21.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1351/2011,

20. detsember 2011,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 747/2001 seoses teatavate Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärinevate põllumajandustoodete ELi tariifi- ja individuaalkvootide peatamisega

EUROOPA KOMISJON

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. aprilli 2001. aasta määrust (EÜ) nr 747/2001, millega sätestatakse teatavate Vahemere maadega sõlmitud lepingute alusel sooduskohtlemiseks kõlblike toodete ühenduse tariifi- ja individuaalkvootide haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1981/94 ja (EÜ) nr 943/95, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liidu ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse vahel on sõlmitud kirjavahetuse vormis leping, (2) milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodete kaubanduse edasist liberaliseerimist ning millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelist kaubandust ja koostööd käsitlevat Euroopa – Vahemere piirkonna ajutist assotsiatsioonilepingut, (edaspidi „leping”). Nimetatud leping on liidu nimel heaks kiidetud nõukogu otsusega 2011/824/EL (3).

(2)

Lepinguga nähakse ette kümneaastane ajavahemik alates lepingu jõustumisest, mille jooksul kohaldatakse Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärinevate toodete piiramata koguses Euroopa Liitu importimisel suurendatud tariifseid soodustusi. Lisaks on lepinguga ette nähtud võimalus edaspidi pikendada suurendatud tariifsete soodustuste andmist sõltuvalt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori edasisest majandusarengust.

(3)

Kuna lepingus on sätestatud põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodetega kauplemise edasine liberaliseerimine, on vaja lepingu kehtimise ajaks peatada määruse (EÜ) nr 747/2001 VIII lisas sätestatud tariifi- ja individuaalkvootide kohaldamine Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit toodete suhtes.

(4)

Nõukogu 21. detsembri 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 4088/87, milles määratakse kindlaks teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillede impordi soodustollimaksude kohaldamise tingimused, (4) on tühistatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (5).

(5)

Komisjoni 17. märtsi 1988. aasta määrus (EMÜ) nr 700/88, milles sätestatakse teatavate Küproselt, Iisraelist, Jordaaniast, Marokost ning Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit lillekasvatustoodete ühendusse importimise korra üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (6) on tühistatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1227/2006 (7).

(6)

Kõnealuste muudatuste tagajärjel on muutunud tarbetuks määruse (EÜ) nr 747/2001 artikkel 2, milles on sätestatud, et värskete lõikelillede ja lillepungade suhtes kohaldatavad tariifikvoodid ei kehti, kui selgub, et ei järgita määruses (EMÜ) nr 4088/87 sätestatud hinnatingimusi, ning tuleks seetõttu välja jätta.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 747/2001 vastavalt muuta.

(8)

Kuna leping jõustub 1. jaanuaril 2012, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates sellest kuupäevast.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 747/2001 muudetakse järgmiselt:

1)

lisatakse artikkel 1a:

„Artikkel 1a

Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit toodete suhtes tariifi- ja individuaalkvootide kohaldamise peatamine

VIII lisas sätestatud tariifi- ja individuaalkvootide kohaldamine Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärit toodete suhtes peatatakse ajutiselt kümneks aastaks alates 1. jaanuarist 2012.

Jordani Läänekalda ja Gaza sektori edasisest majandusarengust sõltuvalt võidakse vastavalt kirjavahetuse vormis sõlmitud lepingule, mis on liidu nimel heaks kiidetud nõukogu otsusega 2011/824/EL, (8) kaaluda vähemalt üks aasta enne kümneaastase ajavahemiku lõppemist selle ajavahemiku pikendamise võimalust.

2)

artikkel 2 jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 109, 19.4.2001, lk 2.

(2)  ELT L 328, 10.12.2011, lk 5.

(3)  ELT L 328, 10.12.2011, lk 2.

(4)  EÜT L 382, 31.12.1987, lk 22.

(5)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(6)  EÜT L 72, 18.3.1988, lk 16.

(7)  ELT L 222, 15.8.2006, lk 4.

(8)  ELT L 328, 10.12.2011, lk 2.”;