29.2.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 55/1


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 170/2012,

28. veebruar 2012,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes, artikli 8a lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EÜ) nr 765/2006 (1), eriti selle artikli 8a lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006.

(2)

Võttes arvesse olukorra tõsidust Valgevenes, tuleks kanda teatavad isikud määruse (EÜ) nr 765/2006 IB lisas esitatud nimekirja füüsilistest ja juriidilistest isikutest, üksustest ning asutustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

(3)

Määruse (EÜ) nr 765/2006 IA lisas esitatud nimekirjas tuleks ajakohastada isikutega seotud teavet.

(4)

Määruse (EÜ) nr 765/2006 IA ja IB lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 765/2006 IA lisas esitatud kanded järgmiste isikute kohta:

1.

Khadanevich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

2.

Pykina, Natallia

3.

Saikouski, Uladzimir

4.

Chubkavets, Kiril

5.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

6.

Shylko, Alena Mikalaeuna

7.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud kannetega.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 765/2006 IB lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. veebruar 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

N. WAMMEN


(1)  ELT L 134, 20.5.2006, lk 1.


I LISA

Artiklis 1 osutatud isikud

 

Nimed

Transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimed

(kirjapilt valgevene keeles)

Nimed

(kirjapilt vene keeles)

Sünniaeg ja -koht

Ametikoht

1.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

Хадановiч Аляксандр Аляксандравiч

Хoданович Александр Александрович

 

Minski linna Tsentralny rajoonikohtu kohtunik

2.

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

Пыкiна Наталля Мiхайлаўна

Пыкина Наталья Михайловна

Sünniaeg: 20.4.1971.

Sünnikoht: Rakov

Partizanski rajoonikohtu kohtunik, kes menetles Lihhovidi kohtuasja. Määras Lihhovidile „Vabadusliikumise” aktivistina tegutsemise eest kolme ja poole aasta pikkuse vanglakaristuse range režiimiga vanglas.

3.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski ValeriYosifovich

Сайкоўскi

Валерый Iосiфавiч

Сайковский Валерий Иосифович

Aadress: Pervomaiski rajoonikohtu haldusõiguse osakondChornogo K. 5 kabinet 417

Tel: +375 17 2800264

Minski Pervomaiski rajoonikohtu prokurör, menetles ühe silmapaistvama inimõiguste kaitsja ning Valgevene inimõiguste keskuse „Viasna” juhi ja Rahvusvahelise Inimõiguste Föderatsiooni asepresidendi Ales Bjaljatski kohtuasja. Prokuröri esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu. 2012. aasta jaanuaris määrati ta uurimiskomisjoni Minski osakonna ülema asetäitjaks.

4.

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kirill

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Riigiprokurör endiste presidendikandidaatide Nikolai Statkevitši ja Dmitri Ussi ning poliitika- ja kodanikuühiskonna aktivistide Andrei Pozniaki, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevitši, Artjom Gribkovi ja Dmitri Bulanovi kohtuasjas. Tema esitatud süüdistusel oli selge ja otsene poliitiline põhjus ning see rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku. Tema süüdistus põhines 19. detsembri 2010. aasta sündmuste valel liigitamisel, mida ei toeta tõendid, tõendusmaterjal ja tunnistajate ütlused.

Riigiprokurör, kes oli vastu Ales Bjaljatski apellatsioonkaebusele kohtuotsuse vastu, mille tegi tema suhtes Minski Pervomaiski rajoonikohus, hoolimata sellest, et kohtumenetlus viidi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku.

Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

5.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehe abina) rahuldamata poliitilise aktivisti Vasili Parfenkovi suhtes tehtud kohtuotsuse vastu esitatud apellatsioonkaebuse. Kõnealune kohtumõistmine rikkus selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

Lükkas 24. jaanuaril 2012 tagasi Ales Bjaljatski apellatsioonkaebuse kohtuotsuse vastu, mille tegi tema suhtes Minski Pervomaiski rajoonikohus, hoolimata sellest, et kohtumenetlus viidi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku.

Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

6.

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

Шылько Алена Мiкалаеўна

Шилько Елена Николаевна

 

Minski linna Moskovski rajoonikohtu kohtunik.

Lükkas 24. jaanuaril 2012 tagasi Ales Bjaljatski apellatsioonkaebuse kohtuotsuse vastu, mille tegi tema suhtes Minski Pervomaiski rajoonikohus, hoolimata sellest, et kohtumenetlus viidi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku.

Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.

7.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minski linnakohtu kohtunik. Ta jättis (kohtu esimehena) rahuldamata poliitiliste ja kodanikuühiskonna aktivistide Irina Halipi, Sergei Martselevi, Pavel Severinetsi, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronini, Sergei Kazakovi, Vladimir Lobani, Vitali Matsukevitši, Jevgeni Sekreti ja Oleg Fedorkevitši suhtes tehtud kohtuotsuste vastu esitatud apellatsioonkaebused. Nimetatud kohtumenetlustes rikuti selgelt kriminaalmenetluse seadustikku.

Lükkas 24. jaanuaril 2012 tagasi Ales Bjaljatski apellatsioonkaebuse kohtuotsuse vastu, mille tegi tema suhtes Minski Pervomaiski rajoonikohus, hoolimata sellest, et kohtumenetlus viidi läbi viisil, mis selgelt rikkus kriminaalmenetluse seadustikku.

Bjaljatski kaitses aktiivselt ja abistas neid, kes kannatasid 19. detsembri 2010. aasta valimistega seotud tagakiusamise ning kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastu suunatud ebaseadusliku käitumise tõttu.


II LISA

Artikli 2 lõikes 6 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute loetelu

Isikud

 

Nimede

transkriptsioon inglise keelde valgevene keele põhjal

Transkriptsioon inglise keelde vene keele põhjal

Nimi

(valgevene-pärane kirjapilt)

Nimi

(venepärane kirjapilt)

Sünniaeg ja -koht

Ametikoht

1.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

Барсукоў Аляксандр Пятровiч

Барсуков Александр Петрович

 

Minski politsei juht, kolonel. Alates Minski politsei juhiks ametisse nimetamisest 21. oktoobril 2011 on ta ülemjuhatajana vastutanud ligikaudu tosina rahumeelse meeleavaldaja tagakiusamise eest Minskis. Nimetatud meeleavaldajad mõisteti hiljem süüdi massiürituste seaduse rikkumises. Mitmeid aastaid juhtis ta politsei tegevust opositsiooni tänavaprotestide vastu.

2.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

Пуцыла Уладзiмiр Рыгоравiч

(Пуцiла Уладзiмiр Рыгоравiч)

Пуцило Владимир Григорьевич

 

Minski linnakohtu esimees, kes vaatas viimase instantsina läbi kohtuotsused (mis tehti esimese astme kohtus ja kinnitati apellatsioonikohtus) rahvusvaheliselt tunnustatud poliitvangi Pavel Severinetsi (Valgevene kristliku demokraatliku erakonna loomise korralduskomitee üks esimeestest ning 2010. aasta presidendikandidaat Vital Rõmaševski kampaaniajuht) kohtuasjas ja endise poliitvangi Aleksandr Otrošenkovi (2010. aasta presidendikandidaat Andrei Sannikovi pressisekretär) kohtuasjas. Ta lükkas tagasi kõnealuste otsuste vastu esitatud kaebused, rikkudes selgelt kriminaalkoodeksit.

3.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

Валчкова Марыяна Леанiдаўна

Волчкова Марианна Леонидовна

 

Minski Partizanski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

7.7.2011, Lelikaw, Andrey, 7 päeva vangistust;

b)

7.7.2011, Lapatsik, Yawhen, karistus teadmata;

c)

7.7.2011, Syarheyew Uladzimir, 11 päeva vangistust;

d)

4.7.2011, Stsepanenka, Alyaksandr, 5 päeva vangistust;

e)

4.7.2011, Plyuto, Tatsyana, 20 trahviühikut (700 000 BLR);

f)

23.6.2011, Kanaplyannik, Syarhey, 20 trahviühikut (700 000 BLR);

g)

20.12.2010, Furman, Viktar, 11 päeva vangistust;

h)

20.12.2010, Astashow, Anton, 11 päeva vangistust;

i)

20.12.2010, Navumava, Valyantsina, 11 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

4.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna

Relyava, Aksana Anatolieuna

Ralyava, Aksana Anatolieuna)

Reliavo, Oksana Anatolyevna

(Relyavo, Oxana Anatolievna)

Рэлява Аксана Анатольеўна

(Рaлява Аксана Анатольеўна)

Реляво Оксана Анатольевна

 

Minski Sovetski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

23.6.2011, Khalyezin, Yuri, 20 trahviühikut (700 000 BLR);

b)

23.6.2011, Rutski, Alyaksandr, 20 trahviühikut (700 000 BLR);

c)

28.3.2011, Ivashkevich, Viktar, 10 päeva vangistust;

d)

21.12.2010, Asmanaw, Arsen, 15 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Kudlayew, Alyaksandr, 30 trahviühikut;

f)

20.12.2010, Tryputsin, Vitaut, 15 päeva vangistust;

g)

20.12.2010, Assipenka, Andrey, 15 päeva vangistust;

h)

20.12.2010, Tryputsin, Vitaut, 15 päeva vangistust;

i)

20.12.2010, Kazlowski, Andrey, 15 päeva vangistust ja 1 050 000 BLR.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

5.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

Хвайнiцкая Жанна Анатольеўна

Хвойницкая Жанна Анатольевна

 

Minski Zavodskoi rajooni kohtu kohtunik. Määras kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

20.12.2010, Makarenka, Adam, 6 päeva vangistust;

b)

20.12.2010, Bachyla, Uladzimir, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR);

c)

20.12.2010, Kukalyew, Syarhey, 10 päeva vangistust;

d)

20.12.2010, Astafyew, Alyaksandr, 10 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Yazerski, Raman, 10 päeva vangistust;

f)

20.12.2010, Sapranyetskaya, Darya, 10 päeva vangistust;

g)

20.12.2010, Aheyeva, Iryna, 10 päeva vangistust;

h)

20.12.2010, Drahun, Alyaksandr, 10 päeva vangistust;

i)

20.12.2010, Shambalava, Tatsyana, 10 päeva vangistust;

j)

20.12.2010, Dzyemidzyuk, Barys, 10 päeva vangistust;

k)

20.12.2010, Kassabuka, Alyaksandr, 10 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

6.

Mazouka, Anzhalika Mikhailauna

Mazovka, Anzhelika Mikhailovna

Мазоўка Анжалiка Мiхайлаўна

Мазовка Анжелика Михайловна

 

Minski Sovetski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

14.7.2011, Bussel, Alyaksandr, 10 päeva vangistust;

b)

14.7.2011, Krukowski, Syarhey, 8 päeva vangistust;

c)

14.7.2011, Kantsin, Yahor, 10 päeva vangistust;

d)

7.7.2011, Sukhanossik, Vyachaslaw, 8 päeva vangistust;

e)

21.12.2010, Nyanakhaw Andrey, 15 päeva vangistust;

f)

20.12.2010, Myslivets, Ihar, 15 päeva vangistust;

g)

20.12.2010, Vilkin, Alyaksey, 12 päeva vangistust;

h)

20.12.2010, Kharitonaw, Paval, 12 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

7.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

Кочык Аляксандр Васiльевiч

Кочик Александр Васильевич

 

Minski Partizanski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

7.7.2011, Revut, Yawhen, 8 päeva vangistust,

b)

4.7.2011, Nikitsenka, Katsyaryna, 5 päeva vangistust;

c)

23.6.2011, Kazak, Zmitser, 28 trahviühikut (980 000 BLR);

d)

20.12.2010, Dzyezidzenka, Dzianis, 12 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Navumovich, Syarhey, 14 päeva vangistust,

f)

20.12.2010, Kavalenka, Wsevalad, 15 päeva vangistust;

g)

20.12.2010, Tsupa, Dzyanis, 15 päeva vangistust;

h)

20.12.2010, Makashyn, Syarhey, 10 päeva vangistust;

i)

20.12.2010, Zhakhavets, Illya, 10 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

8.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

Каровiна Наталля Уладзiмiраўна

Коровина Наталья Владимировна

 

Minski Frunzenski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

30.6.2011, Tsyareshchanka, Uladzimir, 25 trahviühikut (875 000 BLR);

b)

30.6.2011, Sytsko, Stefan, 10 päeva vangistust;

c)

30.6.2011, Arapinovich, Alyaksandr, 25 trahviühikut (875 000 BLR);

d)

30.6.2011, Yukhnowski, Dzyanis, 25 trahviühikut (875 000 BLR);

e)

30.6.2011, Sarachuk, Yulian, 25 trahviühikut (875 000 BLR);

f)

23.6.2011, Shewtsow, Syarhey, 8 trahviühikut (280 000 BLR);

g)

20.12.2010, Vashkevich, Alyaksandr, 10 päeva vangistust;

h)

2010.12.20, Myadzvedz, Lyeanid, 10 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

9.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich;

Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

Гарбатоўскi Юрый Аляксандравiч

Горбатовский Юрий Александрович

Sünniaeg: 15.05. 1969

Sünnikoht: Magde-burg

Passi nr: MP 2935942

Minski Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

20.12.2010, Hubskaya, Iryna, 10 päeva vangistust;

b)

20.12.2010, Kaptsiuh, Dzmitry, 10 päeva vangistust;

c)

20.12.2010, Mikheyenka, Yahor, 12 päeva vangistust;

d)

20.12.2010, Burbo, Andrey, 10 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Pushnarova, Hanna, 10 päeva vangistust;

f)

20.12.2010, Shepuraw, Mikita, 15 päeva vangistust;

g)

20.12.2010, Zadzyarkowski, Andrey, 10 päeva vangistust;

h)

20.12.2010, Yaromyenkaw, Yawhen, 10 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

10.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

Люштык Сяргей Анатольевiч

Люштык Сергей Анатольевич

 

Minski Pervomaiski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

14.7.2011, Struy, Vitali, 10 trahviühikut (35 000 BLR);

b)

4.7.2011, Shalamitski, Paval, 10 päeva vangistust;

c)

20.12.2010, Sikirytskaya, Tatsyana, 10 päeva vangistust;

d)

20.12.2010, Dranchuk, Yuliya, 13 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Lapko, Mikalay, 12 päeva vangistust;

f)

20.12.2010, Pramatoraw, Vadzim, 12 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

11.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

Якунчыхiн Аляксандр Анатольевiч

Якунчихин Александр Анатольевич

 

Minski keskrajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

17.11.2011, Makayew, Alyaksandr, 5 päeva vangistust;

b)

7.7.2011, Tukay, Illya, 12 päeva vangistust;

c)

7.7.2011, Shapchyts, Yawhen, 12 päeva vangistust;

d)

31.1.2011, Kulakow, Lyeanid, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR);

e)

21.12.2010, Yaromyenak, Uladzimir, 15 päeva vangistust;

f)

20.12.2010, Daroshka, Alyaksey, 12 päeva vangistust;

g)

20.12.2010, Kakhno, Herman, 12 päeva vangistust;

h)

20.12.2010, Palyakow, Vital, 15 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

12.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

Запаснiк Марына Святаславаўна

Запасник Марина Святославовна

 

Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik. 2011. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

18.7.2011, Palyakow, Vital, 12 päeva vangistust;

b)

7.7.2011, Marozaw, S., 10 päeva vangistust,

c)

7.7.2011, Badrahin, Alyaksandr, 10 päeva vangistust,

d)

7.7.2011, Marozova, S., 10 päeva vangistust,

e)

7.7.2011, Varabey, Alyaksandr, 15 päeva vangistust;

f)

4.7.2011, Mazurenka, Mikita, 10 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

13.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

Дубiнiна Жанна Пятроўна

Дубинина Жанна Петровна

 

Minski Zavodskoi rajooni kohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

20.12.2010, Hulyak, Vital, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR);

b)

20.12.2010, Vaskabovich, Lyudmila, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR),

c)

20.12.2010, Urywski, Alyaksandr, 10 päeva vangistust;

d)

20.12.2010, Stashulyonak, Veranika, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR);

e)

20.12.2010, Say, Syarhey, 10 päeva vangistust;

f)

20.12.2010, Maksimenka, Hastassya, 10 päeva vangistust;

g)

20.12.2010, Nikitarovich, Yuliya, 10 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

14.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

Красоўская Зiнаiда Уладзiмiраўна

Красовская Зинаида Владимировна

 

Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

20.12.2010, Krawchuk, Volha, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR);

b)

20.12.2010, Charukhina, Hanna, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR);

c)

20.12.2010, Dubovik, Alena, 15 päeva vangistust;

d)

20.12.2010, Boldzina, Alena, 12 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Syrakvash, Andrey, 15 päeva vangistust;

f)

20.12.2010, Klimko, Nastassiya, 12 päeva vangistust;

g)

20.12.2010, Kuwshinaw, Viktar, 15 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

15.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

Германовiч Сяргей Мiхайлавiч

Германович Сергей Михайлович

 

Minski Oktiabrski rajooni kohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

20.12.2010, Sidarevich, Katsyaryna, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR);

b)

20.12.2010, Lyskavets, Paval, 15 päeva vangistust;

c)

20.12.2010, Sachylka, Syarhey, 15 päeva vangistust;

d)

20.12.2010, Krawtsow, Dzianis, 10 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Vyarbitski, Uladzimir, 15 päeva vangistust;

f)

20.12.2010, Newdakh, Maksim, 15 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

16.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

Свiстунова Валянцiна Мiкалаеўна

Свистунова Валентина Николаевна

 

Minski keskrajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

21.7.2011, Bandarenka, Volha, 10 päeva vangistust;

b)

21.7.2011, Ruskaya, Volha, 11 päeva vangistust;

c)

20.12.2010, Marchyk, Stanislaw, 15 päeva vangistust;

d)

20.12.2010, Stanchyk, Alyaksandr, 10 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Anyankow, Syarhey, 10 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

17.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna

Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

Шэйко Iна Валер’еўна

(Шaйко Iна Валер’еўна)

Шейко Инна Валерьевна

 

Minski keskrajoonikohtu kohtunik. 2011. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

4.7.2011, Shapavalaw, Paval, 12 päeva vangistust;

b)

21.7.2011, Ivanyuk, Yawhen, 12 päeva vangistust;

c)

14.7.2011, Khadzinski, Paval, 25 trahviühikut (875 000 BLR);

d)

30.6.2011, Sudnik, Andrey, 25 trahviühikut (875 000 BLR);

e)

23.6.2011, Yatskow, Usevalad, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR);

f)

28.4.2011, Kudlaew, Alyaksandr, 50 trahviühikut (1 750 000 BLR).

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

18.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna;

Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna;

Lappo, Lyudmila Ivanovna)

Лапо Людмiла Iванаўна

Лаппо Людмила Ивановна

 

Minski Frunzenski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

7.7.2011, Melyanets, Mikalay, 10 päeva vangistust;

b)

30.6.2011, Syarheyew, Uladzimir, 10 päeva vangistust;

c)

30.6.2011, Zyakaw, Eryk, 10 päeva vangistust;

d)

25.4.2011, Grynman, Nastassiya, 25 trahviühikut (875 000 BLR);

e)

20.12.2010, Nikishyn, Dzmitry, 11 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

19.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich;

Borisionok, Anatoli Vladimirovich;

Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

Барысёнак Анатоль Уладзiмiравiч

Борисенок Анатолий Владимирович

 

Minski Partizanski rajoonikohtu kohtunik. Aastatel 2010–2011 määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

23.6.2011, Belush, Zmitser, 20 trahviühikut (700 000 BLR);

b)

20.12.2010, Zhawnyak, Ihar, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR);

c)

20.12.2010, Nyestser, Aleh, 10 päeva vangistust,

d)

20.12.2010, Trybushewski, Kiryl, 10 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Murashkevich, Vyachaslaw, 10 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

20.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich;

Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

Юферыцын Дзмiтрый Вiктаравiч

Юферицын Дмитрий Викторович

 

Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest rahatrahvi või vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

20.12.2010, Charukhin, Kanstantsin, 30 trahviühikut (1 050 000 BLR);

b)

20.12.2010, Yarmola, Mikalay, 15 päeva vangistust;

c)

20.12.2010, Halka, Dzmitry, 10 päeva vangistust;

d)

20.12.2010, Navumaw, Viktar, 12 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Haldzenka, Anatol, 10 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ja suuri trahve ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.

21.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

Зянькевiч Валянцiна Мiкалаеўна

Зенькевич Валентина Николаевна

 

Minski Leninski rajoonikohtu kohtunik. 2010. aastal määras ta kodanikuühiskonna esindajatele rahumeelse meeleavaldamise eest vanglakaristuse järgmistel juhtudel:

a)

20.12.2010, Yarmolaw, Yahor, 12 päeva vangistust;

b)

20.12.2010, Palubok, Alyaksandr, 15 päeva vangistust;

c)

20.12.2010, Mikhalkin, Zakhar, 10 päeva vangistust;

d)

20.12.2010, Smalak, Syarhey, 15 päeva vangistust;

e)

20.12.2010, Vassilewski, Alyaksandr, 15 päeva vangistust.

Määras rahumeelsetel meeleavaldustel osalenutele korduvalt vanglakaristusi ning vastutab seetõttu Valgevene kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni tagakiusamise eest.