11.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/22


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1141/2011,

10. november 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 272/2009 (millega täiendatakse tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid) seoses turvaskannerite kasutamisega ELi lennuväljadel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002, (1) eriti selle artikli 4 ja lisa,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõikele 2 peab komisjon võtma vastu üldmeetmed, mille eesmärk on muuta kõnealuse määruse lisas esitatud ühiste põhistandardite vähem olulisi sätteid, täiendades neid.

(2)

Lisaks nähakse määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõikega 3 ette, et komisjon peab võtma vastu eelnimetatud määruse lisas sätestatud tsiviillennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed, mida komisjon on täiendanud artikli 4 lõike 2 alusel vastu võetud üldmeetmetega.

(3)

Eelkõige on komisjoni määruses (EÜ) nr 272/2009, (2) millega täiendatakse tsiviillennundusjulgestuse ühiseid põhistandardeid, sätestatud üldmeetmed seoses reisijate läbivaatuseks lubatud meetoditega, mis on esitatud kõnealuse määruse lisa A osas.

(4)

Turvaskannerid on tõhus meetod reisijate läbivaatuseks ning neid tuleks lubada kasutada ELi lennuväljadel, lisades turvaskannerid läbivaatuse lubatud meetodite loetellu.

(5)

Komisjon on palunud tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide teaduskomiteel hinnata ioniseerivat kiirgust kasutavate turvaskannerite võimalikku mõju inimeste tervisele. Ilma et see piiraks nõukogu 13. mai 1996. aasta direktiivi 96/29/Euratom (millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest) (3) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/95/EÜ (teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (4) kohaldamist, lisatakse praeguses etapis, selleks et tagada elanike tervise kaitse ja ohutus, üksnes ioniseerivat kiirgust mittekasutavad turvaskannerid lennundusjulgestuse eesmärgil reisijate läbivaatuseks lubatud meetodite loetellu.

(6)

Turvaskannerite kasutamise suhtes tuleks kohaldada konkreetseid rakenduseeskirju, mis võimaldaksid selle läbivaatusmeetodi kasutamist iseseisvalt või koos teiste meetoditega esmase või teisese vahendina ning kindlaksmääratud tingimustel, mille eesmärk on tagada põhiõiguste kaitse. Need eeskirjad võetakse eraldi vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõikele 3.

(7)

Sätestades konkreetsed töötingimused turvaskannerite kasutamiseks ning pakkudes reisijatele alternatiivsete läbivaatusmeetodite võimaluse, järgitakse käesoleva määrusega ja konkreetsete rakenduseeskirjadega, mis võetakse vastu vastavalt määruse (EÜ) nr 300/2008 artikli 4 lõikele 3, põhiõigusi ning järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, mis muu hulgas hõlmavad inimväärikuse austamist, era- ja perekonnaelu austamist, õigust isikuandmete kaitsele, lapse õigusi, usuvabadust ning diskrimineerimiskeeldu. Käesolevat määrust tuleb kohaldada kooskõlas nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

(8)

Komisjon teeb tihedat koostööd tööstussektoriga ja liikmesriikidega tagamaks, et võimalikult kiiresti võetakse ELi lennuväljadel kasutusele üksnes sellised turvaskannerid, mis põhinevad ohtlike esemete automaatsel avastamisel, nii et kujutisi ei peaks enam analüüsima töötajad.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tsiviillennundusjulgestuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 272/2009 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 97, 9.4.2008, lk 72.

(2)  ELT L 91, 3.4.2009, lk 7.

(3)  EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1.

(4)  ELT L 374, 27.12.2006, lk 10.


LISA

Määruse (EÜ) nr 272/2009 lisa A osa esimese lõigu punktile 1 lisatakse järgmine alapunkt f:

„f)

turvaskannerid, mis ei kasuta ioniseerivat kiirgust.”