18.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 251/49


KOMISJONI OTSUS,

17. september 2012,

Eurostati kohta

(2012/504/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta) (1) nähakse ette Euroopa statistika õiguslik alusraamistik. Kõnealuses määruses viidatakse komisjonile (Eurostatile) kui liidu statistikaasutusele, mis vastutab Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamise eest.

(2)

Eurostat peab arendama, koostama ja levitama Euroopa statistikat kooskõlas statistikaalaste põhimõtetega, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus ja määruses (EÜ) nr 223/2009 ning mida on täpsustatud Euroopa statistika tegevusjuhises, mille Euroopa statistikasüsteemi komitee 28. septembril 2011 läbi vaatas ja ajakohastas.

(3)

Määruses (EÜ) nr 223/2009 nähakse ette ka eranditult statistilistel eesmärkidel kasutamiseks mõeldud konfidentsiaalsete andmete kaitse.

(4)

Komisjon on võtnud kohustuse tugevdada statistika haldamist liidus ja järgida eespool nimetatud statistilisi põhimõtteid (2). Seda kohustust kinnitati ja arendati edasi 15. aprilli 2011. aasta teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Euroopa statistika tõhusa kvaliteedijuhtimise väljatöötamine” (3). Käesolevat otsust tuleks vaadelda kui komisjoni uuendatud kohustust usalduse suurendamiseks Eurostati arendatud, koostatud ja levitatud Euroopa statistika suhtes.

(5)

Hiljutised arengusuunad seoses liidu majandusjuhtimise raamistikuga on mõjutanud statistikavaldkonda ja seda tuleks arvesse võtta. See puudutab eelkõige statistilist sõltumatust, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määruses (EL) nr 1175/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta (4).

(6)

Komisjonile kui ametisse nimetavale asutusele antud volitusi Eurostati peadirektoraadi töötajate töölevõtmiseks, teisele töökohale üleviimiseks ja töölt vabastamiseks tuleks kooskõlas personalieeskirjadega kasutada nii, et arvestatakse vajadust tagada töötaja sõltumatus, objektiivsus ja tõhusus oma ametiülesannete täitmisel ning järgides üksnes kutsealastel kriteeriumidel põhinevat läbipaistvat menetlust.

(7)

Lisaks on Eurostatile määratud eriülesanded nõukogu 25. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 479/2009 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta (5).

(8)

Vastavalt komisjoni teatisele Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Euroopa Liidu statistika koostamise metoodika kohta: vaade järgmisele kümnendile” (6) peab Eurostat osutama paremaid statistikateenuseid, parandades ka suhteid liidu institutsioonidega, et prognoosida statistilisi vajadusi ja edendada olemasoleva statistika kasutamist. See tähendab ka tihedamate sidemete loomist teiste komisjoni talitustega.

(9)

Statistika tuleb määratleda vastavalt määrusele (EÜ) nr 223/2009. Käesolevas otsuses tuleb teha vahet Euroopa statistika ja muu statistika vahel.

(10)

Poliitikaeesmärkide püstitamine ja nende eesmärkide saavutamiseks vajaliku teabe kindlaksmääramine on poliitikute ülesanne. Seega peaksid need tegevused kuuluma asjaomaste komisjoni teenistuste volituste ja kohustuste hulka, samal ajal kui Eurostat peaks tagama Euroopa statistikaga seonduvate tegevuste kavandamise, võttes arvesse kasutajate vajadusi, asjakohaseid poliitilisi arenguid ja piiratud ressursse.

(11)

Muu statistikaga seotud tegevusi peaks pidevalt kavandama ja koordineerima, et tagada konsolideeritud teave nende tegevuste kohta. Kavandamist ja koordineerimist peaks juhtima Eurostat ja selle ulatus peaks olema piiratud komisjoni asjaomaste talitustega ja Eurostatiga vastastikku kokku lepitud teemadega.

(12)

Euroopa statistika on kindlaks määratud Euroopa statistikaprogrammis ja vastavas iga-aastases tööprogrammis.

(13)

Et kindlustada üldsuse usaldus Euroopa statistika vastu ja edendada Eurostati arendatud, koostatud ja levitatud statistika head kvaliteeti, tuleks välja töötada ja rakendada menetlus Euroopa statistika märgistamiseks.

(14)

Hea kvaliteediga Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamise peaks tagama Eurostati peadirektor, kes on peastatistik. Lisaks peaks tema ülesannete hulka kuuluma komisjoni statistikatoimingute kooskõlastamine, et tagada kvaliteet ning vähendada aruandluskoormust. Seega tuleks peastatistikuga konsulteerida ka muu statistika arendamise ja koostamise osas.

(15)

Tihe koostöö Eurostati ja muude komisjoni talituste vahel seoses statistikatoimingutega ja nende toimingute piisav kooskõlastamine peastatistiku poolt peaksid tagama Euroopa statistika ühtsuse ja võrreldavuse ning parema valmisoleku tulevasteks väljakutseteks, eelkõige vajaduseks vähendada vastamis- ja halduskoormust. Samadel eesmärkidel tuleb tagada ulatuslik ja kulutasuv juurdepääs komisjoni haldusandmete allikatele, kui need andmed on vajalikud Euroopa statistika arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks.

(16)

Isikuandmete töötlemisel kohaldab Eurostat Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (7). Lisaks peaks isikuandmete põhjal koostatud Euroopa statistika olema vajaduse korral sooliselt eristatud.

(17)

Seega on vaja täpsemalt määratleda ja selgitada Eurostati rolli ja ülesandeid komisjonis.

(18)

Komisjoni 21. aprilli 1997. aasta otsus 97/281/EÜ Eurostati ülesannete kohta ühenduse statistika koostamisel (8) tuleks kehtetuks tunnistada,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas otsuses määratakse kindlaks Eurostati roll ja ülesanded komisjonisiseses korralduses seoses statistika arendamise, koostamise ja levitamisega.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „statistika”– statistika, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 3 lõikes 1. See on kas Euroopa statistika või muu statistika;

2)   „Euroopa statistika”– statistika, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 1 ja mis on kindlaks määratud Euroopa statistika iga-aastases tööprogrammis;

3)   „muu statistika”– statistika, mis ei ole Euroopa statistika ning mis määratakse kindlaks artikli 5 lõikes 2 osutatud kavandamise ja koordineerimise käigus.

Artikkel 3

Eurostat

Eurostat on liidu statistikaasutus, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 6 lõikes 1. See on komisjoni talitus, mida juhib peadirektor.

Artikkel 4

Statistikaalased põhimõtted

Eurostat arendab, koostab ja levitab Euroopa statistikat kooskõlas statistikaalaste põhimõtetega (ametialane sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, usaldusväärsus, statistiline konfidentsiaalsus ja kulutasuvus), mis on määratletud määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 2 lõikes 1 ning mida on täpsustatud Euroopa statistika tegevusjuhises.

Artikkel 5

Planeerimine ja kavandamine

1.   Euroopa statistikaga seotud tegevused määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 13 osutatud Euroopa statistikaprogrammis ning määruse artiklis 17 osutatud iga-aastases tööprogrammis.

2.   Muu statistikaga seotud tegevused tehakse kindlaks Eurostati juhtimisel toimuva kavandamise ja koordineerimise käigus. Selle ulatus on piiratud komisjoni asjaomaste talitustega ja Eurostatiga vastastikku kokku lepitud teemadega.

3.   Eurostati ja muude komisjoni talituste vahel võib sõlmida konkreetsed talitustevahelised kokkulepped, mis hõlmavad kõnealuseid tegevusi ning haldusandmetega seotud tegevusi.

Artikkel 6

Eurostati ülesanded

1.   Eurostat vastutab Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamise eest.

Selleks teeb Eurostat eelkõige järgmist:

a)

kogub ja koondab Euroopa statistika koostamiseks vajalikku statistilist teavet;

b)

arendab ja tõhustab statistilisi standardeid, meetodeid ja protseduure;

c)

juhib Euroopa statistikasüsteemi, tugevdab koostööd selle partnerite vahel ning tagab selle juhtiva rolli ametliku statistika koostamises kogu maailmas;

d)

teeb koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide ja kolmandate riikidega, et edendada Euroopa statistika võrreldavust muudes statistikasüsteemides koostatud statistikaga ja vajaduse korral aidata kolmandatel riikidel täiustada endi statistikasüsteeme.

2.   Eurostat tagab, et Euroopa statistika tehakse kättesaadavaks kõigile kasutajatele kooskõlas statistikaalaste põhimõtetega, eelkõige ametialase sõltumatuse, erapooletuse ja statistilise konfidentsiaalsuse põhimõttega.

Selleks pakub Eurostat tehnilisi selgitusi ja vajalikku tuge Euroopa statistika kasutamiseks ning võib kasutada statistikaalaste uudiste edastamiseks asjakohaseid teabekanaleid.

3.   Eurostat tagab koostöö ja korrapärase konstruktiivse dialoogi komisjoni muude talitustega ja vajaduse korral andmeesitajatega, et võtta arvesse kasutajate vajadusi, asjakohaseid poliitilisi arenguid ja muid algatusi. Selleks tuleb neid komisjoni talitusi, mis on konkreetse Euroopa statistika potentsiaalsed kasutajad, teavitada ja kaasata juba varases arenguetapis uue või muudetud statistika arendamisse, muu hulgas selleks, et mõista uute või muudetud statistiliste meetodite, standardite ja määratluste võimalikku poliitilist mõju.

4.   Eurostat koordineerib muu statistika arendamist ja koostamist. Selleks teeb ta järgmist:

a)

optimeerib olemasoleva teabe kasutamist statistilistel eesmärkidel, et tagada kvaliteet ning vähendada vastajate koormust; Eurostat kutsub komisjoni asjaomaseid talitusi üles selle nimel koostööd tegema;

b)

saab kõigilt komisjoni talitustelt teavet nende koostatud statistika ulatuse ja kvaliteedi kohta, oluliste muutuste kohta statistika koostamise metoodikas ja kavandatud uute andmekogumite kohta;

c)

kui selleks on olemas vahendid, pakub teistele komisjoni talitustele juhiseid, asjakohaseid koolitusi ja eksperditeenuseid, mis on vajalikud muu statistika arendamiseks ja koostamiseks.

Artikkel 7

Eurostati peadirektor

1.   Euroopa statistika puhul on Eurostati peadirektor ainupädev otsustama protsesside, statistiliste meetodite, standardite ja menetluste üle ning avaldatavate statistiliste andmete sisu ja avaldamise ajakava üle, kooskõlas Euroopa statistikaprogrammi ja iga-aastase tööprogrammiga. Nende statistikaalaste ülesannete täitmisel tegutseb Eurostati peadirektor sõltumatult; ta ei taotle ega võta vastu juhtnööre liidu institutsioonidelt ega asutustelt, liikmesriikide valitsustelt ega muudelt institutsioonidelt, asutuselt, ametitelt ega üksustelt.

2.   Eurostati peadirektor on eelarvevahendite käsutaja Eurostatile eraldatud assigneeringute suhtes.

Artikkel 8

Peastatistik

1.   Eurostati peadirektorit käsitatakse ka peastatistikuna.

2.   Peastatistiku ülesanded on järgmised:

a)

vastutada Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamise eest komisjonis;

b)

vastutada artikli 5 lõikes 2 ja artikli 6 lõikes 4 osutatud muu statistika arendamise ja koostamise koordineerimise eest;

c)

esindada komisjoni rahvusvahelistel statistikaalastel foorumitel, eelkõige eesmärgiga koordineerida liidu institutsioonide ja asutuste statistikatoiminguid, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 6 lõikes 3;

d)

juhtida Euroopa statistikasüsteemi komiteed, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 7;

e)

valmistada ette käesoleva otsuse artikli 5 lõikes 1 osutatud programmid tihedas koostöös teiste komisjoni talitustega, võttes võimalikult palju arvesse kasutajate vajadusi ja muid asjakohaseid arengusuundi;

f)

tagada side Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa statistika haldamise nõuandekogu vahel kõigis küsimustes, mis on seotud Euroopa statistika tegevusjuhise rakendamisega Euroopa statistikasüsteemis tervikuna;

3.   Kõik talitused, kes kavatsevad ette võtta statistika koostamisega seotud tegevusi, peavad konsulteerima peastatistikuga kõnealuse tegevuse ettevalmistamise varases järgus. Peastatistik võib teha sellekohaseid soovitusi. Algatused, mis ei ole seotud Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamisega, eelõige juhtudel, mis on seotud konkreetsete talitustevaheliste kokkulepetega, kuuluvad täielikult asjaomase talituse vastutusalasse.

Artikkel 9

Juurdepääs haldusandmetele

1.   Et vähendada vastajate koormust, peab Eurostatil olema õigus juurdepääsuks komisjoni talituste haldusandmetele, järgides liidu õigusaktides sätestatud konfidentsiaalsusnõudeid, ning õigus kaasata need haldusandmed statistikasse, kui need on Euroopa statistika arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks olulised.

2.   Eurostatiga tuleb konsulteerida ja ta võib kaasata teiste komisjoni talituste loodud ja hallatavate haldusregistrite ning andmebaaside esialgsesse väljatöötamisse, edasisse arendamisse ja lõpetamisse, et lihtsustada neis registrites ja andmebaasides sisalduvate andmete edasist kasutamist Euroopa statistika eesmärgil. Seetõttu on Eurostatil õigus teha ettepanekuid Euroopa statistika koostamiseks olulisi haldusandmeid käsitleva standardiseerimistegevuse kohta.

3.   Et suurendada käesoleva artikli tõhusust, tagab iga komisjoni talitus, et Eurostatile antakse taotluse korral juurdepääs haldusandmetele Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamise jaoks vajalikus ulatuses, kooskõlas liidus õigusaktides sätestatud konfidentsiaalsuseeskirjadega.

Artikkel 10

Euroopa statistika tegevusjuhis

1.   Kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 artikliga 11 arendab, koostab ja levitab Eurostat Euroopa statistikat vastavalt Euroopa statistika tegevusjuhisele, mille on läbi vaadanud ja ajakohastanud Euroopa statistikasüsteemi komitee.

2.   Vastavalt Euroopa statistika haldamise nõuandekogu mandaadile kaasab Eurostat nõuandekogu kõigisse Euroopa statistika tegevusjuhist puudutavatesse tegevustesse.

3.   Eurostat jälgib Euroopa statistika tegevusjuhise tõhusat rakendamist kõigi riiklike statistikaametite poolt.

Artikkel 11

Kvaliteedi tagamine ja märgistamine

1.   Eurostat tagab Euroopa statistika kvaliteedijuhtimise. Sel eesmärgil, kehtestatud kvaliteedikriteeriumide alusel ja rahuldades kasutajate vajadusi mitmesuguse kvaliteediprofiiliga statistika järele, teeb Eurostat järgmist:

a)

jälgib ja hindab kogutud või saadud andmete kvaliteeti ning esitab aruandeid levitatava Euroopa statistika kvaliteedi kohta;

b)

edendab Euroopa statistika märgistamise protsessi ja rakendab seda;

c)

kontrollib liidu tõhustatud majandusjuhtimise raames Eurostati vastutusalasse kuuluvaid andmeid ning rakendab kõiki asjakohastes protseduurides spetsiaalselt Eurostatile antud volitusi.

2.   Eurostat loob kvaliteeditagamise raamistiku, mis kajastab meetmeid, mis on võetud või mis tuleb võtta, et tagada Euroopa statistika tegevusjuhise nõuetekohane rakendamine.

Artikkel 12

Konfidentsiaalsete andmete kasutamine

1.   Eurostati peadirektor võtab kõik vajalikud meetmed, et tagada statistilise konfidentsiaalsuse järgimine.

2.   Määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 3 lõike 7 kohaselt konfidentsiaalsetena käsitatavad andmed on vastavalt sama määruse V peatükile kättesaadavad üksnes Eurostati ametnikele ja muudele teenistujatele ning Eurostatis lepingu alusel töötavatele füüsilistele isikutele, kui need andmed on vajalikud Euroopa statistika koostamiseks ja nende konkreetses töövaldkonnas.

3.   Lisaks võtab Eurostati peadirektor kõik vajalikud meetmed, et kaitsta andmeid, mille avalikustamine kahjustaks liidu või vastava liikmesriigi huve.

Artikkel 13

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 97/281/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele tõlgendatakse viidetena käesolevale otsusele.

Brüssel, 17. september 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(2)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule siseriiklike ja ühenduse statistikaasutuste sõltumatuse, terviklikkuse ja vastutuse kohta, KOM(2005) 217 (lõplik).

(3)  KOM(2011) 211 (lõplik).

(4)  ELT L 306, 23.11.2011, lk 12.

(5)  ELT L 145, 10.6.2009, lk 1.

(6)  KOM(2009) 404 (lõplik)

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(8)  EÜT L 112, 29.4.1997, lk 56.