9.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 71/1


KOMISJONI ARVAMUS,

7. märts 2012,

Prantsusmaal asuva käitise SPIRAL-2 radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 37

(Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)

2012/C 71/01

Hindamine, mille tulemused on siin esitatud, toimus vastavalt Euratomi asutamislepingu sätetele; selle hindamisega ei piirata täiendavat hindamist, mis toimub vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule, ega viimasena nimetatud lepingust ja teisestest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

Euroopa Komisjon sai 15. septembril 2011 Prantsusmaa valitsuselt Euratomi asutamislepingu artikli 37 kohaselt üldandmed käitise SPIRAL-2 radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta.

Nende andmete põhjal ja pärast konsulteerimist eksperdirühmaga on komisjon koostanud järgmise arvamuse.

1)

Vahemaa käitise ja teise liikmesriigi, käesoleval juhul Ühendkuningriigi lähima punkti vahel on 170 km.

2)

Tavapärastes töötingimustes tekkivad vedelad ja gaasilised radioaktiivsed heited ei ohusta oluliselt teiste liikmesriikide elanike tervist.

3)

Tahked radioaktiivsed jäätmed ladustatakse enne Prantsusmaa territooriumil asuvasse volitatud töötlus- või ladustamiskohta toimetamist ajutiselt kohapeal.

4)

Üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetusest põhjustatud ootamatu radioaktiivsete jäätmete keskkonda sattumise korral ei ole tõenäoliselt teiste liikmesriikide elanike saadav kiiritusdoos tervise seisukohast olulise tähtsusega.

Kokkuvõttes arvab komisjon, et Prantsusmaal asuva käitise SPIRAL-2 mis tahes vormis radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava rakendamine ei põhjusta tavapärase tegevuse ega ka üldandmetes kirjeldatud tüüpi ja ulatusega õnnetuse korral tervise seisukohast märkimisväärset vee, pinnase või õhuruumi radioaktiivset saastumist teises liikmesriigis.

Brüssel, 7. märts 2012

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Günther OETTINGER