24.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 134/3


NÕUKOGU OTSUS,

14. mai 2012,

ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu allkirjastamise kohta

(2012/272/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 79 lõiget 3, artikleid 91 ja 100, artikli 191 lõiget 4 ning artikleid 207 ja 209 koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

25. novembril 2004 volitas nõukogu komisjoni pidama Filipiini Vabariigiga läbirääkimisi partnerluse ja koostöö raamlepingu (edaspidi „leping”) üle.

(2)

Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaldamisalasse kuuluvad lepingu sätted on siduvad Ühendkuningriigi ja Iirimaa kui eraldiseisvate lepinguosaliste, mitte kui Euroopa Liidu liikmete suhtes, kui Euroopa Liit ei ole koos Ühendkuningriigi ja/või Iirimaaga teatanud Filipiini Vabariigile, et nimetatud sätted on Ühendkuningriigi või Iirimaa kui Euroopa Liidu liikme suhtes siduvad Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 kohaselt, mis käsitleb Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes. Kui Ühendkuningriik ja/või Iirimaa ei ole enam seotud Euroopa Liidu liikmena vastavalt protokolli nr 21 artiklile 4a, siis teavitab Euroopa Liit viivitamata koos Ühendkuningriigi ja/või Iirimaaga Filipiini Vabariiki nende seisukoha muutumisest, mille korral jäävad lepingusätted nende osas siduvaks eraldiseisvalt. Sama kehtib Taani kohta kooskõlas nimetatud lepingutele lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolliga nr 22.

(3)

Kui Ühendkuningriik ja/või Iirimaa ei ole esitanud protokolli (nr 21) Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes artikli 3 kohaselt nõutavat teadet, ei osale nad käesoleva otsuse vastuvõtmisel nõukogus niivõrd, kui see hõlmab Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa V jaotise kohaseid sätteid. Sama kehtib Taani kohta kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolliga (nr 22).

(4)

Leping tuleks allkirjastada, tingimusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga antakse Euroopa Liidu nimel luba allkirjastadaühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vaheline partnerluse ja koostöö raamleping, tingimusel et leping sõlmitakse (1).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja on volitatud nimetama isiku(d), kellel on õigus leping liidu nimel allkirjastada.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle vastuvõtmist.

Brüssel, 14. mai 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

C. ASHTON


(1)  Lepingu tekst avaldatakse koos selle sõlmimise otsusega.