15.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 296/6


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1152/2011,

14. juuli 2011,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003 tervishoiualaste ennetusmeetmete osas koertel esineva Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjeks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrust (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 998/2003 on sätestatud mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavad loomatervishoiunõuded. Eelkõige on sätestatud eeskirjad, mida kohaldatakse koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikul liikumisel liikmesriikidesse, ja nähakse vajadusel ette delegeeritud õigusaktide abil vastu võetavad tervishoiualased ennetusmeetmed, et tagada nende loomade liikumise tõttu levida võivate haiguste, välja arvatud marutaudi tõrje. Need meetmed peavad olema teaduslikult põhjendatud ja proportsionaalsed nimetatud liikumisest tuleneda võivate haiguste ohu suhtes.

(2)

Lisaks on määruses (EÜ) nr 998/2003 sätestatud, et lemmikloomadega peab kaasas olema pass, mille on välja andnud pädeva asutuse poolt määratud veterinaararst ja mis tõendab vajaduse korral, et asjaomase looma suhtes on seoses haigustega, välja arvatud marutaud, võetud tervishoiualased ennetusmeetmed.

(3)

Alveolaarne ehhinokokoos on parasiithaigus, mida põhjustab paeluss Echinococcus multilocularis. Kohtades, kus haigus on püsima jäänud, kandub parasiit Euroopas tavaliselt edasi metsloomade kaudu, kelle hulka kuuluvad lõpp-peremeestena metsikud lihasööjad loomad ja vaheperemeestena mitmed imetajate liigid, eelkõige pisinärilised, kes nakatuvad, süües lõpp-peremeeste väljaheidete kaudu keskkonda levitatud mune.

(4)

Ehkki endeemilises keskkonnas oleva parasiidi elutsükli püsivuse seisukohalt on see teisejärguline, võivad koerad nakatuda, süües nakatunud närilisi. Potentsiaalsete lõpp-peremeestena ja inimese lähedal viibimise tõttu võivad koerad olla nakkusallikaks inimestele ning saasteallikaks keskkonnale, sealhulgas looduslike tõkete taga asuvad parasiidivabad piirkonnad. Puuduvad teated, et valgetuhkrud oleksid lõpp-peremehed, ja vastavalt praegustele teadmistele on väheusutav kassi osalemine edasikandmistsüklis.

(5)

Kui inimene haigestub ebatüüpilise vaheperemehena paelussi vastsete kaudu, võivad pärast pikka inkubatsiooniaega esineda haiguse patoloogilised sümptomid ning ravimata või puudulikult ravitud patsientide suremus võib ulatuda üle 90 %. Haiguse üha suurenev levimus metsloomadel ja samaaegselt inimestel teatavates Euroopa piirkondades tekitab tõsiseid probleeme tervisekaitseasutustele paljudes liikmesriikides.

(6)

Kuna Ehinococcus multilocularise nakkus loomadel esineb põhjapoolkeral, sealhulgas Euroopa kesk- ja põhjaosas, Aasias ja Põhja-Ameerikas, siis ei ole seda kunagi Euroopa Liidu teatud piirkondades lõpp-peremeestest kodu- ja metsloomadel registreeritud, hoolimata pidevast metsloomade seirest ja koerte vabast liikumisest.

(7)

Nakatunud metsloomade piiriülene liikumine on vastavalt Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduslikule arvamusele, mis käsitleb hinnangut Ühendkuningriiki, Iirimaale, Rootsi, Maltale ja Soome ehhinokokoosi sissetoomise ohu kohta riigisisestest eeskirjadest loobumise korral, (2) Echinococcus multilocularise parasiidi peamine sisenemistee, eelkõige piirkondades, kus puuduvad avamerelaadsed tõhusad füüsilisedtõkked. Euroopa Toiduohutusamet leiab, et parasiidi elutsükli seisukohast on koerte epidemioloogiline roll endeemilises keskkonnas piiratud tähtsusega.

(8)

Euroopa Toiduohutusamet arvab siiski, et Echinococcus multilocularise parasiidi edasikandmistsükli püsimiseoht sobivatel vahe- ja lõpp-peremeestest metsloomadel varem parasiidivabades piirkondades on minimaalsest suurem seal, kus parasiidi toovad sisse nakatunud koerad, kes oma liikumisel levitavad paelussi mune.

(9)

Euroopa Toiduohutusameti hinnangul saab varem parasiidivabadesse piirkondadesse Echinococcus multilocularise sissetoomise ohtu leevendada endeemilistelt aladelt pärit koerte ravimisega. Uuestinakatumise vältimiseks tuleks sellist ravi kohaldada võimalikult vahetult enne sisenemist piirkondadesse, kus sellist parasiiti ei esine. Siiski on vajalik vähemalt 24-tunnine ravijärgne ajavahemik, et vältida nakkusohtlike munade jääkkoguste levitamist parasiidivabas keskkonnas.

(10)

Ravimite tõhususe tagamiseks koertel esineva Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjel peab ravimitele olema antud müügiluba kooskõlas kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiviga 2001/82/EÜ (veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) (3) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet) (4) või peab ravimi olema heaks kiitnud või sellele loa väljastanud looma päritoluriigiks oleva kolmanda riigi pädev asutus.

(11)

Määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklis 16 on sätestatud, et Soome, Iirimaa, Malta, Rootsi ja Ühendkuningriik võivad seoses ehhinokokoosiga seada lemmikloomade oma territooriumile sisenemise tingimuseks vastavuse erieeskirjade nõuetele, mida kohaldatakse nimetatud määruse jõustumise kuupäevast. Kuna nimetatud määruse artiklit 16 kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2011. aastal, on vaja meetmed võtta vastu enne seda kuupäeva, et tagada pidev kaitse selles artiklis nimetatud liikmesriikidele, kes väidavad, et neil sellist parasiiti riigisiseste eeskirjade kohaldamise tulemusel ei esine.

(12)

Kogemuse põhjal saab öelda, et 24–48-tunnine ajavahe, mida nõuavad mõned liikmesriigid oma siseriiklike eeskirjade alusel kooskõlas määruse (EÜ) nr 998/2003 artikliga 16, võib lemmikloomaomanikele olla väga tülikas või isegi teostamatu, eriti kui ravi tuleb teha nädalavahetustel ja riigipühadel või kui lahkumine pärast ravi lükkub edasi omanikust sõltumatutel põhjustel.

(13)

Tuginedes teiste liikmesriikide kogemusele, mille kohaselt kooskõlas määruse (EÜ) nr 998/2003 artikliga 16 kehtestatud siseriiklike eeskirjade alusel on lubatud pikem ravijärgne ajavahe ning riik on parasiitidest endiselt puutumata, ei tohiks selle pikendamine 24 tunnilt 120 tunnile oluliselt suurendada taasnakatumise ohtu ravi saanud koertel, kes on pärit Echinococcus multiolocularise parasiidi endeemilistest piirkondadest.

(14)

Tervishoiualased ennetusmeetmed Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjeks koertel peaks seega sisaldama müügiluba omava või litsentseeritud toimiva ravimi dokumenteeritud manustamist veterinaararsti poolt, et tagada Echinococcus multilocularise parasiidi soolevormide õigeaegne kõrvaldamine.

(15)

Ravi tuleb dokumenteerida vastavalt komisjoni 26. novembri 2003. aasta otsusega 2003/803/EÜ (millega kehtestatakse näidispass koerte, kasside ja valgetuhkrute ühendusesiseseks liikumiseks) (5) kehtestatud passi või komisjoni 1. detsembri 2004. aasta otsusega 2004/824/EÜ (millega kehtestatakse veterinaarsertifikaadi näidis koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks kolmandatest riikidest ühendusse) (6) kehtestatud veterinaarsertifikaadi asjaomases osas.

(16)

Võttes arvesse asjaolu, et tervishoiualased ennetusmeetmed on koormavad, tuleks neid kohaldada proportsionaalselt Echinococcus multilocularise nakkuse levimise ohuga, mis kaasneb koerte mittekaubandusliku liikumisega. Seetõttu on asjakohane selliseid ohte leevendada ja kohaldada käesolevas määruses sätestatud tervishoiualaseid ennetusmeetmeid selliste koerte mittekaubandusliku liikumise suhtes, kes sisenevad käesoleva määruse I lisa A osas loetletud liikmesriikide territooriumile või liikmesriikide piirkondadesse, kus nakkust ei ole registreeritud.

(17)

Peale selle ning üksnes konkreetseks ajavahemikuks tuleks võtta tervishoiualased ennetusmeetmed, et vältida Echinococcus multilocularise parasiidi uuesti sissetoomist käesoleva määruse I lisa B osas loetletud liikmesriikidesse või liikmesriikide piirkondadesse, kus parasiidi levimus on väike ja kus rakendatakse metsloomadest lõpp-peremeeste seas kohustuslikku tauditõrjeprogrammi.

(18)

Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivis 92/65/EMÜ (milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse) (7) on muu hulgas sätestatud loomatervishoiueeskirjad kolmandatest riikidest pärit koertega kauplemiseks ja nende impordiks. Nimetatud direktiivi artiklites 10 ja 16 sätestatud tervishoiunõuded viitavad määrusele (EÜ) nr 998/2003. Ühenduse õigusaktide ühtsuse huvides oleks seepärast asjakohane, et koostatakse programm Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjeks metsloomadest lõpp-peremeeste hulgas ja esitatakse see komisjonile, visandades eelkõige direktiivi 92/65/EMÜ artikli 14 lõike 1 elemendid.

(19)

Kuna koerte liikumine piirkondadest, kus ei esine Echinococcus multilocularise parasiiti, ei ole haiguse leviku seisukohast ohtlik, siis ei tuleks nõuda tervishoiualaste ennetusmeetmete kohaldamist koerte suhtes, kes tulevad sellistest liikmesriikidest või nende liikmesriikide piirkondadest, mis on loetletud käesoleva määruse I lisa A osas.

(20)

Rootsi on alates 2011. aasta jaanuarist teatanud Echinococcus multilocularise nakkuse juhtudest metsloomade hulgas, samas kui Iirimaa, Soome ja Ühendkuningriik on esitanud komisjonile seire tulemused Echinococcus multilocularise parasiidi esinemise kohta metsloomadest lõpp-peremeeste hulgas ja need toetavad väidet, et nende asjaomastes ökosüsteemides parasiiti ei esine.

(21)

Malta on esitanud tõendid, et saarel ei ole lõpp-peremeheks sobivaid metsloomi ning et Echinococcus multilocularise parasiiti ei ole kunagi registreeritud pärismaistest koduloomadest lõpp-peremeeste hulgas ning et keskkond ei toeta potentsiaalsete vaheperemeestest loomade olulist populatsiooni.

(22)

Iirimaa, Malta, Soome ja Ühendkuningriigi esitatud teabe põhjal on selge, et need liikmesriigid täidavad kogu oma territooriumi ulatuses ühte tingimustest, et olla loetletud käesoleva määruse I lisa A osas. Sellele vastavalt tuleks nendel liikmesriikidel lubada kohaldada käesolevas määruses sätestatud tervishoiualaseid ennetusmeetmeid alates 1. jaanuarist 2012, kui määruse (EÜ) nr 998/2003 artiklis 16 sätestatud üleminekumeede aegub.

(23)

Kooskõlas Euroopa Toiduohutusameti 2006. aasta arvamusega algab Echinococcus multilocularise parasiidi nakkusohtlike munade levitamine alles 28 päeva pärast nakatunud vaheperemehe allaneelamist. Seetõttu tuleks käesoleva määrusega kehtestada tingimused erandite tegemiseks juhul, kui koerad elavad käesoleva määruse I lisas loetletud liikmesriigi territooriumil või selle liikmesriigi osas pärast tervishoiualaste ennetusmeetmete kohaldamist vähem kui 28 päeva, kuna need koerad ei kujuta endast ohtu parasiidi sissetoomiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiualased ennetusmeetmed Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjeks koertel, keda on plaanis viia mittekaubanduslikul eesmärgil liikmesriikide territooriumidele või liikmesriikide piirkondadesse, ning need meetmed määratakse kindlaks järgneva põhjal:

a)

Echinococcus multilocularise parasiidi puudumine lõpp-peremeestest loomadel, või

b)

Echinococcus multilocularise parasiidi tõrjeprogrammi rakendamine metsloomadest lõpp-peremeeste hulgas kindla ajavahemiku jooksul.

Artikkel 2

Tervishoiualaste ennetusmeetmete geograafiline kohaldamine

1.   I lisas loetletud liikmesriigid kohaldavad artiklis 7 sätestatud tervishoiualaseid ennetusmeetmeid koerte suhtes, keda on kavas mittekaubanduslikul eesmärgil viia nimetatud lisas loetletud liikmesriikide territooriumile või nende liikmesriikide piirkondadesse.

2.   I lisa A osas loetletud liikmesriigid ei kohalda tervishoiualaseid ennetusmeetmeid koerte suhtes, keda on kavas mittekaubanduslikel eesmärkidel tuua riiki otse nimetatud osas loetletud liikmesriigist või selle osadest.

3.   I lisa B osas loetletud liikmesriigid ei kohalda tervishoiualaseid ennetusmeetmeid koerte suhtes, keda on kavas mittekaubanduslikel eesmärkidel tuua riiki otse A osas loetletud liikmesriigist või selle osadest.

Artikkel 3

Tingimused liikmesriikide või nende piirkondade loetlemiseks I lisa A osas

I lisa A osas loetletakse liikmesriikide territooriumid või territooriumi osad, kui liikmesriigid on esitanud komisjonile taotluse, milles tõendatakse vähemalt ühe järgneva tingimuse täitmist:

a)

nad on teatanud kooskõlas Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade tervishoiu eeskirjade 2010. aasta väljaande 1. köite peatüki 1.4 artikli 1.4.6 lõikes 3 soovitatud korra kohaselt, et liikmesriigi kogu territooriumil või selle osal ei esine lõpp-peremeestest loomadel Echinococcus multilocularise nakkust, ning on kehtestanud eeskirjad, mille kohaselt on peremeesloomadel Echinococcus multilocularise nakkuse avastamisest teatamine siseriiklike õigusaktide alusel kohustuslik;

b)

15 aasta jooksul enne patogeenspetsiifilise seireprogrammi kohaldamise kuupäeva ja ilma selle programmi kohaldamiseta ei ole nad registreerinud peremeesloomadel ühtegi Echinococcus multilocularise nakkusjuhtu, tingimusel et kümne aasta jooksul enne nimetatud kohaldamise kuupäeva on täidetud järgmised tingimused:

i)

on kehtestatud eeskirjad, mille kohaselt on peremeesloomadel Echinococcus multilocularise nakkuse avastamisest teatamine siseriiklike õigusaktide alusel kohustuslik;

ii)

on kohaldatud varajase avastamise süsteemi Echinococcus multilocularise nakkuse avastamiseks peremeesloomadel;

iii)

on kehtestatud asjakohased meetmed, et tõkestada Echinococcus multilocularise parasiidi sissetoomist koduloomadest lõpp-peremeeste kaudu;

iv)

teadaolevalt ei esine nende territooriumil metsloomadest lõpp-peremeeste hulgas Echinococcus multilocularise parasiidi nakkust;

c)

nad on kohaldanud kolme 12-kuulise perioodi jooksul enne avalduse esitamist patogeenspetsiifilist seireprogrammi, mis vastab II lisa nõuetele ning mille käigus ei ole registreeritud ühtegi Echinococcus multilocularise nakkusjuhtu metsloomadest lõpp-peremeestel ning et siseriiklike õigusaktide alusel on sellistest juhtudest teavitamine kohustuslik.

Artikkel 4

Tingimused liikmesriikide või nende piirkondade loetlemiseks I lisa B osas

I lisa B osas loetletakse liikmesriigid kuni viie 12 kuu pikkuse seireperioodi ajaks, kui nad on komisjonile esitanud taotluse, milles tõendatakse, et:

a)

nende kogu territooriumil või selle osal, mis tuleb loetleda kõnealuses osas, on rakendatud direktiivi 92/65/EMÜ artikli 14 lõike 1 taanetele vastavat kohustuslikku programmi Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjeks metsloomadest lõpp-peremeestel;

b)

kehtestatud on eeskirjad, mille kohaselt on peremeesloomadel esineva Echinococcus multilocularise nakkuse avastamisest teatamine siseriiklike õigusaktide alusel kohustuslik.

Artikkel 5

I lisas loetletud liikmesriikide kohustused

1.   I lisas loetletud liikmesriigid on kehtestanud:

a)

eeskirjad, mille kohaselt on peremeesloomadel esineva Echinococcus multilocularise nakkuse avastamisest teatamine siseriiklike õigusaktide alusel kohustuslik;

b)

peremeesloomadel esineva Echinococcus multilocularise nakkuse varajase avastamise süsteemi.

2.   I lisas loetletud liikmesriigid rakendavad patogeenspetsiifilist seireprogrammi, mis on koostatud ja mida rakendatakse kooskõlas II lisaga.

3.   I lisas loetletud liikmesriigid teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike, kui nad avastavad Echinococcus multilocularise nakkuse proovidest, mis on võetud metsloomadest lõpp-peremeestelt:

a)

eelnenud 12-kuulise seireperioodi jooksul, kui liikmesriigid või nende osad on loetletud I lisa A osas;

b)

pärast esimest 24-kuulist perioodi, mis järgneb artiklis 4 sätestatud sellise kohustusliku programmi kohaldamise algusele, mis on mõeldud Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjeks metsloomadest lõpp-peremeeste hulgas I lisa B osas loetletud liikmesriikides või nende piirkondades.

4.   I lisas loetletud liikmesriigid edastavad komisjonile lõikes 2 viidatud patogeenspetsiifilise seireprogrammi tulemuste aruande 31. maiks pärast iga 12-kuulise seireperioodi lõppu.

Artikkel 6

Tingimused liikmesriikide või nende osade I lisast väljaarvamiseks

Komisjon arvab liikmesriigid või nende osad I lisa vastavast nimekirjast välja, kui:

a)

artikli 5 lõikes 1 kehtestatud tingimused nende suhtes enam kehti, või

b)

Echinococcus multilocularise nakkuse esinemine lõpp-peremeesloomadel on avastatud artikli 5 lõikes 3 osutatud seireperioodide jooksul, või

c)

artikli 5 lõikes 4 osutatud aruanne on komisjonile esitamata artikli 5 lõikes 4 sätestatud kindlaks tähtajaks, või

d)

artiklis 4 sätestatud tauditõrjeprogramm on lõpetatud.

Artikkel 7

Tervishoiualased ennetusmeetmed

1.   Koerte mittekaubanduslikul liikumisel I lisas loetletud liikmesriikidesse või nende piirkondadesse tuleb neid ravida Echinococcis multilocularise parasiidi küpsete ja ebaküpsete soolevormide vastu vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi, enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriiki või selle piirkonda

2.   Lõikes 1 sätestatud ravitoimingu teeb veterinaararst ja see peab koosnema ravimist:

a)

mis sisaldab piisavat annust:

i)

prasikanteeli, või

ii)

farmakoloogilist toimeainet, mille puhul on tõestatud, et see aine vähendab iseseisvalt või kombineerituna Echinococcus mulilocularise parasiidi küpsete ja ebaküpsete soolevormide arvukust asjaomase peremeesliigi organismis;

b)

millele on antud:

i)

müügiluba kooskõlas direktiivi 2001/82/EÜ artikliga 5 või määruse (EÜ) nr 726/2004 artikliga 3, või

ii)

mittekaubanduslikuks liikumiseks mõeldud koera kolmanda päritoluriigi pädeva asutuse heakskiit või litsents.

3.   Lõikes 1 sätestatud ravi peab tõendama:

a)

ravi teostav veterinaararst otsusega 2003/803/EÜ kehtestatud näidispassi asjaomases osas koerte liidusisese mittekaubandusliku liikumise korral;

b)

ametlik veterinaararst otsusega 2004/824/EÜ kehtestatud veterinaarsertifikaadi näidise asjaomases osas kolmandatest riikidest pärit koerte mittekaubandusliku liikumise korral.

Artikkel 8

Erandid tervishoiualaste ennetusmeetmete kohaldamisest

1.   Erandina artikli 7 lõikest 1 lubatakse mittekaubanduslikku liikumist I lisas loetletud liikmesriikidesse või nende osadesse koerte puhul, kelle suhtes on kohaldatud tervishoiualaseid ennetusmeetmeid:

a)

vastavalt artikli 7 lõikes 2 ja artikli 7 lõike 3 punktis a sätestatule vähemalt kaks korda maksimaalselt 28-päevaste vaheaegadega ning kelle ravi korratakse seejärel korrapäraste vaheaegadega, mis ei ületa 28 päeva;

b)

vastavalt artikli 7 lõigetes 2 ja 3 sätestatule vähemalt 24 tundi enne sisenemist ja mitte rohkem kui 28 päeva enne läbisõidu lõpukuupäeva, ja mille puhul peavad koerad läbima reisijate sisenemiskoha, mille asjaomane liikmesriik on loetlenud kooskõlas määruse (EÜ) nr 998/2003 artikliga 13.

2.   Lõikes 1 sätestatud erandit kohaldatakse üksnes koerte liikumise suhtes nendesse I lisas loetletud liikmesriikidesse või nende piirkondadesse, kes on:

a)

teavitanud komisjoni selliste liikumiste kontrollimise tingimustest, ja

b)

need tingimused avalikustanud.

Artikkel 9

Läbivaatamine

Komisjon:

a)

vaatab käesoleva määruse läbi hiljemalt viie aasta pärast alates selle jõustumisest, pidades silmas teaduse arengut seoses Echinococcus multilocularise nakkusega loomadel;

b)

esitab läbivaatamise tulemused Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Läbivaatamise käigus hinnatakse eelkõige tervishoiualaste ennetusmeetmete proportsionaalsust ja teaduslikku põhjendatust.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 1.

(2)  The EFSA Journal (2006) 441, 1–54 (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/441.pdf).

(3)  ELT L 311, 28.11.2001, lk 1.

(4)  ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.

(5)  ELT L 312, 27.11.2003, lk 1.

(6)  ELT L 358, 3.12.2004, lk 12.

(7)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.


I LISA

A   OSA

Nimekiri liikmesriikidest ja nende piirkondadest, mis vastavad artiklis 3 sätestatud tingimustele

ISO-kood

Liikmesriik

Piirkond

FI

SOOME

Kogu territoorium

GB

ÜHENDKUNINGRIIK

Kogu territoorium

IE

IIRIMAA

Kogu territoorium

MT

MALTA

Kogu territoorium


B   OSA

Nimekiri liikmesriikidest ja nende piirkondadest, mis vastavad artiklis 4 sätestatud tingimustele

ISO-kood

Liikmesriik

Piirkond

 

 

 


II LISA

Artikli 3 punktis c sätestatud patogeenspetsiifilise seireprogrammi nõuded

1.

Patogeenspetsiifiline seireprogramm kavandatakse epidemioloogiliselt asjakohase geograafilise piirkonna kindlaksmääramiseks liikmesriigis või selle osas vähemalt 95 % täpsusega kuni 1 % kontroll-levimuse puhul.

2.

Patogeenspetsiifilises seireprogrammis kasutatakse asjakohast proovivõtmist, mis on kas riskipõhine või representatiivne ja millega tagatakse Echinococcus multilocularise parasiidi avastamine selle esinemisel liikmesriigi ükskõik millises piirkonnas vastavalt punktis 1 kindlaks määratud kontroll-levimusele.

3.

Patogeenspetsiifiline seireprogramm koosneb pidevast proovide võtmisest 12-kuulise seireperioodi jooksul metsloomadest lõpp-peremeestelt või, kui on tõendid selle kohta, et liikmesriigis või selle osas ei ole metsloomadest lõpp-peremehi, koduloomadest lõpp-peremeestelt, et teha analüüsid, mille käigus uuritakse:

a)

seedetrakti sisu Echinococcus multilocularise parasiidi avastamiseks loputusmeetodi (sedimentation and counting technique – SCT) või samaväärselt tundliku ja spetsiifilise meetodi abil; või

b)

väljaheidet, et avastada Echinococcus multilocularise parasiidi kudedest või munadest liigispetsiifilist desoksüribonukleiinhapet (DNA) polümeraasi ahelreaktsiooni (polymerase chain reaction – PCR) või samaväärselt tundliku ja spetsiifilise meetodi abil.