20.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 336/23


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1333/2011,

19. detsember 2011,

millega sätestatakse banaanide turustamisstandardid, nende turustamisstandardite järgimise kontrolli eeskirjad ja teabeedastusnõuded banaanisektoris

(kodifitseeritud tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007 millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 121 punkti a ja artiklit 194 koosmõjus artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 16. septembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2257/94 millega sätestatakse banaanide kvaliteedistandardid (2), komisjoni 15. detsembri 1995. aasta määrus nr 2898/95 banaanide kvaliteedistandardite järgimise kontrolli kohta (3) ja komisjoni 6. märtsi 2007. aasta määrus nr 239/2007 millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 404/93 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teabeedastuse nõuetega banaanisektoris (4) on oluliselt muudetud (5). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks nimetatud määrused kodifitseerida ja ühtsesse teksti koondada.

(2)

Määrusega (EÜ) nr 1234/2007 nähakse ette banaanide turustamisstandardid. Standardite eesmärk on tagada, et turg on varustatud ühtlike ja rahuldava kvaliteediga toodetega, eriti liidus koristatud banaanide suhtes, mille kvaliteeti tuleb parandada.

(3)

Liidus turustatavate sortide paljususe ja erinevate turustamisviiside tõttu tuleks valmimata roheliste banaanide suhtes kehtestada miinimumnõuded, ilma et see piiraks hilisemat standardite väljatöötamist muudel turustamisetappidel kohaldamiseks. Viigibanaanide omaduste ja turustamisviiside tõttu ei kohaldata nende suhtes liidu standardeid.

(4)

Eesmärkide saavutamist silmas pidades tundub asjakohane lubada banaane tootvatel liikmesriikidel kohaldada oma toodangu suhtes oma territooriumil siseriiklikke standardeid, kuid üksnes valmimata roheliste banaanide etapist hilisematel etappidel, kui need eeskirjad ei ole vastuolus liidu standarditega ega takista banaanidega vaba kauplemist liidus.

(5)

Tuleks arvesse võtta asjaolu, et kliimast tulenevate ebasoodsate tootmistingimuste tõttu Madeiral, Assooridel, Algarves, Kreetal, Lakoonias, Küprosel ei kasva banaanid ettenähtud miinimumpikkuseni. Nendel juhtudel tuleks lubada banaane turustada ainult II klassi banaanidena.

(6)

Tuleks vastu võtta meetmed banaanide turustamisstandardite eeskirjade ühtse kohaldamise tagamiseks eelkõige vastavuskontrolli osas.

(7)

Toote kiiret riknemist ning kaubanduses kasutatavaid turustamistavasid ja kontrollimenetlusi asjakohaselt arvesse võttes tuleks sätestada, et vastavuskontroll tuleb põhimõtteliselt läbi viia etapil, mille suhtes standardit kohaldatakse.

(8)

Toodet, mis kõnealusel etapil vastab kontrolli nõuetele, käsitatakse standarditele vastavana. Kõnealune hinnang ei tohiks piirata hilisemates turustusetappides kuni järelvalmimishoidlani tehtavaid etteteatamata kontrolle.

(9)

Vastavuskontrollid ei tohiks olla süstemaatilised, vaid juhuslikud, ning hinnata tuleb koondproovi, mis võetakse pädeva organi või isiku poolt kontrolliks juhuslikult valitud partiist ja mida käsitatakse kõnealuse partii jaoks tüüpilisena. Sel eesmärgil tuleks kohaldada komisjoni 7. juuni 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 543/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses puu- ja köögiviljasektori ning töödeldud puu- ja köögivilja (6), asjakohaseid sätteid.

(10)

Banaanikaubanduses esineb tugev konkurents. Asjaomased ettevõtjad on ise kehtestanud ranged kontrollireeglid. Seetõttu ei tuleks sätestatud etapil kontrollida neid ettevõtjaid, kes pakuvad nõuetekohaseid tagatisi personali ja käitlemisrajatiste osas ning suudavad tagada, et nende poolt liidus turustatavad banaanid vastavad liidu standarditele. Kõnealuse vabastuse peaks andma liikmesriik, kelle territooriumil kontroll põhimõtteliselt tehakse. Kõnealune vabastus tuleks tühistada, kui ei järgita sellega seotud standardeid ja tingimusi.

(11)

Asjaomased ettevõtjad peaksid kontrollide korraldamiseks esitama teavet pädevatele organitele või isikutele.

(12)

Pärast kontrollide lõpetamist väljaantud vastavussertifikaat ei pea olema viimase turustusetapini banaanidega kaasas olev saatedokument, vaid dokument, mis tõendab banaanide vastavust liidu standarditele kuni järelvalmimishoidlasse saabumiseni vastavalt standardi reguleerimisalale ja mis tuleb esitada pädevate asutuste nõudel. Tuleks rõhutada, et käesolevas määruses sätestatud standarditele mittevastavaid banaane ei või turustada liidus värskelt tarbimiseks.

(13)

Selleks, et jälgida banaanituru toimimist, on komisjonil vaja saada teavet liidus toodetud banaanide tootmise ja turustamise kohta. On vaja kehtestada eeskirjad, milles sätestatakse, kuidas liikmesriigid peaksid komisjonile sellist teavet edastama.

(14)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

TURUSTAMISSTANDARDID

Artikkel 1

CN-koodi 0803 00 alla kuuluvate banaanide suhtes kohaldatavad turustamisstandardid on sätestatud I lisas, välja arvatud jahubanaanid, viigibanaanid ja tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud banaanid.

Neid turustamisstandardeid kohaldatakse kolmandatest riikidest pärit banaanide suhtes vabasse ringlusse lubamise etapil, liidust pärit banaanide suhtes liidu esimeses sadamas lossimisetapil ja tarbijale värskelt tarnimiseks ettenähtud banaanide suhtes tootmispiirkonnas pakkimishoonest väljaviimise etapil.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud turustamisstandardid ei mõjuta turustamise hilisematel etappidel siseriiklike eeskirjade kohaldamist, mis:

a)

ei takista kolmandatest riikidest või muudest liidu piirkondadest pärit banaanide vaba ringlust ja vastavad artiklis 1 osutatud turustamisstandarditele, ja

b)

ei ole vastuolus artiklis 1 osutatud turustamisstandarditega.

II   PEATÜKK

TURUSTAMISSTANDARDITE JÄRGIMISE KONTROLL

Artikkel 3

Liikmesriigid teevad vastavalt käesolevale peatükile kontrollimisi, selleks et veenduda, et CN-koodi 0803 00 alla kuuluvad banaanid, välja arvatud jahubanaanid, viigibanaanid ja tööstuslikuks töötlemiseks ettenähtud banaanid, vastavad artiklis 1 osutatud turustamisstandarditele.

Artikkel 4

Liidus toodetud ja värskelt turustamiseks ettenähtud banaanide vastavust artiklis 1 osutatud liidu turustamisstandarditele kontrollitakse enne nende transpordivahendile laadimist. Kõnealuseid kontrolle võib teha pakendamisettevõttes.

Banaane, mida turustatakse väljaspool nende tootmise piirkonda, kontrollitakse ette teatamata esimesel mahalaadimisel mujal liidus.

Esimeses ja teises lõigus osutatud kontrollide läbiviimisel kohaldatakse artiklit 9.

Artikkel 5

Enne liidus vabasse ringlusse lubamist kontrollitakse kolmandatest riikidest imporditud banaanide vastavust artiklis 1 osutatud turustamisstandarditele liikmesriigis, kus toimus esimene mahalaadimine liidus, kui artiklist 9 ei tulene teisiti.

Artikkel 6

1.   Nõuetele vastavust kontrollitakse vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 artiklile 17.

2.   Tooteid, mille nõuetele vastavust ei saa tehnilistel põhjustel kontrollida nende esimesel mahalaadimisel liidus, kontrollitakse hiljemalt järelvalmimishoidlasse saabumisel ning kolmandatest riikidest imporditud toodete puhul igal juhul enne vabasse ringlusse lubamist.

3.   Pärast nõuetele vastavuse kontrolli lõpetamist antakse välja II lisa kohaselt koostatud sertifikaat toodetele, mille vastavus standardile on kindlaks tehtud.

Kolmandast riikidest pärit banaanide liidus vabasse ringlusse lubamiseks esitatakse tolliasutusele kõnealuste toodete kohta väljaantud kontrollisertifikaat.

4.   Mittevastavuse korral kohaldatakse rakendusmääruse (EL) nr 543/2011 V lisa punkti 2.7.

5.   Kui pädev organ või isik ei ole teatavat kaupa kontrollinud, paneb ta oma ametliku templi artiklis 5 sätestatud teatisele, või teavitab importtoodete puhul tolliasutust muul asjakohasel viisil.

6.   Ettevõtjad tagavad pädevatele asutustele juurdepääsu kõikidele käesoleva peatüki kohaste kontrollide tegemiseks nõutavatele vahenditele.

Artikkel 7

Asjaomane ettevõtja või tema esindaja, kelle suhtes ei kohaldata artiklis 9 sätestatud erandit, esitab pädevale organile või isikule aegsasti kogu vajaliku teabe partiide identifitseerimiseks ning üksikasjaliku teabe liidus koristatud banaanide pakkimise ja lähetamise koha ja kuupäeva kohta, kolmandate riikide või liidu tootmispiirkondade banaanide kavandatud mahalaadimiskoha ja -kuupäeva kohta liidus ning selliste banaanide tarnete kohta järelvalmimishoidlatesse, mida ei ole võimalik kontrollida esimesel mahalaadimisel liidus.

Artikkel 8

1.   Nõuetele vastavuse kontrolle teevad riigi pädevate asutuste määratud talitused, organid või isikud. Kõnealused talitused, organid ja isikud peavad esitama nõuetekohased tagatised niisuguste kontrollide tegemiseks, eelkõige seadmete, väljaõppe ja kogemuste osas.

2.   Riigi pädevad asutused võivad delegeerida vastavus kontrollide tegemise vastutuse selleks volitatud eraõiguslikele isikutele, millel on olemas:

a)

kontrollijad, kes on saanud pädeva siseriikliku asutuse tunnustatud väljaõppe;

b)

seadmed ja vahendid, mis on vajalikud kontrolli käigus nõutavate katsete ja analüüside tegemiseks; ja

c)

asjakohased vahendid teabe edastamiseks.

3.   Pädevad siseriiklikud asutused kontrollivad korrapäraselt vastavus kontrollide läbiviimist ja tõhusust. Pädevad asutused tühistavad kontrolliloa, kui nad avastavad kõrvalekaldeid või eeskirjade eiramisi, mis võivad mõjutada vastavus kontrollide korrektset läbiviimist, või kui nõudeid enam ei täideta.

Artikkel 9

1.   Ettevõtjaid, kes turustavad banaane, mis on koristatud liidus või imporditud kolmandatest riikidest, ei kontrollita turustamisstandarditele vastavuse osas artiklites 4 ja 5 osutatud etappidel, kui:

a)

nende töötajad on kogenud turustamisstandardite ning käitlemis- ja töötlemisrajatiste osas;

b)

nad peavad arvestust tehtud toimingute üle; ja

c)

nad tagavad, et nende turustavate banaanide kvaliteet vastab artiklis 1 osutatud turustamisstandarditele.

Kontrollidest vabastatud ettevõtjatele antakse III lisa näidisele vastav vabastussertifikaat.

2.   Vabastuse kontrollidest annavad asjaomase ettevõtja taotluse korral liidu tootmispiirkonnas turustatavate banaanide puhul tootjaliikmesriigi pädevate asutuste määratud kontrollitalitused või asutused ning mujal liidus turustatavate liidu banaanide või kolmandatest riikidest imporditud banaanide puhul mahalaadimise liikmesriigi pädevate asutuste määratud kontrollitalitused või asutused. Vabastus kontrollidest antakse maksimaalselt kolmeks aastaks ja seda saab pikendada. Kõnealust vabastust kohaldatakse kogu liidu turul toodete suhtes, mis on maha laaditud vabastuse andnud liikmesriigis.

Kõnealused talitused või asutused tühistavad vabastuse, kui nad avastavad kõrvalekaldeid või eeskirjade eiramisi, mis võivad mõjutada banaanide vastavust artiklis 1 osutatud turustamis standarditele, või kui lõikes 1 sätestatud tingimusi enam ei täideta. Tühistamine on ajutine või alatine, sõltuvalt avastatud puudujääkide tõsidusest.

Liikmesriigid asutavad kontrollidest vabastatud ettevõtjate kohta registri, määravad neile registrinumbrid ja võtavad asjakohaseid meetmeid kõnealuse teabe levitamiseks.

3.   Liikmesriikide pädevad talitused või asutused kontrollivad korrapäraselt lõikes 1 osutatud ettevõtjate turustatavate banaanide kvaliteeti ning samas lõikes sätestatud tingimuste täitmist. Vabastuse saanud ettevõtjad tagavad juurdepääsu kõikidele kõnealuste kontrollide tegemiseks vajalikele vahenditele.

Liikmesriikide pädevad talitused, organid ja isikud edastavad komisjonile loetelu käesolevas artiklis sätestatud vabastuse saanud ettevõtjatest ning kõikidest vabastuse tühistamiste juhtudest.

Artikkel 10

Käesolevat määrust kohaldatakse ilma, et see piiraks ühtegi kohapealset kontrolli, mida tehakse hiljem kuni järelvalmimisstaadiumini.

III   PEATÜKK

TEABEEDASTUS

Artikkel 11

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile iga aruandeperioodi kohta järgmised andmed:

a)

liidus toodetud banaanide kogus, mis turustatakse:

i)

nende tootmise piirkonnas;

ii)

väljaspool nende tootmise piirkonda;

b)

liidus toodetud roheliste banaanide keskmised müügihinnad kohalikel turgudel banaanide puhul, mis turustatakse nende tootmise piirkonnas;

c)

roheliste banaanide keskmised müügihinnad tarnimisel esimesse lossimissadamasse (mahalaadimata kaup) liidus toodetud banaanide puhul, mis turustatakse liidus, väljaspool nende tootmise piirkonda;

d)

punktides a, b ja c osutatud andmete prognoos järgmiseks kaheks aruandeperioodiks.

2.   Tootmispiirkonnad on järgmised:

a)

Kanaari saared

b)

Guadeloupe

c)

Martinique

d)

Madeira, Assoorid ja Algarve

e)

Kreeta ja Lakoonia

f)

Küpros.

3.   Kalendriaasta aruandeperioodid on järgmised:

a)

jaanuarist aprillini (kaasa arvatud)

b)

maist augustini (kaasa arvatud)

c)

septembrist detsembrini (kaasa arvatud).

Iga aruandeperioodi andmed tuleb edastada hiljemalt aruandeperioodile järgneva teise kuu viieteistkümnedaks. päevaks.

4.   Käesolevas peatükis osutatud teabeedastus toimub vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 792/2009 (7).

Artikkel 12

Määrused (EÜ) nr 2257/94, nr 2898/95 ja nr 239/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas VI lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 13

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. detsember 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  EÜT L 245, 20.9.1994, lk 6.

(3)  EÜT L 304, 16.12.1995, lk 17.

(4)  ELT L 67, 7.3.2007, lk 3.

(5)  Vt lisa V.

(6)  ELT L 157, 15.6.2011, lk 1.

(7)  ELT L 228, 1.9.2009, lk 3.


I LISA

Banaanide turustamisstandardid

I.   TOOTE MÄÄRATLUS

Käesolevat standardit kohaldatakse IV lisas nimetatud banaani Musa (AAA) spp. sortide (kultivaride) Cavendish ja Gros Michel vormide ja hübriidide suhtes, mis on mõeldud pärast ettevalmistamist ja pakendamist tarbijale värskelt tarnimiseks. Standard ei hõlma jahubanaane, tööstuslikuks töötlemiseks ette nähtud banaane ega viigibanaane.

II.   KVALITEET

Käesolevas standardis määratletakse kvaliteedinõuded, millele valmimata rohelised banaanid peavad vastama pärast müügiks ettevalmistamist ja pakendamist.

A.   Miinimumnõuded

Võttes arvesse iga klassi erinõudeid ja lubatud hälbeid, peavad kõikide klasside banaanid olema:

rohelised ja valmimata,

terved,

kõvad,

veatud; mädanenud või toiduks kõlbmatud riknenud tooted ei ole lubatud,

puhtad, nähtava võõrolluseta,

taimekahjuriteta,

taimekahjurite tekitatud kahjustusteta,

vigastamata varrega, kõverdumata, seenhaigustest põhjustatud kahjustusteta ja mitte kuivanud,

emakasuudmeteta,

väärmoodustisteta või ebatavaliste kõverusteta,

muljutisteta,

madalast temperatuurist põhjustatud kahjustusteta,

ebatavalise pinnaniiskuseta,

võõra lõhna ja/või maitseta.

Sellele lisaks peab kämmaldel ja kämbla osadel olema:

piisavalt suur tavalise värvusega krooniosa, mis on veatu ja seenhaigustest põhjustatud saasteta,

puhtalt lõigatud kroon, mitte längus ega rebitud, varreosadeta.

Banaanid peavad olema niisuguses valmimis- ja küpsusastmes, et need:

kannatavad vedu ja käitlemist

ja

jõuavad sihtkohta rahuldavas seisukorras ning on valmimise järel sobivas küpsusastmes.

B.   Liigitamine

Banaanid liigitatakse kolme järgnevalt määratletud klassi:

i)   Ekstraklass

Selle klassi banaanid peavad olema eriti hea kvaliteediga. Need peavad olema sordile ja kaubanduslikule tüübile tüüpiliste tunnustega.

Banaanid peavad olema veatud, välja arvatud tühised pindmised plekid, mis katavad ühe banaani kogupinnast kuni 1 cm2 ja mis ei tohi kämbla või kämbla osa üldilmet, säilivust ega esitusviisi pakendis kahjustada.

ii)   I klass

Selle klassi banaanid peavad olema hea kvaliteediga. Neil peavad olema sordile ja/või kaubanduslikule tüübile tüüpilised tunnused.

Banaanidel võivad olla järgmised ebaolulised vead, kui need ei kahjusta kämbla või kämbla osa üldilmet, kvaliteeti, säilivust ega esitusviisi pakendis:

tühised kujuvead,

hõõrdumisest tingitud tühised pindmised vead või muud tühised pindmised plekid, mis katavad ühe banaani kogupinnast kuni 2 cm2.

Ühelgi tingimusel ei tohi need vead kahjustada viljaliha.

iii)   II klass

Sellesse klassi kuuluvad banaanid, mida ei või liigitada kõrgematesse klassidesse, kuid mis vastavad eespool nimetatud miinimumnõuetele.

Banaanidel võib olla järgmisi vigu, kui on säilinud põhilised kvaliteedi-, säilivus- ja esitusviisi omadused:

kujuvead,

kraapimisest, hõõrdumisest või muudest põhjustest tingitud pindmised vead, kui kahjustatud üldpindala ei ületa 4 cm2 banaani pindalast.

Ühelgi tingimusel ei tohi need vead kahjustada viljaliha.

III.   SUURUSNÕUDED

Suurus määratakse:

vilja pikkuse alusel, mida väljendatakse sentimeetrites ja mõõdetakse kumerat serva mööda õiepoolsest otsast õierao alumise otsani,

paksusastme alusel, mis on puuvilja ristlõige millimeetrites, külgäärte (kumera ja nõgusa külje) ja keskkoha vahel pikiteljega risti.

Pikkuse ja paksuse mõõtmisel kasutatav võrdlusbanaan on:

kämbla välimise rea keskmine banaan,

kämbla jagamisel tekkiva lõikepinna kõrval olev banaan kämbla osa välimises reas.

Lubatud miinimumpikkus on 14 cm ja miinimumpaksus 27 mm.

Erandina kolmandast lõigust võib liidus turustada Madeiral, Assooridel, Algarvel, Kreetal, Lakoonias ja Küprosel toodetud alla 14 cm pikkusi banaane, kui need on liigitatud II klassi.

IV.   LUBATUD HÄLBED

Igas pakendis lubatakse toodete suhtes kvaliteedi- ja suurushälbeid, mis ei vasta pakendil näidatud klassi nõuetele.

A.   Kvaliteedihälbed

i)   Ekstraklass

5 % banaanide arvust või kaalust, mis ei vasta selle klassi nõuetele, kuid vastab I klassi nõuetele või mida võib erandlikult lubada selle klassi lubatud hälvete piires.

ii)   I klass

10 % banaanide arvust või kaalust, mis ei vasta I klassi nõuetele, kuid vastab II klassi nõuetele või mida võib erandlikult lubada selle klassi lubatud hälvete piires.

iii)   II klass

10 % banaanide arvust või kaalust, mis ei vasta II klassi ega miinimumnõuetele, välja arvatud mädaplekkide ja tugevate muljutistega või muul viisil tarbimiseks kõlbmatuks muutunud tooted.

B.   Suurushälbed

Kõikides klassides 10 % banaanide arvust, mis ei vasta suurusnõuetele, 14 cm miinimumpikkuse puhul kuni 1 cm.

V.   ESITUSVIIS

A.   Ühtlikkus

Iga pakendi sisu peab olema ühtlik ja sisaldama sama päritoluga, samast sordist ja/või kaubanduslikust tüübist ning sama kvaliteediga banaane.

Iga pakendi sisu nähtav osa peab esindama kogu pakendi sisu.

B.   Pakendamine

Banaanid peavad olema nii pakitud, et need on nõuetekohaselt kaitstud.

Pakendi sisematerjal peab olema uus, puhas ja niisugune, et see ei põhjusta toodete välist ega sisemist riknemist. Kaubanduslike andmetega varustatud materjalide, eelkõige paberi või templite kasutamine on lubatud, kui trükkimisel on kasutatud mürgivaba tinti või etikettide kinnitamisel mürgivaba liimi.

Pakend peab olema ilma igasuguse võõrolluseta.

C.   Esitusviis

Banaane müüakse kämmalde või kämbla osadena, kus on vähemalt neli banaani. Banaane võib müüa ka ühekaupa.

Kämbla osast võib puududa kuni kaks banaani, kui vars ei ole ära rebitud, vaid puhtalt kõrvalolevaid banaane kahjustamata lõigatud.

Ühes reas võib olla ainult üks kolmest banaanist koosnev kämbla osa, millel on samad omadused pakendis olevate teiste banaanidega.

Tootmispiirkondades võib banaane turustada ka kobaratena.

VI.   MÄRGISTAMINE

Iga pakendi ühel küljel peavad olema loetavate, püsivate ja väljastpoolt nähtavate tähtedega järgmised andmed:

A.   Identifitseerimine

Pakendaja ja/või lähetaja

Nimi ja aadress või ametlikult väljastatud või tunnustatud koodmärk

B.   Toote liik

„Banaanid”, kui pakendi sisu ei ole nähtav,

sordi või kaubandusliku tüübi nimi.

C.   Toote päritolu

Päritoluriik ja liidu toodete puhul:

tootmispiirkond ja

üleriigiline, piirkondlik või kohalik kohanimi (ei ole kohustuslik).

D.   Kaubanduslikud andmed

klass,

netokaal,

suurus väljendatuna miinimumpikkusena ja soovi korral maksimumpikkusena.

E.   Ametlik kontrollmärk (ei ole kohustuslik)


II LISA

Image


III LISA

Sertifikaat banaanide turustamisstandarditele vastavuse kontrollist vabastamise kohta

Image


IV LISA

Liidus turustatavate dessertbanaanide põhigruppide, alagruppide ja sortide nimekiri

Rühm

Alarühm

Põhisordid

(mittetäielik nimekiri)

AA

Sweet fig (magus viigibanaan)

Sweet fig (magus viigibanaan), Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish (kääbus-Cavendish)

Giant Cavendish (hiid-Cavendish)

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Hübriidid

Flhorban 920

Pink fig (roosa viigibanaan)

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


V LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatuste loeteluga

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2257/94

(EÜT L 245, 20.9.1994, lk 6)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1135/96

(EÜT L 150, 25.6.1996, lk 38)

Ainult artikkel 1 (ainult saksakeelses versioonis)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 386/97

(EÜT L 60, 1.3.1997, lk 53)

Ainult artikkel 1 (ainult inglise- ja rootsikeelses versioonis)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 228/2006

(ELT L 39, 10.2.2006, lk 7)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2898/95

(EÜT L 304, 16.12.1995, lk 17)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 465/96

(EÜT L 65, 15.3.1996, lk 5)

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1135/96

(EÜT L 150, 25.6.1996, lk 38)

Ainult artikkel 2 (ainult inglisekeelses versioonis)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 386/97

(EÜT L 60, 1.3.1997, lk 53)

Ainult artikkel 2 (ainult hispaaniakeelses versioonis)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 239/2007

(ELT L 67, 7.3.2007, lk 3)

 

Komisjoni määrus (EL) nr 557/2010

(ELT L 159, 25.6.2010, lk 13)

Ainult artikkel 6


VI LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 2257/94

Määrus (EÜ) nr 2898/95

Määrus (EÜ) nr 239/2007

Käesoleva määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 sissejuhatav osa

Artikli 2 sissejuhatav osa

Artikli 2 esimene taane

Artikli 2 punkt a

Artikli 2 teine taane

Artikli 2 punkt b

Artikkel 3

Artikkel 13

Lisa I

Lisa I

Lisa II

Lisa IV

Artikkel 1

Artikkel 3

Artikkel 2

Artikkel 4

Artikkel 3

Artikkel 5

Artikkel 4

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Artikkel 7

Artikkel 9

Artikkel 8

Artikkel 10

Artikkel 9

Lisa I

Lisa II

Lisa II

Lisa III

Artikkel 1

Artikkel 11

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 12

Lisa V

Lisa VI