8.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 69/15


KOMISJONI DIREKTIIV 2012/9/EL,

7. märts 2012,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2001. aasta direktiivi 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2001/37/EÜ artikli 5 lõike 2 punktis b on sätestatud, et kõikidel tubakatoodete tarbijapakenditel, välja arvatud suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas ja muud kui suitsetatavad tubakatooted, ning mis tahes välispakendil, välja arvatud läbipaistva ümbrise pinnal, peab olema lisahoiatus, mis on võetud nimetatud direktiivi I lisas esitatud loendist.

(2)

Need lisahoiatused on 2003. aasta septembrist olnud kohustuslikud kõigi suitsetatavate tubakatoodete pakenditel ja 2004. aasta septembrist muude tubakatoodete pakenditel.

(3)

Tõendid osutavad sellele, et direktiivi 2001/37/EÜ I lisas sätestatud praeguste lisahoiatuste mõju on aja jooksul vähenenud, sest hoiatussõnumite uudsuse mõju on end ammendanud.

(4)

Pealegi on pärast direktiivi 2001/37/EÜ vastuvõtmist tulnud juurde uusi teaduslikke tõendeid tubakatarbimise tervisliku mõju ja tubakatoodete tulemusliku märgistamise põhimõtete kohta. Eeskätt on tõendeid selle kohta, et suitsetamine põhjustab suu- ja kurguvähki, nägemispuudeid ning hammaste ja igemete haigusi. Ka on tõendeid, et vanema suitsetamine on peamine riskitegur suitsetamise alustamise puhul.

(5)

Direktiivi 2001/37/EÜ artikli 9 lõikes 2 on sätestatud, et komisjon kohandab vastavalt teaduse ja tehnika arengule sama direktiivi I lisas sätestatud terviseohu hoiatusi. 2008. aasta novembris WHO tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni osaliste kolmandal konverentsil vastu võetud suunistes tubakatoodete pakendamise ja märgistamise kohta (2) soovitatakse lisaks, et tubakatoodete pakendamist ja märgistamist käsitlevad õiguslikud meetmed tuleks korrapäraste ajavahemike järel läbi vaadata ja neid ajakohastada, kui ilmneb uusi tõendeid ja kui konkreetsed terviseohu hoiatused ja sõnumid oma mõju minetavad.

(6)

Seepärast on vajalik direktiivi 2001/37/EÜ I lisas sätestatud praeguste lisahoiatuste läbivaatamine, et säilitada nende mõju ja võtta arvesse teaduses toimunud uut arengut.

(7)

Läbivaatamine peaks põhinema olemasolevatel teadmistel tubakatoodete märgistamise ja tubakatarbimise tervisliku mõju kohta ja kõigis liikmesriikides toimunud hoiatuste katsetamisel.

(8)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/37/EÜ artikli 10 lõike 1 alusel loodud regulatiivkomitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2001/37/EÜ I lisa asendatakse käesoleva direktiivi lisaga.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 28. märtsiks 2014. Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende vastu võetud põhiliste riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Liikmesriigid võivad otsustada lubada selliste toodete turustamise jätkamist, mis ei vasta käesoleva direktiivi sätetele, kuni 28. märtsini 2016.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. märts 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26.

(2)  FCTC/COP3(10) Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging and labelling of tobacco products).


LISA

„I LISA

Lisahoiatuste loetelu

(vastavalt artikli 5 lõike 2 punktile b)

1)

Suitsetamine põhjustab igast kümnest kopsuvähijuhtumist üheksa.

2)

Suitsetamine põhjustab suu- ja kurguvähki.

3)

Suitsetamine rikub kopse.

4)

Suitsetamine põhjustab südamerabandust.

5)

Suitsetamine põhjustab ajurabandust ja invaliidsust.

6)

Suitsetamine ummistab veresooni.

7)

Suitsetamine suurendab nägemise kaotuse riski.

8)

Suitsetamine kahjustab hambaid ja igemeid.

9)

Suitsetamine võib tappa su lapse juba emaüsas.

10)

Suitsetades kahjustad sa oma lapsi, pereliikmeid ja sõpru.

11)

Suitsetajate lastest saavad suurema tõenäosusega ka suitsetajad.

12)

Loobu juba täna – jää ellu oma lähedaste heaks. (1)

13)

Suitsetamine vähendab viljakust.

14)

Suitsetamine suurendab impotentsusriski.


(1)  Lisada viide telefoninumbrile / internetiaadressile, kui asjaomases liikmesriigis on suitsetamisest loobumise abitelefon või osutatakse suitsetamisest loobumiseks abiteenuseid.”