9.5.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/44


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

7. mai 2012,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) kohaldamise eesmärgil käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramise kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 2948 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/249/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), (1) eriti selle artikli 41 esimese lõigu punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2010/75/EL ei ole kindlaks määratud käivitus- ega seiskamisperioode, kuigi need perioodid on seotud kõnealuse direktiivi mitme sättega.

(2)

Direktiivi 2010/75/EL III peatükiga hõlmatud põletusseadmete puhul on käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine nõutav direktiivi 2010/75/EL V lisas esitatud heitkoguste piirväärtustele vastavuse hindamiseks, võttes arvesse kõnealuse lisa 4. osa, ning põletusseadmete töötundide arvu kindlakstegemiseks, kui see on kõnealuse direktiivi rakendamise seisukohast asjakohane.

(3)

Direktiivi 2010/75/EL artikli 14 lõike 1 punkti f kohaselt tuleb loas märkida meetmed, mis on seotud muude kui tavapäraste käitamistingimustega, näiteks käivituse ja seiskamisega. Direktiivi 2010/75/EL artikli 6 kohaselt võidakse sellised meetmed lisada siduvatesse üldeeskirjadesse.

(4)

Käivitus- ja seiskamisperioodide ajal põletusseadmetest eralduva heite kontsentratsioon on üldiselt suurem kui tavapärastes käitamistingimustes. Arvestades direktiivi 2010/75/EL eesmärki hoida ära heite teke, peaksid kõnealused perioodid olema võimalikult lühikesed.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2010/75/EL artikli 75 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja -ala

Käesoleva otsusega nähakse ette eeskirjad direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punktis 27 ja V lisa 4. osa punktis 1 osutatud käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramiseks.

Käesolevat otsust kohaldatakse direktiivi 2010/75/EL III peatükiga hõlmatud põletusseadmete suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „stabiilseks tootmiseks vajalik minimaalne käivituskoormus”– miinimumkoormus, mis on vajalik energiat tootva põletusseadme stabiilseks tööks käivitamise järel, pärast mida suudab seade ohutult ja usaldusväärselt tarnida energiat võrku, soojussalvestile või tööstuskäitisele;

2)   „stabiilseks tootmiseks vajalik minimaalne seiskamiskoormus”– miinimumkoormus, mille korral seade kaotab võime ohutult ja usaldusväärselt tarnida energiat võrku, soojussalvestile või tööstuskäitisele ning seda käsitatakse seiskuvana.

Artikkel 3

Käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramise üldreeglid

Käivitusperioodi lõpu ja seiskamisperioodi alguse kindlaksmääramisel kohaldatakse järgmisi eeskirju:

1)

käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramisel kasutatavad kriteeriumid või parameetrid on läbipaistvad ja väliselt kontrollitavad;

2)

käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine põhineb tingimustel, mis võimaldavad stabiilset tootmisprotsessi ning tagavad tervisekaitse ja ohutuse;

3)

käivitus- ega seiskamisperioodid ei hõlma perioode, mille jooksul põletusseade töötab pärast käivitamist kütuse juurdevoolul stabiilselt ja ohutult, kuid ei tarni soojusenergiat, elektrit ega mehaanilist energiat.

Artikkel 4

Käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine loas

1.   Selleks et määrata põletusseadmega käitise loas kindlaks käivitus- ja seiskamisperioodid, hõlmavad direktiivi 2010/75/EL artikli 14 lõike 1 punktis f osutatud meetmed

a)

vähemalt ühte järgmistest:

i)

käivitusperioodi lõpp ja seiskamisperioodi algus, väljendatuna koormuse piirmääradena, kooskõlas artiklitega 6, 7 ja 8, ja võttes arvesse, et stabiilseks tootmiseks vajalik minimaalne seiskamiskoormus võib olla väiksem kui stabiilseks tootmiseks vajalik minimaalne käivituskoormus, kuna põletusseade saab stabiilselt töötada väiksemal koormusel, kui ta on teatava tööaja järel saavutanud piisava temperatuuri;

ii)

artikli 9 kohased käivitusperioodi lõpu ja seiskamisperioodi algusega seotud diskreetsed protsessid või tööparameetrite piirmäärad, mis on selged, hõlpsasti jälgitavad ja vastavad kasutatavale tehnoloogiale;

b)

meetmed, millega tagatakse, et käivitus- ja seiskamisperioodid oleksid võimalikult lühikesed;

c)

meetmed, millega tagatakse, et kõik saasteainete püüdmise seadmed hakkavad tööle niipea, kui on tehniliselt võimalik.

Esimese lõigu kohaldamisel võetakse arvesse põletusseadme ja selle üksuste tehnilisi ja töönäitajaid ning paigaldatud käitamis- ja püüdeseadmete tehnilisi nõudeid.

2.   Kui muutuvad seadmega seotud mis tahes aspektid, mis mõjutavad käitamis- ja seiskamisperioode (sealhulgas paigaldatud seadmed, kütuse liik, seadme osa süsteemis ja paigaldatud püüdeseadmed), tuleks käivitamis- ja seiskamisperioodidega seotud loatingimusi uuesti kaaluda ja vajaduse korral peaks pädev ametiasutus neid ajakohastama.

Artikkel 5

Käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine vähemalt kahest üksusest koosneva põletusseadme puhul

1.   Direktiivi 2010/75/EL V lisa 4. osa punkti 1 kohaste keskmiste heite piirväärtuste arvutamisel kohaldatakse vähemalt kahest üksusest koosneva põletusseadme käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramiseks järgmisi eeskirju:

a)

esimese käivitatava põletusüksuse käivitusperioodi ja viimase seisatava põletusüksuse seiskamisperioodi ajal mõõdetud väärtusi ei võeta arvesse;

b)

üksikute üksuste muude käivitus- ja seiskamisperioodide jooksul kindlaks tehtud väärtusi ei võeta arvesse üksnes siis, kui neid mõõdetakse või arvutatakse, kui mõõtmine ei ole tehniliselt või majanduslikult teostatav, iga asjaomase üksuse kohta eraldi.

2.   Direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punkti 27 kohaldamisel hõlmavad vähemalt kahest üksusest koosneva põletusseadme käivitus- ja seiskamisperioodid üksnes esimese käivitatava põletusüksuse käivitusperioodi ning viimase seisatava põletusüksuse seiskamisperioodi.

Seoses selliste põletusseadmetega, mille puhul direktiivi 2010/75/EL V lisa 1. osa punktide 2, 4 ja 6 kohaselt on lubatud kohaldada heite piirväärtusi põletusseadme selle osa suhtes, mille heitgaasid lähevad ühise korstna ühte või mitmesse eraldi lõõri, võib käivitus- ja seiskamisperioodid kindlaks määrata põletusseadme iga kõnealuse osa kohta eraldi. Põletusseadme osa käivitus- ja seiskamisperioodid koosnevad kõnealuse põletusseadme osa esimese käivitatava põletusüksuse käivitusperioodist ning kõnealuse põletusseadme osa viimase seisatava põletusüksuse seiskamisperioodist.

Artikkel 6

Käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine koormuse piirmäärade alusel selliste põletusseadmete puhul, mis toodavad elektrit või tarnivad energiat mehaanilisele ajamisüsteemile

1.   Elektrit tootva põletusseadme ja mehaanilisele ajamisüsteemile energiat tarniva põletusseadme puhul loetakse käivitusperiood lõppenuks, kui seade saavutab energia stabiilseks tootmiseks vajaliku minimaalse käivituskoormuse.

2.   Seiskamisperiood algab kütusega varustamise lõpetamise alguses pärast seda, kui on saavutatud energia stabiilseks tootmiseks minimaalne seiskamiskoormus; pärast seda ei ole toodetud elekter enam võrgule kättesaadav ja toodetud mehaanilist võimsust ei kasutata enam mehaanilise koormuse jaoks.

3.   Elektrit tootva põletusseadme puhul kujutavad käivitusperioodi lõpu ja seiskamisperioodi alguse kindlaksmääramiseks kasutatavad seadme loasse lisatavad koormuse piirmäärad kindlaksmääratud protsenti põletusseadme elektrilisest nimivõimsusest.

4.   Mehaanilisele ajamisüsteemile energiat tarniva põletusseadme puhul kujutavad käivitusperioodi lõpu ja seiskamisperioodi alguse kindlaksmääramiseks kasutatavad seadme loasse lisatavad koormuse piirmäärad kindlaksmääratud protsenti põletusseadme mehaanilisest väljundvõimsusest.

Artikkel 7

Soojusenergiat tootva põletusseadme käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine koormuse piirmäärade abil

1.   Soojusenergiat tootva põletusseadme puhul lõpeb käivitusperiood siis, kui seade saavutab stabiilseks energiatootmiseks minimaalse käivituskoormuse ning soojusenergiat saab ohutult ja usaldusväärselt tarnida jaotusvõrku, soojussalvestile või seda saab vahetult kasutada kohalikus tööstuskäitises.

2.   Seiskamisperiood algab pärast stabiilseks energiatootmiseks vajaliku minimaalse seiskamiskoormuse saavutamist, kui soojusenergiat ei saa enam ohutult ja usaldusväärselt võrku tarnida või seda ei saa vahetult kohalikus tööstuskäitises kasutada.

3.   Soojusenergiat tootva põletusseadme puhul kujutavad käivitusperioodi lõpu ja seiskamisperioodi alguse kindlaksmääramiseks kasutatavad seadme loasse lisatavad koormuse piirmäärad kindlaksmääratud protsenti põletusseadme nimisoojusvõimsusest.

4.   Perioode, mil soojusenergiat tootev seade kütab soojussalvestit või -mahutit ilma soojusenergiat tarnimata, käsitatakse töötundidena, mitte käivitus- või seiskamisperioodidena.

Artikkel 8

Soojus- ja elektrienergiat tootva põletusseadme käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine koormuse piirmäärade abil

Elektrit ja soojusenergiat tootva põletusseadme puhul määratakse käivitus- ja seiskamisperioodid artiklite 6 ja 7 kohaselt, võttes arvesse nii toodetud elektrit kui ka soojusenergiat.

Artikkel 9

Käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramine tööparameetrite või diskreetsete protsesside abil

Stabiilseks tootmiseks vajaliku minimaalse käivituskoormuse ja minimaalse seiskamiskoormuse kindlaksmääramiseks määratletakse vähemalt kolm kriteeriumi ning käitamisperiood loetakse lõppenuks või seiskamisperiood alanuks, kui on täidetud vähemalt kaks kriteeriumi.

Need kriteeriumid valitakse välja järgmiste hulgast:

1)

lisas esitatud diskreetsed protsessid või samaväärsed protsessid, mis sobivad põletusseadme tehniliste näitajatega;

2)

lisas esitatud tööparameetrite piirmäärad või põletusseadme tehniliste näitajatega sobivate võrdväärsete tööparameetrite piirmäärad.

Artikkel 10

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. mai 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Janez POTOČNIK


(1)  ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.


LISA

KÄIVITUS- JA SEISKAMISPERIOODIDEGA SEOTUD DISKREETSED PROTSESSID JA TÖÖPARAMEETRID

1.   Stabiilseks energiatootmiseks vajaliku minimaalse käivituskoormusega seotud diskreetsed protsessid.

1.1.

Tahkekütusekatla puhul: täielik üleminek stabiliseerivate abipõletite või lisapõletite kasutamiselt töötamisele üksnes tavapärase kütusega.

1.2.

Vedelkütusekatla puhul: peakütusepumba käivitumine ja põleti õlirõhu stabiliseerumine; näitajana võib kasutada kütusevoolu kiirust.

1.3.

Gaasiturbiini puhul: hetk, mil põletusrežiim lülitub ümber täielikult eelsegatud stabiilsele põletamisele või tühikäigule.

2.   Tööparameetrid

2.1.

Suitsugaaside hapnikusisaldus.

2.2.

Suitsugaasi temperatuur.

2.3.

Auru rõhk.

2.4.

Soojusenergiat tootva seadme puhul: entalpia ja soojusülekandevedeliku kiirus.

2.5.

Vedel- ja gaaskütusel töötava seadme puhul: kütusevoolu kiirus väljendatuna kütusevoolu nimikiiruse protsendina.

2.6.

Aurukatla puhul: katlast väljuva auru temperatuur.