4.2.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 33/8


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

2. veebruar 2012,

Polski Rejestr Statków S.A. (Poola laevaregister) tunnustamise kohta siseveelaevade klassifikatsiooni ühinguna

(teatavaks tehtud numbri K(2012) 431 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2012/66/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/87/EÜ (millega kehtestatakse siseveelaevade tehnilised nõuded ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 82/714/EMÜ), (1) eriti selle artikli 10 lõiget 1 ja VII lisa II osa,

olles nõu pidanud nõukogu 16. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/672/EMÜ (siseveeteedel kauba- ja reisijateveo siseriiklike laevajuhitunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta) (2) artiklis 7 osutatud komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Poola esitas 3. juuli 2008. aasta kirjaga komisjonile taotluse tunnustada organisatsiooni Polski Rejestr Statków S.A. (edaspidi PRS) siseveelaevade klassifikatsiooni ühinguna kõnealuse direktiivi tähenduses. PRSi peakorter on Poolas.

(2)

Koos taotlusega esitas Poola teabe ja dokumendid, mis on vajalikud selleks, et kontrollida, kas tunnustamise nõuded on täidetud.

(3)

Aprillis 2009 korraldati Euroopa Liidu liikmesriikide ja Reini laevaliikluse keskkomisjoni (CCNR) ekspertide ühiskoosolekul siseveelaevade tehnilisi nõudeid käsitlev arutelu, kus tegid ettekande Poola ametiasutused ja PRS.

(4)

Reini laevaliikluse keskkomisjoni sekretariaadiga on konsulteeritud vastavalt direktiivi 2006/87/EÜ VII lisa II osa punktile 4.

(5)

Komisjon hindas PRSi vastavust direktiivi 2006/87/EÜ VII lisa I osa nõuetele ja tegi otsuse, et PRS vastab kõnealustele nõuetele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Klassifikatsiooniühingut PRS tunnustatakse vastavalt direktiivi 2006/87/EÜ artiklile 10.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele, kellel on direktiivi 2006/87/EÜ artikli 1 lõikes 1 osutatud siseveeteid, ja organisatsioonile Polski Rejestr Statków (Poola laevaregister), al. gen. J. Hallera 126, 80-416 Gdańsk, Poola.

Brüssel, 2. veebruar 2012

Komisjoni nimel

asepresident

Siim KALLAS


(1)  ELT L 389, 30.12.2006, lk 1.

(2)  EÜT L 373, 31.12.1991, lk 29.