29.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/14


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1224/2011,

28. november 2011,

millega nähakse ette sätted nõukogu määruse (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, artiklite 66–73 rakendamiseks

(kodifitseeritud tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 16. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (1),

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 29. juuli 1983. aasta määrust (EMÜ) nr 2289/83, millega nähakse ette sätted nõukogu määruse (EMÜ) nr 918/83, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem, artiklite 70–78 rakendamiseks (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune määrus kodifitseerida.

(2)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   JAOTIS

REGULEERIMISALA

Artikkel 1

Käesoleva määrusega nähakse ette sätted määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklite 66–73 rakendamiseks.

II   JAOTIS

ASUTUSE VÕI ÜHINGU TEOSTATAVA IMPORDI SUHTES KOHALDATAVAD SÄTTED

I   PEATÜKK

Üldsätted

1.   jagu

Asutuse või ühingu kohustused, kellele esemed saadetakse

Artikkel 2

1.   Määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklites 67 ja 68 osutatud esemete imporditollimaksuvaba impordi korral peab see asutus või ühing, kellele ese saadetakse:

a)

lähetama kõnealuse eseme otse deklareeritud sihtkohta;

b)

kandma selle oma inventarinimekirja;

c)

kasutama seda üksnes mittekaubanduslikul eesmärgil nimetatud artiklite tähenduses;

d)

hõlbustama mis tahes kontrolli, mida pädev asutus peab vajalikuks tagamaks, et imporditollimaksuvaba impordi lubamise tingimused on täidetud või neid täidetakse.

2.   Selle asutuse või ühingu juht, kellele ese saadetakse, või tema volitatud esindaja esitab pädevale asutusele teatise selle kohta, et ta on teadlik lõikes 1 loetletud kohustustest ja kohustub neid täitma.

Pädev asutus võib nõuda, et esemeid importiv asutus või ühing esitab esimeses lõigus osutatud teatise kas iga impordijuhu kohta, mitme impordijuhu kohta või kõikide impordijuhtude kohta.

2.   jagu

Tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise puhul kohaldatavad sätted

Artikkel 3

1.   Kui kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõiku, peab asutus või ühing, kellele puuetega isikutele ettenähtud ese antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse, täitma eseme kättesaamise kuupäevast alates käesoleva määruse artiklis 2 sätestatud kohustusi.

2.   Kui asutus või ühing, kellele ese antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse, asub muus liikmesriigis kui asutus või ühing, kes annab eseme tasuta või tasu eest kasutada või võõrandab eseme, annab lähteriigi pädev tolliasutus sellise eseme lähetamise korral välja T5 kontrolleksemplari vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (4) artiklites 912a – 912 g ettenähtud eeskirjale, et tagada selle eseme kasutamine viisil, mille korral saab selle suhtes jätkuvalt kohaldada imporditollimaksuvabastust.

Seetõttu peab nimetatud T5 kontrolleksemplar sisaldama lahtris 104 pealkirja „Muud” all ühte I lisas loetletud märgetest.

3.   Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse mutatis mutandis puuetega isikutele ettenähtud esemete varuosade, osiste või manuste tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise suhtes ja nimetatud esemete hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks ettenähtud tööriistade suhtes, mis on määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 67 lõike 2 ja artikli 68 lõike 2 alusel imporditud imporditollimaksuvabalt.

II   PEATÜKK

Erisätted, mis on seotud määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 67 lõikes 1 osutatud esemete imporditollimaksuvaba impordiga

Artikkel 4

1.   Et pimedatele ettenähtud eset saaks importida imporditollimaksuvabalt määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 67 lõike 1 alusel, esitab selle asutuse või ühingu juht, kellele ese saadetakse, või tema volitatud esindaja taotluse selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus asutus või ühing asub.

Selline taotlus sisaldab kogu teavet, mida pädev asutus peab vajalikuks, et kindlaks määrata, kas imporditollimaksuvaba impordi lubamisese tingimused on täidetud.

2.   Selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub asutus või ühing, kellele ese saadetakse, teeb lõikes 1 osutatud taotluse kohta otsuse.

III   PEATÜKK

Erisätted, mis on seotud määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 68 lõikes 1 osutatud esemete imporditollimaksuvaba impordiga

Artikkel 5

1.   Et puuetega isikutele ettenähtud eset saaks importida imporditollimaksuvabalt määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 68 lõike 1 alusel, esitab selle asutuse või ühingu juht, kellele ese saadetakse, või tema volitatud esindaja taotluse selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus asutus või ühing asub.

2.   Lõikes 1 osutatud taotlus sisaldab järgmist kõnealuse esemega seotud teavet:

a)

tootja kasutatav eseme täpne kaubanduslik kirjeldus, selle eeldatav koondnomenklatuuri klassifikatsioon ja objektiivsed tehnilised omadused, mis näitavad, et ese on kavandatud puuetega isikute koolituse, tööhõive või sotsiaalolude parandamiseks;

b)

tootja ning võimaluse korral ka tarnija nimi või ärinimi ja aadress;

c)

eseme päritoluriik;

d)

eseme sihtkoht;

e)

eseme täpne kasutusala;

f)

eseme hind või tolliväärtus;

g)

kõnealuste esemete arv.

Taotlusega koos tuleb esitada dokumentaalsed tõendid, milles on esitatud kogu asjakohane teave eseme omaduste kohta ja selle tehnilised näitajad.

Artikkel 6

Selle liikmesriigi pädev asutus, kus asutus või ühing, kellele esemed saadetakse, asub, võtab vastu otsuse artiklis 5 osutatud taotluste kohta.

Artikkel 7

Imporditollimaksuvaba impordi luba kehtib kuus kuud.

Pädev asutus võib siiski iga juhtumi asjaolusid arvestades näha ette pikema tähtaja.

IV   PEATÜKK

Erisätted, mis on seotud varuosade, osiste, erimanuste ja tööriistade imporditollimaksuvaba impordiga määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 67 lõike 2 ja artikli 68 lõike 2 alusel

Artikkel 8

Määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 67 lõike 2 ja artikli 68 lõike 2 kohaldamisel tähendavad „erimanused” esemeid, mis on kavandatud kasutamiseks koos teatava esemega, et parandada selle tulemuslikkust ja kasutusulatust.

Artikkel 9

Et varuosi, osiseid, erimanuseid või tööriistu saaks importida imporditollimaksuvabalt määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 67 lõike 2 ja artikli 68 lõike 2 alusel, esitab selle asutuse või ühingu juht, kellele ese saadetakse, või tema volitatud esindaja taotluse selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus asutus või ühing asub.

See taotlus sisaldab kogu teavet, mida pädev asutus peab vajalikuks, et kindlaks määrata, kas määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 67 lõikes 2 või artikli 68 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud.

Artikkel 10

Selle liikmesriigi pädev asutus, kus asutus või ühing, kellele selline ese saadetakse, asub, teeb otsuse artiklis 9 osutatud taotluste kohta.

III   JAOTIS

PIMEDATE JA TEISTE PUUETEGA ISIKUTE TEOSTATAVA IMPORDI SUHTES KOHALDATAVAD SÄTTED

Artikkel 11

Artikleid 4, 8, 9 ja 10 kohaldatakse mutatis mutandis selliste määruse (EÜ) nr 1186/2009 artiklis 67 osutatud tollimaksuvabalt imporditud esemete suhtes, mida pimedad impordivad isiklikuks kasutamiseks.

Artikkel 12

Selliste tollimaksuvabalt imporditud esemete suhtes, mida puuetega isikud impordivad isiklikuks kasutamiseks, kohaldatakse mutatis mutandis:

a)

artikleid 5, 6 ja 7 määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 68 lõikes 1 osutatud esemete puhul;

b)

artikleid 8, 9 ja 10 määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 68 lõikes 2 osutatud esemete puhul.

Artikkel 13

Pädev asutus võib lubada koostada artiklites 4 ja 5 osutatud taotluse lihtsustatud kujul, kui see on seotud artiklites 11 ja 12 osutatud tingimustel imporditud esemetega.

IV   JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 14

Määrus (EMÜ) nr 2289/83 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 15

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 324, 10.12.2009, lk 23.

(2)  EÜT L 220, 11.8.1983, lk 15.

(3)  Vt lisa 2.

(4)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


I LISA

Artikli 3 lõikes 2 osundatud märked

„Артикул за лицата с увреждания: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009”;

„Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) no 1186/2009”;

„Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 72 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009”;

„Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009”;

„Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009”;

„Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lõike 2 teist lõiku”;

„Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009”;

„Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 72(2) of Regulation (EC) No 1186/2009”;

„Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1186/2009”;

„Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l’articolo 72 paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009”;

„Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļai”;

„Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų”;

„Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén”;

„Oġġett għal nies b’xi diżabilita': tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta’ l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009”;

„Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72, lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009”;

„Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 72 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1186/2009”;

„Objectos destinados às pessoas deficientes: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n.o 2, segundo parágrafo do artigo 72.o do Regulamento (CE) n.o 1186/2009”;

„Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009”;

„Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 72 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009”;

„Predmet za invalide: ohranitev oprostitve v skladu z drugim pododstavkom člena 72(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009”;

„Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan”;

„Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls”.


II LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatuste loeteluga

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2289/83

(EÜT L 220, 11.8.1983, lk 15).

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1746/85

(EÜT L 167, 27.6.1985, lk 23).

 

1985. aasta ühinemisakti I lisa punkt I.18

(EÜT L 302, 15.11.1985, lk 139).

 

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3399/85

(EÜT L 322, 3.12.1985, lk 10).

ainult artikli 1 punkt 3

Komisjoni määrus (EMÜ) nr 735/92

(EÜT L 81, 26.3.1992, lk 18).

 

1994. aasta ühinemisakti I lisa punkt XIII A.II.4

(EÜT C 241, 29.8.1994, lk 274).

 

2003. aasta ühinemisakti II lisa punkt 19.B.1

(ELT L 236, 23.9.2003, lk 771).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1792/2006

(ELT L 362, 20.12.2006, lk 1).

ainult lisa punkt 11.B.1


III LISA

Vastavustabel

Määrus (EMÜ) nr 2289/83

Käesolev määrus

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 2 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 2 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 2 lõike 1 esimene taane

Artikli 2 lõike 1 punkt a

Artikli 2 lõike 1 teine taane

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 2 lõike 1 kolmas taane

Artikli 2 lõike 1 punkt c

Artikli 2 lõike 1 neljas taane

Artikli 2 lõike 1 punkt d

Artikli 2 lõige 2

Artikli 2 lõige 2

Artikli 3 lõige 1

Artikli 3 lõige 1

Artikli 3 lõike 2 esimene lõik

Artikli 3 lõike 2 esimene lõik

Artikli 3 lõike 2 teise lõigu sissejuhatav lause

Artikli 3 lõike 2 teine lõik

Artikli 3 lõike 2 teise lõigu märgete loetelu

I lisa

Artikli 3 lõige 3

Artikli 3 lõige 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 6

Artikkel 5

Artikkel 7

Artikkel 6

Artikkel 10

Artikkel 7

Artikkel 13

Artikkel 8

Artikkel 14

Artikkel 9

Artikkel 15

Artikkel 10

Artikkel 16

Artikkel 11

Artikkel 17

Artikkel 12

Artikkel 18

Artikkel 13

Artikkel 19

Artikkel 14

Artikkel 20

Artikkel 15

II lisa

III lisa