19.1.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 16/42


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 42/2012,

18. jaanuar 2012,

milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist ja selliste impordiõiguste andmist, mille kohta on esitatud taotlused 2012. aasta jaanuari seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 616/2007 (3) on avatud tariifikvoodid Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärinevate kodulinnulihatoodete importimiseks.

(2)

2012. aasta jaanuari seitsme esimese päeva jooksul esitatud impordilitsentsitaotlused tooterühmade 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 puhul alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2012 hõlmavad teatavate kvootide puhul saadaolevast kogusest suuremat kogust. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, ja määrata taotletud kogustele jaotuskoefitsient.

(3)

2012. aasta jaanuari esimese seitsme päeva jooksul tooterühma 5 puhul alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2012 esitatud impordiõiguste taotlused hõlmavad saadaolevatest kogustest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, millises ulatuses võib impordiõigusi anda, määrates taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel tooterühmade 1, 2, 4, 6, 7 ja 8 puhul alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2012 esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsiente.

2.   Määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel tooterühma 5 puhul alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2012 esitatud impordiõiguste taotluste suhtes kohaldatakse käesoleva määruse lisas esitatud jaotuskoefitsiente.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 19. jaanuaril 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. jaanuar 2012

Komisjoni nimel presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  ELT L 142, 5.6.2007, lk 3.


LISA

Rühma nr

Jrk-nr

Alaperioodiks 1.4.2012 kuni 30.6.2012 esitatud impordilitsentsitaotluste jaotuskoefitsient

(protsentides)

1

09.4211

0,555946

6

09.4216

0,817945


Rühma nr

Jrk-nr

Alaperioodiks 1.4.2012 kuni 30.6.2012 esitatud impordiõiguste taotluste jaotuskoefitsient

(protsentides)

5

09.4215

1,220003