast 30. juunit 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 109, 6.5.2000, lk 29.

(3)  ELT L 310, 28.11.2007, lk 11.

(4)  ELT L 347, 31.12.2010, lk 27.

(5)  ELT L 193, 24.7.2009, lk 60.


LISA

„X LISA

A   OSA

Artikli 51 lõikes 1 osutatud väljendid

Keel

Sulfiteid tähistavad väljendid

Mune ja munatooteid tähistavad väljendid

Piima ja piimtooteid tähistavad väljendid

bulgaaria keeles

„сулфити“ ehk „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ ehk „яйчен албумин

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ ehk „млечен протеин

hispaania keeles

«sulfitos» ehk «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» ehk «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» ehk «proteína de leche»

tšehhi keeles

„siřičitany“ ehk „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ ehk „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ ehk „mléčná bílkovina“

taani keeles

»sulfitter« ehk »svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym« ehk »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« ehk »mælkeprotein«,

saksa keeles

„Sulfite“ ehk „Schwefeldioxid

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ ehk „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ ehk „Milchprotein“

eesti keeles

sulfitid” ehk „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” ehk „munaalbumiin

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” ehk „piimaproteiin

kreeka keeles

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» ehk «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» ehk «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» ehk «πρωτεΐνη γάλακτος»

inglise keeles

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ ehk ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ ehk ‘egg albumin’

„milk”, ‘milk products’, ‘milk casein’ ehk ‘milk protein’

prantsuse keeles

«sulfites» ehk «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l’œuf», «produit de l’œuf», «lysozyme de l’œuf» ehk «albumine de l’œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» ehk «protéine du lait»

itaalia keeles

«solfiti» ehk «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» ehk «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» ehk «proteina del latte»

läti keeles

“sulfīti” ehk “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” ehk “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” ehk “piena olbaltumviela”

leedu keeles

„sulfitai“ ehk „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ ehk „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ ehk „pieno baltymai“

ungari keeles

„szulfitok” ehk „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” ehk „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” ehk „tejfehérje”

malta keeles

“sulfiti” ehk “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” ehk “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” ehk “proteina tal-ħalib”

hollandi keeles

„sulfieten” ehk „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” ehk „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” ehk „melkproteïnen”

poola keeles

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” ehk „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” ehk „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” ehk „białko mleka”

portugali keeles

«sulfitos» ehk «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» ehk «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» ehk «proteína de leite»

rumeenia keeles

„sulfiți” ehk „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” ehk „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” ehk „proteine din lapte”

slovaki keeles

„siričitany“ ehk „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ ehk „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ ehk „mliečna bielkovina“

sloveeni keeles

„sulfiti“ ehk „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ ehk „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ ehk „mlečne beljakovine“

soome keeles

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” ehk ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” ehk ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” ehk ”maitoproteiinia”

rootsi keeles

”sulfiter” ehk ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” ehk ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” ehk ”mjölkprotein”

B   OSA

Artikli 51 lõikes 2 osutatud piktogrammid

Image

Image

Image

Image