11.6.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 540/2011,

25. mai 2011,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (1), eriti selle artikli 78 lõiget 3,

olles konsulteerinud toiduahela ja loomatervishoiu alalise komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1107/2009 loetakse toimeained, mis on kantud nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/414/EMÜ (taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) (2) I lisasse, kõnealuse määruse alusel heakskiidetuks.

(2)

Sellepärast on määruse (EÜ) nr 1107/2009 rakendamiseks vaja vastu võtta määrus, mis sisaldab loetelu selle määruse vastuvõtmise ajaks direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeainetest.

(3)

Kuna direktiiv 91/414/EMÜ tunnistati määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 83 kehtetuks, tuleb silmas pidada, et ka direktiivid, millega toimeained direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kanti, on aegunud osas, millega nad seda direktiivi muudavad. Nende direktiivide autonoomsed sätted kehtivad siiski edasi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas loetletud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heakskiidetuks.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. juunist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. mai 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.


LISA

TAIMEKAITSEVAHENDITES KASUTAMISEKS LUBATUD TOIMEAINED

Üldsätted, mida kohaldatakse kõikide käesolevas lisas loetletud ainete suhtes.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel iga aine suhtes võetakse arvesse vastava läbivaatusaruande järeldusi, eriti aruande I ja II liidet;

Liikmesriigid hoiavad kõik läbivaatusaruanded (välja arvatud konfidentsiaalne teave määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 63 määratletud tähenduses) huvitatud isikutele kättesaadavana või teevad need taotluse korral kättesaadavaks.

Number

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmine

Heakskiitmise aegumine

Erisätted

1

Imasaliil

CASi nr 73790-28-0, 35554-44-0

CIPACi nr 335

(+)-1-(β-allüüloksü-2,4-diklorofenüületüül)imidasool või (+)-allüül 1-(2,4-diklorofenüül)-2-imidasool-1-ületüüleeter

975 g/kg

1. jaanuar 1999

31. detsember 2011

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

Järgmiste kasutuste puhul kohaldatakse järgmiseid konkreetseid tingimusi:

pärast saagikoristust võib puuviljade, köögiviljade ja kartulite töötlemist lubada ainult juhul, kui kasutatakse asjakohast puhastussüsteemi või kui loa andnud liikmesriik järeldab riskianalüüsi põhjal, et töötlemislahusel ei ole keskkonnale, eelkõige veeorganismidele, ebasoodsat mõju,

pärast saagikoristust võib kartulite töötlemist lubada ainult juhul, kui loa andnud liikmesriik järeldab riskianalüüsi põhjal, et töödeldud kartulite tootmisjäätmetel ei ole veeorganismidele ebasoodsat mõju,

avamaal tohib lehti töödelda ainult juhul, kui loa andnud liikmesriik järeldab riskianalüüsi põhjal, et sellel ei ole inimeste ja loomade tervisele ega keskkonnale mingit ebasoodsat mõju.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 11. juulil 1997.

2

Asoksüstrobiin

CASi nr 131860-33-8

CIPACi nr 571

Metüül-(E)-2-{}{2[6-(2-tsüanofenoksü)pürimidiin-4-üloksü]fenüül}}-3-metoksüakrülaat

930 g/kg (Z-isomeer kuni 25 g/kg)

1. juuli 1998

31. detsember 2011

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele, milline on mõju veeorganismidele. Loa andmise tingimuste hulka peavad kuuluma asjakohased riskide vähendamise meetmed.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 22. aprillil 1998.

3

Metüülkresoksiim

CASi nr 143390-89-0

CIPACi nr 568

Metüül-(E)-2-metoksüimino-2-[2-(o-tolüüloksümetüül)fenüül]atsetaat

910 g/kg

1. veebruar 1999

31. detsember 2011

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel peavad liikmesriigid erilist tähelepanu pöörama põhjavee kaitsele ohualdistes tingimustes.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 16. oktoobril 1998.

4

Spiroksamiin

CASi nr 1181134-30-8

CIPACi nr 572

(8-tert-butüül-l,4-dioksa-spiro[4,5]dekaan-2-üülmetüül)-etüül-propüülamiin

940 g/kg (diastereomeerid A ja B kombineeritult)

1. september 1999

31. detsember 2011

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu töötleja ohutusele ning tagama, et loa andmise tingimused sisaldavad asjakohaseid kaitsemeetmeidning

pöörama erilist tähelepanu sellele, milline on mõju veeorganismidele, ning tagama, et loa andmise tingimused sisaldavad vajaduse korral asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 12. mail 1999.

5

Asiimsulfuroon

CASi nr 120162-55-2

CIPACi nr 584

1-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)-3[1-metüül-4-(2-metüül-2H-tetrasool-5-üül)-pürasool-5-üülsulfonüül]-karbamiid

980 g/kg

1. oktoober 1999

31. detsember 2011

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Ei tohi lubada lennukilt pritsimist.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu sellele, milline on mõju veeorganismidele ning muudele kui sihtrühma maismaataimedele, ning tagama, et loa andmise tingimused sisaldavad vajaduse korral asjakohaseid riskide vähendamise meetmeid (nt riisi kasvatamisel tuleb vett enne selle minema juhtimist hoida teatava aja jooksul põllul).

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 2. juulil 1999.

6

Fluroksüpüür

CASi nr 69377-81-7

CIPACi nr 431

4-amino-3,5-dikloro-6-fluoro-2-püridüüloksüäädikhape

950 g/kg

1. detsember 2000

31. detsember 2011

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel peavad liikmesriigid:

võtma arvesse aruande punktis 7 nõutavaid lisaandmeid,

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele,

pöörama erilist tähelepanu sellele, milline on mõju veeorganismidele, ning tagama, et loa andmise tingimused sisaldavad vajaduse korral asjakohaseid riskide vähendamise meetmeid.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni, kui aruande punktis 7 nimetatud lisakatsete tulemusi ja teavet ei esitatud 1. detsembriks 2000.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 30. novembril 1999.

7

Metsulfuroon-metüül

CASi nr 74223-64-6

Metüül-2-(4-metoksü-6-metüül-l,3,5,-triasiin-2-üülkarbamoüül-sulfamoüül)bensoaat

960 g/kg

1. juuli 2001

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele;

pöörama erilist tähelepanu sellele, milline on mõju veeorganismidele, ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad vajaduse korral asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 16. juunil 2000.

8

Proheksadioonkaltsium

CASi nr 127277-53-6

CIPACi nr 567

Kaltsium-3,5-diokso-4-propionüültsüklo-heksaankarboksülaat

890 g/kg

1. oktoober 2000

31. detsember 2011

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 16. juunil 2000.

9

Triasulfuroon

CASi nr 82097-50-5

CIPACi nr 480

1-[2-(2-kloroetoksü)fenüül-sulfonüül]-3-(4-metoksü-6-metüül-1,3,5-triasiin-2-üül)karbamiid

940 g/kg

1. august 2001

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele;

pöörama erilist tähelepanu sellele, milline on mõju veeorganismidele, ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad vajaduse korral asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 13. juulil 2000.

10

Esfenvaleraat

CASi nr 66230-04-4

CIPACi nr 481

(S)-alfa-tsuano-3-fenoksübensüül-(S)-2-(4-klorofenüül)-3-metüülbutüraat

830 g/kg

1. august 2001

31. detsember 2015

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu sellele, milline võib olla mõju veeorganismidele ja muudele kui sihtrühma lülijalgsetele, ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad vajaduse korral asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 13. juulil 2000.

11

Bentasoon

CASi nr 25057-89-0

CIPACi nr 366

3-isopropüül-(1H)-2,1,3-bensotiadiasiin-4-(3H)-oon-2,2-dioksiid

960 g/kg

1. august 2001

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 13. juulil 2000.

12

Lambda-tsühalotriin

CASi nr 91465-08-6

CIPACi nr 463

Järgmiste ainete segu vahekorras 1: 1:

 

(S)-alfa-tsüano-3-fenoksübensüül(Z)-(1R,3R)-3- (2-kloro-3,3,3-trifluoropropenüül)-2,2-dimetüül-tsüklopropaan- karboksülaat

ja

 

(R)-alfa-tsüano-3-fenoksübensüül(Z)-(1S,3S)-3-(2-kloro-3,3,3-trifluoropropenüül)-2,2-dimetüül-tsüklopropaan-karboksülaat

810 g/kg

1. jaanuar 2002

31. detsember 2015

Lubatud kasutada üksnes insektitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu töötleja ohutusele;

pöörama erilist tähelepanu sellele, milline võib olla mõju veeorganismidele ja muudele kui sihtrühma lülijalgsetele, sealhulgas mesilastele, ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad vajaduse korral asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks;

pöörama erilist tähelepanu jääkidele toidus ning eelkõige nende akuutsele mõjule.

Aruande läbivaatamine lõpetati alalises taimetervise komitees 19. oktoobril 2000.

13

Fenheksamiid

CASi nr 126833-17-8

CIPACi nr 603

N-(2,3-dikloro-4-hüdroksüfenüül)-1-metüültsükloheksaankarboksamiid

≥950g/kg

1. juuni 2001

31. detsember 2015

Loa võib väljastada kasutamiseks ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel otsuse tegemisel tuleb liikmesriikidel pöörata erilist tähelepanu potentsiaalsele mõjule veeorganismidele ning tagada, kui see on asjakohane, et loa väljastamise tingimuseks seataks ohu vähendamismeetmete kasutuselevõtt.

Alalise taimetervise komitee koosoleku kuupäev, millal aruanne lõplikult kinnitati: 19. oktoober 2000.

14

Amitrool

CASi nr 61-82-5

CIPACi nr 90

H-[1,2,4]-triasool-3-üülamiin

900 g/kg

1. jaanuar 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taimetervise komitees 12. detsembril 2000 lõplikult vormistatud amitrooli läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu toimeaine kasutajate kaitsele;

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele tundlikel aladel, eriti muude kui põllukultuuridega seotud kasutusvaldkondade puhul;

pöörama erilist tähelepanu kasulike lülijalgsete kaitsele;

pöörama erilist tähelepanu lindude ja metsloomade kaitsele. Amitrooli kasutamine sigimisperioodil on lubatud ainult juhul, kui vastav riskianalüüs on kinnitanud lubamatute mõjude puudumist ning kui kasutusloa tingimused sisaldavad vajadusel asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

15

Dikvaat

CASi nr 2764-72-9 (ioon), 85-00-7 (dibromiid)

CIPACi nr 55

9,10-dihüdro-8a,10a-diasonia-fenantreen ioonina (dibromiid)

950 g/kg

1. jaanuar 2002

31. detsember 2015

Olemasolevate andmete alusel lubatakse kasutada ainult maismaaherbitsiidina ja desikandina. Kasutamine vetikatõrjel ei ole lubatud.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taimetervise komitees 12. detsembril 2000 lõplikult vormistatud dikvaadi läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu võimalikule mõjule veeorganismidele ning tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajadusel asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks;

pöörama erilist tähelepanu toimeaine mittekutseliste kasutajate kaitsele ning tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajadusel asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

16

Püridaat

CASi nr 55512-33.9

CIPACi nr 447

6-kloro-3-fenüülpüridasiin-4-üül-S-oktüül-tiokarbonaat

900 g/kg

1. jaanuar 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taimetervise komitees 12. detsembril 2000 lõplikult vormistatud püridaadi läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele;

pöörama erilist tähelepanu võimalikule mõjule veeorganismidele ning tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajadusel asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

17

Tiabendasool

CASi nr 148-79-8

CIPACi nr 323

2-tiasool-4-üül-1H-bensimidasool

985 g/kg

1. jaanuar 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina. Kasutamine lehtede pritsimiseks ei ole lubatud.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taimetervise komitees 12. detsembril 2000 lõplikult vormistatud tiabendasooli läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide ja veekogu põhjaladestuses elunevate organismide kaitsele ning tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajadusel asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

Tuleb rakendada sobivaid riskide vähendamise meetmeid (nt puhastamist diatomiitmulla või aktiivsöe abil), et kaitsta pinnavett reoveest tuleneva lubamatult kõrge saastuse eest.

18

Paecilomyces fumosoroseus

Apopka tüvi 97, PFR 97 või CG 170, ATCC20874

Ei kohaldata

HPLC peaks kontrollima teiseste ainevahetussaaduste puudumist igas fermenteerimissegus.

1. juuli 2001

31. detsember 2015

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks insektitsiidina.

HPLC peaks kontrollima iga fermenteerimissegu tagamaks teiseste ainevahetussaaduste puudumise.

Hindamisraporti lõppversiooni väljastamise kuupäev alalise taimekaitsekomitee poolt: 27. aprill 2001.

19

DPX KE 459 (metüülflupüürsulfuroon)

CASi nr: 144740-54-5

CIPACi nr 577

2-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üülkarbamüülsulfamüül)-6-trifluorometüülnikotiin-happe mononaatriumisool

903 g/kg

1. juuli 2001

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Ühtsetele põhimõtetele rajanevate otsuste tegemise käigus peavad liikmesriigid erilist tähelepanu pöörama põhjavee kaitsele.

Läbivaatusaruande alalises taimetervise komitees lõpliku vormistamise kuupäev: 27. aprill 2001.

20

Atsibensolaar-S-metüül

CASi nr: 135158-54-2

CIPACi nr 597

Benso[1,2,3]tiodiasool-7-karbotiohappe S-metüülester

970 g/kg

1. november 2001

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult taimeaktivaatorina.

Läbivaatusaruande alalises taimetervise komitees lõpliku vormistamise kuupäev: 29. juuni 2001.

21

Tsüklaniliid

CASi nr: 113136-77-9

CIPACi nr 586

Puudub

960 g/kg

1. november 2001

31. detsember 2015

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

Tootmisel saadud toimeaines sisalduva lisandi 2,4-dikloroaniliin (2,4-DCA) maksimaalne kogus peaks olema 1g/kg.

Läbivaatusaruande alalises taimetervise komitees lõpliku vormistamise kuupäev: 29. juuni 2001.

22

Raudfosfaat

CASi nr: 10045-86-0

CIPACi nr 629

Raudfosfaat

990 g/kg

1. november 2001

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada üksnes molluskitsiidina.

Läbivaatusaruande alalises taimetervise komitees lõpliku vormistamise kuupäev: 29. juuni 2001.

23

Pümetrosiin

CASi nr: 123312-89-0

CIPACi nr 593

(E)-6-metüül-4-[(püridiin-3-üül-metüleen)amino]-4,5-dihüdro-2H-[1,2,4]triasiin-3-oon

950 g/kg

1. november 2001

31. detsember 2015

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina

Ühtsetele põhimõtetele rajanevate otsuste tegemise käigus peavad liikmesriigid erilist tähelepanu pöörama veeorganismide kaitsmisele.

Läbivaatusaruande alalises taimetervise komitees lõpliku vormistamise kuupäev: 29. juuni 2001.

24

Pürflufeenetüül

CASi nr: 129630-19-9

CIPACi nr 605

Etüül-2-kloro-5-(4-kloro-5-diflorometoksü-1-metüülpürasool-3-üül)-4-florofenoksüatsetaat

956 g/kg

1. november 2001

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Ühtsetele põhimõtetele rajanevate otsuste tegemise käigus peavad liikmesriigid erilist tähelepanu pöörama vetikate ja veetaimede kaitsmisele ning tagama, et kasutuslubade väljastamise tingimused sisaldavad vajaduse korral riski vähendamise meetmeid.

Läbivaatusaruande alalises taimetervise komitees lõpliku vormistamise kuupäev: 29. juuni 2001.

25

Glüfosaat

CASi nr 1071-83-6

CIPACi nr 284

N-(fosfonometüül)glütsiin

950 g/kg

1. juuli 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taimetervise komitees 29. juunil 2001 lõplikult vormistatud glüfosaadi läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele tundlikel aladel, eriti muude kui põllukultuuridega seotud kasutusvaldkondade puhul.

26

Metüültifensulfuroon

CASi nr 79277-27-3

CIPACi nr 452

Metüül-3-(4-metoksü-6-metüül-1,3,5-triasiin-2-üülkarbamüülsulfamüül)tiofeen-2-karboksülaat

960 g/kg

1. juuli 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taimetervise komitees 29. juunil 2001 lõplikult vormistatud metüültiofeensulfurooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele;

pöörama erilist tähelepanu mõjule veetaimedele ning tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajadusel asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

27

2,4-D

CASi nr 94-75-7

CIPACi nr 1

2,4-diklorofenoksüäädikhape

960 g/kg

1. oktoober 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taimetervise komitees 2. oktoobril 2001 lõplikult vormistatud 2,4-D läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades;

pöörama erilist tähelepanu nahakaudsele imendumisele;

pöörama erilist tähelepanu muude kui sihtliigi lülijalgsete kaitsele ning tagama, et kasutuslubade väljastamise tingimused sisaldavad vajaduse korral riski vähendamise meetmeid.

28

Isoproturoon

CASi nr 34123-59-6

CIPACi nr 336

3-(4-isopropüülfenüül)-1,1-dimetüüluurea

970 g/kg

1. jaanuar 2003

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taimetervise komitees 7. detsembril 2001 lõplikult vormistatud isoproturooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades või kui selle kasutussagedus on läbivaatusaruandes kirjeldatust kõrgem, ning vajadusel rakendama meetmeid riskide vähendamiseks;

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajadusel asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks

29

Etofumesaat

CAS nr 26225-79-6

CIPAC nr 223

(±)-2-etoksü-2,3-dihüdro-3,3-dimetüülbensofuraan-5-üülmetaansulfonaat

960 g/kg

1. märts 2003

28. veebruar 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. veebruaril 2002 lõplikult vormistatud etofumesaadi läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus võivad liikmesriigid pöörata erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades, ning peavad vajadusel rakendama meetmeid riskide vähendamiseks.

30

Iprovalikarb

CASi nr: 140923-17-7

CIPACi nr 620

{}{2-metüül-1-[1-(4-metüülfenüül)etüülkarbonüül]propüül}}karbaamhappe isopropüülester

950g/kg (esialgne spetsifikatsioon)

1. juuli 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. veebruaril 2002 lõplikult vormistatud iprovalikarbi läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus:

peavad asjakohased analüütilised andmed kinnitama ja toetama kaubanduslikel eesmärkidel toodetud tehnilise materjali spetsifikatsiooni; Toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali tuleks kontrollida ja võrrelda nimetatud tehnilise materjali spetsifikatsiooniga;

peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu toimeaine kasutajate kaitsele.

31

Prosulfuroon

CASi nr: 94125-34-5

CIPACi nr 579

1-(4-metoksü-6-metüül-1,3,5-triasiin-2-üül)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropüül)-fenüülsulfonüül]uurea

950 g/kg

1. juuli 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. veebruaril 2002 lõplikult vormistatud prosulfurooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

võtma hoolikalt arvesse riske veetaimedele, kui toimeainet kasutatakse pinnavee läheduses. Vajadusel tuleb kasutada asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks;

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Vajadusel tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

32

Sulfosulfuroon

CASi nr: 141776-32-1

CIPACi nr 601

1-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)-3-[(2-etüülsulfonüül-imidaso[1,2-a]püridiin-sulfonüül)uurea

980 g/kg

1. juuli 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. veebruaril 2002 lõplikult vormistatud sulfosulfurooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu veetaimede ja vetikate kaitsele. Vajadusel tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks;

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades.

33

Etüültsinidoon

CASi nr: 142891-20-1

CIPACi nr 598

(Z)-etüül-2-kloro-3-[2-kloro-5-(tsükloheks-1-een-1,2-dikarboksimido)fenüül]akrülaat

940 g/kg

1. oktoober 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 19. aprillil 2002 lõplikult vormistatud etüültsinidooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade (nt neutraalse või kõrge pH-ga muldade) ja/või kliimatingimustega piirkondades;

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele.

Kasutusloa tingimused peavad vajadusel sisaldama asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

34

Butüültsühalofop

CASi nr: 122008-85-9

CIPACi nr 596

Butüül-(R)-2-[4(4-tsüano-2-fluorofenoksü)fenoksü]propionaat

950 g/kg

1. oktoober 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 19. aprillil 2002 lõplikult vormistatud butüültsühalofopi läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

võtma õhukaudse kasutamise puhul hoolikalt arvesse võimalikku mõju sihtrühma mittekuuluvatele organismidele, eriti vees elunevatele liikidele. Kasutusloa tingimused peavad vajadusel sisaldama piiranguid või asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks;

võtma maapealse kasutamise puhul hoolikalt arvesse võimalikku mõju veeorganismidele riisipõldudel. Kasutusloa tingimused peavad vajaduse korral sisaldama asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

35

Famoksadoon

CASi nr 131807-57-3

CIPACi nr 594

3-anilino-5-metüül-5-(4-fenoksüfenüül)-1,3-oksasolidiin-2,4-dioon

960 g/kg

1. oktoober 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 19. aprillil 2002 lõplikult vormistatud famoksadooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus:

peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu lähteaine või selle metaboliitide võimalikule kroonilisele riskile vihmaussidele;

peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajadusel asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks;

peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu toimeaine kasutajate kaitsele.

36

Florasulaam

CASi nr: 145701-23-1

CIPACi nr 616

2′, 6′, 8-trifluoro-5-metoksü[1,2,4]triasolo[1,5-c]pürimidiin-2-sulfoonaniliid

970 g/kg

1. oktoober 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 19. aprillil 2002 lõplikult vormistatud florasulaami läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee saastumise võimalikkusele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Kasutusloa tingimused peavad vajadusel sisaldama asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

37

Metalaksüül-M

CASi nr: 70630-17-0

CIPACi nr 580

Metüül-(R)-2-[(2,6-dimetüülfenüül)metoksü-atsetüül]amino)propionaat

910 g/kg

1. oktoober 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 19. aprillil 2002 lõplikult vormistatud metalaksüül-M-i läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus:

tuleb pöörata erilist tähelepanu põhjavee saastumise võimalikkusele toimeaine või selle lagunemisproduktide CGA 62826ja CGA 108906ga, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Vajadusel tuleks rakendada riskide vähendamise meetmeid.

38

Pikolinafeen

CASi nr: 137641-05-5

CIPACi nr 639

4′-fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolüül)oksü]pikoliinaniliid

970 g/kg

1. oktoober 2002

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 19. aprillil 2002 lõplikult vormistatud pikolinafeeni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele. Kasutusloa tingimused peaksid vajadusel sisaldama asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

39

Flumioksasiin

CASi nr: 103361-09-7

CIPACi nr 578

N-(7-fluoro-3,4-dihüdro-3-okso-4-prop-2-ünüül-2H-1,4-bensoksasiin-6-üül)tsükloheks-1-een-1,2-dikarboksamiid

960 g/kg

1. jaanuar 2003

31. detsember 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamiseks võetakse arvesse flumioksasiini käsitleva läbivaatamisaruande ja eriti selle I ja II liite järeldusi, nagu need on formuleeritud alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 28. juunil 2002. Selle üldhinnangu järgi liikmesriigid:

peavad põhjalikult kaaluma ohtu veetaimedele ja vetikatele. Kasutusloa andmise tingimused peavad vajaduse korral sisaldama riski vähendamise meetmeid.

40

Deltametriin

CAS nr 52918-63-5

CIPAC nr 333

(S)-α-tsüano-3-fenoksübensüül (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat

980 g/kg

1. november 2003

31. oktoober 2013

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 18. oktoobril 2002 alalises taimetervise komitees vormistatud deltametriini läbivaatusaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet. Selle üldhinnangu kohaselt liikmesriigid:

peavad pöörama erilist tähelepanu töötleja ohutusele ning tagama, et lubamise tingimused hõlmavad asjakohaseid kaitsemeetmeid,

peaksid jälgima tarbijate akuutset toidu kaudu omastamist, pidades silmas jääkide piirnormide läbivaatamist tulevikus,

peavad pöörama erilist tähelepanu sellele, milline on mõju veeorganismidele, mesilastele ja mittesihtorganismiks olevatele lülijalgsetele ning tagama, et kui see on asjakohane, hõlmavad lubamise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

41

Imasamoks

CAS nr 114311-32-9

CIPAC nr 619

(±)-2-(4-isopropüül-4-metüül-5-okso-2-imidasoliin-2-üül)-5-(metoksümetüül)nikotiinhape

950 g/kg

1. juuli 2003

30. juuni 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 3. detsembril 2002 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees vormistatud imasamoksi läbivaatusaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Selle üldhindamise käigus peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

42

Oksasulfuroon

CAS nr 144651-06-9

CIPAC nr 626

Oksetaan-3-üül 2[(4,6-dimetüülpürimidiin-2-üül)karbamoüül-sulfamoüül]bensoaat

930 g/kg

1. juuli 2003

30. juuni 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 3. detsembril 2002 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees vormistatud oksasulfurooni läbivaatusaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

43

Etoksüsulfuroon

CAS nr 126801-58-9

CIPAC nr 591

3-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)-1-(2-etoksüfenoksüsulfonüül)uurea

950 g/kg

1. juuli 2003

30. juuni 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 3. detsembril 2002 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees vormistatud etoksüsulfurooni läbivaatusaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu sihtrühma mittekuuluvate veetaimede ja vetikate kaitsmisele kuivenduskanalites. Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

44

Foraamsulfuroon

CAS nr 173159-57-4

CIPAC nr 659

1-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)-3-(2-dimetüülkarbamoüül-5-formamidofenüülsulfonüül)uurea

940 g/kg

1. juuli 2003

30. juuni 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 3. detsembril 2002 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees vormistatud foraamsulfurooni läbivaatusaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Selle üldhindamise käigus peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu veetaimede kaitsmisele. Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

45

Oksadiargüül

CAS nr 39807-15-3

CIPAC nr 604

5-tert-butüül-3-(2,4-dikloro-5-propargüüloksüfenüül)-1,3,4 oksadiasool-2-(3H)-oon

980 g/kg

1. juuli 2003

30. juuni 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 3. detsembril 2002 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees vormistatud oksadiargüül läbivaatusaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Selle üldhindamise käigus peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu vetikate ja veetaimede kaitsmisele. Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

46

Tsüatsofamiid

CAS nr 120116-88-3

CIPAC nr 653

4-kloro-2tsüano-N,N-dimetüül-5-P-tolüülimidasool-1-sulfoonamiid

935 g/kg

1. juuli 2003

30. juuni 2013

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 3. detsembril 2002 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees vormistatud tsüatsofamiidi läbivaatusaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet. Selle üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsmisele;

pöörama erilist tähelepanu metaboliidi CTCA mullas lagunemise kineetikale, eriti Põhja-Euroopa piirkondades.

Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks või kehtestada kasutuspiiranguid.

47

2,4-DB

CASi nr 94-82-6

CIPACi nr 83

4-(2,4-diklorofenoksü)võihape

940 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. detsembril 2002 vormistatud 2,4-DB läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selle üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsmisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

48

Beeta-tsüflutriin

CASi nr 68359-37-5 (kindlaks tegemata stereokeemilise koostisega)

CIPACi nr 482

(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2- dimetüültsüklopropaankarboksüülhape(SR)-α-tsüano-(4-fluoro-3-fenoksüfenüül)metüülester

965 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidina.

Muud kasutusviisid kui kasutamine ilutaimedel kasvuhoonetes ja seemnepuhtimissegudes ei ole hetkel leidnud piisavalt toetust ega ole osutunud vastuvõetavaks määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel. Selliste kasutusviiside lubamise toetamiseks tuleb koguda andmeid ja teavet, mis tõestaksid nende vastuvõetavust inimestest tarbijatele ja keskkonnale, ning esitada need liikmesriikidele. See kehtib eriti andmete kohta, mis võimaldavad üksikasjalikult hinnata riske, mis kaasnevad välitingimustes lehestikul kasutamisega ja söögiks kasvatatavate põllukultuuride lehestikul kasutamisega toidu kaudu omastamise seisukohast.

Ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. detsembril 2002 vormistatud beeta-tsüflutriini läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selle üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kaitsmisele. Lubamise tingimused peaksid hõlmama asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

49

Tsüflutriin

CASi nr 68359-37-5 (kindlaks tegemata stereokeemilise koostisega)

CIPACi nr 385

(RS)-α-tsüano-4-fluoro-3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat

920 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidina.

Muud kasutusviisid kui kasutamine ilutaimedel kasvuhoonetes ja seemnepuhtimissegudes ei ole hetkel leidnud piisavalt toetust ega ole osutunud vastuvõetavaks määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete alusel. Selliste kasutusviiside lubamise toetamiseks tuleb koguda andmeid ja teavet, mis tõestaksid nende vastuvõetavust inimestest tarbijatele ja keskkonnale, ning esitada need liikmesriikidele. See kehtib eriti andmete kohta, mis võimaldavad üksikasjalikult hinnata riske, mis kaasnevad välitingimustes lehestikul kasutamisega ja söögiks kasvatatavate põllukultuuride lehestikul kasutamisega toidu kaudu omastamise seisukohast.

Ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. detsembril 2002 vormistatud tsüflutriini läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selle üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kaitsmisele. Lubamise tingimused peaksid hõlmama asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

50

Iprodioon

CASi nr 36734-19–7

CIPACi nr 278

3-(3,5-diklorofenüül)-Nisopropüül-2,4-diokso-imidasolidiin-1-karboksimiid

960 g/kg

1.jaanuar 2004

31.detsember 2013

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina ja nematitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 3. detsembril 2002 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees iprodiooni kohta koostatud läbivaatusaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet. Sellisel üldisel hindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse ulatuslikult tundlikes kliimatingimustes (eriti turbas kasutamise puhul) happelisel mullal (pH-tase väiksem kui 6);

hoolikalt arvestama veeselgrootute jaoks kaasneva riskiga, kui toimeainet kasutatakse pinnaveega otseselt piirnevatel aladel. Vajaduse korral tuleks kohaldada riski vähendamise meetmeid.

51

Linuroon

CASi nr 330-55-2

CIPACi nr 76

3-(3,4-diklorofenüül)-1-metoksü-1-metüülkarbamiid

900 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. detsembril 2002 vormistatud linurooni läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selle üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu metsikutele imetajatele, sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele ja veeorganismidele. Kui see on asjakohane, peaksid lubamise tingimused hõlmama meetmeid riskide vähendamiseks;

pöörama erilist tähelepanu toimeainet käsitlevate inimeste kaitsmisele.

52

Maleiinhappe hüdrasiid

CASi nr 123-33-1

CIPACi nr 310

6-hüdroksü-2H-püridasiin-3-oon

940 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Lubatakse kasutada ainult kasvuregulaatorina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. detsembril 2002 vormistatud maleiinhappe hüdrasiidi läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selle üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kaitsmisele ning tagama, et kui see on asjakohane, hõlmavad lubamise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks;

pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

53

Pendimetaliin

CASi nr 40487-42-1

CIPACi nr 357

N-(1-etüülpropüül)-2,6-dinitro-3,4-ksülideen

900 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. detsembril 2002 vormistatud pendimetaliini läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selle üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide ja sihtrühma mittekuuluvate maismaataimede kaitsmisele. Kui see on asjakohane, peavad lubamise tingimused hõlmama meetmeid riskide vähendamiseks;

pöörama erilist tähelepanu võimalusele, et toimeaine kantakse õhu kaudu lühikese vahemaa taha.

54

Propineeb

CASi nr: 12071-83-9 (monomeer), 9016-72-2 (homopolümeer)

CIPACi nr 177

Polümeerne tsink 1,2-propüleenbis(ditiokarbamaat)

Tehniline toimeaine peab vastama FAO spetsifikatsioonile

1. aprill 2004

31. märts 2014

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. veebruaril 2003 vormistatud propineebi läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selle üldhindamise käigus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või ekstreemsete kliimatingimustega piirkondades,

pöörama erilist tähelepanu väikeimetajate, veeorganismide ja sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kaitsmisele. Kui see on asjakohane, peaksid lubamise tingimused hõlmama meetmeid riskide vähendamiseks,

jälgima tarbijate poolt toidu kaudu omastamise olukorda, pidades silmas piirnormide läbivaatamist tulevikus.

55

Propüsamiid

CASi nr: 23950-58-5

CIPACi nr: 315

3,5-dikloro-N-(1,1-dimetüülprop-2-ünüül)bensamiid

920 g/kg

1. aprill 2004

31. märts 2014

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises taimetervise komitees 26. veebruaril 2003 vormistatud propineebi läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selle üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu käsitlejate kaitsmisele ja tagama, et kui see on asjakohane, hõlmavad lubamise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks,

pöörama erilist tähelepanu lindude ja metsikute imetajate kaitsmisele, eriti juhul, kui ainet kasutatakse paljunemisperioodil. Kui see on asjakohane, peaksid lubamise tingimused hõlmama meetmeid riskide vähendamiseks.

56

Mekoprop

CASi nr 7085-19-0

CIPACi nr 51

(RS)-2-(4-kloro-o-tolüüloksü)-propioonhape

930 g/kg

1. juuni 2004

31. mai 2014

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. aprillil 2003 vormistatud mekopropi läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Kui see on asjakohane, peaksid lubamise tingimused hõlmama meetmeid riskide vähendamiseks,

pöörama erilist tähelepanu sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kaitsmisele. Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

57

Mekoprop-P

CASi nr 16484-77-8

CIPACi nr 475

(R)-2-(4-kloro-o-tolüüloksü)-propioonhape

860 g/kg

1. juuni 2004

31. mai 2014

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. aprillil 2003 vormistatud mekoprop-P läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Kui see on asjakohane, peaksid lubamise tingimused hõlmama meetmeid riskide vähendamiseks.

58

Propikonasool

CASi nr 60207-90-1

CIPACi nr 408

(±)-1-[2-(2,4-diklorofenüül)-4-propüül-1,3-dioksolaan-2-üülmetüül]-1H-1,2,4-triasool

920 g/kg

1. juuni 2004

31. mai 2014

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. aprillil 2003 vormistatud propikonasooli läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete ja veeorganismide kaitsmisele. Kui see on asjakohane, peaksid lubamise tingimused hõlmama meetmeid riskide vähendamiseks,

pöörama erilist tähelepanu mullaorganismide kaitsmisele, kui kasutatav kogus ületab 625 g a.i./ha (nt murus kasutamisel). Kui see on asjakohane, peaksid lubamise tingimused hõlmama meetmeid riskide vähendamiseks (nt paiguti kasutamise kava).

59

Trifloksüstrobiin

CASi nr 141517-21-7

CIPACi nr 617

metüül(E)-metoksüimino-{}{(E)-a-[1-a(a,a,a-trifluoro-m-tolüül)etülideenaminooksüül]-o-tolüül}}atsetaat

960 g/kg

1. oktoober 2003

30. september 2013

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. aprillil 2003 vormistatud trifloksüstrobiini läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsmisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks ja/või alustada seireprogramme.

60

Karfentrasoon-etüül

CASi nr 128639-02.1

CIPACi nr 587

etüül(RS)-2-kloro-3-[2-kloro-5-(4-difluorometüül-4,5-dihüdro-3-metüül-5okso-1H 1,2,4-triasool-1-üül)-4-fluorofenüül]propionaat

900 g/kg

1. oktoober 2003

30. september 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. aprillil 2003 vormistatud karfentrasoon-etüüli läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsmisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

61

Mesotrioon

CASi nr 104206-8

CIPACi nr 625

2-(4-mesüül-2-nitrobensoüül)tsükloheksaan-1,3-dioon

920 g/kg

Valmistamisel saadavat lisandit 1-tsüano-6-(metüülsulfonüül)-7-nitro-9H-ksanteen-9-oon peetakse toksikoloogiliseks probleemiks ja selle sisaldus tehnilises tootes peab olema väiksem kui 0,0002 % (massi järgi).

1. oktoober 2003

30. september 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. aprillil 2003 vormistatud mesotriooni läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet.

62

Fenamidoon

CASi nr 161326-34-7

CIPACi nr 650

(S)-5-metüül-2-metüültio-5-fenüül-3-fenüülamino-3,5-dihüdroimidasool-4-oon

975 g/kg

1. oktoober 2003

30. september 2013

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. aprillil 2003 vormistatud fenamidooni läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsmisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades;

pöörama erilist tähelepanu sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kaitsmisele;

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsmisele.

Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

63

Isoksaflutool

CASi nr 141112-29-0

CIPACi nr 575

5-tsüklopropüül-4-(2-metüülsulfonüül-4-trifluorometüülbensoüül)isoksasool

950 g/kg

1. oktoober 2003

30. september 2013

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. aprillil 2003 vormistatud isoksaflutooli läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsmisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Kui see on asjakohane, tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks või seireprogramme.

64

Flurtamoon

CASi nr 96525-23-4

(RS)-5-metüülamino-2-penüül-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolüül)furaan-3 (2H)-üks

960 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. juulil 2003 lõplikult vormistatud flurtamooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,

pöörama erilist tähelepanu vetikate ja teiste veeskasvavate taimede kaitsele.

Vastavalt asjaoludele tuleb kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

65

Flufenatseet

CASi nr 142459-58-3

CIPACi nr 588

4′-fluoro-N-isopropüül-2-[5-(trifluorometüül)-1,3,4-tiadiasool-2-üloksü]atsetaniliid

950 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. juulil 2003 lõplikult vormistatud flufenatseedi läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,

pöörama erilist tähelepanu vetikate ja veeskasvavate taimede kaitsele,

pöörama erilist tähelepanu kasutajate kaitsele.

Vastavalt asjaoludele tuleb kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

66

Jodosulfuroon

CASi nr 185119-76-0 (algne)

144550-36-7 jodosulfuroon-metüül-soodium

CIPACi nr 634 (algne)

634501 (jodosulfuroon-metüül-soodium)

4-jodo-2-[3-(4-metoksü-6-metüül-1,3,5-triasiin-2-ül)-ureidosulfonüül]bensonaat

910 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. juulil 2003 lõplikult vormistatud jodosulfurooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu jodosulfurooni ja tema metaboliitide potentsiaalile põhjavee reostajatena, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,

pöörama erilist tähelepanu veeskasvavate taimede kaitsele.

Vastavalt asjaoludele tuleb kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

67

Dimeteenamiid-p

CASi nr 163515-14-8

CIPACi nr 638

S-2-kloro-N-(2,4-dimetüül-3-tienüül)-N-(2-metoksü-1-metüületüül)-atsetamiid

890 g/kg (pilootseadmel põhinev esialgne väärtus)

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. juulil 2003 lõplikult vormistatud dimetenamiid-p läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu dimetenamiid-p metaboliitide potentsiaalile põhjavee reostajatena, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,

pöörama erilist tähelepanu vee ökosüsteemide ja eriti veeskasvavate taimede kaitsele.

Vastavalt asjaoludele tuleb kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 38 teavitab liikmesriik komisjoni tehnilise materjali spetsifikatsioonist kaubandusliku tootmise puhul.

68

Pikoksüstrobiin

CASi nr 117428-22-5

CIPACi nr 628

Metüül (E)-3-metoksü-2-{}{2-[6-(trifluorometüül)-2-püridüloksümetüül]penüül}} akrülaat

950 g/kg (pilootseadmel põhinev esialgne väärtus)

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. juulil 2003 lõplikult vormistatud pikoksüstrobiini läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,

pöörama erilist tähelepanu mullaorganismide kaitsele,

pöörama erilist tähelepanu vee ökosüsteemi kaitsele.

Vastavalt asjaoludele tuleb kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 38 teavitab liikmesriik komisjoni tehnilise materjali spetsifikatsioonist kaubandusliku tootmise puhul.

69

Fostiasaat

CASi nr 98886-44-3

CIPAC nr 585

(RS)-S-sec-butüül O-etüül 2-okso-1,3-tiasolidiin-3-üülfosfonotioaat

930 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Lubatud kasutada ainult insektitsiidi või nematitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 4. juulil 2003 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees fostiasaadi kohta koostatud läbivaatusaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades;

pöörama erilist tähelepanu lindude ja metsloomade kaitsele, eelkõige aine kasutamise korral paljunemisperioodil;

pöörama erilist tähelepanu mitte sihtliikide kategooriasse kuuluvate mullaorganismide kaitsele.

Vajaduse korral tuleks kohaldada ohu vähendamise meetmeid. Et vähendada võimalikku ohtu väikelindudele, tuleb toote lubade väljaandmise tingimuseks seada nõue, et graanulid oleksid võimalikult hästi mullaga segatud.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 38 teavitavad liikmesriigid komisjoni kaubanduslikul eesmärgil toodetud tehnilise materjali üksikasjadest.

70

Siltiofaam

CASi nr 175217-20-6

CIPACi nr 635

N-allüül-4,5-dimetüül-2-(trimetülsilüül)tiopeen-3-karboksamiid

950 g/kg

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

Küllaldane andmestik ei toeta hetkel muid kui seemnete käitlemisega seotud kasutusalasid. Taolistele kasutusaladele lubade andmise taotlemiseks tuleb koguda tarbijatele, kasutajatele ja keskkonnale nende aktsepteeritavust tõendavat andmestikku ja teavet ning esitada see liikmesriikidele.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. juulil 2003 lõplikult vormistatud siltiofaami läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu kasutajate kaitsmisele. Vajadusel tuleb kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

71

Coniothyrium minitans

Tüvi CON/M/91-08 (DSM 9660)

CIPACi nr 614

Ei ole rakendatav

Lisaandmed puhtuse ja tootmisprotsessi juhtimise kohta on läbivaatusaruandes

1. jaanuar 2004

31. detsember 2013

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Lubade andmisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. juulil 2003 lõplikult vormistatud Coniothyrium minitans'i läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet.

Antud üldhinnangu puhul:

peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu toimeaine kasutajate ja töötajate ohutusele ning ühtlasi tuleb tagada lubade väljastamise tingimustega kaasnevad kohased kaitsemeetmed.

72

Molinaat

CAS nr. 2212-67-1

CIPAC nr. 235

 

S-etüül asepaan-1-karbotioaat

 

S-etüül perhüdroasepiin-1-karbotioaat

 

S-etüül perhüdroasepiin-1-tiokarboksülaat

950 g/kg

1. august 2004

31. juuli 2014

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. juulil 2003 lõplikult vormistatud molinaadi läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Kasutuslubade tingimused peaksid vajadusel sisaldama asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks,

pöörama erilist tähelepanu toimeaine õhukaudse lähitranspordi võimalustele.

73

Tiraam

CAS nr. 137-26-8

CIPAC nr. 24

 

tetrametüültiuraam disulfiid;

 

bis (dimetüültiokarbamoüül)-disulfiid

960 g/kg

1. august 2004

31. juuli 2014

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina või repellendina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. juulil 2003 lõplikult vormistatud tiraami läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele. Vajadusel tuleks kohaldada asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks,

pöörama erilist tähelepanu väikeste imetajate ja lindude kaitsele, kui ainet kasutatakse seemnete töötlemiseks kevadistel tegevustel. Vajadusel tuleks kohaldada asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

74

Tsiraam

CAS nr. 137-30-4

CIPAC nr. 31

Tsink-bis (dimetüül-ditiokarbamaat)

950 g/kg (FAO spetsifikatsioon)

 

Arseen: maksimaalselt 250 mg/kg

 

Vesi: maksimaalselt 1,5 %

1. august 2004

31. juuli 2014

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina või repellendina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. juulil 2003 lõplikult vormistatud tiraami läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu muude kui sihtliigi lülijalgsete ja veeorganismide kaitsele. Vajadusel tuleks kohaldada asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks,

jälgima tarbijate akuutseid toiduga kokkupuutumise olukordasid arvestades jääkide piirnormide rakendamise tulevasi läbivaatamisi.

75

Mesosulfuroon

CASi nr 400852-66-6

CIPACi nr 441

2-[(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-ülkarbamoüül)sulfamoüül]-a-(metanesulfoon-amido)-p-toluhape

930 g/kg

1. aprill 2004

31. märts 2014

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. oktoobril 2003 lõplikult vormistatud mesosulfurooni läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle lisasid I ja II. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu veeskasvavate taimede kaitsele

pöörama erilist tähelepanu mesosulfurooni ja tema metaboliitide toimevõimele põhjavee reostamisel, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Vajadusel tuleb kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

76

Propoksükarbasoon

CASi nr 145026-81-9

CIPACi nr 655

2-(4,5-dihüdro-4.metüül-5-okso-3-propoksü-1H-1,2,4-triasool-1-üül) karboksamidosulfonüülbensoehape metüülester

≥ 950 g/kg (väljendatuna propoksükarbasoonina)

1. aprill 2004

31. märts 2014

Lubatud kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. oktoobril 2003 lõplikult vormistatud propoksükarbasooni käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu võimalusele, et propoksükarbasoon ja tema metaboliidid võivad saastada põhjavett, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,

peaksid pöörama erilist tähelepanu vee ökosüsteemide, eriti veetaimede kaitsele.

Vajadusel tuleks kohaldada riskide vähendamise meetmeid.

77

Zoksamiid

CASi nr. 156052-68-5

CIPACi nr. 640

(RS)-3,5-dikloro-N-(3-kloro-1-etüül-1-metüülatsetonüül)-p-toluamiid

950 g/kg

1. aprill 2004

31. märts 2014

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. oktoobril 2003 lõplikult vormistatud zoksamiidi läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle lisasid I ja II.

78

Kloroprofaam

CASi nr 101-21-3

CIPACi nr 43

Isopropüül-3-klorofenüülkarbomaat

975 mg/kg

1. veebruar 2005

31. jaanuar 2015

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina ja idude hävitamiseks.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee 28. novembri 2003. aastal lõpetatud kloroprofaami aruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet. Selles üldises hinnangus peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu käitajate, tarbijate ja mitte sihtliikideks olevate lülijalgsete kaitsele. Lubamise tingimused peaks sisaldama asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

79

Bensoehape

CASi nr 65-85-0

CIPACi nr 622

Bensoehape

990 g/kg

1. juuni 2004

31. mai 2014

Lubatakse kasutada üksnes desinfitseerimisvahendina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 28. novembril 2003 vormistatud bensoehappe läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet.

80

Flasasulfuroon

CASi nr 104040-78-0

CIPACi nr 595

1-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)-3-(3-trifluorometüül-2-püridüül-sulfonüül)uurea

940 g/kg

1. juuni 2004

31. mai 2014

Lubatakse kasutada üksnes herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 28. novembril 2003 vormistatud flasasulfurooni läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Kõnealuse üldhindamise käigus peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,

pöörama erilist tähelepanu veetaimede kaitsele.

Vajadusel tuleb riskide vähendamiseks rakendada asjakohaseid meetmeid.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 38 teavitab liikmesriik kaubandusliku tootmise puhul komisjoni tehnilise materjali spetsifikatsioonist.

81

Püraklostrobiin

CASi nr 175013-18-0

CIPACi nr 657

metüül N-(2-{}{[1-(4-klorofenüül)-1H-pürasool-3-üül]oksü-metüül}}fenüül) N- metoksü karbamaat

975 g/kg

Valmistamisel saadavat lisandit dimetüülsulfaati (DMS) peetakse toksikoloogiliseks probleemiks ja selle sisaldus tehnilises tootes peab olema väiksem kui 0,0001 %.

1. juuni 2004

31. mai 2014

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidi või taimekasvuregulaatorina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitees 28. novembril 2003 vormistatud püraklostrobiini läbivaatusaruande järeldusi ning eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide, eriti kalade kaitsele;

pöörama erilist tähelepanu maismaa-lülijalgsete ja vihmausside kaitsele.

Vajaduse korral tuleks kohaldada ohu vähendamise meetmeid.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 38 teavitavad liikmesriigid komisjoni kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjadest.

82

Kinoksüfeen

CASi nr 124495-18-7

CIPACi nr 566

5,7-dikloro-4 (ρ-fluorofenoksü) kinoliin

970 g/kg

1. september 2004

31. august 2014

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 28. novembril 2003 vormistaud kinoksüfeeni läbivaatusaruande järeldusi ja eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peaksid pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele. Ohualdistes piirkondades tuleb vajaduse korral rakendada riski vähendamise meetmeid ja võtta kasutusele seireprogrammid.

83

Alfa-tsüpermetriin

CASi nr 67375-30-8

CIPACi nr 454

Ratsemaat sisaldab:

 

(S)-α- tsüano-3 fenoksübensüül-(1R)-cis-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaan karboksülaat

ja

 

(R)-α- tsüano-3 fenoksübensüül-(1S)-cis-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaan karboksülaat

(= cis-2 tsüpermetriini isomeeripaar)

930 g/kg CIS-2

1. märts 2005

28. veebruar 2015

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 13. veebruaril 2004 vormistatud alfa-tsüpermetriini läbivaatusaruande järeldusi, ja eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus:

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu veeorganismide, mesilaste ja sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kaitsele ja peavad tagama, et kasutusloa tingimustes on sätestatud riski vähendamise meetmed.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu kasutajate ohutusele ja peavad tagama, et kasutusloa tingimustes on sätestatud asjakohased kaitsemeetmed.

84

Benalaksüül

CASi nr 71626-11-4

CIPACi nr 416

Metüül N-fenüülatsetüül–N-2, 6–ksülüül–DL-alaninaat

960 g/kg

1. märts 2005

28. veebruar 2015

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 13. veebruaril 2004 vormistatud benalaksüüli läbivaatusaruande järeldusi, ja eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Vajaduse korral peaksid kasutusloa tingimused sisaldama riski vähendamise meetmeid.

85

Bromoksüniil

CASi nr 1689-84-5

CIPACi nr 87

3,5 dibromo – 4- hüdroksübensonitriil

970 g/kg

1. märts 2005

28. veebruar 2015

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 13. veebruaril 2004 vormistatud bromoksüniili läbivaatusaruande järeldusi, ja eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu lindude, metsas elavate imetajate ja veeorganismide kaitsele, eriti kui toimeinet kasutatakse talvel. Vajaduse korral peaksid kasutusloa tingimused sisaldama riski vähendamise meetmeid.

86

Desmedifaam

CASi nr 13684-56-5

CIPACi nr 477

 

etüül 3′-fenüülkarbamoüloksükarbanilaat

 

etüül 3-fenüülkarbamoüloksüfenüülkarbamaat

Vähemalt 970 g/kg

1. märts 2005.

28. veebruar 2015.

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 13. veebruaril 2004 vormistatud desmedifaami läbivaatusaruande järeldusi, ja eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu veeorganismide ja vihmausside kaitsele. Vajaduse korral tuleks kohaldada riski vähendamise meetmeid.

87

Ioksüniil

CASi nr 13684-83-4

CIPACi nr 86

4- hüdroksü- 3,5- di-iodobensonitriil

960 g/kg

1. märts 2005.

28. veebruar 2015.

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 13. veebruaril 2004 vormistatud ioksüniili läbivaatusaruande järeldusi, ja eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu lindude ja metsas elavate imetajate kaitsele, eriti kui toimeinet kasutatakse talvel, ja veeorganismide kaitsele. Vajaduse korral peaksid kasutusloa tingimused sisaldama riski vähendamise meetmeid.

88

Fenmedifaam

CASi nr 13684-63-4

CIPACi nr 77

 

metüül 3-(3-metüülkarbaniloüloksü) karbanilaat;

 

3-metoksükarbonüülaminofenüül 3′-metüülkarbanilaat

Vähemalt 970 g/kg

1. märts 2005.

28. veebruar 2015.

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 13. veebruaril 2004 vormistatud fenmedifaami läbivaatusaruande järeldusi, ja eriti selle I ja II liidet. Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele. Vajaduse korral peaksid kasutusloa tingimused sisaldama riski vähendamise meetmeid.

89

Pseudomonas chlororaphis

Tüvi: MA 342

CIPACi nr 574

Puudub

Teisese metaboliidi 2,3-diepoksü-2,3-didehüdro-risoksiini (DDR) kogus käärimissaaduses ei tohi toote moodustumise ajal ületada kvantifitseerimispiiri (2 mg/l).

1. oktoober 2004

30. september 2014

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina seemnepuhtimissegudes suletud seadmete kasutamise korral.

Lubade andmisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervis-hoiu komitees 30. märtsil 2004 vormistatud Pseudomonas chlororaphis'e läbivaatus-aruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet.

Kõnealuse üldhindamise käigus peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu kasutajate ja töötajate turvalisusele. Vajadusel tuleb rakendada meetmeid riskide vähendamiseks.

90

Mepanipüriim

CASi nr 110235-47-7

CIPACi nr 611

N-(4-metüül-6-prop-1-ünüül-pürimidiin-2-üül)aniliin

960 g/kg

1. oktoober 2004

30. september 2014

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 30. märtsil 2004 vormistatud mepanipüriimi läbivaatusaruande järeldusi, ning eriti selle I ja II liidet.

Selle üldhinnangu alusel peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele. Vajaduse korral tuleks rakendada riski vähendamise meetmeid.

91

Atseetamipriid

CASi nr 160430-64-8

CIPACi nr Ei ole veel määratud

(E)-N1-[(6-kloro-3-pyridyyli)metyyli]-N2-syano-N1-metyyliasetamidiini

≥ 990 g/kg

1. jaanuar 2005

31. detsember 2014

Lubatakse kasutada üksnes insektitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 29. juunil 2004 lõpetatud atseetamipriidi käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu töötajate kokkupuutele toimeainega,

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsmisele.

Vajaduse korral tuleks kohaldada asjakohaseid meetmeid riski vähendamiseks.

92

Tiaklopriid

CASi nr 111988-49-9

CIPACi nr 631

(Z)-N-{}{3-[(6-kloro-3-pyridyyli)metyyli]-1,3-tiatsolaani-2-ylideeni}}syanamidi

≥ 975 g/kg

1. jaanuar 2005

31. detsember 2014

Lubatakse kasutada üksnes insektitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 29. juunil 2004 lõpetatud tiaklopriidi käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu muudele kui sihtrühma lülijalgsetele,

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele,

pöörama erilist tähelepanu põhjavee saastumise võimalikkusele, kui toimeainet kasutatakse tundliku pinnase- ja kliimatingimustega piirkonnas.

Vajaduse korral tuleks kohaldada asjakohaseid meetmeid riski vähendamiseks.

93

Ampelomyces quisqualis

Tüvi: AQ 10

Kultuuride kogu nr CNCM I-807

CIPACi nr

Jaotamata

Ei kohaldata

 

1. aprill 2005

31. märts 2015

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

Kasutuslubade andmisel võetakse arvesse 8. oktoobril 2004 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Ampelomyces quisqualis’e kohta koostatud lõplikku aruannet, eelkõige selle I ja II liite järeldusi.

94

Imasosulfuroon

CASi nr 122548-33-8

CIPACi nr 590

1-(2-kloroimidasool[1,2-α]püridiin-3-ylsul-fonüül)-3-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-yl)uurea

≥ 980 g/kg

1. aprill 2005

31. märts 2015

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 8. oktoobril 2004 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees imasosulfurooni kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Liikmesriigid peaksid selles üldhinnangus erilist tähelepanu pöörama veeorganismide ja sihtrühma mittekuuluvate maismaataimede kaitsele. Vajaduse korral tuleks kohaldada riskide vähendamise meetmeid.

95

Laminariin

CASi nr 9008-22-4

CIPACi nr 671

(1→3)-β-D-glükaan

(vastavalt IUPAC-IUB biokeemia nomenklatuuri ühiskomiteele)

≥ 860 g/kg kuivainest

1. aprill 2005

31. märts 2015

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks põllukultuuride enesekaitsemehhanismide esilekutsujana.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 8. oktoobril 2004 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees laminariini kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

96

Metoksüfenosiid

CASi nr 161050-58-4

CIPACi nr 656

N-tert-butüül-N′-(3-metoksü-o-toluoüül)-3,5-ksülohüdrasiid

≥ 970 g/kg

1. aprill 2005

31. märts 2015

Lubatakse kasutada üksnes insektitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 8. oktoobril 2004 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees metoksüfenosiidi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Liikmesriigid peaksid selles üldhinnangus erilist tähelepanu pöörama sihtrühma mittekuuluvate maismaa ja vee lülijalgsete kaitsele.

Vajaduse korral tuleks kohaldada riskide vähendamise meetmed.

97

S-metolakloor

CASi nr 87392-12-9

(S-isomeer)

178961-20-1 (R-isomeer)

CIPACi nr 607

Segu:

 

(aRS, 1 S)-2-kloro-N-(6-etüül-o-tolüül)-N-(2-metoksü-1-metüületüül)atsetamiid (80–100 %)

ja

 

(aRS, 1 R)-2-kloro-N-(6-etüül-o-tolüül)-N-(2-metoksü-1-metüületüül)atsetamiid (20–0 %)

≥ 960 g/kg

1. aprill 2005

31. märts 2015

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 8. oktoobril 2004 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees S-metolakloori kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

erilist tähelepanu pöörama põhjavee saastumise võimalusele eelkõige toimeaine ja selle metaboliitidega CGA 51202 ja CGA 354743, kui toimeainet kasutatakse piirkondades, mille pinnas ja/või ilmastikutingimused on ohualtid,

erilist tähelepanu pöörama veetaimede kaitsele.

Vajaduse korral tuleks kohaldada riskide vähendamise meetmeid.

98

Gliocladium catenulatum

Tüvi: J1446

Kultuuride kogu nr DSM 9212

CIPACi nr

Jaotamata

Ei kohaldata

 

1. aprill 2005

31. märts 2015

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

Kasutuslubade andmisel võetakse arvesse 30. märtsil 2004 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Gliocladium catenulatum’i kohta koostatud lõplikku aruannet, eelkõige selle I ja II liite järeldusi.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid erilist tähelepanu pöörama kasutajate ja töötajate kaitsele. Vajaduse korral tuleks kohaldada riskitõrjemeetmeid.

99

Etoksasool

CASi nr 153233-91-1

CIPACi nr 623

(RS)-5-tert-butüül-2-[2-(2,6-difluorofenüül)-4,5-divesinik-1,3-oksasool-4-üül]fenetool

≥ 948 g/kg

1. juuni 2005

31. mai 2015

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks akaritsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 3. detsembril 2004 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees etoksasooli kohta koostatud aruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Liikmesriigid peaksid selles üldhinnangus erilist tähelepanu pöörama veeorganismide kaitsele.

Vajaduse korral tuleks kohaldada riskide vähendamise meetmeid.

100

Tepraloksüdiim

CASi nr 149979-41-9

CIPACi nr 608

(EZ)-(RS)-2-{}{1-[(2E)-3-kloroallüüloksüimino]propüül}}-3-hüdroksü-5-perhüdropüraan-4-üültsükloheks-2-een-1-oon

≥ 920 g/kg

1. juuni 2005

31. mai 2015

Kasutusloa võib anda ainult kasutamiseks herbitsiidina.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 3. detsembril 2004 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tepraloksüdiimi kohta koostatud aruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Liikmesriigid peaksid selles üldhinnangus erilist tähelepanu pöörama sihtrühma mittekuuluvate maismaa lülijalgsete kaitsele.

Vajaduse korral tuleks kohaldada riskide vähendamise meetmeid.

101

Klorotaloniil

CASi nr 1897-45-6

CIPACi nr 288

tetrakloroisoftalonitriil

985 g/kg

heksaklorobenseen: mitte üle 0,04 g/kg

dekaklorobifenüül: mitte üle 0,03 g/kg

1. märts 2006

28. veebruar 2016

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse toiduahela ja loomatervise alalises komitees 15. veebruaril 2005 lõplikult vormistatud klorotaloniili läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

veeorganismide kaitsele;

põhjavee kaitsele, eriti kui toimeainet ja selle metaboliite R417888 ja R611965 (SDS46851) kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused hõlmama meetmeid riskide vähendamiseks.

102

Klorotoluroon (määratlemata stereokeemia)

CASi nr 15545-48-9

CIPACi nr 217

3-(3-kloro-p-tolüül)-1,1-dimetüülkarbamiid

975 g/kg

1. märts 2006

28. veebruar 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. veebruaril 2005 lõplikult vormistatud klorotolurooni läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet. Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid.

103

tsüpermetriin

CASi nr 52315-07-8

CIPACi nr 332

(RS)-α-tsüano-3 fenoksübensüül-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaan karboksülaat

(4 isomeeripaari: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1. märts 2006

28. veebruar 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. veebruaril 2005 lõplikult vormistatud tsüpermetriini läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet. Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

veeorganismide, mesilaste ja kahjutute lülijalgsete kaitsele. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid;

aine kasutamise ohutusele. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama kaitsemeetmeid.

104

Daminosiid

CASi nr 1596-84-5

CIPACi nr 330

N-dimetüülaminosukinaamhape

990 g/kg

Lisandid:

N-nitrosodimetüülamiini maksimaalselt 2,0 mg/kg

1,1-dimetüülhüdrasiidi maksimaalselt 30 mg/kg

1. märts 2006

28. veebruar 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult kasvuregulaatorina mittesöödavatel kultuuridel.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. veebruaril 2005 lõplikult vormistatud daminosiidi läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet. Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu käitajate ja töötajate ohutusele taaskokkupuute korral. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama kaitsemeetmeid.

105

Metüültiofanaat (määratlemata stereokeemia)

CASi nr 23564-05-8

CIPACi nr 262

Dimetüül 4,4′-(o-fenüleen)bis(3-tioallofanaat)

950 g/kg

1. märts 2006

28. veebruar 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. veebruaril 2005 lõplikult vormistatud metüültiofanaadi läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ning II liidet. Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu veeorganismide, vihmausside ja muude mulla makroorganismide kaitsele. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid.

106

Tribenuroon

CASi nr 106040-48-6 (tribenuroon)

CIPACi nr 546

2-(4-metoksü-6-metüül-l,3,5,-triasiin-2-üül(metüül)karbamoüül-sulfamoüül)bensoehape

950 g/kg (väljendatuna metüültribenuroonina)

1. märts 2006

28. veebruar 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. veebruaril 2005 lõplikult vormistatud tribenurooni läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet. Üldhinnangu andmisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu muude kui sihtrühma maismaataimede, kõrgemate veetaimede ja põhjavee kaitsele tundlikes paikades. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid.

107

MCPA

CASi nr 94-74-6

CIPACi nr 2

4-kloro-o-metüülfenoksüetaanhape

≥ 930 g/kg

1. mai 2006

30. aprill 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. aprillil 2005 lõplikult vormistatud MCPA läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peaksid erilist tähelepanu pöörama võimalikule põhjavee saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama riskitõrjemeetmeid.

Liikmesriigid peavad erilist tähelepanu pöörama veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusluba sisaldaks vajaduse korral riskitõrjemeetmete võtmise tingimust, nagu näiteks puhvervööndeid.

108

MCPB

CASi nr 94-81-5

CIPACi nr 50

4-(4-kloro-o-metüülfenoksü)butaanhape

≥ 920 g/kg

1. mai 2006

30. aprill 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. aprillil 2005 lõplikult vormistatud MCPB läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peaksid erilist tähelepanu pöörama võimalikule põhjavee saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama riskitõrjemeetmeid.

Liikmesriigid peavad erilist tähelepanu pöörama veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusluba sisaldaks vajaduse korral riskitõrjemeetmete võtmise tingimust, nagu näiteks puhvervööndeid.

109

Bifenasaat

CASi nr 149877-41-8

CIPACi nr 736

Isopropüül 2-(4-metoksübifenüül-3-üül)hüdrasinoformaat

≥ 950 g/kg

1. detsember 2005

30. november 2015

A   OSA

Lubatud kasutada ainult akaritsiidina.

B   OSA

Taotluste hindamisel loa saamiseks bifenasaati sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks muuks otstarbeks kui dekoratiivtaimedel kasvuhoonetes, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. juunil 2005 bifenasaadi kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

110

Milbemektiin

Milbemektiin on M.A3 ja M.A4 segu.

CASi nr

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

CIPACi nr 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihüdroksü-5′,6′,11,13,22-pentametüül-3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakosa-10,14,16,22-tetraeen-6-spiro-2′-tetrahüdropüraan-2-oon

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′-ethüül-21,24-dihüdroksü-5′,11,13,22-tetrametüül-3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1. 14,8020,24] pentakosa-10,14,16,22-tetraeen-6-spiro-2′-tetrahüdropüraan-2-oon

≥ 950 g/kg

1. detsember 2005

30. november 2015

A   OSA

Lubatud kasutada ainult akaritsiidi või insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. juunil 2005 milbemektiini kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Kõnealuses üldhinnangus peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele.

Vajaduse korral tuleks kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

111

Kloropürifoss

CASi nr 2921-88-2

CIPACi nr 221

O,O-dietüül-O-3,5,6-trikloro-2-püridüülfosforotioaat

≥ 970 g/kg

Lisand O,O,O,O-tetraetüülditiopürofosfaat (sulfotep) loeti toksikoloogiliselt oluliseks ning kehtestati piirnorm 3 g/kg

1. juuli 2006

30. juuni 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. juunil 2005 lõplikult vormistatud kloropürifossi käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, veeorganismide, mesilaste ning muude kui sihtrühma lülijalgsete kaitsele ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad vajaduse korral ohu vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid.

Liikmesriigid taotlevad täiendavate uuringute esitamist, mis kinnitaks lindude ja imetajate ohtude hindamist. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on kloropürifoss käesolevasse lisasse kantud, esitab sellised uuringud komisjonile 2 aasta jooksul pärast heakskiitmist.

112

Metüülkloropürifoss

CASi nr 5598-13-0

CIPACi nr 486

O,O-dimetüül-O-3,5,6-trikloro-2-püridüülfosforotioaat

≥ 960 g/kg

Lisandid O,O,O,O-tetraetüülditiopürofosfaat (sulfotemp) ja O,O,O-trimetüül-O-(3,5,6-trikloro-2-püridinüül) difosforoditioaat (sulfotempi ester) loeti toksikoloogiliselt oluliseks ning mõlemale lisandile kehtestati piirnorm 5 g/kg

1. juuli 2006

30. juuni 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. juunil 2005 lõplikult vormistatud metüülkloropürifossi käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, veeorganismide ning muude kui sihtrühma lülijalgsete kaitsele ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad vajaduse korral ohu vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid.

Liikmesriigid taotlevad täiendavate uuringute esitamist, mis kinnitaks lindude ja imetajate ohtude hindamist, kui toodet kasutatakse välitingimustes. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on metüülkloropürifoss käesolevasse lisasse kantud, esitab sellised uuringud komisjonile 2 aasta jooksul pärast heakskiitmist.

113

Maneeb

CASi nr 12427-38-2

CIPACi nr 61

Mangaanetüleenbis(ditiokarbamaat) (polümeerne)

≥ 860 g/kg

Valmistamisel sissejääv lisand etüleentiokarbamiid loetakse toksikoloogiliselt oluliseks ja tema sisaldus maneebis ei tohi olla üle 0,5 %

1. juuli 2006

30. juuni 2016

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. juunil 2005 lõplikult vormistatud maneebi käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu võimalikule põhjavee saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või äärmuslike kliimatingimustega piirkondades.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu jääkidele toidus ja hindama tarbijate kokkupuudet toidu kaudu.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, veeorganismide ning muude kui sihtrühma lülijalgsete kaitsele ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad ohu vähendamise meetmeid.

Liikmesriigid taotlevad täiendavate uuringute esitamist, mis kinnitaks lindude, imetajate ja arengut mõjutava mürgisuse ohtude hindamist.

Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on maneeb käesolevasse lisasse kantud, esitab sellised uuringud komisjonile 2 aasta jooksul pärast heakskiitmist.

114

Mankotseeb

CASi nr 8018-01-7 (endine 8065-67-5)

CIPACi nr 34

Mangaanetüleenbis(ditiokarbamaat) (polümeerne) kompleks tsingisoolaga

≥ 800 g/kg

Valmistamisel sissejääv lisand etüleentiokarbamiid loetakse toksikoloogiliselt oluliseks ja tema sisaldus mankotseebis ei tohi olla üle 0,5 %

1. juuli 2006

30. juuni 2016

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. juunil 2005 lõplikult vormistatud mankotseebi käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu võimalikule põhjavee saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või äärmuslike kliimatingimustega piirkondades.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu jääkidele toidus ja hindama tarbijate kokkupuudet toidu kaudu.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, veeorganismide ning muude kui sihtrühma lülijalgsete kaitsele ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad ohu vähendamise meetmeid.

Liikmesriigid taotlevad täiendavate uuringute esitamist, mis kinnitaks lindude, imetajate ja arengut mõjutava mürgisuse ohtude hindamist.

Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on mankotseeb käesolevasse lisasse kantud, esitab sellised uuringud komisjonile 2 aasta jooksul pärast heakskiitmist.

115

Metiraam

CASi nr 9006-42-2

CIPACi nr 478

Tsinkammiinetüleenbis (ditiokarbamaat) polü[etüleenbis(tiuraamdisulfiid)]

≥ 840 g/kg

Valmistamisel sissejääv lisand etüleentiokarbamiid loetakse toksikoloogiliselt oluliseks ja tema sisaldus metiraamis ei tohi olla üle 0,5 %

1. juuli 2006

30. juuni 2016

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 3. juunil 2005 lõplikult vormistatud metiraami käsitleva aruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu võimalikule põhjavee saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või äärmuslike kliimatingimustega piirkondades.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu jääkidele toidus ja hindama tarbijate kokkupuudet toidu kaudu.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, veeorganismide ning muude kui sihtrühma lülijalgsete kaitsele ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad ohu vähendamise meetmeid.

Liikmesriigid taotlevad täiendavate uuringute esitamist, mis kinnitaks lindude ja imetajate ohtude hindamist. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on metiraam käesolevasse lisasse kantud, esitab sellised uuringud komisjonile 2 aasta jooksul pärast heakskiitmist.

116

Oksamüül

CASi nr 23135-22-0

CIPACi nr 342

N,N-dimetüül-2-metüülkarbamoüüloksüimiin-2-(metüültio) atsetamiid

970 g/kg

1. august 2006

31. juuli 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult nematotsiidina ja insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 15. juulil 2005 oksamüüli kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet. Kõnealuses üldhinnangus

peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu lindude ja imetajate, vihmausside, veeorganismide ning pinna- ja põhjavee kaitsele ohualdites olukordades.

Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama riskitõrjemeetmeid.

peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu aine kasutaja ohutusele. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama kaitsemeetmeid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad täiendavate uuringute läbiviimist, et kinnitada riskihinnangut seoses põhjavee saastumisega happeliste muldadega maa-aladel ning lindude, imetajate ja vihmaussidega. Nad tagavad, et taotlejad, kelle taotlusel oksamüül on käesolevasse lisasse lisatud, esitaksid sellised uuringud komisjonile 2 aasta jooksul pärast heakskiitmist.

117

1-metüültsüklopropeen (ISO üldnimetust selle toimeaine puhul ei arvestata)

CASi nr 3100-04-7

CIPACi nr määratlemata

1-metüültsüklopropeen

≥ 960 g/kg

Valmistamisel tekkivad lisandid 1-kloro-2-metüülpropeen ja 3-kloro-2-metüülpropeen on toksikoloogiliselt olulised ja kummagi sisaldus ei tohi tehnilises vahendis ületada 0,5 g/kg.

1. aprill 2006

31. märts 2016

A-   OSA

Lubatud on ainult kasutamine taimekasvuregulaatorina tingimusel, et pärast saagi koristamist säilitatakse taimed kinnistes laoruumides.

B-   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. septembril 2005 1-metüültsüklopropeeni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

118

Forkloorfenuroon

CASi nr 68157-60-8

CIPACi nr 633

1-(2-kloro-4-püridinüül)-3-fenüülkarbamiid

≥ 978 g/kg

1. aprill 2006

31. märts 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult kasvuregulaatorina.

B   OSA

Taotluste hindamisel loa saamiseks forkloorfenurooni sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamisel muul otstarbel kui seoses kiivitaimedega, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. septembril 2005 lõplikult vormistatud forkloorfenurooni läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Kõnealuses üldhinnangus peavad liikmesriigid erilist tähelepanu pöörama võimalikule põhjavee saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Vajaduse korral tuleks kohaldada ohu vähendamise meetmed.

119

Indoksakarb

CASi nr 173584-44-6

CIPACi nr 612

metüül(S)-N-[7-kloro-2,3,4a,5-tetrahüdro-4a-(metoksükarbonüül)indeno[1,2-e][1,3,4]oksadiasiin-2-üülkarbonüül]-4′-(trifluorometoksü)karbanilaat

TC (tehniline materjal): > 628 g/kg indoksakarbi

1. aprill 2006

31. märts 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. septembril 2005 lõplikult vormistatud indoksakarbi läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Kõnealuses üldhinnangus peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele.

Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused hõlmama meetmeid ohu vähendamiseks.

120

Varfariin

CASi nr 81-81-2

CIPACi nr 70

(RS)-4-hüdroksü-3-(3-okso-1-fenüülbutüül)kumariin 3-(α-atsetonüül-bensüül)-4-hüdroksükumariin

≥ 990 g/kg

1. oktoober 2006

30. september 2013

A   OSA

Lubatud kasutada ainult rodentitsiidina, ettevalmistatud sööda kujul, mis paigutatakse spetsiaalselt selleks ehitatud punkritesse.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. septembril 2005 varfariini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet. Üldhindamisel peaksid liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu käitajate, lindude ja muude kui sihtrühma imetajate kaitsmisele.

Vajadusel tuleks kohaldada riskide vähendamise meetmeid.

121

Klotianidiin

CASi nr 210880-92-5

CIPACi nr 738

(E)-1-(2-kloro-1,3-tiasool-5-üülmetüül)-3-metüül-2-nitroguanidiin

≥ 960 g/kg

1. august 2006

31. juuli 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

Muude kui sihtorganismide, eelkõige meemesilaste kaitsmiseks seemnete töötlemise puhul:

tohib seemnete katmist läbi viia ainult kutselistes seemnetöötlusrajatistes; need rajatised peavad kasutama parimat võimalikku tehnikat, et vähendada tolmupilvede tekkimist seemnete katmisel, ladustamisel ja transportimisel;

tuleb kasutada asjakohased külviseadmeid, mis tagavad toimeaine segunemise mullaga võimalikult suures ulatuses ning vähendavad selle puistumist ja tolmupilvede tekkimist.

Liikmesriigid tagavad, et

töödeldud seemnete märgisel on teave selle kohta, et seemneid on töödeldud klotianidiiniga, ning nad sätestavad kasutusloaga ette nähtud meetmed riski vähendamiseks;

loa andmise tingimused sisaldaksid vajaduse korral asjakohaseid riskide vähendamise meetmeid meemesilaste kaitseks eelkõige pritsimise ajal;

käivitatakse seireprogrammid, et vajaduse korral kontrollida meemesilaste tegelikku kokkupuudet klotianidiiniga piirkondades, mida laialdaselt kasutatakse mesilaste korjealadena või mida kasutavad mesinikud.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 27. jaanuaril 2006 klotianidiini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades;

pöörama erilist tähelepanu seemnetest toituvatele lindudele ja imetajatele, kui ainet kasutatakse seemnete puhtimiseks.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

122

Petoksamiid

CASi nr 106700-29-2

CIPACi nr 655

2-kloro-N-(2-etoksüetüül)-N-(2-metüül-1-fenülprop-1-enüül) atsetamiid

≥ 940 g/kg

1. august 2006

31. juuli 2016

A   OSA

Lubatud kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 27. jaanuaril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees petoksamiidi kohta koostatud aruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades;

pöörama erilist tähelepanu veekeskkonna, eriti kõrgemate veetaimede kaitsele.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 38 teavitavad liikmesriigid komisjoni kaubanduslikult toodetud tehniliste materjalide üksikasjadest.

123

Klodinafop

CASi nr 114420-56-3

CIPACi nr 683

(R)-2-[4-(5-kloro-3-fluoro-2-püridüüloksü)-fenoksü]-propioonhape

≥ 950 g/kg (väljendatult klodinafop-propargüülina)

1. veebruar 2007

31. jaanuar 2017

A-   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B-   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 27. jaanuaril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees klodinafopi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

124

Pirimikarb

CASi nr 23103-98-2

CIPACi nr 231

2-dimetüülamino-5,6-dimetüülpürimidiin-4-üül-dimetüülkarbamaat

≥ 950 g/kg

1. veebruar 2007

31. jaanuar 2017

A-   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B-   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 27. jaanuaril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees pirimikarbi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid.

Liikmesriigid peavad erilist tähelepanu pöörama veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndi jätmist.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud riski, mis tekib lindudele pikaajalisel kokkupuutel selle ainega või selle aine sattumisel põhjavette; eriti tuleb uurida metaboliit R35140ga seotud riske. Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel pirimikarb on kantud käesolevasse lisasse, esitavad komisjonile sellised uuringud kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

125

Rimsulfuroon

CASi nr 122931-48-0 (rimsulfuroon)

CIPACi nr 716

1-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)-3-(3-etüülsulfonüül-2-püridüülsulfonüül)-karbamiid

≥ 960 g/kg (väljendatud rimsulfuroonina)

1. veebruar 2007

31. jaanuar 2017

A-   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B-   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 27. jaanuaril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees rimsulfurooni kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu muude kui sihtrühma taimede ja põhjavee kaitsele tundlikes paikades. Loa tingimustes peab olema nõutud riskide vähendamise meetmete võtmist vajaduse korral.

126

Metüültolklofoss

CASi nr 57018-04-9

CIPACi nr 479

 

O-2,6-dikloro-p-tolüül-O,O-dimetüül-fosforotioaat

 

O-2,6-dikloro-4-metüülfenüül-O,O-dimetüül-fosforotioaat

≥ 960 g/kg

1. veebruar 2007

31. jaanuar 2017

A-   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B-   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust, et metüültolklofossi sisaldavat toodet lubataks kasutada muul otstarbel kui seemnekartuli töötlemiseks enne mahapanemist või lehtsalati kasvuhoonemulla töötlemiseks, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 27. jaanuaril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees metüültolklofossi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

127

Tritikonasool

CASi nr 131983-72-7

CIPACi nr 652

(±)-(E)-5-(4-klorobensülideen)-2,2-dimetüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üülmetüül)-tsüklopentanool

≥ 950 g/kg

1. veebruar 2007

31. jaanuar 2017

A-   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B-   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada tritikonasooli sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui seemnete töötlemiseks, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 27. jaanuaril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tritikonasooli kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet. Sellisel üldisel hindamisel pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu järgmisele:

käitajate ohutus. Loa tingimustes peaks olema nõutud kaitsemeetmete kasutamist vajaduse korral;

võimalus, et ohualtis piirkonnas satub see väga püsiv aine või selle metaboliit RPA 406341 põhjavette;

seemnetoiduliste lindude kaitse (risk pikaajalisel kokkupuutel).

Kasutusloa tingimustes peaks olema nõutud riski vähendamise meetmete võtmist vajaduse korral.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud riski seemnetoidulistele lindudele. Nad tagavad, et teavitaja, kelle palvel tritikonasool on kantud käesolevasse lisasse, esitab komisjonile sellised uuringud kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

128

Dimoksüstrobiin

CASi nr 149961-52-4

CIPACi nr 739

(E)-o-(2,5-dimetüülfenoksümetüül)-2-metoksüimino-N-metüülfenüülatseetamiid

≥ 980 g/kg

1. oktoober 2006

30. september 2016

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Hinnates taotlusi lubada dimoksüstrobiini sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamist siseruumides, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ning tagavad, et kõik vajalikud andmed ja kogu teave oleks esitatud enne kõnealuse loa andmist.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 27. jaanuaril 2006 dimoksüstrobiini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse kultuuri madala kinnipidamisvõime korral või tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades;

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad, et oleks esitatud:

üksikasjalik riskihinnang lindudele ja imetajatele seoses taimekaitsevahendite koostisse võetud toimeainega;

üldine riskihinnang veekeskkonnale seoses pikaajalise suure riskiga kaladele ning võimalike riskivähendusmeetmete tõhususega, võttes eriti arvesse äravoolukanaleid ja drenaaži.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teatajad, kelle taotlusel dimoksüstrobiin on käesolevasse lisasse kantud, esitavad nimetatud uuringute aruanded komisjonile kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

129

Klopüraliid

CASi nr 1702-17-6

CIPACi nr 455

3,6-dikloropüridiin-2-karboksüülhape

≥ 950 g/kg

1. mai 2007

30. aprill 2017

A-   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B-   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada klopüraliidi sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui kevadiseks kasutamiseks, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 4. aprillil 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees klopüraliidi kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

muude kui sihtrühma taimede ja põhjavee kaitsele ohualtides tingimustes. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid ning ohualtite alade suhtes tuleb käivitada kontrolliprogramme, et kontrollida kõnealuse aine sattumist põhjavette.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid, et kinnitada tulemusi klopüraliidi metabolismi kohta loomade organismis. Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel lisati klopüraliid kõnealusesse lisasse, esitavad sellised uuringud komisjonile kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

130

Tsüprodiniil

CASi nr 121522-61-2

CIPACi nr 511

(4-tsüklopropüül-6-metüül-pürimidiin-2-üül)fenüülamiin

≥ 980 g/kg

1. mai 2007

30. aprill 2017

A-   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B-   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 4. aprillil 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tsüprodiniili kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid,

pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate ja veeorganismide kaitsele. Loa väljaandmise tingimused peaksid sisaldama riskide vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud riski lindudele ja imetajatele ning metaboliit CGA 304075 jääkide võimalikku esinemist loomset päritolu toidus. Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel lisati tsüprodiniil kõnealusesse lisasse, esitavad sellised uuringud komisjonile kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

131

Fosetüül

CASi nr 15845-66-6

CIPACi nr 384

etüülvesinikfosfonaat

≥ 960 g/kg (väljendatuna fosetüül Al-na)

1. mai 2007

30. aprill 2017

A-   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B-   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 4. aprillil 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees fosetüüli kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, veeorganismide ning lülijalgsete kaitsmisele.

Loa väljaandmise tingimused peaksid vajaduse korral sisaldama riskide vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad edasiste uuringute tegemist, et kinnitada lülijalgsete (eelkõige nende välitingimustes taastumise kohta), ning taimtoiduliste imetajate suhtes tehtud ohuhinnangut. Nad tagavad, et teavitaja, kelle palvel fosetüül on kantud käesolevasse lisasse, esitab komisjonile sellised uuringud 2 aasta jooksul pärast heakskiitmist.

132

Trineksapak

CASi nr 104273-73-6

CIPACi nr 732

4-(tsüklopropüül-hüdroksümetüleen)-3,5-diokso-tsükloheksaankarboksüülhape

≥ 940 g/kg (väljendatuna etüül-trineksapakina)

1. mai 2007

30. aprill 2017

A-   OSA

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B-   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 4. aprillil 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees trineksapaki kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Sellisel üldisel hindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu lindude ja imetajate kaitsele.

Loa tingimustes peab olema nõutud riskide vähendamise meetmete võtmist vajaduse korral.

133

Dikloropop-P

CASi nr 15165-67-0

CIPACi nr 476

(R)-2-(2,4-dikloro-fenoksü)propaanhape

≥ 900 g/kg

1. juuni 2007

31. mai 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 23. mail 2006. aastal alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees dikloroprop-P kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Kõnealuse üldhinnangu kohaselt peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

lindude, imetajate, veeorganismide ja muude kui sihtrühma taimede kaitsele. Loa tingimused peaksid vajaduse korral sisaldama riskide vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad, et esitatakse andmed täiendavate uuringute kohta, mis kinnitavad tulemusi metabolismi kohta loomade organismis ning vahetu ja pikaajalise ohu hindamist lindudel ja vahetu ohu hindamist taimtoidulistel imetajatel

Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel lisati dikloroprop-P käesolevasse lisasse, esitavad selliseduuringud komisjonile kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

134

Metkonasool

CASi nr 125116-23-6 (määratlemata stereokeemia)

CIPACi nr 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-klorobensüül)-2,2-dimetüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üülmetüül)tsüklopentanool

≥ 940 g/kg

(tsis- ja trans-isomeeride summa)

1. juuni 2007

31. mai 2017

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidi ja taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. mail 2006 metkonasooli kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Kõnealuses üldhinnangus

peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu veeorganismide, lindude ja imetajate kaitsele. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama riskitõrjemeetmeid;

peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu aine kasutaja ohutusele. Vajaduse korral peaksid loa väljaandmise tingimused sisaldama kaitsemeetmeid.

135

Pürimetaniil

CASi nr 53112-28-0

CIPACi number ei ole määratud

N-(4,6-dimetüülpürimidiin-2-üül) aniliin

≥ 975 g/kg

(valmistamisel sissejääv lisand tsüaanamiid loetakse toksiliseks ja tema sisaldus tehnilises materjalis ei tohi olla üle 0,5 g/kg kohta.

1. juuni 2007

31. mai 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 23. mail 2006. aastal alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees pürimetaniili kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Kõnealuse üldhinnangu kohaselt peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

veeorganismide kaitsele. Loa väljaandmise tingimused peaksid vajaduse korral sisaldama riskide vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid,

käsitsejate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähakse ette piisavad isikukaitsevahendid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad, et esitatakse andmeid täiendavate uuringute kohta, mis kinnitavad, et riski kaladele on õigesti hinnatud. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel lisati pürimetaniil käesolevasse lisasse, esitab komisjonile sellised uuringud kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

136

Triklopüür

CASi nr 055335-06-3

CIPACi nr 376

3,5,6-trikloro-2-püridüüloksüäädikhape

≥ 960 g/kg

(triklopüürbutoksüetüülestrina)

1. juuni 2007

31. mai 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Hinnates taotlusi saada luba triklopüüri sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks mujal kui kevadistel karja- ja heinamaadel, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 23. mail 2006. aastal alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees triklopüüri kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Kõnealuse üldhinnangu kohaselt peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

põhjavee kaitsele ohtu tekitada võivate tingimuste korral. Loa tingimused peaksid vajaduse korral sisaldama riskide vähendamise meetmeid ja ohustatud alade suhtes tuleb käivitada seireprogramme,

käsitsejate ohutusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid,

lindude, imetajate, veeorganismide ja sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele. Loa tingimused peaksid vajaduse korral sisaldama riskide vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad täiendavate uuringute esitamist, mis kinnitaks lindude, imetajate ja veeorganismide metaboliit 6-kloro-2-püridinooliga kokkupuutest tulenevate vahetu ja pikaajalise ohu hindamist. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on triklopüür käesolevasse lisasse kantud, esitab sellised uuringud komisjonile kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

137

Metrafenoon

CASi nr 220899-03-6

CIPACi nr 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetrametoksü-2′,6-dimetüülbensofenoon

≥ 940 g/kg

1. veebruar 2007

31. jaanuar 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse metrafenooni kohta alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 14. juulil 2006 koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 38 teavitavad liikmesriigid komisjoni kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjadest.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Tüvi QST 713, identne tüvega AQ 713

kultuurikogu nr NRRL B -21661

CIPACi nr määratlemata

Mittekohaldatav

 

1. veebruar 2007

31. jaanuar 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 14. juulil 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Bacillus subtilis’e kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

139

Spinosaad

CASi nr 131929-60-7 (Spinosüün A)

131929-63-0 (Spinosüün D)

CIPACi nr 636

 

Spinosüün A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-desoksü-2,3,4-tri-O-metüül-α-L-mannopüranosüüloksü)-13-(4-dimetüülamiino-2,3,4,6-tetradesoksü-β-D-erütropüranosüüloksü)-9-etüül-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahüdro-14-metüül-1H-8-oksatsüklododeka[b]as-indatseen-7,15-dioon

 

Spinosüün D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-desoksü-2,3,4-tri-O-metüül-α-L-mannopüranosüüloksü)-13-(4-dimetüülamiino-2,3,4,6-tetradesoksü-β-D-erütropüranosüüloksü)-9-etüül-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahüdro-4,14-dimetüül-1H-8-oksatsüklododeka[b]as-indatseen-7,15-dioon

Spinosaad on segu spinosiin A-st 50–95 % ulatuses ja spinosiin D-st 5–50 % ulatuses

≥ 850 g/kg

1. veebruar 2007

31. jaanuar 2017

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse spinosaadi kohta alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 14. juulil 2006 koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele,

pöörama tähelepanu vihmausside ohustamisele kui ainet kasutatakse kasvuhoones.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

140

Tiametoksaam

CASi nr 153719-23-4

CIPACi nr 637

(E,Z)-3-(2-kloro-tiasool-5-üülmetüül)-5-metüül-[1,3,5]oksadiasinaan-4-ülideen N-nitroamiin

≥ 980 g/kg

1. veebruar 2007

31. jaanuar 2017

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

Muude kui sihtorganismide, eelkõige meemesilaste kaitsmiseks seemnete töötlemise puhul:

tohib seemnete katmist läbi viia ainult kutselistes seemnetöötlusrajatistes; need rajatised peavad kasutama parimat võimalikku tehnikat, et vähendada tolmupilvede tekkimist seemnete katmisel, ladustamisel ja transportimisel;

tuleb kasutada asjakohased külviseadmeid, mis tagavad toimeaine segunemise mullaga võimalikult suures ulatuses ning vähendavad selle puistumist ja tolmupilvede tekkimist.

Liikmesriigid tagavad, et

töödeldud seemnete märgisel on teave selle kohta, et seemneid on töödeldud tiametoksaamiga, ning nad sätestavad kasutusloaga ette nähtud meetmed riski vähendamiseks;

loa andmise tingimused sisaldaksid vajaduse korral asjakohaseid riskide vähendamise meetmeid mesilaste kaitseks eelkõige pritsimise ajal;

käivitatakse seireprogrammid, et vajaduse korral kontrollida meemesilaste tegelikku kokkupuudet tiametoksaamiga piirkondades, mida laialdaselt kasutatakse mesilaste korjealadena või mida kasutavad mesinikud.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse tiametoksaami kohta alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 14. juulil 2006 koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu võimalikule põhjavee reostusele, mis tuleneb eelkõige toimeainest ja selle metaboliitidest NOA 459602, SYN 501406 ja CGA 322704, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades,

pöörama erilist tähelepanu veeorganismide kaitsele,

pöörama erilist tähelepanu pikaajalisele riskile väikeste taimetoiduliste loomade suhtes, kui ainet kasutatakse seemnete töötlemiseks.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

141

Fenamifoss

CASi nr 22224-92-6

CIPACi nr 692

(RS)-etüül-4-metüültio-m-tolüülisopropüül-fosforamidaad

≥ 940 g/kg

1. august 2007

31. juuli 2017

A-   OSA

Lubada võib üksnes kasutusviise nematotsiidina tilkkastmise kaudu püsikonstruktsiooniga kasvuhoonetes.

B-   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 14. juulil 2006 vormistatud fenamifossi läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Kõnealuses üldhinnangus

Liikmesriigid peavad ohualtites olukordades pöörama erilist tähelepanu veeorganismide, mulla mittesihtmärkorganismide ja põhjavee kaitsele.

Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid ning ohualtite alade suhtes tuleb käivitada kontrolliprogramme, et kontrollida kõnealuse aine sattumist põhjavette.

142

Etefoon

CASi nr 16672-87-0

CIPACi nr 373

2-kloroetüülfosfoonhape

910 g/kg (tehniline materjal – TC)

MEPHA (mono 2-kloroetüülester, 2-kloroetüülfosfoonhape) ja 1,2-dikloroetaani lisandite tootmine on toksikoloogiliselt oluline ja ei tohi tehnilises materjalis ületada vastavalt 20 g/kg ja 0,5 g/kg.

1. august 2007

31. juuli 2017

A-   OSA

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B-   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 14. juulil 2006 vormistatud etefooni läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

143

Flusilasool (2)

CASi nr 85509-19-9

CIPACi nr 435

Bis(4-fluorofenüül)(metüül) (1H-1,2,4-triasool-1-üülmetüül)silaan

925 g/kg

1. jaanuaril 2007

30. juuniks 20084  (2)

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina järgmiste kultuuride puhul:

teravili, välja arvatud riis (2),

mais (2),

rapsiseeme (2),

suhkrupeet (2)

koguses, mis ei ületa 200 g toimeainet ühe hektari ja ühe kasutamiskorra kohta.

Järgmised kasutusviisid ei ole lubatud:

pritsimine lennukilt,

pritsimine seljas või käes kantavate pritsidega, mida kasutavad kas eraisikud või professionaalid,

kasutamine koduaianduses.

Liikmesriigid tagavad, et kohaldataks asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et kaitsta:

veeorganisme. Töödeldavad alad peavad asuma pinnaveekogudest piisaval kaugusel. Vajalik kaugus võib sõltuda taimekaitsevahendi hajumist vähendavate meetodite või seadmete kasutamisest,

linde ja imetajaid. Loa andmise tingimuste hulka kuuluvad meetmed riskide vähendamiseks, näiteks pritsimise mõistlik ajastamine ja selliste segude valimine, mis oma füüsikalise vormi või kokkupuudet vältivate ainete sisalduse tõttu minimeerivad asjaomaste liikidega kokkupuutumise,

kasutajaid, kes peavad segamise, seadme täitmise, pritsimise ja seadme puhastamise ajal kandma sobivat kaitseriietust, eriti kindaid, kombinesooni, kummisaapaid ja näokaitset või kaitseprille, välja arvatud juhul, kui seadme disainist ja ehitusest või seadmele spetsiaalse kaitse paigaldamisest tingituna on ainega kokkupuude välistatud.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees vormistatud flusilasooli läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Liikmesriigid tagavad, et lubade valdajad teatavad hiljemalt iga aasta 31. detsembriks kasutajate haigusjuhtudest. Liikmesriigid võivad nõuda, et müügiandmed ja kasutusviiside uuringu kokkuvõtted esitataks nii, et on võimalik saada tõepärane ülevaade flusilasooli kasutustingimustest ja võimalikust toksikoloogilisest mõjust.

Liikmesriigid nõuavad, et kahe aasta jooksul pärast sisesekretsioonisüsteemi häireid käsitlevate OECD katsesuuniste vastuvõtmist esitataks lisauuringute tulemused flusilasooli omaduste kohta, mis tekitavad sisesekretsioonisüsteemi häireid. Liikmesriigid tagavad, et taotleja, kelle palvel kanti flusilasool käesolevasse lisasse, esitab need uuringud komisjonile kahe aasta jooksul pärast eespool nimetatud katsesuuniste vastuvõtmist.

144

Karbendasiim (määratlemata stereokeemia)

CASi nr 10605-21-7

CIPACi nr 263

Metüülbensimidasool-2-üülkarbamaat

980 g/kg

1. jaanuar 2007

13.juuni 2011

A-   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina järgmiste kultuuride puhul:

teravili,

rapsiseeme,

suhkrupeet,

mais

koguses, mis ei ületa

0,25 kg toimeainet ühe hektari ja ühe kasutamiskorra kohta teravilja ja rapsiseemne puhul,

0,075 kg toimeainet ühe hektari ja ühe kasutamiskorra kohta suhkrupeedi puhul,

0,1 kg toimeainet ühe hektari ja ühe kasutamiskorra kohta maisi puhul.

Järgmised kasutusviisid ei ole lubatud:

pritsimine lennukilt,

pritsimine seljas või käes kantavate pritsidega, mida kasutavad kas asjaarmastajad või professionaalid,

kasutamine koduaianduses.

Liikmesriigid tagavad, et kohaldatakse kõiki asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks. Erilist tähelepanu tuleb pöörata, et kaitsta:

veeorganisme. Töödeldavad alad peavad asuma pinnaveekogudest piisaval kaugusel. Vajalik kaugus võib sõltuda kasutusviisist või taimekaitsevahendi hajumist vähendavatest meetoditest või seadmetest,

vihmausse ja muid mulla makroorganisme. Loa andmise tingimused sisaldavad meetmeid riskide vähendamiseks, nagu kasutuskordade arvu ja ajastamise kohaseima kombinatsiooni valik, kasutatavad kogused ning vajaduse korral toimeaine kontsentratsiooni määr,

linde ja imetajaid. Loa andmise tingimuste hulka kuuluvad meetmed riskide vähendamiseks, näiteks pritsimise mõistlik ajastamine ja selliste segude valimine, mis oma füüsikalise vormi või kokkupuudet vältivate ainete olemasolu tõttu minimeerivad asjaomaste liikidega kokkupuutumise,

kasutajaid, kes peavad segamise, seadme täitmise, pritsimise ja seadme puhastamise ajal kandma kaitseriietust, eriti kindaid, kombinesooni, kummisaapaid ja näokaitset või kaitseprille, välja arvatud juhul, kui seadme disaini ja ehituse või seadmele spetsiaalse kaitse paigaldamise tõttu on ainega kokkupuutumine välistatud.

B-   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse karbendasiimi kohta vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Liikmesriigid tagavad, et loaomanikud teatavad hiljemalt iga aasta 31. detsembriks kasutaja terviseprobleemidega seotud juhtudest. Liikmesriigid võivad nõuda, et müügiandmed ja kasutusviiside uuringu kokkuvõtted esitatakse sellisel viisil, et saadakse tegelik pilt karbendasiimi kasutustingimustest ja võimalikust toksikoloogilisest mõjust.

145

Kaptaan

CASi nr 133-06-02

CIPACi nr 40

N-(triklorometüültio)tsükloheks-4-een-1,2-dikarboksimiid

≥ 910 g/kg

Lisandid:

 

Perklorometüülmerkaptaan (R005406): kuni 5 g/kg

 

Folpeet: kuni 10 g/kg

 

Süsiniktetrakloriid: kuni 0,1 g/kg.

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada kaptaani sisaldavat taimekaitsevahendit muude taimede kui tomatitaimede puhul, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse kaptaani kohta alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 29. septembril 2006 koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu järgmisele:

käitajate ja töötajate turvalisusele. Lubatud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavad isikukaitsevahendid ja ohu vähendamise meetmed, et vähendada kokkupuudet toimeainega,

tarbijate kokkupuutele toidu kaudu, arvestades jääkide piirnormide tulevasi läbivaatamisi,

põhjavee kaitsele ohualtites tingimustes. Vajaduse korral peaksid loa andmise tingimused sisaldama ohu vähendamise meetmeid ja tundlike alade suhtes tuleb käivitada seireprogramme,

lindude, imetajate ja veeorganismide kaitsele. Loa andmise tingimuste hulka peaksid kuuluma ohu vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud ohtu, mis tekib lindude ja imetajate pikaajalisel kokkupuutel selle ainega ning toksikoloogilist hinnangut metaboliitide kohta, mis võivad esineda põhjavees ohualtites tingimustes. Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel on kaptaan käesolevasse lisasse kantud, esitab selliste uuringute andmed komisjonile kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

146

Folpeet

CASi nr 133-07-3

CIPACi nr 75

N-(triklorometüültio)ftaalimiid

≥ 940 g/kg

Lisandid:

 

Perklorometüülmerkaptaan (R005406): kuni 3,5 g/kg

 

Süsiniktetrakloriid: kuni 4 g/kg.

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada folpeeti sisaldavat taimekaitsevahendit muu kui talinisu puhul, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 29. septembril 2006 folpeedi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu järgmisele:

käitajate ja töötajate turvalisusele. Lubatud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavad isikukaitsevahendid,

tarbijate kokkupuutele toidu kaudu arvestades jääkide piirnormide tulevasi läbivaatamisi,

lindude, imetajate ning vee- ja mullaorganismide kaitsele. Loa andmise tingimuste hulka peavad kuuluma ohu vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud ohtu, mis tekib lindude, imetajate ja vihmausside kokkupuutel selle ainega. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on folpeet käesolevasse lisasse kantud, esitab selliste uuringute andmed komisjonile 2 aasta jooksul pärast heakskiitmist.

147

Formetanaat

CASi nr 23422-53-9

CIPACi nr 697

3-dimetüülaminometüleenaminofenüül-metüülkarbamaat

≥ 910 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidi ja akaritsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada formetanaati sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui avamaatomatitel ja ilupõõsastel, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 29. septembril 2006 formetanaadi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid

pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete ja mesilaste kaitsele ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad vajaduse korral ohu vähendamise meetmeid,

pöörama erilist tähelepanu käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid,

pöörama erilist tähelepanu tarbijate kokkupuutele toidu kaudu, arvestades jääkide piirnormide tulevasi läbivaatamisi.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud ohtu, mis tekib lindude, imetajate ja sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kokkupuutel selle ainega. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on formetanaat käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selliste uuringute andmed kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

148

Metiokarb

CASi nr 2032-65-7

CIPACi nr 165

4-metüültio-3,5-ksülüül metüülkarbamaat

≥ 980 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatud kasutada ainult peletusainena seemnete puhtimisel, insektitsiidi ja molluskitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada metiokarbi sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui maisiseemnete puhtimiseks, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 29. septembril 2006 metiokarbi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet

Üldhindamisel peavad liikmesriigid

pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate ning sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kaitsele ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad vajaduse korral ohu vähendamise meetmeid,

pöörama erilist tähelepanu käitajate ja kõrvalseisjate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid,

pöörama erilist tähelepanu tarbijate kokkupuutele toidu kaudu arvestades jääkide piirnormide tulevasi läbivaatamisi.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud ohtu, mis tekib lindude, imetajate ja muude kui sihtrühma lülijalgsete kokkupuutel selle ainega ning toksikoloogilist hinnangut metaboliitide kohta, mis võivad esineda põllukultuurides. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on metiokarb käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selliste uuringute andmed kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

149

Dimetoaat

CASi nr 60-51-5

CIPACi nr 59

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide

≥ 950 g/kg

Lisandid:

ometoaat: mitte üle 2 g/kg

isodimetoaat: mitte üle 3 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 24. novembril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees dimetoaadi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, veeorganismide ning muude kui sihtrühma lülijalgsete kaitsmisele. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu näiteks puhvervööndid ning äravoolu- ja kuivendusvee pääsu piiramine pinnavette,

pöörama erilist tähelepanu tarbijate kokkupuutele toidu kaudu,

pöörama erilist tähelepanu käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud ohtu, mis tekib lindude, imetajate ja muude kui sihtrühma lülijalgsete kokkupuutel selle ainega, ning toksikoloogilist hinnangut metaboliitide kohta, mis võivad esineda põllukultuurides.

Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on dimetoaat käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selliste uuringute andmed kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

150

Dimetomorf

CASi nr 110488-70-5

CIPACi nr 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 24. novembril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees dimetomorfi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate ja töötajate turvalisusele. Lubatud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavad isikukaitsevahendid,

lindude, imetajate ja veeorganismide kaitsele.

Kasutusloa tingimustes peaks olema nõutud vajaduse korral riski vähendamise meetmete võtmist.

151

Glufosinaat

CASi nr 77182-82-2

CIPACi nr 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Taotluste hindamisel loa saamiseks glufosinaati sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks muuks otstarbeks kui õunaaedades pööravad liikmesriigid eelkõige käitajate ja tarbijate kokkupuute osas erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 24. novembril 2006 glufosinaadi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet. Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate, töötajate ja kõrvalseisjate ohutusele. Loa tingimustes peaks olema nõutud vajaduse korral kaitsemeetmete kasutamist,

põhjaveele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades,

imetajate, muude kui sihtrühma lülijalgsete ning muude kui sihtrühma taimede kaitsele.

Kasutusloa tingimustes peaks olema nõutud vajaduse korral riski vähendamise meetmete võtmist.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad täiendavate uuringute esitamist, mis kinnitaks imetajate ja muude kui sihtrühma lülijalgsete ohtude hindamist. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on glufosinaat käesolevasse lisasse kantud, esitab sellised uuringud komisjonile kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

152

Metribusiin

CASi nr 21087-64-9

CIPACi nr 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Taotluste hindamisel loa saamiseks metribusiini sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks muuks otstarbeks kui tärkamisjärgse selektiivse herbitsiidina kartulite puhul pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 24. novembril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees metribusiini kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu vetikate, veetaimede ning sihtrühma mitte kuuluvate, väljaspool töödeldavat ala kasvavate taimede kaitsele ning tagama, et lubamise tingimused sisaldavad vajaduse korral ohu vähendamise meetmeid,

pöörama erilist tähelepanu käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud riski põhjaveele. Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel lisati metribusiin kõnealusesse lisasse, esitavad sellised uuringud komisjonile kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

153

Fosmet

CASi nr 732-11-6

CIPACi nr 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Lisandid:

fosmetoksoon: mitte üle 0,8 g/kg

isofosmet: mitte üle 0,4 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidi ja akaritsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 24. novembril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees fosmeti kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu lindude, imetajate, veeorganismide, mesilaste ning muude sihtrühma mitte kuuluvate lülijalgsete kaitsmisele. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu näiteks puhvervööndid ning äravoolu- ja kuivendusvee pääsu piiramine pinnavette,

pöörama erilist tähelepanu käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid ja hingamisteede kaitsevahendid.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad edasiste uuringute läbiviimist, et kinnitada lindude (akuutne risk) ja taimtoiduliste imetajate suhtes tehtud riskianalüüsi (pikaajaline risk). Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on fosmet käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selliste uuringute andmed kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

154

Propamokarb

CASi nr 24579-73-5

CIPACi nr 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada propamokarbi sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui lehtedele kandmiseks, pööravad nad töötajate kokkupuute osas erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 24. novembril 2006 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees propamokarbi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate ja töötajate turvalisusele. Loa tingimustes peaks olema nõutud kaitsemeetmete kasutamist vajaduse korral,

mullas esinevate jääkide kandumisele mitmeaastastele või järelkultuuridele,

tundlike alade pinna- ja põhjavee kaitsele,

lindude, imetajate ja veeorganismide kaitsele. Loa tingimustes peab olema nõutud riskide vähendamise meetmete võtmist vajaduse korral.

155

Etoprofoss

CASi nr 13194-48-4

CIPACi nr 218

O-etüül S,S-dipropüülfosforoditioaat

> 940 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatud kasutada ainult nematotsiidi ja insektitsiidina pinnase töötlemisel.

Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada etoprofossi sisaldavat taimekaitsevahendit muudel kultuuridel peale kartuli, mis ei ole ette nähtud inimestele ja loomadele tarbimiseks, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 16. märtsil 2007 etoprofossi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

jääkidele ning hindama tarbijate kokkupuudet toidu kaudu arvestades jääkide piirnormide tulevasi läbivaatamisi;

käitajate turvalisusele. Lubatud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavad isikukaitse- ja hingamisteede kaitse vahendid ning muud ohu vähendamise meetmed, nagu suletud ülekandesüsteemi kasutamine toote jaotamisel;

lindude, imetajate ja veeorganismide ning pinnase ja põhjavee kaitsele ohualdistes tingimustes. Loa tingimused peaksid sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu näiteks puhvervööndid ning graanulite täielik segunemine mullaga.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud lühi- ja pikaajalist ohtu, mis tekib lindude ja vihmaussidest toituvate imetajate kokkupuutel selle ainega. Nad tagavad, et teatajad, kelle taotlusel etoprofoss on käesolevasse lisasse kantud, esitavad selliste uuringute andmed komisjonile kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

156

Metüülpirimifoss

CASi nr 29232-93-7

CIPACi nr 239

 

O-2-dietüülamino-6-metüülpürimidiin-4-üül

 

O,O-dimetüülfosforotioaat

> 880 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina saagi koristusjärgsel säilitamisel.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada metüülpirimifossi sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui kasutamiseks automatiseeritud süsteemides tühjades viljaladudes, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 15. märtsil 2007 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees metüülpirimifossi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele. Lubatud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavad isikukaitsevahendid, kaasa arvatud hingamisteede kaitse vahendid ja ohu vähendamise meetmed, et vähendada kokkupuudet toimeainega;

tarbijate kokkupuutele toidu kaudu, arvestades jääkide piirnormide tulevasi läbivaatamisi.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas käitajate kokkupuudet ainega on õigesti hinnatud. Nad tagavad, et teatajad, kelle taotlusel on metüülpirimifoss käesolevasse lisasse kantud, esitavad selliste uuringute andmed komisjonile kahe aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

157

Fiproniil

CASi nr 120068-37-3

CIPACi nr 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dikloro-α,α,α-trifloro-para-tolüül)-4-triflorometüülsulfinüül-pürasool-3-karbonitriil

≥ 950 g/kg

1. oktoober 2007

30. september 2017

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina seemnete töötlemiseks.

Muude kui sihtorganismide, eelkõige meemesilaste kaitsmiseks:

tohib seemnete katmist läbi viia ainult kutselistes seemnetöötlusrajatistes; need rajatised peavad kasutama parimat võimalikku tehnikat, et vähendada tolmupilvede tekkimist seemnete katmisel, ladustamisel ja transportimisel;

tuleb kasutada asjakohaseid külviseadmeid, mis tagavad toimeaine segunemise mullaga võimalikult suures ulatuses ning vähendavad selle puistumist ja tolmupilvede tekkimist.

Liikmesriigid tagavad, et

töödeldud seemnete märgisel on teave selle kohta, et seemneid on töödeldud fiproniiliga, ning nad sätestavad kasutusloaga ette nähtud meetmed riski vähendamiseks;

käivitatakse seireprogrammid, et vajaduse korral kontrollida meemesilaste tegelikku kokkupuudet fiproniiliga piirkondades, mida laialdaselt kasutatakse mesilaste korjealadena või mida kasutavad mesinikud.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 16. märtsil 2007 fiproniili kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet. Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

turustatud toodete pakendamisele, et vältida valguse lagundavat mõju asjaomasele tootele;

võimalikule põhjavee reostusele, mida võivad eelkõige põhjustada lähteainest püsivamad metaboliidid, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades;

seemnetoiduliste lindude, imetajate, veeorganismide, muude kui sihtrühma lülijalgsete ja mesilaste kaitsele.

Kasutusloa tingimustes peaks vajaduse korral olema nõutud riski vähendamise meetmete võtmist.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisauuringuid selle kohta, kas on õigesti hinnatud ohtu, mis tekib seemnetoiduliste lindude, imetajate ja mesilaste, eelkõige mesilasvastsete kokkupuutel selle ainega. Nad tagavad, et teataja, kelle taotlusel fiproniil on kantud käesolevasse lisasse, esitab komisjonile sellised uuringud ühe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

158

Beflubutamiid

CASi nr 113614-08-7

CIPACi nr 662

(RS)-N-bensüül-2-(4-fluoro-3-trifluorometüülfenoksü)butanamiid

≥ 970 g/kg

1. detsember 2007

30. november 2017

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 15. mail 2007 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees beflubutamiidi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Selles üldhinnangus peaksid liikmesriigid:

pöörama erilist tähelepanu ohule veeorganismidele.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

159

Spodoptera exigua nukleaarne polühedroosi viirus

CIPACi nr

Määratlemata

Mittekohaldatav

 

1. detsember 2007

30. november 2017

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 15. mail 2007 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Spodoptera exigua nukleaarse polühedroosi viiruse kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

160

Prosulfokarb

CASi nr 52888-80-9

CIPACi nr 539

S-bensüül dipropüül(tiokarbamaat)

970 g/kg

1. november 2008

31. oktoober 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 9. oktoobril 2007 prosulfokarbi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndi jätmist.

sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks mittepritsitava puhvervööndi jätmist.

161

Fludioksoniil

CASi nr 131341-86-1

CIPACi nr 522

4-(2,2-difluoro-1,3-bensodioksool-4-üül)-1H-pürrool-3-karbonitriil

950 g/kg

1. november 2008

31. oktoober 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada fludioksoniili sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui seemnete töötlemiseks, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave, ning:

pööravad erilist tähelepanu võimalusele, et ohualtis piirkonnas satub see aine või eelkõige selle mulla fotolüüsi metaboliidid CGA 339833 ja CGA 192155 põhjavette;

pööravad erilist tähelepanu kalade ja veeselgrootute kaitsele.

Kasutusloa tingimustes peaks vajaduse korral olema nõutud riski vähendamise meetmete võtmist.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 9. oktoobril 2007 fludioksoniili kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

162

Klomasoon

CASi nr 81777-89-1

CIPACi nr 509

2-(2-klorobensüül)-4,4-dimetüül-1,2-oksasolidiin-3-oon

960 g/kg

1. november 2008

31. oktoober 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 9. oktoobril 2007 klomasooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndite jätmist.

163

Bentiavalikarb

CASi nr 413615-35-7

CIPACi nr 744

[(S)-1-{}{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-bensotiasool-2-üül) etüül]karbamoüül}}-2-metüülpropüül]karbaamhape

≥ 910 g/kg

Valmistamisel sissejäävad lisandid on toksikoloogiliselt olulised ja nende lisandite sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibensotiasool: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorofenüül) disulfiid: < 14 mg/kg

1. august 2008

31. juuli 2018

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2008 bentiavalikarbi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

kasutajate ohutusele;

sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete organismide kaitsele.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskide vähendamise meetmete võtmist.

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada bentiavalikarbi sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui kasvuhoones kasutamiseks, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 38 teavitavad liikmesriigid komisjoni kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjadest.

164

Boskaliid

CASi nr 188425-85-6

CIPACi nr 673

2-kloro-N-(4′-klorobifenüül-2-üül)nikotiinamiid

≥ 960 g/kg

1. august 2008

31. juuli 2018

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2008 boskaliidi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

kasutajate ohutusele;

pikaajalisele ohule lindudele ja mullaorganismidele;

mulda akumuleerumise ohule, kui ainet kasutatakse mitmeaastastel kultuuridel või järelkultuuridel külvikordades.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskide vähendamise meetmete võtmist.

165

Karvoon

CASi nr 99-49-0 (d/l segu)

CIPACi nr 602

5-isopropenüül-2-metüültsükloheks-2-een-1-oon

≥ 930 g/kg, kusjuures d/l on vähemalt 100:1

1. august 2008

31. juuli 2018

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2008 karvooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu kasutajate ohutusele.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskide vähendamise meetmete võtmist.

166

Fluoksastrobiin

CASi nr 361377-29-9

CIPACi nr 746

(E)-2-[6-(2-klorofenoksü)-5-fluoropürimidiin-4-üüloksü]fenüül(5,6-dihüdro-1,4,2-dioksasiin-3-üül)metanoon- O-metüüloksiim

≥ 940 g/kg

1. august 2008

31. juuli 2018

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2008 fluoksastrobiini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

kasutajate ohutusele, eriti lahjendamata kontsentraadi käitlemisel. Kasutustingimused peaksid sisaldama piisavaid kaitsemeetmeid, näiteks näokaitse kandmist;

veeorganismide kaitsele; riskide vähendamise meetmete võtmisele, näiteks vajaduse korral puhvervööndi rakendamisele;

fluoksastrobiini metaboliitide jääkide tasemele, kui töödeldud alade põhku kasutatakse loomasöödana. Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused piiranguid loomade söötmisel;

mulda akumuleerumise ohule, kui ainet kasutatakse mitmeaastastel kultuuridel või järelkultuuridel külvikordades.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskide vähendamise meetmete võtmist.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad, et esitatakse:

andmed, mille alusel on võimalik teha üldine riskihindamine veekeskkonnale, võttes arvesse pritsmete edasikandumist, äravoolu, kuivendamist ja võimalike riskivähendusmeetmete tõhusust;

andmed teiste loomade kui rottide metaboliitide mürgisuse kohta, kui töödeldud alade põhku kasutatakse loomasöödana.

Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on fluoksastrobiin käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile sellised uuringud kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 tüvi 251 (AGALi nr 89/030550)

CIPACi nr 753

Ei kohaldata

 

1. august 2008

31. juuli 2018

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes nematotsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2008Paecilomyces lilacinus’e kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

kasutajate ohutusele (kuigi ainetega kokkupuutumise vastuvõetavat ulatust ei olnud vaja määrata, tuleks üldreeglina käsitada kõiki mikroorganisme potentsiaalsete sensibilisaatoritena);

sihtrühma mittekuuluvate lehtedel elunevate lülijalgsete kaitsele.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskide vähendamise meetmete võtmist.

168

Protiokonasool

CASi nr 178928-70-6

CIPACi nr 745

(RS)-2-[2-(1-klorotsüklopropüül)-3-(2-klorofenüül)-2-hüdroksüpropüül]-2,4-dihüdro-1,2,4-triasool-3-tioon

≥ 970 g/kg

Valmistamisel sissejäävad lisandid on toksikoloogiliselt olulised ja nende lisandite sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

tolueen: < 5 g/kg

protiokonasool-destio (2-(1-klorotsüklopropüül)1-(2-klorofenüül)-3-(1,2,4-triasool-1-üül)-propaan-2-ool): < 0.5 g/kg (avastamispiir)

1. august 2008

31. juuli 2018

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2008 protiokonasooli kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

kasutajate ohutusele pritsimise ajal. Kasutustingimused peaksid sisaldama piisavaid kaitsemeetmeid;

veeorganismide kaitsele; riskide vähendamise meetmete võtmisele, näiteks vajaduse korral puhvervööndi rakendamisele;

lindude ja väikeimetajate kaitsele. Vajaduse korral tuleks kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskide vähendamise meetmete võtmist.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad, et esitatakse:

teave, mis võimaldab anda hinnangu tarbijate kokkupuutele triasooli metaboliidi derivaatidega põhikultuurides, külvikorrakultuurides ja loomse päritoluga toodetes;

protiokonasooli ja triasooli metaboliidi derivaatide toimeviiside võrdlus, et oleks võimalik hinnata mürgisust, mis tekib kombineeritud kokkupuutel nende ühenditega;

teave, mis aitab täiendavalt käsitleda seemnete protiokonasooliga töötlemisest tulenevat pikaajalist ohtu seemnetoidulistele lindudele ja imetajatele.

Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on protiokonasool käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile sellised uuringud kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

169

Amidosulfuroon

CASi nr 120923-37-7

CIPACi nr 515

 

3-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)-1-(N-metüül-N-metüülsulfonüül-aminosulfonüül)karbamiid

või

 

1-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)-3-mesüül(metüül) sulfomoüülkarbamiid

≥ 970 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada amidosulfurooni sisaldavat taimekaitsevahendit mujal kui niitudel ja karjamaadel, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud tingimustele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2008 amidosulforooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

põhjavee kaitsele, pidades silmas põhjavee võimalikku saastumist mõnede lagunemisproduktidega, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades;

veetaimede kaitsele.

Nimetatud riskidega seoses tuleks vajaduse korral rakendada riskide vähendamise meetmeid, nagu näiteks puhvervööndite jätmine.

170

Nikosulfuroon

CASi nr 111991-09-4

CIPACi nr 709

 

2-[(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üülkarbomoüül)sulfamoüül]-N,N-dimetüülnikotinamiid

või

 

1-(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üül)-3-(3-dimetüülkarbomoüül-2-püridüülsulfonüül)karbamiid

≥910 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2008 nikosulfurooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

metaboliidi DUDN võimalikule sattumisele veekeskkonda, kui nikosulfourooni kasutatakse tundlike mullastikutingimustega piirkondades;

veetaimede kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndi jätmist;

sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks mittepritsitava puhvervööndi jätmist;

põhjavee ja pinnavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja kliimatingimustega piirkondades.

171

Klofentesiin

CASi nr 74115-24-5

CIPACi nr 418

3,6-bis(2-klorofenüül)-1,2,4,5-tetrasiin

≥ 980 g/kg (kuiv materjal)

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult akaritsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. mail 2010 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees klofentesiini kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

sellele, et kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjad oleksid kinnitatud ning et nende toetuseks oleksid esitatud asjakohased analüüsiandmed. Toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali tuleb võrrelda kõnealuste tehnilise materjali üksikasjadega ning nende vastavus peab olema kontrollitud;

käitajate ja töötajate ohutusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajaduse korral ette piisavad isikukaitsevahendid;

õhu kaudu kaugülekandumise võimalusele;

ohtudest organismidele, mis ei kuulu sihtorganismide hulka. Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette riskide vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile hiljemalt 31. juuliks 2011 seirekava, millega hinnatakse klofentesiini kauglevikut atmosfääris ja sellega seonduvaid keskkonnaohtusid. Seirekava tulemuste aruanne tuleb esitada referentliikmesriigile ja komisjonile 31. juuliks 2013.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile klofentesiini metaboliitide põhjustatud toksikoloogiliste ohtude ja keskkonnaohtude hindamiseks läbiviidud kinnitava uuringu tulemused 30. juuniks 2012.

172

Dikamba

CASi nr 1918-00-9

CIPACi nr 85

3,6-dikloro-2-metoksübensoehape

≥ 850 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees dikamba kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

173

Difenokonasool

CASi nr 119446-68-3

CIPACi nr 687

3-kloro-4-[(2RS,4RS,2RS,4RS)-4-metüül-2-(1H-1,2,4-triasool-1-üülmetüül)-1,3-dioksolaan-2-üül]fenüül-4-klorofenüüleeter

≥ 940 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees difenokonasooli kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

veeorganismide kaitsele.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide asjakohaseks vähendamiseks.

174

Diflubensuroon

CASi nr 35367-38-5

CIPACi nr 339

1-(4-klorofenüül)-3-(2,6-diflubensuroon)karbamiid

≥ 950 g/kg lisandid: maksimaalselt 0,03 g/kg 4-kloroaniliini kg kohta

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. mail 2010 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees diflubensurooni kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

sellele, et kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjad oleksid kinnitatud ning et nende toetuseks oleksid esitatud asjakohased analüüsiandmed; sellele, et toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali oleks võrreldud kõnealuste tehnilise materjali üksikasjadega ning et nende vastavust on kontrollitud;

veeorganismide kaitsele;

selgroogsetele maismaaloomade kaitsele;

sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete, k.a mesilaste kaitsele.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette riskide vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab 30. juuniks 2011 komisjonile andmed täiendava uuringu kohta, milles käsitletakse saasteainete ja metaboliidi 4-kloroaniliini võimalikku toksikoloogilist olulisust.

175

Imasakviin

CASi nr 81335-37-7

CIPACi nr 699

2-[(RS)-4-isopropüül-4-metüül-5-okso-2-imidasoliin-2-üül]kinoliin-3-karboksüülhape

≥ 960 g/kg (ratseemiline segu)

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees imasakviini kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

176

Lenatsiil

CASi nr 2164-08-1

CIPACi nr 163

3-tsükloheksüül-1,5,6,7-tetrahüdrotsüklopentapürimidiin-2,4(3H)-dioon

≥ 975 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. mail 2010 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees lenatsiili kohta koostatud läbivaatusaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

veeorganismidele, eriti vetikatele ja veetaimedele avalduvale ohule. Vajaduse korral peavad kasutusloa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu puhvervööndid töödeldavate alade ja pinnaveekogude vahel;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- või kliimatingimustega piirkondades. Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette riskide vähendamise meetmed ning ohualdiste alade suhtes tuleb käivitada seirekava, et kontrollida kõnealuse aine metaboliitide IN-KF 313, M1, M2ja M3 sattumist põhjavette.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendavad andmed lüsimeetriuuringutest pinnases leiduvate metaboliitide Polar B ja Polars ning metaboliitide M1, M2ja M3 olemuse ja omaduste kohta ning kinnitavad andmed külvikorrakultuuride kohta, sealhulgas võimaliku fütotoksilise mõju kohta. Liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab selle teabe komisjonile 30. juuniks 2012.

Kui lenatsiili klassifitseerimisotsuse tegemisel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 1272/2008 (3) selgub, et on vaja täiendavat teavet metaboliitide IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B ja Polars olulisuse kohta, peavad asjaomased liikmesriigid nõudma sellise teabe esitamist. Liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab kõnealuse teabe komisjonile kuue kuu jooksul alates sellisest klassifitseerimisotsusest teatamisest.

177

Oksadiasoon

CASi nr 19666-30-9

CIPACi nr 213

5-tert-butüül-3-[2,4-dikloro-5-isopropoksüfenüül)-1,3,4-oksadiasool-2(3H)-oon

≥ 940 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. mail 2010 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees oksadiasooni kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

sellele, et kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjad oleksid kinnitatud ning et nende toetuseks oleksid esitatud asjakohased analüüsiandmed; sellele, et toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali oleks võrreldud kõnealuste tehnilise materjali üksikasjadega ning et nende vastavust on kontrollitud;

põhjavee võimalikule saastumisele metaboliit AE0608022-ga, kui toimeainet kasutatakse olukorras, kus anaeroobsed tingimused võivad esineda pikema aja jooksul või kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku- või kliimatingimustega piirkondades. Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette riskide vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile

kavandatavas tehniliste omaduste kokkuvõttes andmed täiendavate uuringute kohta, milles käsitletakse saasteainete võimalikku toksikoloogilist olulisust;

teabe, et põhjalikumalt selgitada metaboliit AE0608033 esinemist peamistes põllukultuurides ja külvikorrakultuurides;

teabe külvikorrakultuuridega (täpsemalt juur-ja teraviljadega) tehtavatest uutest katsetest ning metabolismiuuringu kohta mäletsejate puhul, et kinnitada tarbijaid käsitlevat riskihinnangut;

teabe, milles käsitletakse uuesti vihmaussidest toituvatele lindudele ja imetajatele avalduvat ohtu ning kaladele avalduvat pikaajalist ohtu.

Liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab selle teabe komisjonile 30. juuniks 2012.

178

Pikloraam

CASi nr 1918-02-1

CIPACi nr 174

4-amino-3,5,6-trikloropürodiin-2-karboksüülhape

≥ 920 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. mail 2010 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees pikloraami kohta koostatud läbivaatusaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

põhjavee võimalikule saastumisele, kui pikloraami kasutatakse tundlike mullastiku- või kliimatingimustega piirkondades. Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette riskide vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile

täiendavad andmed, millega kinnitatakse, et järelevalve eesmärgil tehtavates jääkainete kindlakstegemise katsetes kasutatud analüüsimeetodiga hinnatakse pikloraami ja selle konjugaatide jääkide määra õigesti;

mulla fotolüüsi uuringu, et kinnitada hinnangut pikloraami lagunemise kohta.

Liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab selle teabe komisjonile 30. juuniks 2012.

179

Püriproksüfeen

CASi nr 95737-68-1

CIPACi nr 715

4-fenoksüfenüül (RS)-2-(2-püridüüloksü)propüüleeter

≥ 970 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. mail 2010 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees püriproksüfeeni kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitajate ohutusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajaduse korral ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismidele avalduvale ohule. Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette riskide vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendava teabe, milles kinnitatakse riskihindamise tulemusi kahest aspektist: püriproksüfeeni ja metaboliit DPH-pyr’i kasutamisest tulenev oht veeputukatele ning püriproksüfeeni kasutamisest tulenev oht tolmeldajatele. Liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab selle teabe komisjonile 30. juuniks 2012.

180

Bifenoks

CASi nr 42576-02-3

CIPACi nr 413

Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate

≥ 970 g/kg Lisandid:

 

maksimaalselt 3 g/kg 2,4-diklorofenooli

 

maksimaalselt 6 g/kg 2,4-dikloroanisooli

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 14. märtsil 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees bifenoksi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajadusel ette piisavad isikukaitsevahendid;

tarbijate kokkupuutele toidu kaudu bifenoksi jääkidega, mis esinevad loomsetes saadustes ja külvikorrakultuurides.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad järgmiste andmete esitamist:

teave bifenoksi ja selle metaboliidi hüdroksübifenokshappe jääkide kohta loomsetes saadustes ja bifenoksi jääkide kohta külvikorrakultuurides;

teave, mis võimaldab hinnata bifenoksi kasutamisest tulenevat pikaajalist ohtu taimtoidulistele imetajatele.

Nad tagavad, et teavitaja esitab komisjonile sellised kinnitavad andmed ja teabe kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

181

Diflufenikaan

CASi nr 83164-33-4

CIPACi nr 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy) nicotinanilide

≥ 970 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 14. märtsil 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees diflufenikaani kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

veeorganismide kaitsele. Vajaduse korral tuleb kohaldada riskide vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndite jätmist;

sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele. Vajaduse korral tuleb kohaldada riskide vähendamise meetmeid, näiteks mittepritsitavate puhvervööndite jätmist.

182

Fenoksaprop-P

CASi nr 113158-40-0

CIPACi nr 484

(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzoxazolyl)oxy]-phenoxy]-propanoic acid

≥ 920 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 14. märtsil 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees fenokaprop-P kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele;

taimede kaitseaine mefenpüür-dietüüli olemasolule preparaatides, seoses kasutajate, töötajate ja kõrvalseisjate toimeainega kokkupuutega;

aine ja mõnede tema lagunemisproduktide püsivus külmemates tsoonides ning piirkondades, kus võivad esineda anaeroobsed tingimused.

Kasutusloa tingimustes peaks vajaduse korral olema nõutud riski vähendamise meetmete võtmist.

183

Fenpropidiin

CASi nr 67306-00-7

CIPACi nr 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-piperidine

≥ 960 g/kg (ratsemaat)

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 14. märtsil 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees fenpropidiini kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndi jätmist.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad järgmiste andmete esitamist:

teave, mis võimaldab hinnata fenpropidiini kasutamisest tulenevat pikaajalist ohtu taim- ja putuktoidulistele lindudele.

Nad tagavad, et teavitaja esitab komisjonile sellised kinnitavad andmed ja teabe kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

184

Kvinoklamiin

CASi nr 2797-51-5

CIPACi nr 648

2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone

≥ 965 g/kg Lisandid:

dikloon (2,3-dikloro-1,4-naftokinoon) maksimaalselt 15 g/kg

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada kvinoklamiini sisaldavat taimekaitsevahendit muu kui dekoratiiv- ja kultuurtaimede puhul, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 14. märtsil 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees kvinoklamiini kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate, töötajate ja kõrvalseisjate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide kaitsele;

lindude ja väikeimetajate kaitsele.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused asjakohaseid meetmeid riskide vähendamiseks.

185

Kloridasoon

CASi nr 1698-60–8

CIPACi nr 111

5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one

920 g/kg

Valmistamisel sissejääv lisand 4-amino-5-chloro-isomer loetakse toksikoloogiliselt oluliseks ja tema sisaldus ei tohi olla üle 60 g/kg.

1. jaanuar 2009

31. detsember 2018

A   OSA

Lubatud kasutada ainult herbitsiidina, maksimaalselt 2,6 kg/ha, samal põllul ainult igal kolmandal aastal.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 4. detsembril 2007 kloridasooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide kaitsele;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid ning ohualdiste alade suhtes tuleb käivitada kontrolliprogramme, et kontrollida kõnealuse aine metaboliitide B ja B1 sattumist põhjavette.

186

Tritosulfuroon

CASi nr 142469-14-5

CIPACi nr 735

1-(4-metoksü-6-trifluorometüül-1,3,5-triasiin-2-üül)-3-(2-trifluorometüül-benseensulfonüül)uurea

≥ 960 g/kg

Valmistamisel sisse jäävad lisandid on toksikoloogiliselt olulised ja nende lisandite sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

2-amino-4-metoksü-6-(trifluorometüül)-1,3,5-triasiin: < 0,2 g/kg

1. detsember 2008

30. november 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 20. mail 2008 tritosulfurooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

põhjavee võimalikule saastamisele, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades;

veeorganismide kaitsele;

väikeimetajate kaitsele.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

187

Flutolaniil

CASi nr 66332-96-5

CIPACi nr 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoksü-o-toluaniliid

≥ 975 g/kg

1. märts 2009

28. veebruar 2019

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada fluotaniili sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui kartulimugulate töötlemiseks, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 20. mail 2008 flutolaniili kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku ja/või kliimatingimustega piirkonnas.

Vajaduse korral hõlmavad lubamise tingimused riskide vähendamise meetmete võtmist.

188

Benfluraliin

CASi nr 1861-40-1

CIPACi nr 285

N-butüül-N-etüül-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidiin

≥ 960 g/kg

Lisandid:

etüülbutüülnitrosamiin: maksimaalselt 0,1 mg/kg

1. märts 2009

28. veebruar 2019

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes herbitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada benfluraliini sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui salati ja salatsiguri puhul, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 20. mail 2008 benfluraliini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

kasutajate ohutusele. Lubatud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavate isikukaitsevahendite ja riski vähendamise meetmete võtmine, et vähendada kokkupuudet toimeainega;

taimset ja loomset päritolu jääkidele toidus ning hinnata tuleb tarbijate kokkupuudet toimeainega toidu kaudu;

lindude ja imetajate, pinnavee ja veeorganismide kaitsele. Seoses nende kindlakstehtud riskidega tuleks vajaduse korral kohaldada riski vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad edasisi uuringuid külvikorrakultuuride metabolismi kohta ning riskihindamise kinnitamist metaboliit B12 kohta ja veeorganismide puhul. Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel on benfluraliin käesolevasse lisasse kantud, esitavad komisjonile sellised uuringud kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

189

Fluasinaam

CASi nr 79622-59-6

CIPACi nr 521

3-kloro-N-(3-kloro-5-trifluorometüül-2-püridüül)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidiin

≥ 960 g/kg

Lisandid:

5-kloro-N-(3-kloro-5-trifluorometüül-2-püridüül)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidiin

mitte üle 2 g/kg

1. märts 2009

28. veebruar 2019

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada fluasinaami sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui kartulite puhul, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 20. mail 2008 fluasinaami kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

kasutajate ja töötajate ohutusele. Lubatud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavate isikukaitsevahendite ja riski vähendamise meetmete võtmine, et vähendada kokkupuudet toimeainega;

taimset ja loomset päritolu jääkidele toidus ning hinnata tuleb tarbijate kokkupuudet toidu kaudu;

veeorganismide kaitsele. Seoses selle kindlakstehtud riskiga tuleks asjakohastele puhkudel kohaldada riski vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad edasisi uuringuid, et kinnitada veeorganismide ja pinnase makroorganismide riskihindamisi. Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel on fluasinaam käesolevasse lisasse kantud, esitavad komisjonile sellised uuringud kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

190

Fuberidasool

CASi nr 3878-19-1

CIPACi nr 525

2-(2′-furüül)bensimidasool

≥ 970 g/kg

1. märts 2009

28. veebruar 2019

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada fuberidasooli sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui seemnete puhtimiseks, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 20. mail 2008 fuberidasooli kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

kasutajate ohutusele ja tagama, et kasutustingimustega nähakse ette piisavate isikukaitsevahendite kasutamine;

pikaajalisele ohule imetajatele; nad peavad tagama, et lubamise tingimused sisaldavad asjakohastel puhkudel riskide vähendamise meetmeid. Sellisel juhul tuleks nõuda piisavate vahendite kasutamist, mis tagavad selle segunemise mullaga võimalikult suures ulatuses ja vähendavad selle kadu kasutamise ajal.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskide vähendamise meetmete võtmist.

191

Mepikvaat

CASi nr 15302-91-7

CIPACi nr 440

1,1-dimetüülpiperidiinkloriid (mepikvaatkloriid)

≥ 990 g/kg

1. märts 2009

28. veebruar 2019

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada mepikvaati sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui odra puhul, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 20. mail 2008 mepikvaadi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu taimset ja loomset päritolu jääkidele toidus ning hindama tarbijate kokkupuudet toidu kaudu.

192

Diuroon

CASi nr: 330-54-1

CIPACi nr: 100

3-(3,4-diklorofenüül)-1,1-dimetüüluurea

≥ 930 g/kg

1. oktoober 2008

30. september 2018

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina koguses, mis ei ületa 0,5 kg/ha (pindala keskmine).

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 11. juulil 2008 diurooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

kasutajate ohutusele; kasutustingimused näevad vajaduse korral ette isikukaitsevahendite kasutamise;

veeorganismide ning muude kui sihtrühma taimede kaitsele.

Kasutusloa tingimused peavad vajaduse korral sisaldama riskivähendusmeetmeid.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

TÜVI: ABTS-1857

Kultuuride kogu: nr SD-1372,

TÜVI: GC-91

Kultuuride kogu: nr NCTC 11821

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Bacillus thuringiensis’ e alamliikide Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) ja GC-91 (SANCO/1538/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotüüp H-14)

TÜVI: AM65-52

Kultuuride kogu: nr ATCC - 1276

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Bacillus thuringiensis’e alamliigi israeliensis (serotüüp H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

TÜVI: ABTS 351

Kultuuride kogu: nr ATCC SD-1275

 

TÜVI: PB 54

Kultuuride kogu: nr CECT 7209

 

TÜVI: SA 11

Kultuuride kogu: nr NRRL B-30790

 

TÜVI: SA 12

Kultuuride kogu: nr NRRL B-30791

 

TÜVI: EG 2348

Kultuuride kogu: nr NRRL B-18208

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Bacillus thuringiensis’e alamliigi kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 ja EG 2348 (SANCO/1543/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

196

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

TÜVI: NB 176 (TM 14 1)

Kultuuride kogu: nr SD-5428

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Bacillus thuringiensis’ e alamliigi tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

197

Beauveria bassiana

 

TÜVI: ATCC 74040

Kultuuride kogu: nr ATCC 74040

 

TÜVI: GHA

Kultuuride kogu: nr ATCC 74250

Ei kohaldata

Suurim beauveritsiini sisaldus: 5 mg/kg

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) ja GHA (SANCO/1547/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Ei kohaldata

Saastavad mikroorganismid Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Cydia pomonella Granulovirus’ e (CpGV) (SANCO/1548/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

199

Lecanicillium muscarium

(endine Verticilium lecanii)

TÜVI: Ve 6

Kultuuride kogu: nr CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Lecanicillium muscarium’ i (endine Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(endine Metarhizium anisopliae)

TÜVI: BIPESCO 5/F52

Kultuuride kogu: nr M.a. 43; nr 275-86 (akronüümid V275 või KVL 275); nr KVL 99-112 (Ma 275 või V 275); nr DSM 3884; nr ATCC 90448; nr ARSEF 1095

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidi ja akaritsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Metarhizium anisopliae var. anisopliae (endine Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 ja F52 (SANCO/1862/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

201

Phlebiopsis gigantea

 

TÜVI: VRA 1835

Kultuuride kogu: nr ATCC 90304

 

TÜVI: VRA 1984

Kultuuride kogu: nr DSM16201

 

TÜVI: VRA 1985

Kultuuride kogu: nr DSM 16202

 

TÜVI: VRA 1986

Kultuuride kogu: nr DSM 16203

 

TÜVI: FOC PG B20/5

Kultuuride kogu: nr IMI 390096

 

TÜVI: FOC PG SP log 6

Kultuuride kogu: nr IMI 390097

 

TÜVI: FOC PG SP log 5

Kultuuride kogu: nr IMI 390098

 

TÜVI: FOC PG BU 3

Kultuuride kogu: nr IMI 390099

 

TÜVI: FOC PG BU 4

Kultuuride kogu: nr IMI 390100

 

TÜVI: FOC PG 410.3

Kultuuride kogu: nr IMI 390101

 

TÜVI: FOC PG97/1062/116/1.1

Kultuuride kogu: nr IMI 390102

 

TÜVI: FOC PG B22/SP1287/3.1

Kultuuride kogu: nr IMI 390103

 

TÜVI: FOC PG SH 1

Kultuuride kogu: nr IMI 390104

 

TÜVI: FOC PG B22/SP1190/3.2

Kultuuride kogu: nr IMI 390105

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

202

Pythium oligandrum

TÜVIS: M1

Kultuuride kogu nr ATCC 38472

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

203

Streptomyces K61 (endine S. griseoviridis)

TÜVI: K61

Kultuuride kogu: nr DSM 7206

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Streptomyces (endine Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

204

Trichoderma atroviride

(endine T. harzianum)

 

TÜVI: IMI 206040

Kultuuride kogu nr IMI 206040, ATCC 20476;

 

TÜVI: T11

Kultuuride kogu: nr

Hispaania tüüpi kultuuride kogu CECT 20498, samaväärne IMI 352941-ga

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees vastavalt Trichoderma atroviride (endine T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) ja T-11 (SANCO/1841/2008) kohta koostatud hindamisaruannete järeldusi, eelkõige nende I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

205

Trichoderma polysporum

TÜVI: Trichoderma polysporum IMI 206039

Kultuuride kogu nr IMI 206039, ATCC 20475

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

TÜVI:

Trichoderma harzianum T-22;

Kultuuride kogu nr ATCC 20847

 

TÜVI: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Kultuuride kogu: nr CBS 118749

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees vastavalt Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) ja ITEM 908 (SANCO/1840/2008) kohta koostatud hindamisaruannete järeldusi, eelkõige nende I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

207

Trichoderma asperellum

(endine T. harzianum)

 

TÜVI: ICC012

Kultuuride kogu nr CABI CC IMI 392716

 

TÜVI: Trichoderma asperellum

(endine T. viride T25) T25

Kultuuride kogu nr. CECT 20178

 

TÜVI: Trichoderma asperellum

(endine T. viride TV1) TV1

Kultuuride kogu nr. MUCL 43093

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees vastavalt Trichoderma asperellum’ i (endine T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) ja Trichoderma asperellum’ i (endine T. viride T25 ja TV1) T25 ja TV1 (SANCO/1868/2008) kohta koostatud hindamisaruannete järeldusi, eelkõige nende I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

208

Trichoderma gamsii (endine T. viride)

TÜVED:

ICC080

Kultuuride kogu: nr IMI CC number 392151 CABI

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Trichoderma viride (SANCO/1868/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

209

Verticillium albo-atrum

(endine Verticillium dahliae)

TÜVI: Verticillium albo-atrum isoleeritud WCS850

Kultuuride kogu: nr CBS 276.92

Ei kohaldata

Vastavad lisandid puuduvad

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Verticillium albo-atrum (endine Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008) kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

210

 

Abamektiin

CASi nr 71751-41-2

 

Avermektiin B1a

CASi nr 65195-55-3

 

Avermektiin B1b

CASi nr 65195-56-4

 

Abamektiin

CIPACi nr 495

 

Avermektiin B1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sek-butüül]-21,24-dihüdroksü-5′,11,13,22-tetrametüül-2-okso-3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8 020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihüdro-2′H-püraan)-12-üül 2,6-dideoksü-4-O-(2,6-dideoksü-3-O-metüül-α-L-arabino-heksopüranosüül)-3-O-methüül-α-L-arabino-heksopüranosiid

 

Avermektiin B1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihüdroksü-6′-isopropüül-5′,11,13,22-tetrametüül-2-okso-3,7,19-trioksatetratsüklo[15.6.1.14,8 020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraeen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihüdro-2′H-püraan)-12-üül 2,6-dideoksü-4-O-(2,6-dideoksü-3-O-metüül-α-L-arabino-heksopüranosüül)-3-O-metüül-α-L-arabino-heksopüranosiid

≥ 850 g/kg

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult akaritsiidina

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada abamektiini sisaldavat taimekaitsevahendit muude taimede kui tsitruseliste, salati ja tomati puhul, tuleb pöörata erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagada, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. juulil 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees abamektiini kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

jääkidele taimset päritolu toidus ning peavad hindama tarbijate kokkupuudet toidu kaudu;

mesilaste, sihtorganismide hulka mittekuuluvate lülijalgsete, lindude, imetajate ja veeorganismide kaitsele. Nimetatud riskidega seoses tuleks vajadusel rakendada riskide vähendamise meetmeid, nagu näiteks puhvervööndite ja ooteperioodide jätmine.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad järgmiste andmete esitamist:

lisauuringute esitamist omaduste kohta;

lisateabe esitamist linde ja imetajaid käsitlevate ohuanalüüside jaoks;

andmeid pinnases leiduvatest peamistest ainevahetussaadustest tulenevate ohtude kohta veeorganismidele;

andmete esitamist ainevahetussaadusest U8 põhjaveele tuleneva ohu kohta.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitajad esitavad sellised uuringud komisjonile kahe aasta kestel pärast heakskiitmist.

211

Epoksikonasool

CASi nr 135319-73-2 (endine: 106325-08-0)

CIPACi nr 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-klorofenüül)-2,3-epoksü-2-(4-fluorofenüül)propüül]-1H-1,2,4-triasool

≥ 920 g/kg

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. juulil 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees epoksikonasooli kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajadusel ette piisavad isikukaitsevahendid;

tarbijate kokkupuutele epoksikonasooli (triasooli) ainevahetussaadustega toidu kaudu;

õhu kaudu kaugülekandumise võimalusele;

veeorganismidele, lindudele ja imetajatele põhjustatavale ohule. Kasutusloa tingimustes tuleb vajaduse korral nõuda riski vähendamise meetmete võtmist.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendavad uuringud epoksikonasooli sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste kohta hiljemalt kahe aasta jooksul pärast seda, kui on vastu võetud OECD juhised sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi uurivate katsete kohta või, alternatiivselt, ühenduses heakskiidetud katsejuhised.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2009 seirekava, millega hinnatakse epoksikonasooli kauglevikut atmosfääris ja sellega seonduvaid keskkonnaohtusid. Jälgimise tulemuste kohta esitatakse komisjonile aruanne hiljemalt 31. detsembriks 2011.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab hiljemalt kahe aasta kestel pärast heakskiitmist andmed epoksikonasooli ainevahetussaaduste jääkide kohta peamistes kultuurides, külvikorrakultuurides ja loomsetes saadustes ning andmed, mille alusel hinnata pikaajalist ohtu taimtoidulistele lindudele ja imetajatele.

212

Fenpropimorf

CASi nr 67564-91-4

CIPACi nr 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butüülfenüül)-2-metüülpropüül]-2,6-dimetüülmorfoliin

≥ 930 g/kg

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. juuli 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees fenpropimorfi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate ja töötajate turvalisusele. Lubatud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavate isikukaitsevahendite ja riski vähendamise meetmete võtmine, et vähendada kokkupuudet toimeainega, nagu näiteks päevas tehtava töö piiramine;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku ja/või kliimatingimustega piirkondades;

veeorganismide kaitsele. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu näiteks puhvervööndid, äravoolu piiramine ja laialikandumist vähendavad otsikud.

Asjaomased liikmesriigid peavad nõudma lisauuringuid, mis kinnitaksid ainevahetussaaduse BF-421-7 liikuvust pinnases. Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel on fenpropimorf käesolevasse lisasse kantud, esitavad komisjonile sellised uuringud kahe aasta kestel pärast heakskiitmist.

213

Fenpüroksimaat

CASi nr 134098-61-6

CIPACi nr 695

tert-butüül (E)-α-(1,3-dimetüül-5-fenoksüpürasool-4-üülmetüleenamino-oksü)-p-toluaat

> 960 g/kg

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult akaritsiidina.

Järgmised kasutusviisid ei ole lubatud:

kõrgete kultuuride puhul, kus on suur oht pritsmete levimiseks tuulega, nagu näiteks traktorile kinnitatud suruõhupihustitega või käes kantavate vahenditega.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. juulil 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees fenpüroksimaadi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

sellele, milline on mõju veeorganismidele ja sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele, ning tagama, et loa andmise tingimused sisaldaksid vajaduse korral asjakohaseid riskide vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad järgmiste andmete esitamist:

bensüülikomponenti sisaldavate ainevahetussaaduste ohtlikkuse kohta veeorganismidele;

veeorganismide toiduahelas kuhjumise ohu kohta.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel on fenpüroksimaat käesolevasse lisasse kantud, esitavad komisjonile selle teabe kahe aasta kestel pärast heakskiitmist.

214

Tralkoksüdiim

CASi nr 87820-88-0

CIPACi nr 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(etoksüimino)propüül]-3-hüdroksü-5-mesitüültsükloheks-2-een-1-oon

≥ 960 g/kg

1. mai 2009

30. aprill 2019

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 11. juulil 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tralkoksüdiimi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

põhjavee kaitsele, eelkõige pinnases leiduva ainevahetussaaduse R173642 eest, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku ja/või kliimatingimustega piirkondades;

taimtoiduliste imetajate kaitsele.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad järgmiste andmete esitamist:

teave, mis võimaldab hinnata tralkoksüdiimi kasutamisest tulenevat pikaajalist ohtu taimtoidulistele imetajatele.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel on tralkoksüdiim käesolevasse lisasse kantud, esitavad komisjonile selle teabe kahe aasta kestel pärast heakskiitmist.

215

Aklonifeen

CASi nr 74070-46-5

CIPACi nr 498

2-kloro-6-nitro-3-fenoksüanililiin

≥ 970 g/kg

Lisandit fenooli käsitatakse toksikoloogiliselt olulisena ja selle sisaldus ei tohi olla üle 5 g/kg.

1. august 2009

31. juuli 2019

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes herbitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada aklonifeeni sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui päevalillede puhul, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. septembril 2008 aklonifeeni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

sellele, et kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjad oleksid kinnitatud ning et nende toetuseks oleksid esitatud asjakohased analüüsiandmed; toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali tuleks kõnealuste tehnilise materjali üksikasjadega võrrelda ning kontrollida nende vastavust;

kasutajate ohutusele; heakskiidetud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavate isikukaitsevahendite ja riski vähendamise meetmete võtmine, et vähendada kokkupuudet toimeainega;

jääkidele külvikorrakultuurides ning hindama tarbijate kokkupuudet taimekaitsevahenditega toidu kaudu;

lindude, imetajate, veeorganismide ja muude kui sihtrühma taimede kaitsele. Seoses nende kindlakstehtud riskidega tuleks vajaduse korral kohaldada riski vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid.

Asjaomane liikmesriik nõuab, et esitatakse täiendavaid uuringuid külvikorrakultuurides esinevate jääkide kohta ja asjakohast teavet linde, imetajaid, veeorganisme ja muid kui sihtrühma taimi käsitleva riskihindamise kinnitamiseks.

Nad tagavad, et teavitaja esitab komisjonile sellised kinnitavad andmed ja teabe kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

216

Imidaklopriid

CASi nr 138261-41-3

CIPACi nr 582

(E)-1-(6-kloro-3-püridinüülmetüül)-N-nitroimidasolidiin-2-ülideenamiin

≥ 970 g/kg

1. august 2009

31. juuli 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina

Muude kui sihtorganismide, eelkõige mesilaste ja lindude kaitsmiseks seemnete töötlemise puhul:

tohib seemnete katmist läbi viia ainult kutselistes seemnetöötlusrajatistes; need rajatised peavad kasutama parimat võimalikku tehnikat, et vähendada tolmupilvede tekkimist seemnete katmisel, ladustamisel ja transportimisel;

tuleb kasutada asjakohased külviseadmeid, mis tagavad toimeaine segunemise mullaga võimalikult suures ulatuses ning vähendavad selle puistumist ja tolmupilvede tekkimist.

Liikmesriigid tagavad, et

töödeldud seemnete märgisel on teave selle kohta, et seemneid on töödeldud imidaklopriidiga, ning nad sätestavad kasutusloaga ette nähtud meetmed riski vähendamiseks;

loa andmise tingimused sisaldaksid vajaduse korral asjakohaseid riskide vähendamise meetmeid mesilaste kaitseks eelkõige pritsimise ajal;

käivitatakse seireprogrammid, et vajaduse korral kontrollida meemesilaste tegelikku kokkupuudet imidaklopriidiga piirkondades, mida laialdaselt kasutatakse mesilaste korjealadena või mida kasutavad mesinikud.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada imidaklopriidi sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui kasvuhoones kasvatatavate tomatitaimede puhul, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. septembril 2008 imidaklopriidi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

kasutajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

sellele, milline on mõju veeorganismidele ja sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele, vihmaussidele ja muudele mulla makroorganismidele, ning tagama, et loa andmise tingimused sisaldaksid vajaduse korral asjakohaseid riskide vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad järgmiste andmete esitamist:

teave, mis võimaldab täiendavalt hinnata kasutajaid ja töötajaid käsitlevaid riskihindamisi;

teave, mis võimaldab hinnata lindudele ja imetajatele avalduvat ohtu.

Nad tagavad, et teavitaja esitab komisjonile sellised kinnitavad andmed ja teabe kahe aasta jooksul pärast heakskiitmist.

217

Metasakloor

CASi nr 67129-08-2

CIPACi nr 411

2-kloro-N-(pürasool-1-üülmetüül)atseet-2′,6′-ksülidiid

≥ 940 g/kg

Valmistamisel sissejäävat lisandit tolueeni käsitatakse toksikoloogiliselt olulisena ja selle sisaldus ei tohi olla üle 0,05 %.

1. august 2009

31. juuli 2019

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes herbitsiidina; kasutada kuni 1 kg/ha, samal põllul ainult igal kolmandal aastal.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. septembril 2008 metasakloori kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

kasutajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide kaitsele;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Vajaduse korral sisaldavad loa saamise tingimused riskide vähendamise meetmeid ning ohualdiste alade suhtes tuleb käivitada kontrolliprogramme, et kontrollida kõnealuse aine metaboliitide 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 ja 479M12 sattumist põhjavette.

Kui metasakloor klassifitseeritakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 alusel märksõna „arvatavasti põhjustab vähktõbe” alla, nõuavad asjaomased liikmesriigid täiendava teabe esitamist metaboliitide 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 ja 479M12 ja vähktõve vahelise seose kohta.

Nad tagavad, et teavitajad esitavad kõnealuse teabe komisjonile kuue kuu jooksul alates sellisest klassifitseerimisotsusest teatamisest.

218

Äädikhape

CASi nr: 64-19-7

CIPACi nr: määratlemata

Äädikhape

≥ 980 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees äädikhappe kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2602/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

219

Alumiiniumammooniumsulfaat

CASi nr: 7784-26-1

CIPACi nr: määratlemata

Alumiiniumammooniumsulfaat

≥ 960 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees alumiiniumammooniumsulfaadi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2985/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

220

Alumiiniumsilikaat

CASi nr: 1332-58-7

CIPACi nr: määratlemata

Ei ole saadaval

Keemiline nimetus: kaoliin

≥ 999,8 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees alumiiniumsilikaadi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2603/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

221

Ammooniumatsetaat

CASi nr: 631-61-8

CIPACi nr: määratlemata

Ammooniumatsetaat

≥ 970 g/kg

Asjakohane lisand: raskmetallid ümberarvutatuna pliiks maksimaalselt 10 ppm

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult atraktandina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees ammooniumatsetaadi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2986/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

222

Verejahu

CASi nr: määratlemata

CIPACi nr: määratlemata

Ei ole saadaval

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina. Verejahu peab vastama määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõuetele.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees verejahu kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2604/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

223

Kaltsiumkarbiid

CASi nr: 75-20-7

CIPACi nr: määratlemata

 

Kaltsiumkarbiid

 

Kaltsiumatsetüliid

≥ 765 g/kg

Sisaldab 0,08–0,52 g/kg kaltsiumfosfiidi

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees kaltsiumkarbiidi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2605/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

224

Kaltsiumkarbonaat

CASi nr: 471-34-1

CIPACi nr: määratlemata

Kaltsiumkarbonaat

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees kaltsiumkarbonaadi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2606/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

225

Süsinikdioksiid

CASi nr: 124-38-9

Süsinikdioksiid

≥ 99,9 %

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fumigandina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees süsinikdioksiidi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2987/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

226

Denatooniumbensoaat

CASi nr: 3734-33-6

CIPACi nr: määratlemata

Bensüüldietüül[[2,6-ksülüülkarbamoüül]metüül]ammooniumbensoaat

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees denatooniumbensoaadi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2607/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

227

Etüleen

CASi nr: 74-85-1

CIPACi nr: määratlemata

Eteen

≥ 99 %

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees etüleeni kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2608/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

228

Teepuuekstrakt

CASi nr: teepuuõli 68647-73-4

Peamised koostisained:

 

terpineen-4-ool 562-74-3

 

γ-terpineen 99-85-4

 

α-terpineen 99-86-5

 

1,8-tsineool 470-82-6

CIPACi nr: määratlemata

Teepuuõli on keemiliste ainete segu.

Peamised koostisained:

 

terpineen-4-ool ≥ 300 g/kg

 

γ-terpineen ≥ 100 g/kg

 

α-terpineen ≥ 50 g/kg

 

1,8-tsineooli mikrokogus

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees teepuuekstrakti kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2609/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

229

Rasva destilleerimisjäägid

CASi nr: määratlemata

CIPACi nr: määratlemata

Ei ole saadaval

≥ 40 % lõhustatud rasvhapetest

Asjakohane lisand: Ni, maksimaalselt 200 mg/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina. Loomse rasva destilleerimisjäägid peavad vastama määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõuetele.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees rasva destilleerimisjääkide kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2610/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

230

Rasvhapped C7 kuni C20

CASi nr: 112-05-0 (pelargoonhape)

 

67701-09-1 (rasvhapped C7–C18 ja C18 küllastumata kaaliumsoolad)

 

124-07-2 (kaprüülhape)

 

334-48-5 (kapriinhape)

 

143-07-7 (lauriinhape)

 

112-80-1 (oleiinhape)

 

85566-26-3 (rasvhapped C8–C10 Me estrid)

 

111-11-5 (metüüloktanaat)

 

110-42-9 (metüüldekanoaat)

CIPACi nr: määratlemata

 

Nonaanhape

 

Kaprüülhape, pelargoonhape, kapriinhape, lauriinhape, oleiinhape (iga kord ISO)

 

Oktaanhape, nonaanhape, dekaanhape, dodekaanhape, cis-9-oktadetseenhape (iga kord IUPAC)

 

Rasvhapped, C7–C10, Me estrid

 

≥ 889 g/kg (pelargoonhape)

 

≥ 838 g/kg rasvhapped

 

≥ 99 % rasvhappe metüülestrid

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidina, akaritsiidina, herbitsiidina ja taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees rasvhapete kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2610/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

231

Küüslauguekstrakt

CASi nr: 8008-99-9

CIPACi nr: määratlemata

Toiduks kasutatava küüslaugumahla kontsentraat

≥ 99,9 %

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina, insektitsiidina ja nematotsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees küüslauguekstrakti kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2612/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

232

Giberelliinhape

CASi nr: 77-06-5

CIPACi nr: 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihüdroksü-3-metüül-6-metüleen-2-oksoperhüdro-4a,7-metano-9b,3-propenool(1,2-b)furaan-4-karboksüülhape

 

või (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihüdroksü-3-metüül-12-metüleen-2-okso-4a,6-metano-3,8b-prop-lenperhüdroindeno(1,2-b)furaan-4-karboksüülhape

≥ 850 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees giberelliinhappe kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2613/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

233

Giberelliinid

 

CASi nr: GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

GA4A7 segu: 8030-53-3

CIPACi nr: määratlemata

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hüdroksü-3-metüül-6-metüleen-2-oksoperhüdro-4a,7-metano-3,9b-propaanasuleen[1,2-b]furaan-4-karboksüülhape

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hüdroksü-3-metüül-6-metüleen-2-oksoperhüdro-4a,7-metano-9b,3-propeenasuleen[1,2-b]furaan-4-karboksüülhape

Hindamisaruanne (SANCO/2614/2008).

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees giberelliinide kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2614/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

234

Hüdrolüüsitud valgud

Casi nr: määratlemata

Cipaci nr: määratlemata

Puudub

Hindamisaruanne (SANCO/2615/2008)

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult atraktandina. Loomset päritolu hüdrolüüsitud valgud peavad vastama määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõuetele.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees hüdrolüüsitud valkude kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2615/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

235

Raudsulfaat

 

Veevaba raud(II)sulfaat: CASi nr: 7720-78-7

 

Raud(II)sulfaat, monohüdraat: CASi nr: 17375-41-6

 

Raud(II)sulfaat, heptahüdraat: CASi nr: 7782-63-0

CIPACi nr: määratlemata

Raud(II)sulfaat

 

Veevaba raud(II)sulfaat ≥ 367,5 g/kg

 

Raud(II)sulfaat, monohüdraat ≥ 300 g/kg

 

Raud(II)sulfaat, heptahüdraat ≥ 180 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees raudsulfaadi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2616/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

236

Kiiselguur (kobediatomiit)

CASi nr: 61790-53-2

CIPACi nr: 647

Kiiselguur (kobediatomiit)

920 ± 20 g SiO2/kg kiiselguur

Maksimaalselt 0,1 % kristallilise ränidioksiidi osakesi (diameetriga alla 50 μm)

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidina ja akaritsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees kiiselguuri kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2617/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

237

Lubjakivi

CASi nr: 1317-65-3

CIPACi nr: määratlemata

Ei ole saadaval

≥ 980 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees lubjakivi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2618/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

238

Metüülnonüülketoon

CASi nr: 112-12-9

CIPACi nr: määratlemata

Undekaan-2-oon

≥ 975g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees metüülnonüülketooni kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2619/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

239

Pipar

CASi nr: määratlemata

CIPACi nr: määratlemata

Must pipar – Piper nigrum

Keemiliste ainete segu, koostisainet piperiini peaks markerina olema minimaalselt 4 %

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees pipra kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2620/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

240

Taimeõlid/tsitronellaõli

CASi nr: 8000-29-1

CIPACi nr: määratlemata

Tsitronellaõli on keemiliste ainete segu.

Peamised koostisained on:

 

Tsitronellaal (3,7-dimetüül-6-oktenaal).

 

Geraniool ((E)-3,7-dimetüül-2,6-oktadieen-1-ool).

 

Tsitronellool (3,7-dimetüül-6-oktaan-2-ool).

 

Geranüülatsetaat (3,7-dimetüül-6-okteen-1-üül atsetaat).

Asjakohased lisandid: metüüleugenool ja metüülisoeugenool, maksimaalselt 0,1 %

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tsitronellaõli kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2621/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

241

Taimeõlid/nelgiõli

CASi nr: 94961-50-2 (nelgiõli)

97-53-0 (eugenool – peamine koostisaine)

CIPACi nr: määratlemata

Nelgiõli on keemiliste ainete segu.

Peamine koostisaine on eugenool.

≥ 800 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina ja bakteritsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees nelgiõli kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2622/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

242

Taimeõlid/rapsiseemneõli

CASi nr: 8002-13-9

CIPACi nr: määratlemata

Rapsiseemneõli

Rapsiseemneõli on rasvhapete segu.

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidina ja akaritsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees rapsiseemneõli kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2623/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

243

Taimeõlid/rohemündiõli

CASi nr: 8008-79-5

CIPACi nr: määratlemata

Rohemündiõli

≥ 550 g/kg l-karvoonina

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees rohemündiõli kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2624/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

244

Kaaliumvesinikkarbonaat

CASi nr: 298-14-6

CIPACi nr: määratlemata

Kaaliumvesinikkarbonaat

≥ 99,5 %

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees kaaliumvesinikkarbonaadi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2625/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

245

Putrestsiin (1,4-diaminobutaan)

CASi nr: 110-60-1

CIPACi nr: määratlemata

Butaan-1,4-diamiin

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult atraktandina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees putrestsiini kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2626/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

246

Püretriinid

CASi nr: (A) ja (B):

Püretriinid: 8003-34-7

 

Ekstrakt A: Püreetri (Chrysanthemum cinerariaefolium) ekstraktiivained: 89997-63-7

 

püretriin 1: CAS 121-21-1

 

püretriin 2: CAS 121-29-9

 

tsineriin 1: CAS 25402-06-6

 

tsineriin 2: CAS 121-20-0

 

jasmoliin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmoliin 2: CAS 1172-63-0

 

Ekstrakt B: püretriin 1: CAS 121-21-1

 

püretriin 2: CAS 121-29-9

 

tsineriin 1: CAS 25402-06-6

 

tsineriin 2: CAS 121-20-0

 

jasmoliin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmoliin 2: CAS 1172-63-0

CIPACi nr 32

Püretriinid on keemiliste ainete segud.

 

Ekstrakt A: ≥ 500 g/kg püretriine

 

Ekstrakt B: ≥ 480 g/kg püretriine

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees püretriinide kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2627/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

247

Kvartsliiv

CASi nr: 14808-60-7

CIPACi nr: määratlemata

Kvarts, ränidioksiid, SiO2

≥ 915 g/kg

Maksimaalselt 0,1 % kristallilise ränidioksiidi osakesi (diameetriga alla 50 μm

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees kvartsliiva kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2628/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

248

Lõhna abil toimivad taimse või loomse päritoluga repellendid/kalaõli

CASi nr: 100085-40-3

CIPACi nr: määratlemata

Kalaõli

≥ 99 %

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina. Kalaõli peab vastama määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõuetele.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees kalaõli kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2629/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

249

Lõhna abil toimivad taimse või loomse päritoluga repellendid/lambarasv

CASi nr: 98999-15-6

CIPACi nr: määratlemata

Lambarasv

Puhas lambarasv, mis sisaldab maksimaalselt 0,18 mahuprotsenti vett.

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina. Lambarasv peab vastama määruse (EÜ) nr 1069/2009 nõuetele.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees lambarasva kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2630/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

250

Lõhna abil toimivad taimse või loomse päritoluga repellendid/toortallõli

CASi nr: 8002-26-4

CIPACi nr: määratlemata

Toortallõli

Toortallõli on tallkampoli ja rasvhapete segu.

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees toortallõli kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2631/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

251

Lõhna abil toimivad taimse või loomse päritoluga repellendid/tallõli pigi

CASi nr: 8016-81-7

CIPACi nr: määratlemata

Tallõli pigi

Segu rasvhapete estritest, kampolist ja väikestest kogustest vaikhapete ning rasvhapete dimeeridest ja trimeeridest.

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tallõli pigi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2632/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

252

Merevetikaekstrakt (varem merevetikaekstrakt ja merevetikad)

CASi nr: määratlemata

CIPACi nr: määratlemata

Merevetikaekstrakt

Merevetikaekstrakt on segu. Peamised koostisained markeritena on mannitool, fukoidaanid ja alginaadid. Hindamisaruanne SANCO/2634/2008

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees sea merevetikaekstrakti kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2634/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

253

Naatriumalumiiniumsilikaat

CASi nr: 1344-00-9

CIPACi nr: määratlemata

Naatriumalumiiniumsilikaat: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] x zH2O

1 000 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult repellendina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees naatriumalumiiniumsilikaadi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2635/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

254

Naatriumhüpoklorit

CASi nr: 7681-52-9

CIPACi nr: määratlemata

Naatriumhüpoklorit

10 massiprotsenti (väljendatud kloorina)

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult desinfektandina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees naatriumhüpokloriti kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2988/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

255

Liblikaliste hargnemata ahelaga feromoonid

Atsetaatrühm:

Hindamisaruanne (SANCO/2633/2008)

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult atraktandina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees liblikaliste hargnemata ahelaga feromoonide kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2633/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

(E)-5-detseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 38421-90-8

CIPACi nr: määratlemata

(E)-5-detseen-1-üülatsetaat

(E)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 38363-29-0

CIPACi nr:

määratlemata

(E)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

(E/Z)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: ei ole saadaval

CIPACi nr: ei ole saadaval

(E/Z)-8-dodetseen-1-üülatsetaat üksikute isomeeridena

(Z)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 28079-04-1

CIPACi nr: määratlemata

(Z)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

(Z)-9-dodetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 16974-11-1

CIPACi nr: 422

(Z)-9-dodetseen-1-üülatsetaat

(E,Z)-7,9-dodekadieen-1-üülatsetaat

CASi nr: 54364-62-4

CIPACi nr: määratlemata

(E,Z)-7,9-dodekadieen-1-üülatsetaat

(E)-11-tetradetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 33189-72-9

CIPACi nr: määratlemata

(E)-11-tetradetseen-1-üülatsetaat

(Z)-9-tetradetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 16725-53-4

CIPACi nr: määratlemata

(Z)-9-tetradetseen-1-üülatsetaat

(Z)-11-tetradetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 20711-10-8

CIPACi nr: määratlemata

(Z)-11-tetradetseen-1-üülatsetaat

(Z, E)-9,12-tetradekadieen-1-üülatsetaat

CASi nr: 31654-77-0

CIPACi nr: määratlemata

(Z, E)-9,12-tetradekadieen-1-üülatsetaat

Z-11-heksadetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 34010-21-4

CIPACi nr: määratlemata

Z-11-heksadetseen-1-üülatsetaat

(Z, E)-7,11-heksadekadieen-1-üülatsetaat

CASi nr: 51606-94-4

CIPACi nr: määratlemata

Z, E)-7,11-heksadekadieen-1-üülatsetaat

(E, Z)-2,13-oktadekadieen-1-üülatsetaat

CASi nr: 86252-65-5

CIPACi nr: määratlemata

(E, Z)-2,13-oktadekadieen-1-üülatsetaat

Alkoholirühm:

Alkoholirühm:

(E)-5-detseen-1-ool

CASi nr: 56578-18-8

CIPACi nr: määratlemata

(E)-5-detseen-1-ool

(Z)-8-dodetseen-1-ool

CASi nr: 40642-40-8

CIPACi nr: määratlemata

(Z)-8-dodetseen-1-ool

(E,E)-8,10-dodekadieen-1-ool

CASi nr: 33956-49-9

CIPACi nr: määratlemata

(E,E)-8,10-dodekadieen-1-ool

tetradekaan-1-ool

CASi nr: 112-72-1

CIPACi nr: määratlemata

tetradekaan-1-ool

(Z)-11-heksadetseen-1-ool

CASi nr: 56683-54-6

CIPACi nr: määratlemata

(Z)-11-heksadetseen-1-ool

Aldehüüdirühm:

Aldehüüdirühm:

(Z)-7-tetradetsenaal

CASi nr: 65128-96-3

CIPACi nr: määratlemata

(Z)-7-tetradetsenaal

(Z)-9-heksadetsenaal

CASi nr: 56219-04-6

CIPACi nr: määratlemata

(Z)-9-heksadetsenaal

(Z)-11-heksadetsenaal

CASi nr: 53939-28-9

CIPACi nr: määratlemata

(Z)-11-heksadetsenaal

(Z)-13-oktadetsenaal

CASi nr: 58594-45-9

CIPACi nr: määratlemata

(Z)-13-oktadetsenaal

Atsetaatide segud:

Atsetaatide segud:

i)

(Z)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 28079-04-1

CIPACi nr: määratlemata

ja

i)

(Z)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

ja

ii)

dodetsüülatsetaat

CASi nr: 112-66-3

CIPACi nr: määratlemata;

ii)

dodetsüülatsetaat;

i)

(Z)-9-dodetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 16974-11-1

CIPACi nr: 422

ja

i)

(Z)-9-dodetseen-1-üülatsetaat

ja

ii)

dodetsüülatsetaat

CASi nr: 112-66-3

CIPACi nr: 422;

ii)

dodetsüülatsetaat;

i)

(E,Z)-7,9-dodekadieen-1-üülatsetaat

CASi nr: 55774-32-8

CIPACi nr: määratlemata

ja

i)

(E,Z)-7,9-dodekadieen-1-üülatsetaat,

ja

ii)

(E,E)-7,9-dodekadieen-1-üülatsetaat

CASi nr: 54364-63-5

CIPACi nr: määratlemata;

ii)

(E,E)-7,9-dodekadieen-1-üülatsetaat;

i)

(Z,Z)-7,11-heksadekadieen-1-üülatsetaat

ja

i)

(Z,Z)-7,11-heksadekadieen-1-üülatsetaat

ja

ii)

(Z,E)-7,11-heksadekadieen-1-üülatsetaat

CASi nr: 53042-79-8 (i ja ii)

CASi nr: 52207-99-5 (i)

CASi nr: 51606-94-4 (ii)

CIPACi nr: määratlemata;

ii)

(Z,E)-7,11-heksadekadieen-1-üülatsetaat;

Aldehüüdide segud:

Aldehüüdide segud:

i)

(Z)-9-heksadetsenaal

CASi nr: 56219-04-6

CIPACi nr: määratlemata

ja

i)

(Z)-9-heksadetsenaal

ja

ii)

(Z)-11-heksadetsenaal

CASi nr: 53939-28-9

CIPAC: määratlemata

ja

ii)

(Z)-11-heksadetsenaal

ja

iii)

(Z)-13-oktadetsenaal

CASi nr: 58594-45-9

CIPACi nr: määratlemata;

iii)

(Z)-13-oktadetsenaal;

Segude segud:

Segude segud:

i)

(E)-5-detseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 38421-90-8

CIPACi nr: määratlemata

ja

i)

(E)-5-detseen-1-üülatsetaat ja

ii)

(E)-5-detseen-1-ool

CASi nr: 56578-18-8

CIPACi nr: määratlemata;

ii)

(E)-5-detseen-1-ool;

i)

(E/Z)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: üksikute isomeeridena

CIPACi nr: määratlemata;

ja

i)

(E/Z)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

ja

i)

(E)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: (E) 38363-29-0

CIPACi nr: määratlemata

ja

i)

(E)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

ja

i)

(Z)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: (Z) 28079-04-1

CIPACi nr: määratlemata

ja

i)

(Z)-8-dodetseen-1-üülatsetaat

ja

ii)

(Z)-8-dodetseen-1-ool

CASi nr: ii) 40642-40-8

CIPACi nr: määratlemata;

ii)

(Z)-8-dodetseen-1-ool;

i)

(Z)-11-heksadetsenaal

CASi nr: 53939-28-9

CIPACi nr: määratlemata

ja

i)

(Z)-11-heksadetsenaal

ja

ii)

(Z)-11-heksadetseen-1-üülatsetaat

CASi nr: 34010-21-4

CIPACi nr: määratlemata

ii)

(Z)-11-heksadetseen-1-üül atsetaat

256

Trimetüülamiinhüdrokloriid

CASi nr: 593-81-7

CIPACi nr: määratlemata

Trimetüülamiinhüdrokloriid

≥ 988 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult atraktandina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees trimetüülamiinhüdrokloriidi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2636/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

257

Karbamiid

CASi nr: 57-13-6

CIPACi nr: 8352

Karbamiid

≥ 98 massiprotsenti

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult atraktandina ja fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees karbamiidi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2637/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

258

Z-13-heksadetseen-11-üün-1-üülatsetaat

CASi nr: 78617-58-0

CIPAC: määratlemata

Z-13- heksadetseen-11-üün-1-üülatsetaat

≥ 75 %

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult atraktandina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Z-13-heksadetseen-11-üün-1-üülatsetaadi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2649/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

259

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeen-1-üülisobutüraat

CASi nr 135459-81-3

CIPAC: määratlemata

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19- dokosatetraeen-1-üülisobutüraat

≥ 90 %

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult atraktandina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraeen-1-üülisobutüraadi kohta koostatud hindamisaruande (SANCO/2650/2008) järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Vajaduse korral hõlmavad loa väljaandmise tingimused meetmeid riskide vähendamiseks.

260

Alumiiniumfosfiid

CASi nr 20859-73-8

CIPACi nr 227

Alumiiniumfosfiid

≥ 830 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A.   OSA

Lubatakse kasutada üksnes insektitsiidi, rodentitsiidi, talpitsiidi ja leporitsiidina alumiiniumfosfiidi sisaldavate kasutusvalmis toodete kujul.

Lubatakse kasutada rodentitsiidi, talpitsiidi ja leporitsiidina ainult välitingimustes.

Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

B.   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 28. oktoobri 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees alumiiniumfosfiidi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

tarbijate kaitsele ning tagama, et alumiiniumfosfiidi sisaldavate kasutusvalmis toodete jäätmed eraldatakse laokahjurite tõrje puhul toidukaupadest, ning et selleks kohaldatakse piisavat täiendavat keeluaega;

käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid ja hingamisteede kaitsevahendid;

käitajate ja töötajate ohutusele fumigatsioonil siseruumides;

töötajate ohutusele taassisenemisel siseruumidesse (pärast fumigatsiooni);

kõrvalseisjate kaitsele gaasilekete eest siseruumides;

lindude ja imetajate kaitsele. Vajaduse korral peaksid kasutusloa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu urgude sulgemine ning graanulite täielik segunemine mullaga;

veeorganismide kaitsele. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu puhvervööndid töödeldavate alade ja pinnaveekogude vahel.

261

Kaltsiumfosfiid

CASi nr 1305-99-3

CIPACi nr 505

Kaltsiumfosfiid

≥ 160 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A.   OSA

Lubatakse kasutada rodentitsiidi ja talpitsiidina üksnes välitingimustes kaltsiumfosfiidi sisaldavate kasutusvalmis toodete kujul.

Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

B.   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 28. oktoobril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees kaltsiumfosfiidi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid ja hingamisteede kaitsevahendid;

lindude ja imetajate kaitsele. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu urgude sulgemine ning graanulite täielik segunemine mullaga;

veeorganismide kaitsele. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu puhvervööndid töödeldavate alade ja pinnaveekogude vahel.

262

Magneesiumfosfiid

CASi nr 12057-74-8

CIPACi nr 228

Magneesiumfosfiid

≥ 880 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A.   OSA

Lubatakse kasutada üksnes insektitsiidi, rodentitsiidi, talpitsiidi ja leporitsiidina magneesiumfosfiidi sisaldavate kasutusvalmis toodete kujul.

Lubatakse kasutada rodentitsiidi, talpitsiidi ja leporitsiidina ainult välitingimustes.

Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

B.   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 28. oktoobril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees magneesiumfosfiidi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

tarbijate kaitsele ning tagama, et kasutusvalmis magneesiumfosfiidi sisaldavate toodete jäätmed eraldatakse laokahjurite tõrje puhul toidukaupadest, ning et selleks kohaldatakse piisavat täiendavat keeluaega;

käitajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid ja hingamisteede kaitsevahendid;

käitajate ja töötajate ohutusele fumigatsioonil siseruumides;

töötajate ohutusele taassisenemisel siseruumidesse (pärast fumigatsiooni);

kõrvalseisjate kaitsele gaasilekete eest siseruumides;

lindude ja imetajate kaitsele. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu urgude sulgemine ning graanulite täielik segunemine mullaga;

veeorganismide kaitsele. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu puhvervööndid töödeldavate alade ja pinnaveekogude vahel.

263

Tsümoksaniil

CASi nr 57966-95-7

CIPACi nr 419

1-[(E/Z)-2-tsüano-2-metoksüiminoatsetüül]-3-etüüluurea

> 970 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A.   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B.   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 28. oktoobril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tsümoksaniili kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades;

veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusloaga nõutaks vajaduse korral riskide vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndi jätmist.

264

Dodemorf

CASi nr 1593-77-7

CIPACi nr 300

cis/trans-[4-tsüklododetsüül]-2,6-dimetüülmorfoliin

≥ 950 g/kg

1. September 2009

31. August 2019

A.   OSA

Lubatakse kasutada fungitsiidina üksnes kasvuhoones kasvatavate dekoratiivtaimede puhul.

B.   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 28. oktoobril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees dodemorfi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajadusel ette piisavad isikukaitsevahendid;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastikutingimustega piirkondades;

Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid.

265

2,5-diklorobensüülhappe metüülester

CASi nr 2905-69-3

CIPACi nr 686

metüül-2,5-diklorobensoaat

≥ 995 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A.   OSA

Lubatud kasutada ainult sisetingimustes taimekasvuregulaatorina ja fungitsiidina viinapuude ümberpookimisel.

B.   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 28. oktoobril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 2,5-diklorobensüülhappe metüülestri kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

266

Metamitroon

CASi nr 41394-05-2

CIPACi nr 381

4-amino-4,5-dihüdro-3-metüül-6-fenüül-1,2,4-triasiin-5-oon

≥ 960 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A.   OSA

Lubatud kasutada üksnes herbitsiidina.

B.   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust lubada kasutada metamitrooni sisaldavat taimekaitsevahendit muuks otstarbeks kui juurviljade puhul, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 28. oktoobril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees metamitrooni kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajadusel ette isikukaitsevahendid;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkonnas;

lindudele ja imetajatele ning muudele kui sihtrühma maismaataimedele põhjustatavale ohule.

Kasutusloa tingimustes tuleb vajaduse korral nõuda riski vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad täiendava teabe esitamist pinnases leiduva ainevahetussaaduse M3 mõju kohta põhjaveele ja külvikorrakultuurides esinevatele jääkidele, samuti M3 pikaajalise ohtlikkuse kohta putuktoidulistele lindudele ning konkreetselt ohu kohta, mis ähvardab linde ja imetajaid põldudel leiduva vee tarbimise tõttu. Nad tagavad, et teavitajad, kelle taotlusel on metamitroon käesolevasse lisasse kantud, esitavad komisjonile selle teabe hiljemalt 31. augustiks 2011.

267

Sulkotrioon

CASi nr 99105-77-8

CIPACi nr 723

2-(2-kloro-4-mesüülbensoüül)tsükloheksaan-1,3-dioon

≥ 950 g/kg

Lisandid:

vesiniktsüaniid: mitte üle 80 mg/kg

tolueen: mitte üle 4 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A.   OSA

Lubatud kasutada üksnes herbitsiidina.

B.   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 28. oktoobril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees sulkotriooni kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajadusel ette piisavad isikukaitsevahendid;

putuktoidulistele lindudele, veetaimedele ja muudele kui sihtrühma maismaataimedele ning sihtrühma mitte kuuluvatele lülijalgsetele põhjustatavale ohule.

Kasutusloa tingimustes tuleb vajaduse korral nõuda riski vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad täiendava teabe esitamist tsükloheksadioonikomponendi lagunemise kohta mullas ja vees ning seoses pikaajalise ohuga putuktoidulistele lindudele. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on sulkotrioon käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selle teabe hiljemalt 31. augustiks 2011.

268

Tebukonasool

CASi nr 107534-96-3

CIPACi nr 494

(RS)-1-p-klorofenüül-4,4-dimetüül-3-(1H-1,2,4-triasool-1-üülmetüül)pentaan-3-ool

≥ 905 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A.   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B.   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 28. oktoobril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tebukonasooli kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

tarbijate kokkupuutele tebukonasooli (triasooli) ainevahetussaadustega toidu kaudu;

seemnetoiduliste lindude, imetajate ning taimtoiduliste imetajate kaitsele ja tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajaduse korral riski vähendamise meetmeid.

veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajaduse korral riskide vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndi jätmist.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisateabe esitamist linde ja imetajaid käsitlevate riskihindamiste kohta. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on tebukonasool käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selle teabe hiljemalt 31. augustiks 2011.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendava teabe tebukonasooli sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste kohta hiljemalt kahe aasta jooksul pärast seda, kui on vastu võetud OECD juhised sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi uurivate katsete kohta või siis ühenduses heakskiidetud katsejuhised.

269

Triadimenool

CASi nr 55219-65-3

CIPACi nr 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-klorofenoksüül)-3,3-dimetüül-1-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)butaan-2-ool

≥ 920 g/kg

isomeer A (1RS,2SR), isomeer B (1RS,2SR)

 

Diastereomeer A, RS + SR, ulatus: 70 - 85 %

 

Diastereomeer B, RR + SS, ulatus: 15 - 30 %

1. september 2009

31. august 2019

A.   OSA

Lubatud kasutada üksnes fungitsiidina.

B.   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 28. oktoobril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees triadimenooli kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

taimekaitseaine N-metüülpürrolidooni olemasolule preparaatides, seoses kasutajate, töötajate ja kõrvalseisjate toimeainega kokkupuutega;

lindude ja imetajate kaitsele. Seoses nende kindlakstehtud riskidega tuleks vajaduse korral kohaldada riski vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile

täiendava teabe näitajate kohta;

teabe, mis võimaldab täiendavalt hinnata linde ja imetajaid käsitlevaid riskihindamisi.

teabe, mis võimaldab täiendavalt hinnata sisesekretsioonisüsteemi kahjustavat toimet kaladele.

Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on triadimenool käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selle teabe hiljemalt 31. augustiks 2011.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendavad uuringud triadimenooli sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate omaduste kohta hiljemalt kahe aasta jooksul pärast seda, kui on vastu võetud OECD juhised sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid omadusi uurivate katsete kohta või siis ühenduses heakskiidetud katsejuhised.

270

Metomüül

CASi nr: 16752-77–50

CIPACi nr: 264

S-metüül (EZ)-N-(metüülkarbamoüüloksü)tioatseetimidaat

≥ 980 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina köögiviljadel kogustes, mis ei ületa 0,25 kg toimeainet ühe hektari ja ühe kasutamiskorra kohta (maksimaalselt 2 korda hooaja vältel).

Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 12. juunil 2009 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees metomüüli kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

kasutajate ohutusele; kasutustingimustes tuleb ette näha piisavad isikukaitsevahendid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata nende töötajate ohutusele, kes kasutavad käes või seljas kantavaid seadmeid;

lindude kaitsele;

veeorganismide kaitsele: vajaduse korral peavad loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid, nagu näiteks puhvervööndid, äravoolu piiramine ja laialikandumist vähendavad otsikud;

sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete, eriti mesilaste kaitsele: rakendada tuleb riskide vähendamise meetmeid, et vältida igasugust kontakti mesilastega.

Liikmesriigid peavad tagama, et metomüülil põhinevad taimekaitsevahendid sisaldaksid tõhusaid repellente ja emeetikuid.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette muud riskide vähendamise meetmed.

271

Bensulfuroon

CASi nr 83055-99-6

CIPACi nr 502.201

 

α-[(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üülkarbamoüül)sulfamoüül]-o-toluhape (bensulfuroon)

 

Metüül-α-[(4,6-dimetoksüpürimidiin-2-üülkarbamoüül)sulfamoüül]-o-toluaat (metüülbensulfuroon)

≥ 975 g/kg

1. november 2009

31. oktoober 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 8. detsembril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees bensulfurooni kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu järgmisele:

veeorganismide kaitse; seoses nende kindlakstehtud riskidega kohaldatakse vajaduse korral riski vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid;

põhjavee kaitse, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile

omadusi käsitlevad lisauuringud;

teabe, mis võimaldab käsitleda metüülbensulfurooni lagunemise käiku ja -kiirust aeroobsetes tingimustes veega kaetud maa-alal;

teabe metaboliitide tähtsuse kohta tarbijaid käsitleva riskianalüüsi jaoks.

Nad tagavad, et teavitajad esitavad sellised uuringud komisjonile 31. oktoobriks 2011.

272

Naatrium-5-nitroguaiakolaat

CASi nr 67233-85-6

CIPACi number ei ole määratud

Naatrium-2-metoksü-5-nitrofenolaat

≥ 980 g/kg

1. november 2009

31. oktoober 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 2. detsembril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees naatrium-5-nitroguaiakolaadi, naatrium-o-nitrofenolaadi ja naatrium-p-nitrofenolaadi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

sellele, et kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjad oleksid kinnitatud ning et nende toetuseks oleksid esitatud asjakohased analüüsiandmed; toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali tuleks kõnealuste tehnilise materjali üksikasjadega võrrelda ning kontrollida nende vastavust;

kasutajate ja töötajate ohutusele; heakskiidetud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavate isikukaitsevahendite ja riski vähendamise meetmete võtmine, et vähendada kokkupuudet toimeainega;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad, et esitatakse andmeid lisauuringute kohta, mis kinnitavad, et riski põhjaveele on õigesti hinnatud. Nad tagavad, et teavitajad esitavad sellised uuringud komisjonile 31. oktoobriks 2011.

273

Naatrium-o-nitrofenolaat

CASi nr 824-39-5

CIPACi number ei ole määratud

Naatrium-2-nitrofenolaat; naatrium-o-nitrofenolaat

≥ 980 g/kg

Järgmised lisandid on toksikoloogiliselt probleemsed:

 

fenool

 

maksimumsisaldus: 0,1 g/kg

 

2,4-dinitrofenool

 

maksimumsisaldus: 0,14 g/kg

 

2,6-dinitrofenool

 

maksimumsisaldus: 0,32 g/kg

1. november 2009

31. oktoober 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 2. detsembril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees naatrium-5-nitroguaiakolaadi, naatrium-o-nitrofenolaadi ja naatrium-p-nitrofenolaadi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

sellele, et kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjad oleksid kinnitatud ning et nende toetuseks oleksid esitatud asjakohased analüüsiandmed; toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali tuleks kõnealuste tehnilise materjali üksikasjadega võrrelda ning kontrollida nende vastavust;

kasutajate ja töötajate ohutusele; heakskiidetud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavate isikukaitsevahendite ja riski vähendamise meetmete võtmine, et vähendada kokkupuudet toimeainega;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad, et esitatakse andmeid lisauuringute kohta, mis kinnitavad, et riski põhjaveele on õigesti hinnatud. Nad tagavad, et teavitajad esitavad sellised uuringud komisjonile 31. oktoobriks 2011.

274

Naatrium-p-nitrofenolaat

CASi nr 824-78-2

CIPACi number ei ole määratud

Naatrium-4-nitrofenolaat Naatrium-p-nitrofenolaat

≥ 998 g/kg

Järgmised lisandid on toksikoloogiliselt probleemsed:

 

fenool

 

maksimumsisaldus: 0,1 g/kg

 

2,4-dinitrofenool

 

maksimumsisaldus: 0,07 g/kg

 

2,6-dinitrofenool

 

maksimumsisaldus: 0,09 g/kg

1. november 2009

31. oktoober 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 2. detsembril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees naatrium-5-nitroguaiakolaadi, naatrium-o-nitrofenolaadi ja naatrium-p-nitrofenolaadi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

sellele, et kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjad oleksid kinnitatud ning et nende toetuseks oleksid esitatud asjakohased analüüsiandmed; toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali tuleks kõnealuste tehnilise materjali üksikasjadega võrrelda ning kontrollida nende vastavust;

kasutajate ja töötajate ohutusele; heakskiidetud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavate isikukaitsevahendite ja riski vähendamise meetmete võtmine, et vähendada kokkupuudet toimeainega;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades. Vajaduse korral peaksid loa tingimused sisaldama riskide vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad, et esitatakse andmeid lisauuringute kohta, mis kinnitavad, et riski põhjaveele on õigesti hinnatud. Nad tagavad, et teavitajad esitavad sellised uuringud komisjonile 31. oktoobriks 2011.

275

Tebufenpüraad

CASi nr 119168-77-3

CIPACi nr 725

N-(4-tert-butüülbensüül)-4-kloro-3-etüül-1-metüülpürasool-5-karboksamiid

≥ 980 g/kg

1. november 2009

31. oktoober 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult akaritsiidi ja insektitsiidina.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlust, mis käsitleb luba kasutada tebufenpüraadi sisaldavat taimekaitsevahendit muul kujul kui vees lahustuvad kotid, pööravad nad erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 2. detsembril 2008 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tebufenpüraadi kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

kasutajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide kaitsele ning tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajaduse korral riskide vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndi jätmist;

putuktoiduliste lindude kaitsele ja tagama, et kasutusloa tingimused sisaldavad vajaduse korral riski vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile

lisateavet, mis kinnitab, et asjaomaseid lisandeid esine;

teavet, mis võimaldab hinnata putuktoidulistele lindudele avalduvat ohtu.

Nad tagavad, et teavitajad esitavad sellised uuringud komisjonile 31. oktoobriks 2011.

276

Kloormekvaat

 

CASi nr 7003-89-6 (kloormekvaat)

 

CASi nr 999-81-5 (kloormekvaatkloriid)

 

CIPACi nr 143 (kloormekvaat)

 

CIPACi nr 143.302 (kloormekvaatkloriid)

 

2-kloroetüültrimetüülammoonium (kloormekvaat)

 

2-kloroetüültrimetüülammooniumkloriid

(kloormekvaatkloriid)

≥ 636 g/kg

Lisandid

 

1,2-dikloroetaan: maksimaalselt 0,1 g/kg (kuiva kloormekvaatkloriidi sisaldusest)

 

Kloroeteen (vinüükloriid): maksimaalselt 0,0005 g/kg (kuiva kloormekvaatkloriidi sisaldusest)

1. detsember 2009

30. november 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult teraviljade ja mittesöödavate kultuuride kasvuregulaatorina.

B   OSA

Hinnates taotlusi loa saamiseks kloormekvaati sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks muuks otstarbeks kui rukki ja tritikale puhul, pööravad liikmesriigid eelkõige tarbijate kokkupuute osas erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. jaanuaril 2009 kloormekvaadi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

kasutajate ohutusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

lindude ja imetajate kaitsele.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.

Seetõttu peavad asjaomased liikmesriigid nõudma täiendavaid andmeid kloormekvaadi säilimise ja leviku kohta keskkonnas (uurida neeldumist temperatuuril 20 °C, uuesti arvutada eeldatavad kontsentratsioonid põhjavees, pinnavees ja setetes), järelevalvemeetodeid, et kindlaks teha aine olemasolu loomsetes saadustes ja vees ning hinnata ohtu veeorganismidele, lindudele ja imetajatele. Liikmesriigid tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel kloormekvaat käesolevasse lisasse kanti, esitab komisjonile selle teabe hiljemalt 30. novembriks 2011.

277

Vaseühendid:

 

 

1. detsember 2009

30. november 2016

A   OSA

Lubatud kasutada üksnes bakteritsiidi ja fungitsiidina.

B   OSA

Hinnates taotlusi loa saamiseks vaske sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks muuks otstarbeks kui kasvuhoones kasvatatavate tomatitaimede puhul, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. jaanuaril 2009 vaseühendite kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

sellele, et kaubanduslikul eesmärgil toodetud tehnilise materjali näitajad oleksid kinnitatud ning et nende tõenduseks oleksid esitatud asjakohased analüüsiandmed; toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali tuleks võrrelda kõnealuste tehnilise materjali näitajatega ning kontrollida nende vastavust;

käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajadusel ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide ja sihtrühma mittekuuluvate organismide kaitsele; seoses kõnealuste kindlakstehtud ohtudega tuleks vajaduse korral võtta ohu vähendamise meetmeid, näiteks jätta puhvervööndid;

kasutatava toimeaine kogusele ja tagama, et lubatud kogused on nii kasutusmäärade kui ka kasutusalade osas vähimad, mis on vaja soovitud tulemuse saamiseks.

Asjaomased liikmesriigid taotlevad järgmiste andmete esitamist:

vsissehingamisest tuleneva ohu kohta;

sihtrühma mittekuuluvatele organismidele, pinnasele ja veele põhjustatava ohu hindamise kohta.

Liikmesriigid tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on vaseühendid käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selle teabe hiljemalt 30. novembriks 2011.

Liikmesriigid peavad ohualdistel aladel, kus vasesaaste pinnases tekitab muret, käivitama järelevalveprogrammid, et vajaduse korral kehtestada piirangud, näiteks kasutusmäärade piirnormid.

vaskhüdroksiid

CASi nr 20427-59-2

CIPACi nr 44.305

Vask(II)hüdroksiid

≥ 573 g/kg

vaskoksükloriid

CASi nr 1332-65-6 või 1332-40-7

CIPACi nr 44.602

Divaskkloriidtrihüdroksiid

≥ 550 g/kg

vaskoksiid

CASi nr 1317-39-1

CIPACi nr 44.603

Vaskoksiid

≥ 820 g/kg

bordoo vedelik

CASi nr 8011-63-0

CIPACi nr 44.604

Määratlemata

≥ 245 g/kg

kolmealuseline vasksulfaat

CASi nr 12527-76-3

CIPACi nr 44.306

Määratlemata

≥ 490 g/kg

Järgmised lisandid on toksikoloogiliselt olulised ja nende sisaldus ei tohi ületada järgmisi piirmäärasid:

 

plii: kuni 0,0005 g/kg vasesisaldusest;

 

kaadmium: kuni 0,0001 g/kg vasesisaldusest;

 

arseen: kuni 0,0001 g/kg vasesisaldusest.

278

Propakvisafop

CASi nr 111479-05-1

CIPACi nr 173

2-isopropülideenamino-oksüetüül(R)-2-[4-(6-kloro-kinoksaliin-2-üüloksü)fenoksü]-propionaat

≥ 920 g/kg

Suurim tolueenisisaldus 5 g/kg

1. detsember 2009

30. november 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. jaanuaril 2009 propakvisafopi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

sellele, et kaubanduslikul eesmärgil toodetud tehnilise materjali näitajad oleksid kinnitatud ning et nende tõenduseks oleksid esitatud asjakohased analüüsiandmed; toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali tuleks võrrelda kõnealuste tehnilise materjali näitajatega ning kontrollida nende vastavust;

kasutajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide ja sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele ning tagama, et kasutusloa tingimustega nõutaks vajaduse korral ohu vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndi jätmist;

sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kaitsele ning tagama, et kasutusloa tingimustega nõutaks vajaduse korral ohu vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndite jätmist.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile:

täiendavad andmed asjaomase saasteaine Ro 41-5259 kohta;

teabe, mis võimaldab täiendavalt hinnata ohtu veeorganismidele ja sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele.

Liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab selle teabe komisjonile 30. novembriks 2011.

279

Kvisalofop-P:

 

 

1. detsember 2009

30. november 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. jaanuaril 2009 kvisalofop-P kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

sellele, et kaubanduslikul eesmärgil toodetud tehnilise materjali näitajad oleksid kinnitatud ning et nende tõenduseks oleksid esitatud asjakohased analüüsiandmed; toksilisuse toimikus kasutatud katsematerjali tuleks võrrelda kõnealuste tehnilise materjali näitajatega ning kontrollida nende vastavust;

käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele ning tagama, et kasutusloa tingimustega nõutaks vajaduse korral ohu vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndite jätmist.

Kasutusloa tingimustega tuleb vajaduse korral ette näha ohu vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendava teabe sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele põhjustatava ohu kohta.

Liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab selle teabe komisjonile 30. novembriks 2011.

kvisalofop-P-etüül

CASi nr 100646-51-3

CIPACi nr 641.202

etüül (R)-2-[4-(6-klorokinoksaliin-2-üüloksü)fenoksü]-propionaat

≥ 950 g/kg

kvisalofop-P-tefurüül

CASi nr 119738-06-6

CIPACi nr 641.226

(RS)-tetrahüdrofurfurüül(R)-2-[4-(6-klorokinoksaliin-2-üüloksü)-fenoksü]propionaat

≥ 795 g/kg

280

Teflubensuroon

CASi nr 83121-18-0

CIPACi nr 450

1-(3,5-dikloro-2,4-difluorofenüül)-3-(2,6-difluorobensoüül)-karbamiid

≥ 970 g/kg

1. detsember 2009

30. november 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes insektitsiidina kasvuhoones (tehissubstraadil või suletud hüdropoonikasüsteemides).

B   OSA

Hinnates taotlusi loa saamiseks teflubensurooni sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks muuks otstarbeks kui kasvuhoones kasvatatavate tomatitaimede puhul, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne kasutusloa andmist oleks esitatud kogu vajalik teave.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. jaanuaril 2009 teflubensurooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate ja töötajate turvalisusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajadusel ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide kaitsele; kasvuhoone tingimustes kasutamisest tekkivate jäätmete kogust tuleb võimalikult vähendada ja jäätmed ei tohi mingil juhul sattuda olulistes kogustes lähedal asuvatesse veekogudesse;

mesilaste kaitsele sel teel, et takistatakse nende pääsemist kasvuhoonesse;

kasvuhoonesse sihipäraselt viidud tolmeldajate mesilaste kaitsele;

veeldunud vee, äravoolu ja substraadi ohutule kõrvaldamisele, et ära hoida ohtusid sihtrühma mittekuuluvatele organismidele ning pinna- ja põhjavee saastamist.

Kasutusloa tingimustega tuleb vajaduse korral ette näha ohu vähendamise meetmeid.

281

ζ-tsüpermetriin

CASi nr 52315-07-8

CIPACi nr 733

Stereoisomeeride segu (S)-α-tsüano-3-fenoksübensüül(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2 dimetüültsüklopropaan karboksülaat, milles on isomeeripaaride (S);(1RS,3RS) ja (S);(1RS,3SR) suhe vahemikus 45-55 kuni 55-45.

≥ 850 g/kg

Lisandid:

 

tolueen: maksimaalselt 2 g/kg

 

tõrv: maksimaalselt 12,5 g/kg

1. detsember 2009

30. november 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina

B   OSA

Hinnates taotlusi loa saamiseks ζ-tsüpermetriini sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks muuks otstarbeks kui teraviljade puhul ja eelkõige tarbijate võimalikku kokkupuudet töötlemisel tekkida võiva lagunemissaaduse mPB-aldehüüdiga, pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 23. jaanuaril 2009 ζ-tsüpermetriini kohta lõplikult vormistatud läbivaatusaruande järeldusi ning eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

käitajate turvalisusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks vajadusel ette piisavad isikukaitsevahendid;

lindude, veeorganismide, mesilaste, sihtorganismide hulka mittekuuluvate lülijalgsete ja sihtorganismide hulka mittekuuluvate pinnase makroorganismide kaitsele.

Kasutusloa tingimustega tuleb vajaduse korral ette näha ohu vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid peavad nõudma täiendavaid andmeid aine säilimise ja leviku kohta (aeroobse lagunemise kohta pinnases), kauakestva ohu kohta lindudele, veeorganismidele ja sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele. Liikmesriigid tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on ζ-tsüpermetriin käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selle teabe hiljemalt 30. novembriks 2011.

282

Klorosulfuroon

CASi nr 64902-72-3

CIPACi nr 391

1-(2-klorofenüülsulfonüül)-3-(4-metoksü-6-metüül-1,3,5-triasiin-2-üül)uurea

≥ 950 g/kg

Lisandid:

 

2-klorobenseensulfonamiid (IN-A4097), mitte rohkem kui 5g/kg ja

 

4-metoksü-6-metüül-1,3,5-triasiin-2-amiin (IN-A4098), mitte rohkem kui 6 g/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. veebruaril 2009 klorosulfurooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

veeorganismide ning muude kui sihtrühma taimede kaitsele; seoses nende kindlakstehtud riskidega kohaldatakse vajaduse korral riski vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Asjaomased liikmesriigid

tagavad, et teavitaja esitab komisjonile lisauuringud omaduste kohta 1. jaanuariks 2010.

Kui klorosulfuroon on klassifitseeritud 2. kategooria kantserogeense ainena vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, nõuavad asjaomased liikmesriigid lisateabe esitamist ainevahetussaaduste IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 ja IN-V7160tähtsuse kohta seoses vähktõvega ja tagavad, et teavitaja esitab kõnealuse teabe komisjonile kuue kuu jooksul alates selle aine klassifitseerimisotsusest teatamisest.

283

Tsüromasiin

CASi nr 66215-27-8

CIPACi nr 420

N-tsüklopropüül-1,3,5-triasiin-2,4,6-triamiin

≥ 950 g/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina kasvuhoonetes.

B   OSA

Kui liikmesriigid hindavad taotlusi loa saamiseks tsüromasiini sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamiseks muuks otstarbeks kui tomatite puhul, pööravad nad eelkõige tarbijate kokkupuute suhtes erilist tähelepanu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 4 lõikes 3 nimetatud kriteeriumidele ja tagavad, et enne loa andmist on vajalikud andmed ja teave esitatud.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 26. veebruaril 2009 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tsüromasiini kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkonnas;

veeorganismide kaitsele;

tolmeldajate kaitsele.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisateabe esitamist pinnases leiduva ainevahetussaaduse NOA 435343 leviku ja käitumise ning veeorganismidele avalduva ohu kohta. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on tsüromasiin käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selle teabe hiljemalt 31. detsembriks 2011.

284

Dimetakloor

CASi nr 50563-36-5

CIPACi nr 688

2-kloro-N-(2-metoksü-etüül)-atseet-2′,6′-ksülidiid

≥ 950 g/kg

Lisand: 2,6-dimetüülaniliin, mitte rohkem kui 0,5 g/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult herbitsiidina, maksimaalselt 1,0 kg/ha, samal põllul ainult igal kolmandal aastal.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. veebruaril 2009 dimetakloori kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

kasutajate ohutusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide ning muude kui sihtrühma taimede kaitsele; seoses nende kindlakstehtud riskidega kohaldatakse vajaduse korral riski vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndite jätmist;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Vajaduse korral sisaldavad loa saamise tingimused riskide vähendamise meetmeid ning ohualdiste alade suhtes tuleb käivitada kontrolliprogramme, et kontrollida ainevahetussaaduste CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 ja SYN 528702 sattumist põhjavette.

Asjaomased liikmesriigid

tagavad, et teavitaja esitab komisjonile lisauuringud omaduste kohta 1. jaanuariks 2010.

Kui dimetakloor on klassifitseeritud 2. kategooria kantserogeense ainena vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, nõuavad asjaomased liikmesriigid lisateabe esitamist ainevahetussaaduste CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 ja SYN 528702 tähtsuse kohta seoses vähktõvega ja tagavad, et teavitaja esitab kõnealuse teabe komisjonile kuue kuu jooksul alates selle aine klassifitseerimisotsusest teatamisest.

285

Etofeenproks

CASi nr 80844-07-1

CIPACi nr 471

2-(4-etoksüfenüül)-2-metüülpropüül 3-fenoksübensüüleeter

≥ 980 g/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. veebruaril 2009 etofeenproksi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitajate ja töötajate ohutusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

veeorganismide kaitsele; seoses nende kindlakstehtud riskidega kohaldatakse vajaduse korral riski vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid;

mesilaste ja sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete kaitsele; seoses nende kindlakstehtud riskidega kohaldatakse vajaduse korral riski vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid;

Asjaomased liikmesriigid

tagavad, et teavitaja edastab komisjonile lisateabe veeorganismidele avalduva ohu, sealhulgas mudas elavatele organismidele avalduva ohu ja bioloogilise kuhjumise kohta;

täiendavad uurimistulemused veeorganismidel sisesekretsioonisüsteemi häirete tekkimise tõenäosuse kohta (kalade täieliku elutsükli uuring).

Nad tagavad, et teavitajad esitavad sellised uuringud komisjonile 31. detsembriks 2011.

286

Lufenuroon

CASi nr 103055-07-8

CIPACi nr 704

(RS)-1-[2,5-dikloro-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluoro-propoksü)-fenüül]-3-(2,6-difluorobensoüül)-uurea

≥ 970 g/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult sisetingimustes või vabas õhus asuvates putukalõksudes insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. veebruaril 2009 lufenurooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

suurele püsivusele keskkonnas ja bioakumulatsiooni kõrgele riskile ning tagama, et lufenurooni kasutamisel ei oleks pikaajalist kahjulikku mõju sihtrühma mittekuuluvatele organismidele;

lindude, imetajate, sihtrühma mittekuuluvatele mullaorganismide, mesilaste, sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete, pinnavete ja tundlikes paikades olevate veeorganismide kaitsele.

Asjaomased liikmesriigid

tagavad, et teavitaja esitab komisjonile lisauuringud omaduste kohta 1. jaanuariks 2010.

287

Penkonasool

CASi nr 66246-88-6

CIPACi nr 446

(RS) 1-[2-(2,4-diklorofenüül)-pentüül]-1 H-[1,2,4] triasool

≥ 950 g/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees26. veebruaril 2009 penkonasooli kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku ja/või kliimatingimustega piirkonnas.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad lisateabe esitamist pinnases leiduva ainevahetussaaduse CGA179944 leviku ja käitumise kohta happelises pinnases. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on penkonasool käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selle teabe hiljemalt 31. detsembriks 2011.

288

Triallaat

CASi nr 2303-17-5

CIPACi nr 97

S-2,3,3-trikloroallüül diisopropüül

(tiokarbamaat)

≥ 940 g/kg

NDIPA (nitroso-diisopropüülamiin)

maksimaalselt 0,02 mg/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 26. veebruaril 2009 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees triallaadi kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

kasutajate ohutusele ja tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

tarbijate kokkupuutele toidu kaudu triallaadi jääkidega nii töödeldud põllukultuurides kui ka külvikorrakultuurides ning loomse päritoluga toodetes;

veeorganismide ja sihtrühma mittekuuluvate taimede kaitsele ning tagama, et kasutusloa tingimustega nõutaks vajaduse korral ohu vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndi jätmist;

põhjavee võimalikule saastamisele lagunemissaaduste TCPSA kaudu, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Kasutusloa andmise tingimused peavad vajaduse korral sisaldama riski vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile

lisateabe, et hinnata taime primaarset ainevahetust;

lisateabe pinnas leiduva ainevahetussaaduse diisopropüülamiini leviku ja käitumise kohta;

lisateabe veeorganismide toiduahelas bioloogilise kuhjumise tõenäosuse kohta;

teabe, et hinnata ohtu kalatoidulistele imetajatele ja pikaajalist ohtu vihmaussidele.

Nad tagavad, et teavitaja esitab sellise teabe komisjonile 31. detsembriks 2011.

289

Triflusulfuroon

CASi nr 126535-15-7

CIPACi nr 731

2-[4-dimetüülamino-6-(2,2,2-trifluoroetoksü)-1,3,5-triasiin-2-üülkarbamoüülsulfamoüül]-m-toluhape

≥ 960 g/kg

N,N-dimetüül-6-(2,2,2-trifluoroetoksü)-1,3,5-triasiin-2,4-diamiin

maksimaalselt 6 g/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult herbitsiidina suhkru- ja söödapeedi puhul, maksimaalselt 60 kg/ha, samal põllul ainult igal kolmandal aastal. Töödeldud põllukultuuride lehti ei tohi sööta kariloomadele.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 26. veebruaril 2009 triflusulfurooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi ning eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

tarbijate kokkupuutele toidu kaudu ainevahetussaaduste IN-M7222 ja IN-E7710 jääkidega töödeldud põllukultuurides, külvikorrakultuurides ning loomse päritoluga toodetes;

veeorganismide ja veetaimede kaitsele triflusulfuroonist ja ainevahetussaadusest IN-66036 lähtuva riski vastu ning tagama, et kasutusloa tingimustega nõutaks vajaduse korral ohu vähendamise meetmete võtmist, näiteks puhvervööndi jätmist;

põhjavee võimalikule saastamisele lagunemissaaduste IN-M7222 ja IN-W6725 kaudu, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Kasutusloa andmise tingimused peavad vajaduse korral sisaldama riski vähendamise meetmeid.

Kui triflusulfuroon on klassifitseeritud 2. kategooria kantserogeense ainena vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, nõuavad asjaomased liikmesriigid lisateabe esitamist ainevahetussaaduste IN-M7222, IN-D8526 ja IN-E7710 tähtsuse kohta seoses vähktõvega. Liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab kõnealuse teabe komisjonile kuue kuu jooksul alates selle aine klassifitseerimisotsusest teatamisest.

290

Difenaakum

CASi nr 56073-07–5

CIPACi nr 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-bifenüül-4-üül-1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftüül]-4-hüdroksükumariin

≥ 905 g/kg

1. jaanuar 2010

30. detsember 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult rodentitsiididena ettevalmistatud sööda kujul, mis paigutatakse spetsiaalselt selleks ehitatud raskesti avatavatesse ja turvalistesse peibutussöödakastidesse.

Toimeaine valmistuseeskirja kohane sisaldus tootes ei ületa 50 mg/kg.

Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 26. veebruaril 2009 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees difenaakumi kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet. Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu lindude ja muude kui sihtrühma imetajate kaitsele esmase ja teisese mürgituse eest. Vajaduse korral tuleks kohaldada meetmeid riskide vähendamiseks.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendavad andmed kehavedelikes esinevate difenaakumi jääkide kindlaksmääramise meetodite kohta.

Liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab selle teabe komisjonile 30. novembriks 2011.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendava teabe tööstuslikult toodetava toimeaine spetsifikatsiooni kohta.

Nad tagavad, et teavitaja esitab sellise teabe komisjonile 31. detsembriks 2009.

291

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid

CAS: määratlemata

CIPAC: määratlemata

Didetsüüldimetüülammooniumkloriid on segu alküül-kvaternaarsetest ammooniumsooladest, mille alküülahelate pikkus on C8, C10 ja C12 ja mis sisaldavad üle 90 % ahelaid pikkusega C10

≥ 70 % (tehniline kontsentraat)

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult sisetingimustes dekoratiivtaimedel bakteritsiidi, fungitsiidi, herbitsiidi ja algitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 12. märtsil 2009 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees didetsüüldimetüülammooniumkloriidi kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

kasutajate ja töötajate ohutusele. Heakskiidetud kasutustingimustes tuleb ette näha piisavate isikukaitsevahendite ja riski vähendamise meetmete võtmine, et vähendada kokkupuudet toimeainega;

veeorganismide kaitsele;

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendava teabe tööstuslikult toodetava toimeaine spetsifikatsiooni kohta 1. jaanuariks 2010 ja veeorganismidele tuleneva ohu kohta 31. detsembriks 2011.

292

Väävel

CASi nr 7704-34–9

CIPACi nr 18

Väävel

≥ 990 g/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatud kasutada ainult fungitsiidi ja akaritsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 12. märtsil 2009 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees väävli kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

lindude, imetajate, veeorganismide ja muude kui sihtrühma lülijalgsete kaitsele. Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile täiendava teabe selle kohta, kas on õigesti hinnatud lindudele, imetajatele, põhjasetetes elavatele organismidele ja sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele põhjustatavat ohtu. Nad tagavad, et teavitaja, kelle taotlusel on väävel käesolevasse lisasse kantud, esitab komisjonile selle teabe hiljemalt 30. juuniks 2011.

293

Tetrakonasool

CASi nr 112281-77-3

CIPACi nr 726

(RS)-2-(2,4-diklorofenüül)-3-(1H-1,2,4-triasool-1-üül)-propüül-1,1,2,2-tetrafluoroetüüleeter

≥ 950 g/kg (raseemiline segu)

Lisand: tolueen: kuni 13 g/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 26. veebruaril 2009 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees tetrakonasooli kohta koostatud hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu järgmisele:

veeorganismide ning muude kui sihtrühma taimede kaitsele; seoses nende kindlakstehtud riskidega kohaldatakse vajaduse korral riski vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad:

lisateabe esitamist tarbijaid käsitleva täpsema riskihindamise kohta;

lisateavet ökotoksikoloogiliste omaduste kohta;

lisateavet aine võimalike lagunemissaaduste muundumise ja levimise kohta kõikides asjakohastes keskkonnaosades;

täpsemat riskihindamist selliste lagunemissaaduste ohtlikkuse kohta lindude, imetajate ja veeorganismide jaoks ning muude kui tõrjutavate lülijalgsete jaoks;

lisateavet aine kahjustava mõju tõenäosuse kohta lindude, imetajate ja kalade hormoonregulatsioonile.

Nad tagavad, et teataja esitab sellise teabe komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 2011.

294

Parafiinõlid

 

CASi nr 64742-46-7

 

CASi nr 72623-86-0

 

CASi nr 97862-82-3

CIPACi nr puudub

parafiinõli

Euroopa farmakopöa 6.0

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidi ja akaritsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse parafiinõlisid CASi nr 64742-46-7, CASi nr 72623-86-0 ja CASi nr 97862-82-3 käsitleva hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Kasutustingimused sisaldavad vajaduse korral riski vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad järgmiste andmete esitamist:

tehnilise materjali spetsifikatsioon kaubandusliku tootmise puhul, et kontrollida vastavust Euroopa farmakopöa 6.0 kohastele puhtusnõuetele.

Nad tagavad, et teatajad esitavad sellise teabe komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2010.

295

Parafiinõli

CASi nr 8042-47-5

CIPACi nr puudub

parafiinõli

Euroopa farmakopöa 6.0

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult insektitsiidi ja akaritsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse parafiinõli CASi nr 8042-47-5 käsitleva hindamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Kasutustingimused sisaldavad vajaduse korral riski vähendamise meetmeid.

Asjaomased liikmesriigid nõuavad järgmiste andmete esitamist:

 

tehnilise materjali spetsifikatsioon kaubandusliku tootmise puhul, et kontrollida vastavust Euroopa farmakopöa 6.0 kohastele puhtusnõuetele.

 

Nad tagavad, et teataja esitab sellise teabe komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2010.

296

Tsüflufenamiid

CASi nr: 180409-60–3

CIPACi nr: 759

(Z)-N-[α-(tsüklopropüülmetoksüimiin) – 2,3-difluoro-6-(trifluorometüül)bensüül]-2-fenüülatsetamiid

> 980 g/kg

1. aprill 2010

31. märts 2020

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 2. oktoobril 2009 tsüflufenamiidi kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle aruande I ja II liidet.

Üldhinnangu andmisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundlike mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkondades.

Kasutusloa tingimused peavad vajaduse korral sisaldama riskivähendusmeetmeid.

297

Fluopikoliid

CASi nr

239110-15-7

CIPACi nr 787

2,6-dikloro-N-[3-kloro-5-(trifluorometüül)-2-püridüülmetüül]bensamiid

≥ 970 g/kg

Lisandi tolueeni sisaldus tehnilises materjalis ei tohi olla üle 3 g/kg

1. juuni 2010

31. mai 2020

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 27. novembril 2009 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees fluopikoliidi kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

veeorganismide kaitsele;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku- ja/või kliimatingimustega piirkonnas;

käitajate turvalisusele toimeaine kasutamisel;

õhu kaudu kaugülekandumise võimalusele.

Vajaduse korral sisaldavad loa tingimused riskide vähendamise meetmeid ning ohualdiste alade suhtes käivitatakse kontrolliprogramme, et kontrollida võimalikku akumulatsiooni.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile hiljemalt 30. aprilliks 2012 täiendavad andmed ainevahetussaaduse M15 mõju kohta põhjaveele.

298

Heptamaloksüloglükaan

CASi nr

870721-81–6

CIPACi nr

Puudub

IUPACi täisnimetus joonealuses märkuses

 

Xyl p: ksülopüranosüül

 

Glc p: glükopüranosüül

 

Fuc p: fükopüranosüül

 

Gal p: galaktopüranosüül

 

Glc-ol: glütsitool

≥ 780 g/kg

Lisandi patuliini sisaldus tehnilises materjalis ei tohi olla üle 50 μg/kg.

1. juuni 2010

31. mai 2020

A   OSA

Lubatud kasutada ainult taimekasvuregulaatorina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 27. novembril 2009 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees heptamaloksüloglükaani kohta koostatud hindamise aruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

299

2-fenüülfenool (ja selle soolad, nt naatriumsool)

CASi nr 90-43-7

CIPACi nr 246

Bifenüül-2-ool

≥998g/kg

1. jaanuar 2010

31. detsember 2019

A   OSA

Lubatakse kasutada üksnes koristamisjärgse fungitsiidina sisetingimustes.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 27. novembril 2009 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 2-fenüülfenooli kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet, nagu neid on muudetud alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 28. oktoobril 2010.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitajate ja töötajate ohutusele ning tagama, et kasutustingimustega nähtaks ette piisavad isikukaitsevahendid;

sellele, et pärast töötlemist järele jääva jäätmelahuse, sealhulgas piserdus- ja muude kasutussüsteemide puhastusvee käsitlemisel võetaks kasutusele asjakohased jäätmekäitlustavad. Liikmesriigid, kes lubavad reovee juhtimist kanalisatsioonisüsteemi, peavad tegema kohaliku riskihindamise.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile

lisateabe töötajate või tarbijate naha võimalike pigmendimuutuste kohta, mis võivad tekkida kokkupuutumisel tsitrusviljade koorel oleva ainevahetussaaduse 2-fenüülhüdrokinooniga (PHQ);

lisateabe, mis kinnitab, et jääkidega tehtud katsete puhul kasutatud analüütiline meetod näitab 2-fenüülfenooli, 2-fenüülhüdrokinooni ja nende konjugaatide jääkide määra õigesti.

Nad tagavad, et teavitaja esitab sellise teabe komisjonile 31. detsembriks 2011.

Lisaks tagavad asjaomased liikmesriigid, et teavitaja esitab lisateabe jääkide määra kohta muude kasutusviiside kui piserdusseadmes kasutamise puhul.

Nad tagavad, et teavitaja esitab sellise teabe komisjonile 31. detsembriks 2012.

300

Malatioon

CAS nr: 121-75-5

CIPACi nr: 12

 

dietüül (dimetoksifosfiinootio-üültio)suktsinaat

või

 

-1,2-bis(etoksükarbonüül)etüül-O,O-dimetüülfosforoditioaat;

(ratsemaat)

≥ 950 g/kg

Lisandid:

Isomalatioon: maksimaalselt 2 g/kg

1. mai 2010

30. aprill 2020

A   OSA

Lubatud kasutada ainult insektitsiidina. Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse 22. jaanuaril 2010 alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees malatiooni kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitajate ja töötajate turvalisusele: kasutustingimustes tuleb ette näha asjakohased isikukaitsevahendid;

veeorganismide kaitsele: loa väljaandmise tingimused peavad vajaduse korral sisaldama riskide vähendamise meetmeid, näiteks puhvervööndeid;

putuktoiduliste lindude ja meemesilaste kaitsele: kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed. Mesilastega seoses peab märgistusel olema esitatud teave ja juhised kokkupuute vältimiseks.

Liikmesriigid tagavad, et malatioonist saadud valmististega on kaasas juhised, kuidas vältida lubatud maksimumkogust ületava isomalatiooni koguse tekkimist ladustamise ja transpordi ajal.

Kasutusloa tingimustega nähakse vajaduse korral ette muud riskide vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile:

kinnitava teabe tarbijaid käsitleva riskianalüüsi ja putuktoiduliste lindude akuutse ja pikaajalise riskianalüüsi kohta;

teabe malaksooni ja malatiooni toime erinevuse kindlaksmääramise kohta.

301

Penokssulaam

CASi nr 219714-96–2

CIPACi nr 758

3-(2,2-difluoroetoksü)-N-(5,8-dimetoksü[1,2,4]triasolo[1,5-c]pürimidiin-2-üül)-α,α,α-trifluorotolueen-2-sulfonamiid

> 980 g/kg

Lisandi sisaldus

Bis-CHYMP

2-kloro-4-[2-(2-kloro-5-metoksü-4-pürimidinüül)hüdrasiin]-5-metoksüpürimidiini sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada 0,1 g/kg

1. august 2010

31. juuli 2020

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult herbitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2010 lõplikult vormistatud penokssulaami läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

veeorganismide kaitsele;

sellele, kas ja kuidas tarbijad puutuvad toidu kaudu kokku metaboliidi BSCTA jääkidega, mida leidub külvikorrakultuurides;

põhjavee kaitsele, kui toimeainet kasutatakse tundliku mullastiku ja/või kliimatingimustega piirkonnas.

Loa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.

Asjaomased liikmesriigid tagavad, et teavitaja esitab komisjonile lisateavet kõrgematele veetaimedele avalduva kaudse ohu kohta. Nad tagavad, et teavitaja esitab selle teabe komisjonile 31. juuliks 2012.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 38 teavitab referentliikmesriik komisjoni kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjadest.

302

Prokinasiid

CASi nr 189278-12–4

CIPACi nr 764

6-jodo-2-propoksü-3-propüülkinasoliin-4(3H)-oon

≥ 950 g/kg

1. august 2010

31. juuli 2020

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2010 lõplikult vormistatud prokinasiidi läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

sellele, kas ja kuidas fungitsiidi kasutamine viinapuuistikutel ohustab pikemas perspektiivis linde, kes toituvad vihmaussidest;

veeorganismidele avalduvale ohule;

sellele, kas ja kuidas tarbijad puutuvad toidu kaudu kokku prokinasiidi jääkidega, mida leidub loomsetes saadustes ja külvikorrakultuurides;

kasutajate ohutusele.

Loa tingimustega nähakse vajaduse korral ette ohu vähendamise meetmed.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 38 teavitab referentliikmesriik komisjoni kaubanduslikult toodetud tehnilise materjali üksikasjadest.

303

Spirodiklofeen

CASi nr 148477-71–8

CIPACi nr 737

3-(2,4-diklorofenüül)-2-okso-1-oksaspiro[4.5]dets-3-een-4-üül-2,2-dimetüülbutüraat

≥ 965 g/kg

Lisandi sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada:

 

3-(2,4-dikloorfenüül)-4-hüdroksü-1-oksaspiro[4,5]dets-3-een-2-oon (BAJ-2740 enool) ≤ 6 g/kg

 

N,N-dimetüülatsetamiid ≤ 4 g/kg

1. august 2010

31. juuli 2020

A   OSA

Lubatud kasutada ainult akaritsiidi või insektitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 22. jaanuaril 2010 lõplikult vormistatud spirodiklofeeni läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu:

veeorganismidele avalduvale pikaajalisele ohule;

kasutajate ohutusele;

mesilasvastsetele avalduvale ohule.

Kasutusloa tingimused peavad vajaduse korral sisaldama ohu vähendamise meetmeid.

304

Metalaksüül

CASi nr 57837-19-1

CIPACi nr 365

Metüül N-(metoksüatsetüül)-N-(2,6-ksülüül)-DL-alaninaat

950 g/kg

Lisandit 2,6-dimetüülaniliini käsitatakse toksikoloogiliselt olulisena ja selle sisaldus ei tohi olla üle 1g/kg.

1. juuli 2010

30. juuni 2020

A   OSA

Lubatakse kasutada ainult fungitsiidina.

B   OSA

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse alalises toiduahela ja loomatervishoiu komitees 12. märtsil 2010 metalaksüüli kohta lõplikult vormistatud läbivaatamisaruande järeldusi, eriti selle aruande IjaIIliidet.

Liikmesriigid peavad pöörama erilist tähelepanu põhjavee võimalikule saastamisele toimeaine või selle lagunemisproduktide CGA 62826 ja CGA 108906ga, kui toimeainet kasutatakse tundlike muldade ja/või kliimatingimustega piirkondades. Vajaduse korral tuleks kohaldada riskide vähendamise meetmeid.

305

Flonikamiid (IKI-220)

CASi nr 158062-67-0

CIPACi nr 763

N-tsüanometüül-4-(trifluorometüül)nikotiinamiid

> 960g/kg

Lisandi tolueeni sisaldus tehnilises materjalis ei tohi olla üle 3g/kg.

1. september 2010

31. au