16.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 156/39


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 511/2012,

15. juuni 2012,

nõukogu määruses (EÜ) nr 1234/2007 sätestatud tootjaorganisatsioone ja tootmisharudevahelisi organisatsioone ning lepingute sõlmimiseks peetavaid läbirääkimisi ja lepingulisi suhteid käsitlevate teatamiste kohta piima- ja piimatootesektoris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 126e lõike 2 punkte b ja c ning artikli 185f lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 II osa II jaotise II peatüki IIA jaos, mis lisati nimetatud määrusesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 261/2012, (2) on sätestatud piima- ja piimatootesektori tootjaorganisatsioone ja tootmisharudevahelisi organisatsioone käsitlevad eeskirjad.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklites 126a ja 126b on sätestatud tootjaorganisatsioone ja nende liitusid ning tootmisharudevahelisi organisatsioone käsitlevad eeskirjad. Kõnealuste artiklite kohaselt peavad liikmesriigid komisjonile teatama tunnustuse andmise, selle andmisest keeldumise või selle tühistamise otsusest. Nõukogule ja Euroopa Parlamendile määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 184 lõike 9 kohaste aruannete koostamiseks on vaja teavet tunnustatud üksuste arvu, nende liikmestootjate toodetud toorpiima koguse ning vajaduse korral nende tunnustamise andmisest keeldumise või tunnustuse tühistamise põhjuste kohta.

(3)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 126c on sätestatud eeskirjad, mis on seotud toorpiima tarnet käsitlevate lepingute üle peetavate läbirääkimistega. Kõnealuse artikli kohaselt on tootjaorganisatsioonidel ja liikmesriikidel teavitamise kohustus.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 126d on sätestatud, et liikmesriigid peavad teatama komisjonile nende poolt vastu võetud eeskirjad kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustu tarne reguleerimiseks.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 185f kohaselt peab liikmesriik, kes otsustab, et iga oma territooriumil toimuva toorpiima tarne kohta oma põllumajandustootjalt toorpiima töötlejale tuleb sõlmida poolte vahel kirjalik leping, ja/või, et esmaostja peab tegema kirjaliku pakkumise lepingu sõlmimiseks toorpiima tarnimiseks põllumajandustootjalt, teatama komisjonile tema poolt vastu võetud eeskirjad, milles käsitletakse lepingulisi suhteid.

(6)

Seoses kõnealuste teatamiste sisu ja nende esitamiskuupäevaga tuleks kehtestada ühtsed eeskirjad.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Hiljemalt iga aasta 31. märtsiks teatavad liikmesriigid komisjonile määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 126a lõike 4 punkti d ja artikli 126b lõike 3 punkti e kohaselt eelmise kalendriaasta jooksul tehtud otsustest, milles käsitletakse:

a)

nende poolt tunnustatud tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude (edaspidi „liidud”) ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide arvu, ning vajaduse korral tootjaorganisatsioonide ja nende liitude toodetud turustatava toorpiima iga-aastased kogused;

b)

tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide esitatud sellise tunnustamise taotluste arvu, mille andmisest nad on keeldunud, ning sellise keeldumise põhjused;

c)

selliste tunnustatud tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide arvu, mille tunnustuse nad on tühistanud, ning sellise tühistamise põhjused.

2.   Kui lõike 1 punktis a osutatud teatamine on seotud riikidevaheliste tootjaorganisatsioonide ja nende liitudega, teatatakse vajaduse korral kõnealuste organisatsioonide liikmete toodetud turustatava toorpiima iga-aastased kogused liikmesriigi kohta.

Artikkel 2

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 126c lõike 2 punktis f osutatud läbiräägitavate lepingutega hõlmatud toorpiima koguste puhul teatatakse liikmesriigi või liikmesriikide pädevale asutusele

a)

kus toorpiim on toodetud ning

b)

kui tootmiskoht on erinev, siis kus toimub toorpiima tarnimine töötlejale või kogujale.

2.   Lõikes 1 osutatud teatamine peab toimuma enne läbirääkimiste algust ning selles esitatakse tootjaorganisatsiooni või liidu läbiräägitav hinnanguline tootmismaht ning eeldatav toorpiimakoguse tarneperiood.

3.   Lisaks lõikes 1 osutatud teatamisele teatab iga tootjaorganisatsioon või liit iga aasta 31. jaanuariks tootjaliikmesriigi kohta täpsustatud toorpiimakoguse, mis on tegelikult tarnitud vastavalt tootjaorganisatsiooni poolt eelmisel kalendriaastal läbirääkimiste teel sõlmitud lepingutele.

Artikkel 3

1.   Hiljemalt iga aasta 15. märtsiks teatavad liikmesriigid komisjonile määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 126c lõike 8 kohaselt:

a)

käesoleva määruse artikli 2 lõike 3 kohaselt pädevatele asutustele teatatud tootjaliikmesriigi kohta täpsustatud toorpiima üldkoguse, mis on tarnitud oma territooriumil tunnustatud tootjaorganisatsioonide ja liitude poolt eelmisel kalendriaastal vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 126c lõike 2 punkti f kohaselt peetud läbirääkimiste teel sõlmitud lepingutele;

b)

selliste juhtumite arvu, mille puhul riiklikud konkurentsiasutused on otsustanud, et konkreetseid läbirääkimisi peaks määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 126c lõike 6 kohaselt uuesti või üldse mitte pidama, ning kõnealuste ostuste lühikokkuvõtte.

2.   Kui käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 kohaselt saadud teated hõlmavad rohkem kui ühte liikmesriiki, edastavad liikmesriigid määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 126c lõike 6 teise lõigu kohaldamisel komisjonile viivitamata vajaliku teabe, et komisjon saaks hinnata, kas konkurents on välistatud või on toorpiima töötlevaid VKEsid tõsiselt kahjustatud.

Artikkel 4

1.   Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 126d lõike 7 kohased teatamised hõlmavad liikmesriigi poolt vastuvõetud eekirju kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega juustu tarne reguleerimiseks ning kokkuvõtlikku teatist, milles on märgitud:

a)

juustu nimetus;

b)

tarne reguleerimist taotleva organisatsiooni nimi ja liik;

c)

tarne reguleerimiseks valitud viisid;

d)

eeskirjade jõustumise kuupäev;

e)

ajavahemik, mille jooksul eeskirju kohaldatakse.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile, kui nad tühistavad eeskirjad enne lõike 1 punktis e osutatud ajavahemikku lõppu.

Artikkel 5

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 185f lõikes 5 osutatud teated hõlmavad liikmesriigi poolt vastu võetud eeskirju seoses kõnealuse määruse artikli 185f lõikes 1 osutatud lepingutega ning kokkuvõtlikku teatist, milles on märgitud:

a)

kas liikmesriik on otsustanud, et toorpiima tarne kohta põllumajandustootjalt toorpiima töötlejale tuleb osaliste vahel sõlmida kirjalik leping, ning kui jah, siis tarneetapp või -etapid, mille kohta tuleb sõlmida kõnealused lepingud, kui piima tarnitakse ühe või mitme koguja kaudu, ning kirjalike lepingute miinimumkestus;

b)

kas liikmesriik on otsustanud, et toorpiima esmaostja peab tegema põllumajandustootjale kirjaliku lepingu pakkumise, ning vajaduse korral lepingu miinimumkestus, mis pakkumises peab sisalduma.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 94, 30.3.2012, lk 38.