27.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/34


KOMISJONI DIREKTIIV 2012/43/EL,

26. november 2012,

millega muudetakse teatavaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ I lisa veergude pealkirju

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 4 ja artikli 16 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 4. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1451/2007 Euroopa Parlamendi ja nõukogu biotsiidide turuleviimist käsitleva direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud kümneaastase tööprogrammi teise etapi kohta (2) on ette nähtud olemasolevate toimeainete hindamise üksikasjalikud eeskirjad. Selle määruse artikli 15 lõikega 2 on ette nähtud, et komisjon konsulteerib liikmesriikide ekspertidega enne otsuste vastuvõtmist toimeaine I lisasse kandmise kohta.

(2)

Vastavalt direktiivi 98/8/EÜ artikli 10 lõike 2 punktile i kohaldatakse toimeaine I lisasse kandmise suhtes vajaduse korral nõudeid, milles käsitletakse toimeaine minimaalset puhtusastet ning teatavate lisandite laadi ja maksimaalset sisaldust.

(3)

Esimene toimeaine kanti I lisasse komisjoni 20. detsembri 2006. aasta direktiiviga 2006/140/EÜ, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, kandes toimeaine sulfurüülfluoriidi selle I lisasse (3). Kõnealuses direktiivis määrati kindlaks direktiivi 98/8/EÜ I lisa veergude pealkirjad. Nende hulka kuulub pealkiri „Toimeaine miinimumpuhtus turustatavas biotsiidis”.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1451/2007 artikli 15 lõike 2 kohaselt toimunud konsultatsioonide käigus on liikmesriikide eksperdid välja töötanud meetodi sarnasuse tuvastamiseks selliste ainete keemilise koostise ja ohuprofiili vahel (nn „tehniline samaväärsus”), mis kuuluvad sama määratluse alla, kuid mis on toodetud erinevatest allikatest või erineva tootmisprotsessi abil. Sellise tuvastamise puhul on puhtusaste ainult üks sellistest teguritest, mis võivad olla otsustavad. Lisaks ei pruugi madalam puhtusaste aine ohuprofiili tingimata mõjutada.

(5)

Seepärast on asjakohane asendada direktiivi 98/8/EÜ I lisa veergude pealkirjades viide miinimumpuhtusele viitega selle toimeaine minimaalsele puhtusastmele, mida kasutati direktiivi artikli 11 kohasel hindamisel, ning osutada, et turuleviidud tootes võib toimeaine puhtusaste olla erinev, eeldusel et toimeaine tehniline samaväärsus hinnatud ainega on tõestatud.

(6)

Direktiivi 98/8/EÜ I lisale komisjoni direktiiviga 2006/140/EÜ lisatud esimene rida sisaldab samuti pealkirja „Artikli 16 lõike 3 täitmise tähtaeg (v.a rohkem kui ühte toimeainet sisaldavad tooted, mille puhul artikli 16 lõike 3 täitmise tähtaeg on viimases asjaomase toimeaine lisasse kandmise otsuses sätestatud tähtaeg)”.

(7)

Direktiivi 98/8/EÜ artikli 4 lõike 1 kohaselt peab juba olemasoleva loa vastastikuse tunnustamise taotluse saanud liikmesriik andma tootele oma riigis loa 120 päeva jooksul vastastikuse tunnustamise teel. Kui kõnealusele tootele antakse esmakordne luba vähem kui 120 päeva enne direktiivi artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaega, ei saa asjaomase loa vastastikuse tunnustamise täieliku taotluse saanud liikmesriik järgida direktiivi artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaega, kui ta kasutab direktiivi artikli 4 lõikega 1 ettenähtud 120 päeva, isegi siis, kui vastastikuse tunnustamise täielik taotlus esitati kohe pärast loa esmakordset väljastamist.

(8)

Seepärast on asjakohane, et selliste toodete puhul, millele esmakordne luba anti vähem kui 120 päeva enne direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõike 3 järgimise esialgset tähtaega, pikendatakse liikmesriikidele direktiivi artikli 16 lõike 3 järgimiseks ettenähtud tähtaega esmakordsete lubade vastastikuse tunnustamise teel 120 päeva võrra alates loa vastastikuse tunnustamise täieliku taotluse esitamisest tingimusel, et loa vastastikuse tunnustamise täielik taotlus on esitatud 60 päeva jooksul alates esmakordse loa andmisest.

(9)

Kui liikmesriik teeb direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaja jooksul ettepaneku teha erand vastastikuse tunnustamise põhimõttest kooskõlas direktiivi artikli 4 lõikega 4, võib kõnealusel liikmesriigil olla võimatu kinni pidada direktiivi artikli 16 lõike 3 järgimise tähtajast, ning järgimise tähtaeg sõltub kuupäevast, mil komisjon võtab vastu direktiivi artikli 4 lõike 4 teise lõigu kohase otsuse. Sellisel juhul tuleks tähtaega pikendada mõistliku ajavahemiku võrra alates sellest, kui komisjon on otsuse vastu võtnud.

(10)

Seepärast on asjakohane, et selliste toodete puhul, mille suhtes üks või mitu liikmesriiki on teinud ettepaneku teha erand vastastikuse tunnustamise põhimõttest direktiivi 98/8/EÜ artikli 4 lõike 4 kohaselt, pikendatakse liikmesriikidele direktiivi artikli 16 lõike 3 järgimiseks ettenähtud tähtaega esmakordsete lubade vastastikuse tunnustamise teel 30 päeva võrra alates komisjoni otsuse vastuvõtmisest.

(11)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 98/8/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. märtsiks 2013. Nad edastavad nimetatud normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. november 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1.

(2)  ELT L 325, 11.12.2007, lk 3.

(3)  ELT L 414, 30.12.2006, lk 78.


LISA

Direktiivi 98/8/EÜ I lisas sõnastatakse esimene rida, mis sisaldab kõigi kannete pealkirju, järgmiselt:

„Nr

Tavanimetus

IUPACi nimetus

Identifitseerimisnumbrid

Toimeaine minimaalne puhtusaste (1)

Lisamise kuupäev

Artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse ühte joonealuses märkuses osutatud eranditest (2)

Lisasse kuulumise lõppkuupäev

Toote liik

Erisätted (3)


(1)  Selles veerus viidatud puhtusaste oli selle toimeaine minimaalne puhtusaste, mida kasutati direktiivi artikli 11 kohasel hindamisel. Turuleviidud tootes võib toimeaine puhtusaste olla kas sama või erinev, kui on tõestatud, et toimeaine on hinnatud ainega tehniliselt samaväärne.

(2)  Selliste toodete puhul, mis sisaldavad mitut artikli 16 lõikega 2 hõlmatud toimeainet, on artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaeg käesolevasse lisasse viimasena kantavat toimeainet käsitlev tähtaeg. Selliste toodete puhul, millele on esmakordne luba antud vähem kui 120 päeva enne artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaega ning mille loa vastastikuse tunnustamise täielik taotlus on artikli 4 lõike 1 kohaselt esitatud 60 päeva jooksul alates tootele esmakordse loa saamisest, pikendatakse kõnealuse taotlusega seotud tähtaega, mis on ette nähtud artikli 16 lõike 3 järgimiseks, esmakordse loa vastastikuse tunnustamise teel 120 päeva võrra alates kuupäevast, mil loa vastastikuse tunnustamise täielik taotlus vastu võeti. Selliste toodete puhul, mille suhtes liikmesriik on teinud ettepaneku teha erand vastastikuse tunnustamise põhimõttest kooskõlas artikli 4 lõikega 4, pikendatakse artikli 16 lõike 3 järgimise tähtaega 30 päeva võrra alates kuupäevast, mil komisjon võttis vastu artikli 4 lõike 4 teise lõigu kohase otsuse.

(3)  VI lisas sätestatud ühtsete põhimõtete rakendamiseks vajalike hindamisaruannete sisu ja järeldused on kättesaadavad komisjoni veebisaidil http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.”