28.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/21


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

26. november 2012,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 492/2011 seoses vabade töökohtade ja töötaotlejate vahendusega ning EURESi taasloomisega

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 8548 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/733/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrust (EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires, (1) eriti selle artiklit 38,

ning arvestades järgmist:

(1)

Alates EURESi võrgustiku loomisest komisjoni 22. oktoobri 1993. aasta otsusega 93/569/EMÜ, millega rakendati nõukogu määrust (EMÜ) nr 1612/68 töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires, (2) on tehtud märgatavaid edusamme eelkõige Euroopa tööturuasutuste süsteemi EURESi puhul nõukogu määruse (EMÜ) nr 1612/68 (3) rakendamiseks. Komisjoni otsusega 2003/8/EÜ (4) reformiti ning taasloodi võrgustik, et muuta see ühtsemaks ja tugevamaks.

(2)

17. juunil 2010. aastal kinnitas Euroopa Ülemkogu strateegia „Euroopa 2020” tööhõive ning aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu kohta ning soovitas täielikult mobiliseerida asjakohased ELi vahendid ja poliitikad, et toetada ühiste eesmärkide saavutamist, ning kutsus liikmesriike üles koordineeritud tegevuseks.

(3)

28. ja 29. juunil 2012 sõlmis Euroopa Ülemkogu majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppe ning komisjoni 18. aprilli 2012. aasta teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Töövõimalusterohke majanduse taastumine” märgiti, et EURESi portaal tuleks arendada tõeliseks Euroopa töö- ja töötajate otsimise vahendiks.

(4)

EURES peaks edendama tööturgude paremat toimimist ning majanduse vajaduste täitmist, lihtsustades töötajate riikidevahelist ja piiriülest geograafilist liikuvust ning tagades liikuvuse õiglastel tingimustel ja kohaldatavate tööstandardite järgimise. Võrgustik peaks muutma tööturud läbipaistvamaks, kindlustades vabade töökohtade ja töötaotluste vahetuse ja menetlemise (st vahenduse ja sobitamise kõnealuse määruse tähenduses) ning toetades värbamis-, nõustamis- ja juhendamismeetmeid nii riiklikul kui ka piiriülesel tasandil, aidates seega kaasa strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele.

(5)

Pidades silmas kogemusi, mis on saadud alates võrgustiku loomisest 1993. aastal ning selle reformist 2003. aastal, ning võttes arvesse vajadust võrgustikku täiendavalt tugevdada ja laiendada, et sellega saaks toetada strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamist, tuleb võrgustiku ülesehitus, kohustuste jaotus, otsustamismenetlused ja osutatavad teenused nüüd ümber kujundada.

(6)

Selleks peab EURES sobitamise, tööotsimise ja värbamise puhul olema rohkem suunatud eesmärgi- ja tulemuspõhisemale juhtimisele. Töö otsimist võib käesolevas kontekstis käsitada kui vahendaja teenuste pakkumist tööturu nõudluse ja pakkumise vahel sel eesmärgil, et toimuks värbamine, kui see tähendab vaba töökoha täitmist.

(7)

Monopolide keelustamine ja muud arengud on põhjustanud tööturul erinevate tööturu teenuste pakkujate esilekerkimise. Oma potentsiaali täielikuks saavutamiseks tuleb EURES avada nendele toimijatele, kes austavad kohaldatavaid tööstandardeid ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning teisi EURESi kvaliteedistandardeid.

(8)

EURESi teenused tuleb täpselt määratleda, tagamaks, et määrusega liikmesriikidele pandavad kohustused, eelkõige vabade töökohtade ja töötaotlejate vahenduse osas, kuid samuti tööturuga seotud teabe vahetamine ja pakkumine, toimiksid tõhusalt ja tulemuslikult. See eeldab erinevate toimijate, sealhulgas vajaduse korral sotsiaalpartnerite kaasamist.

(9)

Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppes palus Euroopa Ülemkogu uurida võimalust hõlmata EURESisse ka väljaõppe- ja praktikakohad. Et võimaldada sünergiat ja tagada, et EURES toetaks täielikult strateegia „Euroopa 2020” eesmärke, eelkõige eesmärki suurendada tööhõive 2020. aastaks 75 protsendini, kuid pidades siiski kinni määruse reguleerimisalast, võiks EURES hõlmata väljaõppe- ja praktikakohti juhul, kui asjaomased isikud on kõnealuse määruse seisukohast töötajad ning 18aastased või vanemad, ning juhul kui sellise info vahetamist vastavalt asjakohastele standarditele peetakse teostatavaks.

(10)

Selleks et pakkuda teenuseid kõige tõhusamalt, tuleks EURES integreerida osalevate organisatsioonide üldteenustesse, mis võivad riiklike ja piiriüleste meetmete korral saada toetust Euroopa Sotsiaalfondilt.

(11)

Sellesse, et praeguse tööturu tõhusa toimimise abil areneks välja Euroopa tööturg, saab EURES anda tõhusa panuse, kui võtab olulisema rolli raskesti täidetavate töökohtade täitmisel ning aitab teatavaid töötajate ja tööandjate rühmi, suunates EURESi toetused ELi tasandi liikuvusmeetmetesse, et julgustada eelkõige noorte töötajate vahetusi.

(12)

Täielikult tuleks arvesse võtta võimalusi, mida teenuste edasiseks parendamiseks ning ratsionaliseerimiseks pakuvad arenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid.

(13)

Käesoleva otsuse raamistikus toimuv isikuandmete töötlemine peab olema kooskõlas ELi ja liikmesriikide isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega.

(14)

Selguse huvides on soovitatav EURES taasluua, määratledes samas täpsemini selle koosseisu, olemuse ja funktsioonid.

(15)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas töötajate vaba liikumise nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EURESi võrgustik

Määruse (EL) nr 492/2011 II peatükis sätestatud kohustuste täitmiseks loob komisjon koos liikmesriikidega Euroopa tööturuasutuste võrgustiku EURES ning haldab seda.

Artikkel 2

Eesmärgid

Tööotsijate, töötajate ja tööandjate huvides soodustab EURES, vajaduse korral koostöös teiste Euroopa talituste või võrgustikega, järgmist:

a)

avatud ja kõigile kättesaadava Euroopa tööturu arendamine, kus peetakse kinni kohaldatavatest tööstandarditest ja õigusaktidest tulenevatest nõuetest;

b)

vahendused ja töö otsimine riikide- ja piirkondadevahelisel ning piiriülesel tasandil vabade töökohtade ja töötaotluste vahetamise abil ning osalemine ELi tasandi suunatud liikuvusmeetmetes;

c)

läbipaistvus ja teabevahetus Euroopa tööturgudel, kaasa arvatud elamis- ja töötingimuste ning oskuste omandamise võimaluste osas;

d)

meetmete arendamine noorte töötajate liikuvuse julgustamiseks ja lihtsustamiseks;

e)

teabe vahetamine väljaõppe- ja praktikakohtade kohta määruse (EL) nr 492/2011 tähenduses ning vajaduse korral väljaõppe- ja praktikakohtade täitmine;

f)

metoodikate ja näitajate väljaarendamine sel eesmärgil.

Artikkel 3

Koosseis

EURES hõlmab järgmisi kategooriaid:

a)

Euroopa Vabade Töökohtade ja Töötaotlejate Vahenduse Koordinatsiooniamet vastavalt määruse (EL) nr 492/2011 artiklitele 18, 19 ja 20;

b)

EURESi liikmed, kes on liikmesriikides vastavalt määruse (EL) nr 492/2011 artikli 11 lõikele 2 nimetatud eriasutused ehk „riiklikud koordinatsioonibürood”, nagu on sätestatud artiklis 5;

c)

EURESi partnerid vastavalt määruse (EL) nr 492/2011 artikli 15 lõikele 1. EURESi vastav liige nimetab EURESi partnerid, kelleks võivad olla asjakohastes töötaotluste ja tööhõive valdkondades tegutsevad era- või avaõiguslikud teenusepakkujad ning ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid. EURESi partneriks saamiseks tuleb täita artiklis 7 sätestatud rollid ja ülesanded;

d)

EURESi assotsieerunud partnerid, kes artikli 6 kohaselt pakuvad teatavaid teenuseid EURESi partneri või Euroopa koordinatsioonibüroo järelevalve ja vastutuse all.

Artikkel 4

Euroopa koordinatsioonibüroo roll ja ülesanded

1.   Euroopa koordinatsioonibüroo juhtimise eest vastutab komisjon.

2.   Euroopa koordinatsioonibüroo jälgib määruse (EL) nr 492/2011 II peatüki sätete järgimist ning abistab võrgustikku selle tegevuses.

3.   Eelkõige tegeleb ta järgmisega:

a)

ühtse üldkontseptsiooni väljatöötamine ning horisontaalne tugi EURESi võrgustiku ja selle kasutajate hüvanguks, sealhulgas

1)

Euroopa tööalase liikuvuse portaali („EURESi portaali”) ja sellega seotud IT-teenuste käitamine ja arendamine, sealhulgas süsteemid ja menetlused vabade töökohtade, kirja vormis töötaotluste, CVde, kutseoskuste passide ja samalaadsete dokumentinde ning muu teabe vahetamiseks koostöös muude asjaomaste Euroopa teenuste või võrgustikega;

2)

EURESiga seotud info- ja kommunikatsioonitegevused;

3)

EURESiga seotud töötajate koolitamine;

4)

võrgustikutöö, parimate tavade vahetamise ja vastastikuse õppimise edendamine EURESi liikmete ja partnerite vahel;

5)

EURESi osalemine ELi tasandi suunatud liikuvusmeetmetes;

b)

geograafilise ja tööalase liikuvuse analüüs, pidades silmas tasakaalu saavutamist nõudluse ja pakkumise vahel, ning liikuvuse üldkontseptsiooni arendamine vastavalt Euroopa tööhõivestrateegiale;

c)

EURESi tegevuse üldine järelevalve ja hindamine, toimimise, töövahenduse ja muude tulemusnäitajate määratlemine ning samuti meetmed kontrollimaks, et see toimub kooskõlas määrusega (EL) nr 492/2011 ning käesoleva otsusega.

4.   Pärast EURESi juhatusega konsulteerimist võtab koordinatsioonibüroo vastu oma tööprogrammi ning EURESi võrgustiku eesmärgid koostöös EURESi koordinatsioonirühmaga.

Artikkel 5

Riiklike koordinatsioonibüroode roll ja ülesanded

1.   Iga liikmesriik nimetab määruse (EL) nr 492/2011 artikli 11 lõike 2 kohaselt eriasutuse, kes vastutab EURESi võrgustiku töö korraldamise eest vastavas liikmesriigis.

2.   Riiklikud koordinatsioonibürood tagavad, et määruses (EL) nr 492/2011 sätestatud liikmesriikide kohustused, eelkõige need, mis puudutavad artiklite 12, 13 ja 14 kohaselt teabevahetust, täidetakse järgmise abil:

a)

tehnilise ja funktsionaalse taristu ja süsteemide loomine ja käitamine, et EURESi partnerid ja EURESi assotsieerunud partnerid saaksid vahetussüsteemis osaleda;

b)

nõutava teabe esitamine ise või tema vastutusalas oleva EURESi partneri poolt.

3.   Tihedas koostöös Euroopa koordinatsioonibüroo ja teiste riiklike koordinatsioonibüroodega vastutab riiklik koordinatsioonibüroo järgmise eest:

a)

ühe või mitme EURESi partneri määramine, kasutades artikli 10 lõike 2 punkti b alapunktis vii sätestatud valimise ja akrediteerimise süsteemi, ning järelevalve partnerite tegevuse üle;

b)

EURESi riikliku võrgustiku tegevuse kavandamine ja tulemustest teatamine Euroopa koordinatsioonibüroole;

c)

EURESi osalemise koordineerimine asjakohastes ELi tasandi suunatud liikuvusmeetmetes.

4.   EURESi partnerite määramisel peab riiklik koordinatsioonibüroo proovima saavutada võimalikult head geograafilist ja tööturu kaetust ning tööotsijatele, töötajatele ja tööandjatele optimaalse teenuse pakkumist, tagades asjaomaste tööturuasutuste ja tööturu toimijate osalemise.

5.   Tuginedes ühiselt kokku lepitud tegevuseesmärkidele, koostab riiklik koordinatsioonibüroo oma riikliku võrgustiku tööprogrammi, mille saadab Euroopa koordinatsioonibüroole. Tööprogrammis tuleb täpsustada järgmine:

a)

peamised tegevused, millega riiklik koordinatsioonibüroo ja tema vastutusalas olevad EURESi partnerid või assotsieerunud partnerid võrgustiku raames tegelevad, sealhulgas määruse (EL) nr 492/2011 artiklis 15 sätestatud riikidevahelised, piiriülesed ja sektorisisesed tegevused;

b)

määruse (EL) nr 492/2011 II peatüki rakendamiseks eraldatud inimressursid ja rahalised vahendid;

c)

kavandatud tegevuste järelevalve ja hindamise kord.

Samuti hõlmavad tööprogrammid hinnangut eelmise ajavahemiku tegevustele ja saavutatud tulemustele.

Sotsiaalpartnerite ja muude asjaomaste EURESi sidusrühmadega konsulteeritakse tööprogrammide üle asjakohasel tasandil.

6.   Riiklik koordinatsioonibüroo võib otsustada pakkuda ise EURESi teenuseid otse tööotsijatele ja tööandjatele; sel juhul kohaldatakse tema suhtes samu eeskirju, mida ka samu teenuseid osutavatele EURESi partneritele. Kõnealusel juhul küsib riiklik koordinatsioonibüroo Euroopa koordinatsioonibüroolt akrediteerimist EURESi partnerina.

7.   Iga liikmesriik tagab, et riiklikul koordinatsioonibürool on olemas töötajad ja muud vajalikud vahendid oma ülesannete täitmiseks.

8.   Riiklikku koordinatsioonibürood juhib EURESi riiklik koordinaator, nagu on sätestatud artikli 10 lõike 2 punkti b alapunktis iii.

Artikkel 6

EURESi partnerite roll ja ülesanded

1.   EURESi partneriks saada sooviv organisatsioon esitab taotluse oma riiklikule koordinatsioonibüroole, kes võib ta selleks vastavalt artikli 3 punktile b määrata, eeldusel et organisatsioon teeb riikliku koordinatsioonibüroo järelevalve all koostööd EURESi võrgustiku sees nii piirkondlikul, riiklikul kui ka Euroopa tasandil ning pakub vähemalt kõiki artiklis 7 sätestatud universaalteenuseid.

2.   EURESi partner määrab kas ise või koostöös teiste EURESi partneritega ühe või mitu kontaktpunkti, näiteks tööbürood, kõnekeskused, iseteenindusvahendid jmt, mille kaudu võivad tööotsijad, töötajad ja tööandjad pääseda ligi tema teenustele.

3.   EURESi partner märgib selgelt, milliseid EURESi teenustekataloogis olevaid teenuseid ta pakub. Teenuste tase ja sisu võivad kontaktpunktiti erineda, kui EURESi partneri teenustepakett tervikuna sisaldab kõiki nõutavaid universaalteenuseid.

4.   Kõik EURESi partnerid osalevad täielikult vabade töökohtade ja teises liikmesriigis tööd otsivate inimeste töötaotluste vahetuses vastavalt määruse (EL) nr 492/2011 artikli 13 punktidele a ja b ning käesoleva otsuse artikli 4 punkti a alapunktile i. Nad tagavad, et EURESi teenuseid osutavatel töötajatel on täielik juurdepääs võrgustiku IT-vahenditele ja teistele kommunikatsioonivahenditele.

5.   EURESi partner, kes ei osuta EURESi teenustekataloogis sisalduvat teatavat täiendavat teenust, tagab, et kõnealuse teenuse taotlemise puhul pöörduvad nad teise EURESi partneri poole, kes seda teenust osutab.

6.   EURESi partner võib oma teenustele lisaväärtust andva teenuse pakkumise usaldada mõnele muule organisatsioonile. Seda organisatsiooni peetakse sel juhul EURESi assotsieerunud partneriks, kelle eest vastutab EURESi partner, kellega ta seotud on.

7.   EURESI partner võib oma rolli täitmiseks luua partnerlused ühe või enama EURESi partneriga teises liikmesriigis.

8.   EURESi partnerilt või EURESi assotsieerunud partnerilt võidakse nõuda panustamist artikli 5 lõike 2 punktis a nimetatud tehnilisse ja funktsionaalsesse taristusse.

9.   Akrediteeringu säilitamiseks peab EURESi partner jätkuvalt täitma oma kohustusi ja pakkuma kokkulepitud teenuseid, samuti läbima regulaarseid läbivaatusi, nagu on ette nähtud artikli 10 lõike 2 punkti b alapunktis vii sätestatud valimis- ja akrediteerimissüsteemis.

Artikkel 7

EURESi teenused

1.   EURESi teenuste täispakett sisaldab värbamist, tööpakkumiste ja -taotluste kokkuviimist ning töö otsimist, mis katavad kõiki töö leidmise etappe alates värbamiseelsest ettevalmistusest kuni töökoha saamisele järgnevale abile, ning sellega seotud teavet ja nõustamist.

2.   Täpsemalt kirjeldatakse teenuseid EURESi teenustekataloogis, mis on artikli 10 kohaselt EURESi põhikirja osa ning mis sisaldab kõigi EURESi partnerite pakutavaid universaalteenuseid ja täiendavaid teenuseid.

3.   Universaalteenused on sätestatud määruse (EL) nr 492/2011 II peatükis, eelkõige artikli 12 lõikes 3 ja artiklis 13. Täiendavad teenused ei ole määruse (EL) nr 492/2011 II peatüki kohaselt kohustuslikud, kuid nad täidavad olulisi tööturu vajadusi.

4.   Kõik tööotsijatele ja töötajatele mõeldud teenused on tasuta. Kui EURESi partner võtab teistelt kasutajatelt teenuste eest tasu, siis ei tohi esineda erisusi EURESi teenuste hinnas ja EURESi partneri poolt võrreldava teenuse pakkumise hinnas. Euroopa Liidult saadavat toetust EURESi teenuste osutamiseks tuleb võtta arvesse teenuste hindade kujundamisel, et vältida võimalikku topeltrahastamist.

Artikkel 8

EURESi juhatus

1.   EURESi juhatus abistab komisjoni, Euroopa koordinatsioonibürood ja riiklikke koordinatsioonibüroosid EURESi arengu soodustamises ja jälgimises.

2.   Juhatusse kuulub üks esindaja igast liikmesriigist.

3.   Kui EURESi tegevusi liikmesriigis rahastatakse ELi vahenditest, näiteks Euroopa Sotsiaalfondist, võib vajaduse korral olla kaasatud riiklik ametiasutus, kes raha vahendab.

4.   Euroopa sotsiaalpartnerite organisatsioone kutsutakse osalema juhatuse koosolekutel vaatlejana.

5.   Juhatus kehtestab oma töömeetodid ja töökorra. Reeglina kutsub eesistuja selle kokku kaks korda aastas. Juhatus esitab oma arvamused lihthäälteenamusega.

6.   Juhatuse eesistuja on esindaja Euroopa koordinatsioonibüroost, mis pakub ka sekretariaadi tuge.

7.   Komisjon konsulteerib juhatusega küsimustes, mis käsitlevad käesolevas otsuses osutatud teenuste ja tegevuste strateegilist kavandamist, arengut, rakendamist, järelevalvet ja hindamist, sealhulgas järgmistes küsimustes:

a)

EURESi põhikiri vastavalt artiklile 10;

b)

EURESi võrgustiku strateegiad, tegevuseesmärgid ja tööprogrammid;

c)

komisjoni aruanne, mida on nõutud määruse (EL) nr 492/2011 artiklis 17.

Artikkel 9

EURESi koordinatsioonirühm

1.   EURESi tegevuse arendamise, rakendamise ja järelevalve abistamiseks moodustab Euroopa koordinatsioonibüroo koordinatsioonirühma, mis koosneb EURESi riiklikest koordinaatoritest, kellest igaüks esindab üht EURESi liiget. Euroopa koordinatsioonibüroo võib kutsuda Euroopa sotsiaalpartnereid ning vajaduse korral teiste EURESi partnerite esindajaid ja eksperte osalema koordinatsioonirühma kohtumistel.

2.   Koordinatsioonirühm osaleb aktiivselt tööprogrammide ettevalmistamises ning nende rakendamise koordineerimises.

3.   Koordinatsioonirühm võib luua alalisi või ajutisi töörühmi, eelkõige horisontaalsete tugiteenuste kavandamiseks ja rakendamiseks.

4.   Koordinatsioonirühma tööd korraldab Euroopa koordinatsioonibüroo.

Artikkel 10

EURESi põhikiri

1.   Komisjon võtab vastu EURESi põhikirja vastavalt määruse (EL) nr 492/2011 artikli 12 lõikele 2, artikli 13 lõikele 2, artikli 19 lõikele 1 ning artiklile 20 pärast konsulteerimist käesoleva otsuse artikliga 8 loodud EURESi juhatusega.

2.   Põhimõtte alusel, et iga EURESi liikme kõik teatavaks tehtud vabad töökohad ja töötaotlused peavad olema ligipääsetavad terves liidus, peab EURESi põhikiri kehtestama eeskätt järgmise:

a)

EURESi teenustekataloog, mis kirjeldab universaalseid ja täiendavaid teenuseid, mida pakuvad EURESi liikmed ja partnerid, sealhulgas: tööpakkumise ja -taotluste kokkuviimise teenused, nt isiklike vajadustega kohandatud nõustamine ning soovitused klientidele, kes võivad olla tööotsijad, töötajad või tööandjad;

b)

riikidevahelise ja piiriülese innovaatilise koostöö arendamine tööhõivetalituste, nt ühiste tööhõiveametite vahel, pidades silmas tööturgude toimimise parendamist, nende integreerimist ning paremat liikuvust. Kõnealune koostöö võib hõlmata sotsiaalteenuseid, sotsiaalpartnereid ja muid asjaomaseid institutsioone;

c)

oskuste üle- ja puudujääkide koordineeritud seire ja hindamise edendamine;

d)

EURESi võrgustiku rakenduslikud eesmärgid, kohaldatavad kvaliteedistandardid ning EURESi liikmete ja partnerite kohustused, mille hulka kuuluvad:

i)

asjaomaste tööpakkumiste ja tööotsimise andmebaaside vastastikune kasutatavus EURESi vabade töökohtade vahetusmehhanismi ja osutatavate teenustega;

ii)

teabe liik, nagu näiteks tööturuteave, teave elu- ja töötingimuste kohta, teave tööpakkumiste ja taotlemiste kohta, teave väljaõppe- ja praktikakohtade kohta, meetmed noorte liikuvuse ja oskuste omandamise edendamiseks ning teave liikuvuse takistuste kohta, mida neil tuleb pakkuda oma klientidele ja ülejäänud võrgustikule koostöös muude asjaomaste Euroopa teenuste või võrgustikega;

iii)

riiklike koordinaatorite, EURESi nõustajate ja muude riigi tasandi oluliste töötajate nimetamise kord ja ülesannete kirjeldus;

iv)

EURESi töötajate puhul nõutav koolitus ja kvalifikatsioon ning ametnike ja spetsialistide külastuste ja tööülesannete korraldamise tingimused ning kord;

v)

tööprogrammide koostamine, nende esitamine Euroopa koordinatsioonibüroole ja nende täitmine;

vi)

tingimused, mis reguleerivad EURESi logo kasutamist liikmete ja partnerite poolt;

vii)

EURESi partnerite valimise ja akrediteerimise süsteem;

viii)

EURESi tegevuste järelevalve ja hindamise põhimõtted;

e)

ühtse menetluse ning ühiste mudelite loomise kord tööturu ja liikuvusega seotud teabe vahetamiseks EURESi võrgustikus, nagu nähakse ette määruse (EL) nr 492/2011 artiklites 12, 13 ja 14, sealhulgas Euroopa Liidu töökohtade ja õppimisvõimaluste lisamine EURESi portaali.

Artikkel 11

EURESi tutvustamine

1.   EURESi liikmed ja partnerid tutvustavad EURESi aktiivselt.

2.   Nad osalevad üldises kommunikatsioonistrateegias, et tagada võrgustiku järjepidevus ja sidusus selle kasutajate jaoks, ning võtavad osa ühistest teabe- ja tutvustustegevustest.

3.   Akronüümi EURES kasutatakse eranditult EURESi raames toimuva tegevuse jaoks. See esitatakse standardse logona, millel on kindlaksmääratud graafiline disain, mille on vastu võtnud Euroopa koordinatsioonibüroo.

4.   Logo, mis registreeritakse ühenduse kaubamärgina Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM), kasutavad EURESi liikmed ja partnerid kõigi EURESiga seotud tegevuste puhul, et tagada ühtne visuaalne identiteet.

Artikkel 12

Koostöö teiste talituste ja võrgustikega

EURESi liikmed ja partnerid teevad nii Euroopa, riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil tihedat koostööd teiste Euroopa teabe- ja nõustamisteenuste ning võrgustikega, et tekitada sünergiat ja vältida kattumist.

Artikkel 13

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2003/8/EÜ tunnistatakse kehtetuks. Seda kohaldatakse siiski toimingute suhtes, mille kohta on taotlused esitatud enne käesoleva otsuse jõustumist.

Artikkel 14

Kohaldamise tähtaeg

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Artikkel 15

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. november 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László ANDOR


(1)  ELT L 141, 27.5.2011, lk 1.

(2)  EÜT L 274, 6.11.1993, lk 32.

(3)  EÜT L 257, 19.10.1968, lk 2.

(4)  EÜT L 5, 10.1.2003, lk 16.