14.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2012/23/EL,

12. september 2012,

millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) seoses selle ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevade ning teatavate direktiivide kehtetuks tunnistamise kuupäevaga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiviga 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (2) on ette nähtud tänapäevane riskipõhine süsteem liidu kindlustus- ja edasikindlustusandjate reguleerimiseks ja järelevalveks. See süsteem on oluline, et tagada turvaline ja tugev kindlustussektor, mis suudab pakkuda jätkusuutlikke kindlustustooteid ning toetada reaalmajandust, julgustades pikaajalisi investeeringuid ja täiendavat stabiilsust.

(2)

Direktiiviga 2009/138/EÜ on kehtestatud ülevõtmise tähtpäevaks 31. oktoober 2012 ja kohaldamise tähtpäevaks 1. november 2012. Veelgi enam, nimetatud direktiiv näeb ette, et 1. novembril 2012 tunnistatakse kehtetuks kindlustust ja edasikindlustust käsitlevad kehtivad direktiivid (edaspidi koos „Solventsus I”) (3).

(3)

19. jaanuaril 2011 võttis komisjon vastu seadusandliku akti ettepaneku (Omnibus II ettepanek), et muu hulgas muuta direktiivi 2009/138/EÜ, võtmaks arvesse kindlustuse uut järelevalvestruktuuri, nimelt Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) asutamist. Omnibus II ettepanek sisaldab ka sätteid lükata edasi direktiivi 2009/138/EÜ ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäev ning Solventsus I kehtetuks tunnistamise kuupäev.

(4)

Võttes arvesse Omnibus II ettepaneku keerukust, on oht, et see ei jõustu enne direktiivi 2009/138/EÜ ülevõtmise ja kohaldamise tähtpäevi. Kui kõnealused tähtpäevad jääksid muutmata, tuleks direktiivi 2009/138/EÜ rakendada enne üleminekusätete ja asjaomaste Omnibus II ettepanekus sätestatud kohanduste jõustumist.

(5)

Selleks et vältida direktiivist 2009/138/EÜ ja hiljem Omnibus II ettepanekuga kavandatud uuest struktuurist tulenevaid liikmesriikide jaoks liigselt koormavaid õigusloomealaseid kohustusi, on asjakohane direktiivi 2009/138/EÜ ülevõtmise tähtpäev edasi lükata.

(6)

Et järelevalveasutused ning kindlustus- ja edasikindlustusandjad saaksid valmistuda uue järelevalvestruktuuri kohaldamiseks, on samuti asjakohane näha direktiivi 2009/138/EÜ puhul ette selle hilisem kohaldamise tähtpäev.

(7)

Õiguskindluse huvides tuleks Solventsus I kehtetuks tunnistamise kuupäev vastavalt edasi lükata.

(8)

Võttes arvesse, et direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud tähtpäevadeni on jäänud vähe aega, peaks käesolev direktiiv jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2009/138/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 309 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

esimeses lõigus asendatakse kuupäev „31. oktoobriks 2012” kuupäevaga „30. juuniks 2013”;

b)

esimese lõigu järele lisatakse järgmine lõik:

„Esimeses lõigus osutatud õigus- ja haldusnorme kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.”

2)

Artikli 310 esimeses lõigus asendatakse kuupäev „1. novembrist 2012” kuupäevaga „1. jaanuarist 2014”.

3)

Artikli 311 teises lõigus asendatakse kuupäev „1. novembrist 2012” kuupäevaga „1. jaanuarist 2014”.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 12. september 2012

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Euroopa Parlamendi 3. juuli 2012. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 5. septembri 2012. aasta otsus.

(2)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(3)  Nõukogu 25. veebruari 1964. aasta direktiiv 64/225/EMÜ asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse piirangute kaotamise kohta edasikindlustuse ja retrosessiooni puhul (EÜT 56, 4.4.1964, lk 878/64); esimene nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiiv 73/239/EMÜ otsekindlustustegevuse, välja arvatud elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 228, 16.8.1973, lk 3); nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiiv 73/240/EMÜ, millega kaotatakse asutamisvabaduse piirangud otsekindlustuse, välja arvatud elukindlustuse puhul (EÜT L 228, 16.8.1973, lk 20); nõukogu 29. juuni 1976. aasta direktiiv 76/580/EMÜ, millega muudetakse direktiivi 73/239/EMÜ (EÜT L 189, 13.7.1976, lk 13); nõukogu 30. mai 1978. aasta direktiiv 78/473/EMÜ ühenduse kaaskindlustust käsitlevate õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 151, 7.6.1978, lk 25); nõukogu 10. detsembri 1984. aasta direktiiv 84/641/EMÜ, millega muudetakse eriti turistiabi osas esimest direktiivi 73/239/EMÜ (EÜT L 339, 27.12.1984, lk 21); nõukogu 22. juuni 1987. aasta direktiiv 87/344/EMÜ kohtukulude kindlustusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (EÜT L 185, 4.7.1987, lk 77); teine nõukogu 22. juuni 1988. aasta direktiiv 88/357/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, millega nähakse ette sätted teenuste osutamise vabaduse tegeliku kasutamise hõlbustamiseks (EÜT L 172, 4.7.1988, lk 1); nõukogu 18. juuni 1992. aasta direktiiv 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta (kolmas kahjukindlustuse direktiiv) (EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/78/EÜ kindlustusandjate gruppi kuuluvate kindlustusseltside täiendava järelevalve kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/17/EÜ kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta (EÜT L 110, 20.4.2001, lk 28); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiiv 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta (EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta direktiiv 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust (ELT L 323, 9.12.2005, lk 1).