20.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/54


KOMISJONI DIREKTIIV 2012/36/EL,

19. november 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta, (1) eriti selle artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2006/126/EÜ I lisas sätestatud koode ja alamkoode on vaja ajakohastada, et võtta arvesse direktiiviga 2006/126/EÜ kasutusele võetud uusi sõidukikategooriaid, mille tehnilised näitajad erinevad nõukogu 29. juuli 1991. aasta direktiivi 91/439/EMÜ (juhilubade kohta) (2) kohastest kehtivatest tehnilistest näitajatest. Sellega seoses tuleks säilitada juhtimisõigus, mis on saadud enne 19. jaanuari 2013, s.o enne direktiivi 2006/126/EÜ kohaldamist.

(2)

C1-kategooria sõiduki juhiloa eksaminõudeid tuleks kohandada selle kategooria alla kuuluvate sõidukite eri näitajatega. Erinevalt C-kategooria sõidukitest, mis on ette nähtud kaubaveoks, hõlmab C1-kategooria mitmesuguseid sõidukeid, nagu vabaajasõidukid, sõidukid isiklikuks kasutamiseks, hädaabi- ja tuletõrjeautod ning kutsetöös kasutatavad tarbesõidukid, mille puhul sõiduki juhtimine ei ole juhi põhitöö. Selliste sõidukite juhid ei peaks sõidueksamil tõendama oma teadmisi eeskirjadest ja varustusest, mis on ette nähtud üksnes juhtidele, kelle suhtes kohaldatakse autoveosektori õigusakte, näiteks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrust (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist) (3) ning nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määrust (EMÜ) nr 3821/85 (autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta) (4). Kehtivate eeskirjade selline kohandamine vähendaks ohtu, et juhid sõidavad ülekoormatud B-kategooria sõidukitega, vältimaks C- või C1-kategooria sõidukite koolituse läbimist ja vastava eksami tegemist. Seeläbi suureneks ka liiklusohutus. Samuti vähendaks see selliste VKEde ja mikroettevõtjate haldus- ja finantskoormust, kes kasutavad kõnealuseid tarbesõidukeid oma äritegevuses.

(3)

Vaja on läbi vaadata nõuded seoses A1-, A2- ja A-kategooria eksamisõidukitega (mootorrattad), mida kasutatakse oskuste ja käitumise eksamil, võttes arvesse tehnika arengut, eelkõige elektrimootorrataste arengut ja laialdast kasutamist. Lisaks tuleks kohandada eksamisõidukite tehnilisi kirjeldusi, millega tagatakse, et taotleja teeb eksami selle kategooria sõidukiga, mille kohta juhiluba väljastatakse.

(4)

Eksamisõidukite miinimumnõudeid ning oskuste ja käitumise eksami nõudeid tuleks C- ja D-kategooria sõidukite puhul muuta, et võtta arvesse tehnika arengut, eelkõige pidades silmas mitmesuguste poolautomaatsete või hübriidsete käiguvahetussüsteemidega varustatud modernsemate, ohutumate ja vähem saastavate sõidukite väljatöötamist ja laialdasemat kasutamist transpordisektoris. Tuleks kontrollida juhtide oskust kasutada sõidukite käiguvahetussüsteeme ohutult, kokkuhoidlikult ja keskkonnasäästlikult. Automaatkäiguvahetusega sõidukite juhtimisega seotud kehtivate piirangute lihtsustamine vähendaks ka autoveoga tegelevate VKEde ja mikroettevõtjate haldus- ja finantskoormust.

(5)

Kuna direktiivi 2006/126/EÜ kohaldatakse täielikult alates 19. jaanuarist 2013, jõustub käesolev direktiiv järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 2006/126/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas juhilubade komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/126/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2013. Nad edastavad nimetatud normide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. november 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 403, 30.12.2006, lk 18.

(2)  EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1.

(3)  ELT L 102, 11.4.2006, lk 1.

(4)  EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.


LISA

I.

Direktiivi 2006/126/EÜ I lisa punktis 3, milles käsitletakse juhiloa tagakülge, muudetakse punkti a alapunkti 12 järgmiselt.

1)

Lisatakse kood 46:

„46.

Üksnes traikid”.

2)

Kood 72 jäetakse välja.

3)

Kood 73 asendatakse järgmisega:

„73.

Üksnes B-kategooria mootoriga neliratastele (B1)”.

4)

Koodid 74–77 jäetakse välja.

5)

Kood 79 asendatakse järgmisega:

„79.

[…] Üksnes sõidukitele, mis käesoleva direktiivi artikli 13 kohaldamisel vastavad sulgudes toodud näitajatele.

79.01.

Üksnes kaherattalised sõidukid (külghaagisega või ilma)

79.02.

Üksnes AM-kategooria kolmerattalised või kerged neljarattalised sõidukid

79.03.

Üksnes traikid

79.04.

Üksnes traikid koos haagisega, mille lubatud täismass ei ületa 750 kg

79.05.

A1-kategooria mootorrattad, mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kW/kg

79.06.

BE-kategooria sõidukid, kui haagise lubatud täismass ületab 3 500 kg”.

6)

Lisatakse koodid 80 ja 81:

„80.

Üksnes A-kategooria traikide juhiloa omanikud, kes on alla 24-aastased

81.

Üksnes A-kategooria kaherattalise mootorsõiduki juhiloa omanikud, kes on alla 21-aastased”.

7)

Lisatakse kood 90:

„90.

Koodid, mida kasutatakse koos sõiduki muudatusi tähistavate koodidega”.

8)

Kood 96 asendatakse järgmisega:

„96.

B-kategooria sõidukid koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kg, kui sellise autorongi lubatud täismass kokku ületab 3 500 kg, kuid ei ületa 4 250 kg”.

9)

Lisatakse kood 97:

„97.

Ei ole õigust juhtida nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määruse (EMÜ) nr 3821/85 (autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta) (1) reguleerimisalasse kuuluvat C1-kategooria sõidukit

II.

Direktiivi 2006/126/EÜ II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 4.1.1 asendatakse järgmisega:

„4.1.1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 561/2006 (teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamise kohta) (2) kindlaks määratud eeskirjad sõidu- ja puhkeaja kohta; määrusega (EMÜ) nr 3821/85 (autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta) kindlaks määratud sõidumeeriku kasutamine

2)

Lisatakse punkt 4.1a:

„4.1a.

Liikmesriigid võivad vabastada määruse (EMÜ) nr 3821/85 reguleerimisalasse mittekuuluva C1- või C1E-kategooria sõiduki juhiloa taotlejad punktides 4.1.1–4.1.3 loetletud teadmiste kontrollist.”

3)

Punkt 5.1 asendatakse järgmisega:

„5.1.   Sõiduki käigukast

5.1.1.   Käsikäigukastiga sõiduki juhtimiseks sooritatakse oskuste ja käitumise eksam käsikäigukastiga sõidukil.

„Käsikäigukastiga sõiduk” – sõiduk, millel on siduripedaal (või A-, A2- ja A1-kategooriate korral käsikäigukast), mida juht kasutab sõiduki käivitamiseks või seiskamiseks ning käikude vahetamiseks.

5.1.2.   Punktis 5.1.1 kehtestatud kriteeriumidele mittevastavaid sõidukeid käsitatakse automaatkäigukastiga sõidukina.

Kui juhiloa taotleja teeb oskuste ja käitumise eksami automaatkäigukastiga sõidukil, märgitakse see ära igal sellise eksami põhjal välja antud juhiloal, ilma et see piiraks punkti 5.1.3 kohaldamist. Sellise märkega lubasid võib kasutada üksnes automaatkäigukastiga sõiduki juhtimiseks.

5.1.3.   Erisätted C-, CE-, D- ja DE-kategooria sõidukite kohta

Liikmesriigid võivad otsustada, et punktis 5.1.2 osutatud automaatkäigukastiga sõidukite piirangut ei kanta C-, CE-, D- või DE-kategooria sõiduki juhiloale, kui taotleja omab juba käsikäigukastiga sõiduki juhiluba B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, D1- või D1E-kategooria puhul ning on sooritanud punktis 8.4 kirjeldatud oskuste ja käitumise eksami.”

4)

Punkti 5.2 muudetakse järgmiselt.

a)

Esimene lõik asendatakse järgmisega:

„5.2.

Oskuste ja käitumise eksamil kasutatavad sõidukid vastavad allpool esitatud miinimumnõuetele. Liikmesriigid võivad ette näha rangemad nõuded või lisada muid nõudeid. Liikmesriigid võivad oskuste ja käitumise eksamil kasutatavate A1-, A2- ja A-kategooria sõidukite suhtes kohaldada nõutavast miinimumtöömahust 5 cm3 võrra madalamat töömahtu.”

b)

A1-, A2- ja A-kategooriat käsitlev tekst asendatakse järgmisega:

„A1-kategooria

A1-kategooria ilma külghaagiseta mootorratas, võimsusega kuni 11 kW, mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kW/kg ning mille suurim kiirus on vähemalt 90 km/h.

Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori suurim töömaht on vähemalt 120 cm3.

Elektrimootoriga käitatava mootorratta võimsuse ja massi suhe on vähemalt 0,08 kW/kg.

A2-kategooria

Ilma külghaagiseta mootorratas, võimsusega vähemalt 20 kW, kuid mitte üle 35 kW, ning võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 kW/kg.

Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori suurim töömaht on vähemalt 400 cm3.

Elektrimootoriga käitatava mootorratta võimsuse ja massi suhe on vähemalt 0,15 kW/kg.

A-kategooria

Ilma külghaagiseta mootorratas, tühimassiga üle 180 kg ja võimsusega vähemalt 50 kW. Liikmesriik võib lubada nõutavast miinimummassist 5 kg võrra väiksemat massi.

Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori suurim töömaht on vähemalt 600 cm3.

Elektrimootoriga käitatava mootorratta võimsuse ja massi suhe on vähemalt 0,25 kW/kg;”.

c)

C- ja CE-kategooriat käsitlev tekst asendatakse järgmisega:

„C-kategooria

C-kategooria sõiduk, mille lubatud täismass on vähemalt 12 000 kg, pikkus vähemalt 8 m, laius vähemalt 2,40 m ning suurim kiirus vähemalt 80 km/h; sõidukil peavad olema mitteblokeeruvad pidurid ja käiguvahetussüsteem, mis võimaldab juhil käike käsitsi valida, ning määruses (EMÜ) nr 3821/85 kindlaks määratud sõidumeerik; veoseruum on kinnine kastitaoline konstruktsioon, mis on juhikabiiniga vähemalt ühelaiune ja -kõrgune; sõiduki tegelik kogumass peab olema vähemalt 10 000 kg;

CE-kategooria

Kas poolhaagisautorong või C-kategooria eksamisõiduk koos vähemalt 7,5 m pikkuse haagisega; nii poolhaagisautorongi kui ka sõidukite kombinatsiooni lubatud täismass on vähemalt 20 000 kg, pikkus vähemalt 14 m, laius vähemalt 2,40 m ning suurim kiirus vähemalt 80 km/h, sõidukil on mitteblokeeruvad pidurid ja käiguvahetussüsteem, mille puhul juht saab käike käsitsi valida, ning määruses (EMÜ) nr 3821/85 kindlaks määratud sõidumeerik; veoseruum on kinnine kastitaoline konstruktsioon, mis on juhikabiiniga vähemalt ühelaiune ja -kõrgune; nii poolhaagisautorongi kui ka sõiduki ja haagise tegelik kogumass peab olema vähemalt 15 000 kg;”.

5)

Punkt 8.1.4 asendatakse järgmisega:

„8.1.4.

Võimendiga piduri- ja roolisüsteemi kontroll; velgede, rattamutrite, poritiibade, tuuleklaasi, akende ja klaasipuhastite, vedelike (nt mootoriõli, jahutusvedeliku, pesuvedeliku) kontroll; lülituspuldi, sealhulgas määruses (EMÜ) nr 3821/85 kindlaks määratud sõidumeeriku kontroll ja kasutamine. Viimast nõuet ei kohaldata käesoleva määruses reguleerimisalasse mittekuuluvate C1- või C1E-kategooria sõiduki juhiloa taotlejate suhtes;”.

6)

Lisatakse punkt 8.4:

„8.4.   Ohutu ja energiasäästlik sõidustiil

8.4.1.

Sõidustiil, mis on ohutu ning tagab, et kiirendamisel, aeglustamisel, tõusul või langusel ning vajaduse korral käsikäiguvahetuse abil vähenevad kütusetarbimine ja heide.”

7)

Punkt 9.3.2 asendatakse järgmisega:

„9.3.2.

Kokkuhoidlik, ohutu ja energiasäästlik sõidustiil, võttes arvese pöördeid minutis, käikude vahetamist, pidurdamist ja kiirendamist (üksnes B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1-, D1E-kategooria puhul);”.


(1)  EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8.”

(2)  ELT L 102, 11.4.2006, lk 1.”