5.7.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/17


EUROOPA KESKPANGA OTSUS,

28. juuni 2012,

millega muudetakse otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega

(EKP/2012/11)

(2012/359/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ja artiklit 18.2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja selliste liikmesriikide keskpangad (edaspidi „RKPd”), mille rahaühik on euro, teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud. Tagatiskõlblikkuse kriteeriumid eurosüsteemi rahapoliitika tehingute jaoks on sätestatud 20. septembri 2011. aasta suunise EKP/2011/14 (eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta) (1) I lisas.

(2)

EKP nõukogu on arvamusel, et eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tehingupooltele likviidsuse andmise suurendamiseks tuleb laiendada eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonides tagatisena kasutatavate varaga tagatud väärtpaberite kõlblikkust määravaid kriteeriume.

(3)

Neid meetmeid kohaldatakse ajutiselt, kuni EKP nõukogu leiab, et finantssüsteemi stabiilsus võimaldab eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide üldise raamistiku kohaldamist.

(4)

Seetõttu tuleb 14. detsembri 2011. aasta otsust EKP/2011/25 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (2) vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatus

Otsuse EKP/2011/25 artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Teatavate täiendavate varaga tagatud väärtpaberite vastuvõtmine

1.   Lisaks varaga tagatud väärtpaberitele, mis on kõlblikud suunise EKP/2011/14 I lisa 6. peatüki kohaselt, on eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks tagatisena kõlblikud ka need varaga tagatud väärtpaberid, mis ei vasta suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.2 sätestatud krediidihinnangu nõuetele, kuigi muus osas vastavad kõikidele suunise EKP/2011/14 kohaselt varaga tagatud väärtpaberite suhtes kehtivatele kõlblikkuskriteeriumidele, tingimusel et neile on emiteerimisel ja mis tahes sellele järgneval ajal antud kaks vähemalt kolmekordse B reitingut (3). Need peavad vastama ka järgmistele nõuetele:

a)

rahavoogu tekitavad varad, mis tagavad väärtpaberit, peavad kuuluma ühte järgmistest varaliikidest: i) eluasemelaenud; ii) laenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele; iii) ärikinnisvara hüpoteegid; iv) autolaenud; v) liisingud ja muud tarbimislaenud;

b)

erinevaid varaliike rahavoogu tekitavates varades ei ühendata;

c)

rahavoogu tekitavad varad, mis tagavad väärtpaberit, ei või hõlmata laene, mis on

i)

varaga tagatud väärtpaberi emiteerimisel tähtajaks tasumata või

ii)

varaga tagatud väärtpaberis hõlmatud ja varaga tagatud väärtpaberi tähtaja jooksul tähtajaks tasumata, näiteks rahavooge tekitavate varade asendamise või suurendamise kaudu;

iii)

mis tahes ajal struktureeritud, sündikaatlaenud või kõrgendatud intressimääraga laenud (leveraged loan);

d)

varaga tagatud väärtpaberi tehingu dokumendid peavad sätestama teenuse järjepidevuse.

2.   Lõikes 1 osutatud varaga tagatud väärtpaberite suhtes, millel on kaks vähemal ühekordse A reitingut (4), kohaldatakse väärtuse 16 % allahindlust.

3.   Lõikes 1 osutatud varaga tagatud väärtpaberite suhtes, millele ei ole antud kaht vähemalt ühekordse A reitingut, kohaldatakse järgmist väärtuse allahindlust: a) ärikinnisvara hüpoteegiga tagatud väärtpaberite suhtes kohaldatakse 32 % väärtuse allahindlust, b) kõikide muude varaga tagatud väärtpaberite suhtes 26 % väärtuse allahindlust.

4.   Tehingupool ei tohi esitada lõikele 1 vastavat varaga tagatud väärtpaberit tagatiseks, kui tehingupool või temaga lähedalt seotud mis tahes kolmas isik on varaga tagatud väärtpaberi osas intressiriski lepingu sõlmija.

5.   Käesolevas artiklis on mõistetel „väike ettevõtja” ja „keskmise suurusega ettevõtja” komisjoni 6. mai 2003. aasta soovituses 2003/361/EÜ (mikroettevõtjate, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta) (5) määratletud tähendus.

6.   RKPd võivad eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena vastu võtta varaga tagatud väärtpabereid, mille alusvarasse kuulub eluasemelaen, laen väikestele ettevõtjatele või mõlemad ning mis ei vasta suunise EKP/2011/14 I lisa punktis 6.3.2 sätestatud krediidihinnangu nõuetele ja nõuetele eespool lõike 1 punktides a–d ja lõikes 4, kuid mis muus osas vastavad suunise EKP/2011/14 varaga tagatud väärtpaberi suhtes kehtivatele kõlblikkuskriteeriumidele ja millel on kaks vähemalt kolmekordse B reitingut. Sellised varaga tagatud väärtpaberid on ainult need, mis on emiteeritud enne 20. juunit 2012 ja nende suhtes kohaldatakse väärtuse 32 % allahindlust.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub 29. juunil 2012.

Frankfurt Maini ääres, 28. juuni 2012

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.

(2)  ELT L 341, 22.12.2011, lk 65.

(3)  Kolmekordse B reiting on vähemalt Moody’se Baa3, Fitchi või Standard & Poor’si BBB- või DBRSi BBB.

(4)  Ühekordse A reiting on vähemalt Moody’se A3, Fitchi või Standard & Poor’si A- või DBRSi AL.

(5)  ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.”