14.9.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/13


NÕUKOGU OTSUS 2012/503/ÜVJP,

13. september 2012,

millega muudetakse otsust 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu järelevalvemissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. augustil 2010 vastu otsuse 2010/452/ÜVJP, (1) millega jätkati 15. septembril 2008 loodud Euroopa Liidu järelevalvemissiooni Gruusias (edaspidi „EUMM Georgia” või „missioon”). Kõnealune otsus kaotab kehtivuse 14. septembril 2012.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee kinnitas 15. mail 2012 soovitused, mis käsitlevad EUMM Georgia tuleviku läbivaatamist strateegilisel tasemel.

(3)

Missiooni tuleks praeguste volituste alusel pikendada veel 12 kuu võrra.

(4)

Missiooni volitusi täidetakse olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist.

(5)

Otsust 2010/452/ÜVJP tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/452/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kõik isikkoosseisu liikmed järgivad missioonile eriomaseid minimaalseid julgeolekustandardeid ning missiooni julgeolekukava, mis toetab liidu kohapealset julgeolekupoliitikat. Isikkoosseisu liikmetele nende ülesannete täitmisel usaldatud ELi salastatud teabe kaitse osas peavad kõik isikkoosseisu liikmed kinni julgeolekupõhimõtetest ja miinimumstandarditest, mis on kehtestatud nõukogu 31. märtsi 2011. aasta otsusega 2011/292/EL ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta (2).

2)

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Julgeolek

1.   Tsiviiloperatsiooni ülem juhendab missiooni juhti julgeolekumeetmete planeerimisel ning tagab nende nõuetekohase ja tõhusa rakendamise EUMM Georgia jaoks kooskõlas artiklitega 5 ja 9.

2.   Missiooni juht vastutab missiooni julgeoleku ning nende minimaalsete julgeolekunõuete järgimise tagamise eest, mida kohaldatakse missiooni suhtes kooskõlas liidu poliitikaga, mis käsitleb aluslepingu V jaotise alusel väljapoole liitu operatiivülesannete täitmisele lähetatud isikkoosseisu julgeolekut, ja seda täiendavate dokumentidega.

3.   Missiooni juhti abistab missiooni julgeoleku vanemametnik, kes annab aru missiooni juhile ja hoiab ka tihedat ametialast kontakti Euroopa välisteenistusega.

4.   EUMM Georgia isikkoosseisu liikmed läbivad enne teenistuskohustuste täitmisele asumist kohustusliku julgeolekukoolituse kooskõlas operatsiooni plaaniga. Isikkoosseis saab missiooni toimumiskohas regulaarselt missiooni julgeoleku vanemametniku korraldatud täienduskoolitust.

5.   Missiooni juht tagab ELi salastatud teabe kaitse vastavalt otsusele 2011/292/EL.”

3)

Artikli 14 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Missiooni tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ettenähtud lähtesumma ajavahemikus 15. septembrist 2012 kuni 14. septembrini 2013 on 20 900 000 eurot.”

4)

Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Salastatud teabe avaldamine

1.   Kõrgel esindajal on volitus avaldada kooskõlas otsusega 2011/292/EL käesoleva otsusega ühinenud kolmandatele riikidele asjakohastel juhtudel ja vastavalt missiooni vajadustele selle läbiviimisel tekkinud ELi salastatud teavet kuni tasemeni „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

2.   Kõrge esindaja on samuti volitatud avaldama kooskõlas otsusega 2011/292/EL ja vastavalt missiooni operatiivvajadustele ÜRO-le ja OSCE-le missiooni läbiviimisel tekkinud ja koostatud ELi salastatud teavet ning dokumente kuni kategooriani „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Selleks sõlmitakse asjakohased kokkulepped kõrge esindaja ning ÜRO ja OSCE pädevate asutuste vahel.

3.   Konkreetse ja kiireloomulise operatiivvajaduse puhul on kõrgel esindajal samuti volitus avaldada kooskõlas otsusega 2011/292/EL vastuvõtjariigile missiooni läbiviimisel tekkinud ja koostatud ELi salastatud teavet ja dokumente kuni tasemeni „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Selleks sõlmitakse asjakohased kokkulepped kõrge esindaja ning vastuvõtjariigi pädevate asutuste vahel.

4.   Kõrgel esindajal on volitus avaldada käesoleva otsusega ühinenud kolmandatele riikidele ELi salastamata dokumente, mis on seotud missiooni käsitlevate nõukogu aruteludega, mille kohta vastavalt nõukogu kodukorra artikli 6 lõikele 1 kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus (3).

5.   Kõrge esindaja võib lõigetes 1–4 nimetatud volitused ning samuti volituse sõlmida lõigetes 2 ja 3 osutatud kokkuleppeid delegeerida oma alluvuses olevatele isikutele, tsiviiloperatsiooni ülemale ja/või missiooni juhile.

5)

Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

Missiooni läbivaatamine

Iga kuue kuu tagant esitatakse poliitika- ja julgeolekukomiteele missiooni ülevaade, mis põhineb missiooni juhi ja Euroopa välisteenistuse aruandel.”

6)

Artikli 18 teine lõik asendatakse järgmisega:

„See kaotab kehtivuse 14. septembril 2013.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 13. september 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT L 213, 13.8.2010, lk 43.

(2)  ELT L 141, 27.5.2011, lk 17.”

(3)  Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsus 2009/937/EL, millega võetakse vastu nõukogu kodukord (ELT L 325, 11.12.2009, lk 35).”