24.4.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 110/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2012/11/EL,

19. aprill 2012,

millega muudetakse direktiivi 2004/40/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kaheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 153 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/40/EÜ (3) jõustumise järel väljendasid sidusrühmad, eelkõige meditsiinitöötajate esindajad, tõsist muret mõju üle, mida direktiivi rakendamine võib avaldada meditsiinilistele protseduuridele, milles kasutatakse magnetresonantstomograafiat, ning teatavatele tööstustegevustele.

(2)

Komisjon uuris sidusrühmade esitatud argumente ning otsustas mõningaid direktiivi 2004/40/EÜ sätteid muuta, võttes arvesse uusi teadusandmeid.

(3)

Direktiivi 2004/40/EÜ ülevõtmise tähtaega pikendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2008/46/EÜ (4) kuni 30. aprillini 2012, et selleks kuupäevaks oleks võimalik vastu võtta uus direktiiv, mis põhineks kõige uuematel andmetel.

(4)

Komisjon võttis 14. juunil 2011 vastu ettepaneku uue direktiivi kohta, millega asendatakse direktiiv 2004/40/EÜ. Uue direktiivi eesmärk on tagada nii töötajate tervise ja ohutuse kõrgetasemeline kaitse kui ka elektromagnetväljadel põhineva meditsiini- ja muu tööstustegevuse jätkumine ja areng. Sellest tulenevalt ei ole enamik liikmesriike direktiivi 2004/40/EÜ üle võtnud, oodates uue direktiivi vastuvõtmist 30. aprilliks 2012.

(5)

Kuna teema on tehniliselt väga keeruline, ei ole tõenäoline, et uus direktiiv võetaks vastu 30. aprilliks 2012.

(6)

Seega tuleks 30. aprilliks 2012 määratud tähtaega pikendada. Sellest tulenevalt peab käesolev direktiiv jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2004/40/EÜ artikli 13 lõikes 1 asendatakse kuupäev „30. aprill 2012” kuupäevaga „31. oktoober 2013”.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 19. aprill 2012

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

M. BØDSKOV


(1)  22. veebruari 2012. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2012. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 11. aprilli 2012. aasta otsus.

(3)  ELT L 159, 30.4.2004, lk 1.

(4)  ELT L 114, 26.4.2008, lk 88.