15.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 75/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 222/2012,

14. märts 2012,

millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine triklabendasooli osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EÜ) nr 470/2009, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004, (1) eriti selle artiklit 14 koos artikliga 17,

võttes arvesse Euroopa Ravimiameti arvamust, mille on sõnastanud veterinaarravimite komitee,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidus toiduloomade veterinaarravimites või loomakasvatuses biotsiidides kasutamiseks ettenähtud farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormid tuleks kehtestada kooskõlas määrusega (EÜ) nr 470/2009.

(2)

Farmakoloogilised toimeained ja nende liigitus loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi on sätestatud komisjoni 22. detsembri 2009. aasta määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) (2) lisas.

(3)

Triklabendasool on kantud määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelisse 1 lubatud toimeainena kõikide mäletsejaliste puhul (lihaskude, rasvkude, maks ja neerud), välja arvatud nende loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima.

(4)

Iirimaa esitas Euroopa Ravimiametile taotluse saada arvamus selle kohta, kas praegust triklabendasooli kannet võiks laiendada, et see hõlmaks ka kõikide mäletsejaliste piima.

(5)

Veterinaarravimite komitee soovitas kehtestada triklabendasooli jääkide ajutised piirnormid kõikide mäletsejaliste piima puhul ning jätta välja kirje „ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima”.

(6)

Seepärast tuleks muuta määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 triklabendasooli kannet, et lisada jääkide ajutised soovituslikud piirnormid kõikide mäletsejaliste piima puhul ning jätta välja senine kirje „ei kasutata loomade puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud piima”. Kõnealuses tabelis kehtestatud triklabendasooli jääkide ajutised piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2014. Veterinaarravimite komitee soovitas kaheaastast tähtaega nende teadusuuringute lõpuleviimiseks, mille alusel Iirimaa saaks koostada vastused veterinaarravimite komitee esitatud küsimustele.

(7)

On asjakohane ette näha mõistlik ajavahemik, et asjaomased sidusrühmad saaksid võtta vajalikke meetmeid uute jääkide piirnormide järgimiseks.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. maist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 152, 16.6.2009, lk 11.

(2)  ELT L 15, 20.1.2010, lk 1.


LISA

Määruse (EL) nr 37/2010 lisa tabelis 1 asendatakse triklabendasooli kanne järgmise kandega:

Farmakoloogiline toimeaine

Markerjääk

Loomaliik

Jääkide piirnormid

Sihtkoed

Muud sätted

(vastavalt määruse (EÜ) nr 470/2009 artikli 14 lõikele 7)

Terapeutiline liigitus

„Triklabendasool

Selliste ekstraheeritavate jääkide summa, mis võivad oksüdeeruda ketatriklabendasooliks

Kõik mäletsejalised

225 μg/kg

Lihaskude

 

Antiparasiitikumid / endoparasiitide vastased ained”

100 μg/kg

Rasvkude

250 μg/kg

Maks

150 μg/kg

Neerud

10 μg/kg

Piim

Ajutised jääkide piirnormid kaotavad kehtivuse 1. jaanuaril 2014.