29.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 345/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1386/2011,

19. detsember 2011,

millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 349,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu 25. märtsi 2002. aasta määrusele (EÜ) nr 704/2002 (millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes ning avatakse teatavate kalandussaaduste importi Kanaari saartele hõlmavad autonoomsed ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine) (3) lõpeb ühise tollitariifistiku tollimaksumäära kohaldamise peatamine teatavate kaubanduses või tööstuses kasutatavate kapitalikaupade suhtes 31. detsembril 2011.

(2)

Hispaania valitsus taotles Kanaari saarte valitsuse nimel 2010. aasta septembris ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise peatamise pikendamist vastavalt aluslepingu artiklile 349. Taotlust põhjendati sellega, et seoses nimetatud saarte kauge asukohaga kannatavad ettevõtjad tõsise majandusliku ja kaubandusliku mahajäämuse käes, millel on negatiivne mõju demograafilistele suundumustele, tööhõivele ning sotsiaalsele ja majandusarengule.

(3)

Viimase aja majanduskriis tabas rängalt Kanaari saarte tööstussektorit, kaasa arvatud ehitust. Ehituse madalseisu all kannatas kogu sellest sõltuv abitööstus. Ebasoodsad finantstingimused mõjutasid tugevasti mitmeid ettevõtluse valdkondi. Lisaks sellele langes Hispaanias kiire tööpuuduse kasvu tõttu sisenõudlus, sealhulgas nõudlus tööstustoodete järele.

(4)

Tööpuudus Kanaari saartel ületas viimase kümne aasta jooksul pidevalt Hispaania keskmist ning alates 2009. aastast on Kanaari saartel nende näitajate tase riigi kõrgeim (Eurostat: Piirkondlik statistika – Töötuse määr, NUTS 2 regioonide alusel, 1999–2009). Lisaks sellele tarbitakse üle poole Kanaari saarte tööstustoodangust Kanaari saartel, mis teeb olukorra eriti tõsiseks, kuna sealne nõudlus on oluliselt langenud.

(5)

Selleks et pakkuda investoritele pikaajalist perspektiivi ning võimaldada ettevõtjatel saavutada selline tootmis- ja äritegevuse tase, mis muudab Kanaari saarte majandusliku ja sotsiaalse keskkonna stabiilseks, on asjakohane pikendada ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise täielikku peatamist teatavate määruse (EÜ) nr 704/2002 II ja III lisas esitatud kaupade suhtes kümne aasta pikkuseks ajavahemikuks.

(6)

Sellega seoses on Hispaania ametiasutused taotlenud ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamise peatamist kolme uue toote suhtes, mille CN-koodid on 3902 10, 3903 11 ja 3906 10. Taotlus kiideti heaks, kuna peatamine tugevdaks Kanaari saarte majandust.

(7)

Tagamaks, et kõnealustest tariifimeetmetest saavad kasu ainult Kanaari saarte territooriumil asuvad ettevõtjad, tuleb peatamine nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (4) ja komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (5) kohaselt teha sõltuvaks toodete lõppkasutusest.

(8)

Kaubandushäirete korral ning kõnealuse määruse rakendamise ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, mis võimaldaksid komisjonil peatamise ajutiselt tühistada. Kõnealuseid volitusi tuleks kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (6).

(9)

Kaupade kombineeritud nomenklatuuri muudatused ei tohi põhjustada mingeid olulisi muutusi maksumäärade kohaldamise peatamise iseloomus. Selleks et teha vajalikke muudatusi ja tehnilisi kohandusi nende kaupade loetelus, mille suhtes peatamist kohaldatakse, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide õigeaegse ning nõuetekohase edastamise nõukogule.

(10)

Määruses (EÜ) nr 704/2002 sätestatud meetmetega järjepidevuse tagamiseks tuleb käesoleva määrusega ette nähtud meetmeid kohaldada alates 1. jaanuarist 2012,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Alates 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2021 peatatakse täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine Kanaari saartele imporditavate kaubanduses või tööstuses kasutatavate kapitalikaupade suhtes, mis kuuluvad I lisas loetletud CN-koodide alla.

Neid kaupu kasutavad vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2913/92 ja määrusele (EMÜ) nr 2454/93 vähemalt 24 kuu jooksul alates vabasse ringlusse lubamisest Kanaari saartel asuvad ettevõtjad.

Artikkel 2

Alates 1. jaanuarist 2012 kuni 31. detsembrini 2021 peatatakse täielikult ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine Kanaari saartele imporditavate tööstuslikuks töötlemiseks või hoolduseks kasutatavate toorainete, varuosade ja osiste suhtes, mis kuuluvad II lisas loetletud CN-koodide alla.

Artikkel 3

Artiklites 1 ja 2 osutatud tollimaksude kohaldamise peatamise tingimuseks on määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklite 21 ja 82 kohane lõppkasutus ning määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklites 291–300 ette nähtud kontroll.

Artikkel 4

1.   Kui komisjonil on põhjust arvata, et käesolevas määruses sätestatud peatamine on konkreetse toote puhul kaasa toonud kaubandushäire, võib ta vastu võtta rakendusaktid, millega tühistatakse peatamine ajutiselt kuni 12 kuuks. Need rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artiklis 8 osutatud läbivaatamismenetlusele.

Selliste toodete imporditollimaksud, mille puhul peatamine on ajutiselt tühistatud, tagatakse tagatise abil ja kõnealuste toodete vabasse ringlusse lubamise tingimuseks Kanaari saartel on sellise tagatise esitamine.

2.   Kui nõukogu otsustab vastavalt aluslepingus sätestatud menetlusele 12 kuu jooksul, et peatamine tuleks lõplikult tühistada, nõutakse tagatistega tagatud maksude summad lõplikult sisse.

3.   Kui 12 kuu pikkuse ajavahemiku jooksul ei tehta lõplikku otsust vastavalt lõikele 2, vabastatakse tagatised.

Artikkel 5

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 6 vastu delegeeritud õigusakte, mis on seotud I ja II lisas tehtavate muudatuste ja tehniliste kohandustega, mis on vajalikud kombineeritud nomenklatuuris tehtud muudatuste tõttu.

Artikkel 6

Delegeerimine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklis 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates 1. jaanuarist 2012.

3.   Nõukogu võib artiklis 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle teatavaks nõukogule.

5.   Artikli 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et ta ei esita vastuväiteid.

Artikkel 7

Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti delegeeritud õigusakti vastuvõtmisest, delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväidetest või volituste delegeerimise tagasivõtmisest nõukogu poolt.

Artikkel 8

1.   Komisjoni abistab määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 247a lõike 1 kohaselt asutatud tolliseadustiku komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. KOROLEC


(1)  15. novembri 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  22. septembri 2011. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 111, 26.4.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(5)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(6)  ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.


I LISA

Kaubanduses või tööstuses kasutatavad kapitalikaubad, mis kuuluvad järgmiste CN-koodide alla  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Nagu on määratletud komisjoni 27. septembri 2011. aasta rakendusmääruses (EL) nr 1006/2011, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 282, 28.10.2011, lk 1).


II LISA

Põllumajanduses ning tööstuslikuks töötlemiseks või hoolduseks kasutatavad toorained, varuosad ja osised, mis kuuluvad järgmiste CN-koodide alla  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Nagu on määratletud komisjoni 27. septembri 2011. aasta rakendusmääruses (EL) nr 1006/2011, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 282, 28.10.2011, lk 1).