31.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 145/30


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 513/2011,

11. mai 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Jacques de Larosière’i juhitud kõrgetasemelise eksperdirühma, mis koostati komisjoni mandaadi alusel, 25. veebruari 2009. aasta lõpparuandes jõuti seisukohale, et tulevaste finantskriiside ohu ja nende võimaliku mõju vähendamiseks on vaja tugevdada Euroopa Liidu finantssektori järelevalveraamistikku. Selles soovitati oluliselt reformida järelevalve struktuuri. Eksperdirühm jõudis samuti järeldusele, et tuleks luua Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, kuhu kuuluvad kolm Euroopa järelevalveasutust (üks pangandussektoris, üks kindlustus- ja tööandjapensionide sektoris ning üks väärtpaberisektoris), ning soovitas luua Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu.

(2)

Komisjon tegi 4. märtsi 2009. aasta teatises „Euroopa majanduse elavdamine” ettepaneku koostada sellise õigusakti eelnõu, millega luuakse Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, ning esitas 27. mai 2009. aasta teatises „Euroopa finantsjärelevalve” üksikasjalikumalt sellise uue järelevalveraamistiku võimaliku struktuuri, rõhutades reitinguagentuuride järelevalve eripära.

(3)

Euroopa Ülemkogu soovitas oma 19. juuni 2009. aasta järeldustes luua Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, mis koosneb liikmesriikide selliste finantsjärelevalveasutuste võrgustikust, mis teevad koostööd kolme uue Euroopa järelevalveasutusega. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem peaks parandama liikmesriikide järelevalvekorra kvaliteeti ja sidusust, tõhustama piiriüleste kontsernide järelevalvet, luues selleks järelevalvekolleegiume, ning kehtestama ühtse Euroopa eeskirjade kogumiku, mida kohaldatakse siseturul kõikide finantsturu osaliste suhtes. Euroopa Ülemkogu rõhutas, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel peaksid olema järelevalvevolitused reitinguagentuuride puhul. Lisaks sellele peaks komisjon säilitama oma pädevuse tagada aluslepingute täitmine, eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) VII jaotise I peatüki täitmine ühiste konkurentsieeskirjade osas vastavalt nende eeskirjade rakendamiseks vastuvõetud sätetele.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010 (4) asutati Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (edaspidi „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve”).

(5)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve pädevuse piirid tuleks selgelt kindlaks määrata, et finantsturu osalised teaksid, milline asutus on pädev reitinguagentuuride tegevusvaldkonnas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (5) kohaselt tuleks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele anda üldine pädevus reitinguagentuuride registreerimise ja registreeritud reitinguagentuuride pideva järelevalvega seotud küsimustes.

(6)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel peaks liidus olema ainuvastutus reitinguagentuuride registreerimise ja järelevalve eest. Kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on delegeerinud teatavad ülesanded pädevatele asutustele, peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve jääma juriidiliselt vastutavaks. Pädevate asutuste juhid ja muu personal peaksid kooskõlas määrusega (EL) nr 1095/2010 olema Euroopa Väärtpaberiturujärelevalves kaasatud otsustamisprotsessi, tegutsedes Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve organite (nagu järelevalvenõukogu või sisekomiteed) liikmetena. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel peaks olema ainuõigus sõlmida teabevahetust käsitlevaid koostöölepinguid kolmandate riikide järelevalveasutustega. Neid koostöölepinguid tuleks kohaldada liikmesriikide pädevatele asutustele sellisel määral, mil nad osalevad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsustamisprotsessis või täidavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve nimel ülesandeid.

(7)

Selle teabe läbipaistvusel, mida emitent annab määratud reitinguagentuuridele hinnatava finantsinstrumendi kohta, võib olla suur lisandväärtus turu toimimise ja investorite kaitse seisukohast. Seetõttu tuleks kaaluda, kuidas saaks kõige paremini suurendada kõikide finantsinstrumentide reitingute aluseks oleva teabe läbipaistvust. Esiteks võib sellise teabe avalikustamine teistele registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuuridele tugevdada reitinguagentuuride vahelist konkurentsi, sest see võib eelkõige suurendada omaalgatuslike reitingute arvu. Selliste omaalgatuslike krediidireitingute andmine peaks edendama rohkem kui ühe krediidireitingu kasutamist finantsinstrumendi kohta. Samuti peaks see aitama vältida eelkõige „emitent maksab” mudeli korral võimalikke huvide konflikte ja peaks parandama reitingute kvaliteeti. Teiseks võiks sellise teabe avalikustamine tervele turule anda investoritele paremad võimalused oma riskianalüüside koostamiseks, sest nad saavad oma hoolsuskohustuse puhul lähtuda sellest lisateabest. Selline avalikustamine võiks samuti vähendada reitinguagentuuride reitingutele tuginemist. Kõnealuste põhjapanevate eesmärkide saavutamiseks peaks komisjon neid küsimusi hindama sügavuti, kaaludes, millises ulatuses oleks asjakohane avalikustamise kohustust kohaldada, võttes arvesse kohalikele väärtpaberistamise turgudele avaldatavat mõju, jätkates dialoogi huvitatud isikutega, teostades järelevalvet turu ja seadusandlike suundumuste üle ning võttes arvesse teiste jurisdiktsioonide kogemusi. Tuginedes kõnealusele analüüsile peaks komisjon esitama asjakohased seadusandlikud ettepanekud. Komisjoni hindamine ja ettepanekud peaksid võimaldama kindlaks määrata uued läbipaistvusalased kohustused viisil, mis teenib kõige paremini avalikku huvi ja on kõige paremini kooskõlas investorite kaitsega.

(8)

Kuna krediidireitinguid kasutatakse üle liidu, siis traditsiooniline eristamine päritoluriigi pädeva asutuse ja muude pädevate asutuste vahel ning järelevalve koordineerimine kolleegiumide poolt ei ole reitinguagentuuride järelevalve puhul kõige sobivam struktuur. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve asutamise järel ei ole sellise struktuuri säilitamine enam vajalik. Registreerimismenetlust tuleks seega tõhustada ning tähtaegu vastavalt lühendada.

(9)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peaks olema vastutav reitinguagentuuride registreerimise ja pideva järelevalve eest, kuid ta ei peaks vastutama krediidireitingute kasutajate järelevalve eest. Pädevad asutused, kes on valdkondlike õigusaktidega määratud vastutama krediidiasutuste, investeerimisühingute, kindlustusandjate, edasikindlustusandjate, vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondide), tööandjapensioni kogumisasutuste ja alternatiivsete investeerimisfondide järelevalve eest, peaksid seepärast jääma vastutavaks järelevalve teostamise eest krediidireitingute kasutamise üle nende finantseerimisasutuste ja üksuste poolt, kelle üle teostatakse järelevalvet liikmesriigi tasandil finantsteenuste muude direktiivide kohaldamise raames ja eesmärgil, ning krediidireitingute kasutamise eest prospektides.

(10)

Vaja on tõhusat vahendit ühtlustatud regulatiivsete tehniliste standardite kehtestamiseks, et hõlbustada määruse (EÜ) nr 1060/2009 igapäevast kohaldamist ning tagada investoritele ja tarbijatele kogu liidus võrdsed tingimused ja piisav kaitse. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on põhjalikud eriteadmised ning seega on tõhus ja asjakohane teha talle ülesandeks regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude väljatöötamine.

(11)

Reitinguagentuuride valdkonnas peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitama komisjonile regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleks teavet, mille reitinguagentuur peab esitama registreerimistaotluses ja sertifitseerimistaotluses ja siis, kui hinnatakse tema süsteemset tähtsust finantsturgude stabiilsuse ja usaldusväärsuse seisukohast, ning sellise teabe esitamist (sealhulgas aruandluse struktuur, formaat, meetod ja periood), mida reitinguagentuurid peavad avalikustama seoses krediidireitingute andmise meetodite vastavuse hindamisega määruses (EÜ) nr 1060/2009 sätestatud nõuetele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve pideva järelevalve eesmärgil reitinguagentuuridelt taotletavate perioodiliselt esitatavate reitinguandmete sisu ja vormiga. Kooskõlas määrusega (EL) nr 1095/2010 peaks komisjon regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud kinnitama, et anda neile siduv õigusjõud. Regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude väljatöötamisel peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve arvesse võtma Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee juba esitatud suuniseid ning neid ajakohastama, kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peab seda määruse (EÜ) nr 1060/2009 sisu arvestades asjakohaseks ja vajalikuks.

(12)

Valdkondades, kus regulatiivseid tehnilisi standardeid ei kohaldata, peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel olema õigus esitada ja ajakohastada mittesiduvaid suuniseid määruse (EÜ) nr 1060/2009 kohaldamisega seotud küsimustes.

(13)

Oma ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve saama taotleda lihtteabenõude või otsusega reitinguagentuuridelt, reitinguagentuuride töötajatelt, hinnatavatelt ettevõtetelt, seotud kolmandatelt isikutelt, reitinguagentuuride tööülesandeid teostavatelt allhankijatest kolmandatelt isikutelt ning reitinguagentuuride või krediidireitingualase tegevusega muul viisil lähedalt ja oluliselt seotud isikutelt kogu vajalikku teavet. Viimane isikute rühm peaks hõlmama näiteks reitinguagentuuri töötajaid, kes ei ole otseselt seotud reitingute andmisega, kuid kellel võib tänu nende funktsioonile reitinguagentuuris olla olulist teavet konkreetse juhtumi kohta. Ettevõtjad, kes on reitinguagentuurile teenuseid osutanud, võivad ka kuuluda sellesse kategooriasse. Krediidireitinguid kasutavad ettevõtjad ei peaks sellesse kategooriasse kuuluma. Kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve taotleb sellist teavet lihtteabenõudega, siis ei ole isik, kellelt seda teavet taotletakse, kohustatud seda andma, kuid nõudele vabatahtlikult vastates ei tohi antav teave olla ebaõige ega eksitav. Selline teave avalikustatakse viivitamatult.

(14)

Oma järelevalvevolituste tõhusaks kasutamiseks peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve saama läbi viia uurimisi ja teha kohapealseid kontrolle.

(15)

Pädevad asutused peaksid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele edastama kogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 kohaselt nõutava teabe ning tegema temaga koostööd. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja pädevad asutused peaksid samuti tegema tihedat koostööd valdkondlike pädevate asutustega, kes teostavad järelevalvet määruse (EL) nr 1060/2009 artikli 4 lõikes 1 osutatud ettevõtjate üle. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peaks saama delegeerida liikmesriigi pädevale asutusele konkreetseid järelevalveülesandeid, näiteks kui järelevalveülesanne eeldab kohalike tingimustega seotud teadmisi ja kogemusi, mis on olemas pigem liikmesriigi tasandil. Võimalikud ülesanded, mida võib delegeerida, hõlmavad uurimisega seotud konkreetsete ülesannete ning kohapealsete kontrollide teostamist. Enne ülesannete delegeerimist peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve asjakohase pädeva asutusega konsulteerima ülesannete delegeerimise üksikasjalike tingimuste osas, sealhulgas delegeeritava ülesande ulatuse, ülesande täitmise ajakava ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt saadava ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele edastatava vajaliku teabe küsimuses. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tasub pädevatele asutustele delegeeritud ülesannete täitmise eest vastavalt komisjoni poolt delegeeritud õigusaktina vastu võetud määrusele tasude kohta. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ei tohiks delegeerida registreerimisotsuste tegemise pädevust.

(16)

Vaja on tagada, et pädevatel asutustel on võimalik taotleda, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kontrolliks, kas reitinguagentuuri registreerimise kehtetuks tunnistamise tingimused on täidetud, ning taotleda, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peataks krediidireitingute kasutamise, kui leitakse, et reitinguagentuur rikub tõsiselt ja pidevalt määrust (EÜ) nr 1060/2009. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peaks taotlust hindama ning võtma mis tahes asjakohase meetme.

(17)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel peaks olema võimalus määrata perioodilisi karistusmakseid, et sundida reitinguagentuure lõpetama rikkumised, esitama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve nõutavat täielikku teavet või alluma uurimisele või kohapealsele kontrollile.

(18)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel peaks samuti olema võimalus määrata reitinguagentuuridele trahve, juhul kui reitinguagentuurid on tahtlikult või ettevaatamatusest rikkunud määruse (EÜ) nr 1060/2009 sätteid. Trahvid tuleks kehtestada vastavalt rikkumise raskusastmele. Rikkumised tuleks liigitada kategooriatesse ning igale kategooriale tuleks ette näha konkreetsed trahvid. Konkreetse rikkumise puhul trahvi suuruse määramiseks peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kasutama kaheastmelist meetodit, määrates kindlaks põhisumma ning muutes seda vajaduse korral teatavate koefitsientide alusel. Trahvi põhisumma määramisel tuleb arvesse võtta asjaomase reitinguagentuuri aastakäivet ning põhisummat suurendatakse või vähendatakse asjaomaste kohandamiskoefitsiendiga vastavalt käesolevale määrusele.

(19)

Käesoleva määrusega kehtestatakse raskendavate ja kergendavate asjaoludega seotud koefitsiendid, et anda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele vajalikud vahendid reitinguagentuuri rikkumise raskusastmega proportsionaalse karistuse määramiseks, võttes arvesse rikkumise toimepaneku asjaolusid.

(20)

Enne trahvi või perioodilise karistusmakse määramise otsuse vastuvõtmist peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve andma isikutele, kelle suhtes kohaldatakse karistust, võimaluse esitada oma seisukohad, et tagada nende kaitseõigus.

(21)

Liikmesriikidele peaks jääma pädevus sätestada ja rakendada eeskirju, mis käsitlevad karistusi, mida kohaldatakse finantseerimisasutuste ja muude ettevõtjate suhtes, kes rikuvad kohustust kasutada regulatiivsetel eesmärkidel ainult neid krediidireitinguid, mille on andnud määruse (EÜ) nr 1060/2009 kohaselt registreeritud reitinguagentuurid.

(22)

Käesoleva määrusega ei tohiks luua pretsedenti, millega Euroopa järelevalveasutus määrab finantsturu osalistele või muudele ettevõtjatele rahalisi või mitterahalisi karistusi seoses muud liiki tegevusega.

(23)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peaks hoiduma trahvide või perioodiliste karistusmaksete määramisest, kui samadel või sisuliselt samadel asjaoludel on isik varem õigeks- või süüdi mõistetud siseriikliku õiguse kohaselt toimunud kriminaalmenetluses ning õigeks- või süüdimõistev otsus on juba omandanud res judicata jõu.

(24)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsused, millega määratakse trahvid ja perioodilised karistusmaksed, peaksid olema täitmisele pööratavad ja täitmist peaksid reguleerima selles riigis kehtivad tsiviilmenetluse normid, mille territooriumil täitmine aset leiab. Tsiviilmenetluse normid ei tohiks hõlmata kriminaalmenetluse norme, kuid peaks olema võimalik, et nad hõlmavad haldusmenetluse norme.

(25)

Kui rikkumise on toime pannud reitinguagentuur, siis peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel olema õigus võtta erinevaid järelevalvemeetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, nõuda reitinguagentuurilt rikkumise lõpetamist, peatada krediidireitingute kasutamine regulatiivsetel eesmärkidel, ajutiselt keelata reitinguagentuuril krediidireitingute andmine ning äärmusliku meetmena tunnistada reitinguagentuuri registreerimine kehtetuks, kui reitinguagentuur on tõsiselt või korduvalt rikkunud määrust (EÜ) nr 1060/2009. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peaks järelevalvemeetmete kohaldamisel võtma arvesse rikkumise laadi ja tõsidust ning järgima proportsionaalsuse põhimõtet. Enne järelevalvemeetmeid käsitleva otsuse vastuvõtmist peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve andma isikutele, kelle suhtes karistust kohaldatakse, võimaluse esitada oma seisukohad, et tagada nende kaitseõigus.

(26)

Käesolev määrus austab põhiõigusi ja järgib põhimõtteid, mida on tunnustatud eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja liikmesriikide põhiseaduslikes tavades. Seetõttu tuleks käesolevat määrust tõlgendada ja kohaldada kooskõlas nende õiguste ja põhimõtetega, sealhulgas selliste õiguste ja põhimõtetega, mis on seotud ajakirjandusvabadusega ja sõnavabadusega meedias ning selliste isikute, kes ei räägi menetluse keelt või ei saa sellest aru, õigusega suulisele ja kirjalikule tõlkele, mis on osa üldisest õigusest õiglasele kohtumõistmisele.

(27)

Õiguskindluse huvides on asjakohane kehtestada selged üleminekumeetmed toimikute ja töödokumentide üleandmiseks pädevatelt asutustelt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele.

(28)

Reitinguagentuuri registreerimine pädeva asutuse poolt peaks kehtima kogu liidus pärast järelevalvepädevuse üleminekut pädevatelt asutustelt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele.

(29)

Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290, et täpsustada või muuta kolmandate riikide õigus- ja järelevalveraamistiku vastavuse hindamise kriteeriume, võtmaks arvesse arenguid finantsturgudel, et võtta vastu tasusid käsitlev määrus ning trahve ja perioodilisi karistusmakseid käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad ning muuta määruse (EÜ) nr 1060/2009 lisasid. On eriti oluline, et komisjon viiks ettevalmistustöö käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil.

(30)

Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel tagama teabe ja vajalike dokumentide õigeaegse ja pideva edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(31)

Euroopa Parlamendil ja nõukogul peaks olema delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidete esitamiseks aega kolm kuud alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel peaks olema võimalik seda ajavahemikku tõsiste kahtluste korral kolme kuu võrra pikendada. Euroopa Parlamendil ja nõukogul peaks samuti olema võimalik teavitada teisi institutsioone oma kavatsusest vastuväiteid mitte esitada. Selline delegeeritud õigusaktide varajane heakskiitmine on asjakohane eelkõige siis, kui on tarvis kinni pidada tähtaegadest, näiteks põhiõigusaktis komisjonile seatud tähtaegadest delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks.

(32)

ELi toimimise lepingu artiklit 290 käsitlevas deklaratsioonis, mis on lisatud Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile, võttis konverents arvesse komisjoni kavatsust jätkata finantsteenuste valdkonnas delegeeritud õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel konsulteerimist liikmesriikide määratud asjatundjatega vastavalt oma väljakujunenud tavale.

(33)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) (6) kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1060/2009 raames isikuandmete töötlemisele.

(34)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) (7) kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1060/2009 eesmärgil isikuandmete töötlemise suhtes täies ulatuses.

(35)

Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt luua reitinguagentuuride tõhusa ja mõjusa järelevalveraamistiku loomine, usaldades liidus järelevalve teostamise reitinguagentuuride üle ühele järelevalveasutusele, reitinguagentuuridele üheainsa kontaktpunkti loomine ning reitinguagentuure käsitlevate eeskirjade järjepideva kohaldamise tagamine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, ning järelevalve alla kuuluvate reitinguagentuuride üleeuroopalise struktuuri ja mõju tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(36)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1060/2009 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Määrust (EÜ) nr 1060/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmised punktid:

„p)   „pädevad asutused”– vastavalt artiklile 22 iga liikmesriigi määratud asutused;

q)   „valdkondlikud õigusaktid”– artikli 4 lõike 1 esimeses lõigus osutatud liidu õigusaktid;

r)   „valdkondlikud pädevad asutused”– riikide pädevad asutused, kes on asjakohaste valdkondlike õigusaktidega määratud teostama järelevalvet krediidiasutuste, investeerimisühingute, kindlustusandjate, edasikindlustusandjate, vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid), tööandjapensioni kogumisasutuste ja alternatiivsete investeerimisfondide üle.”

2)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.   Direktiivis 2006/48/EÜ määratletud krediidiasutused, direktiivis 2004/39/EÜ määratletud investeerimisühingud, kindlustusseltsid, mille suhtes kohaldatakse esimest nõukogu 24. juuli 1973. aasta direktiivi 73/239/EMÜ (otsekindlustustegevuse, välja arvatud elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) (8), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta direktiivis 2002/83/EÜ (elukindlustuse kohta) (9) määratletud elukindlustusseltsid, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta direktiivis 2005/68/EÜ (mis käsitleb edasikindlustust) (10) määratletud edasikindlustusseltsid, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivis 2009/65/EÜ (vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta) (11) määratletud eurofondid, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2003/41/EÜ määratletud tööandjapensioni kogumisasutused ning alternatiivsed investeerimisfondid võivad regulatiivsetel eesmärkidel kasutada ainult liidus asutatud ja käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuuride antud krediidireitinguid.

b)

lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

i)

punktid b, c ja d asendatakse järgmisega:

„b)

reitinguagentuur on kontrollinud ja suudab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010 asutatud Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) (12) (edaspidi „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve”) jätkuvalt tõendada, et kolmanda riigi reitinguagentuuri krediidireitingualane tegevus, mille tulemusena antakse kinnitatav krediidireiting, vastab vähemalt sama rangetele nõuetele nagu artiklites 6–12 sätestatud nõuded;

c)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võime hinnata ja jälgida, kuidas kolmandas riigis asutatud reitinguagentuur järgib punktis b osutatud nõudeid, ei ole piiratud;

d)

reitinguagentuur teeb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele tema nõudmisel kättesaadavaks kogu teabe, mida on vaja, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve saaks teostada pidevat järelevalvet käesoleva määruse nõuete järgimise üle;

ii)

punkt h asendatakse järgmisega:

„h)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja kolmandas riigis asutatud reitinguagentuuri järelevalveasutuse vahel on sisse seatud asjaomane koostöökord. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tagab, et asjaomane koostöökord täpsustab vähemalt:

i)

mehhanismi Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja kolmandas riigis asutatud reitinguagentuuri järelevalveasutuse vahel teabe vahetamiseks, ning

ii)

järelevalvetegevuse kooskõlastamise menetluse, et võimaldada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel pidevalt jälgida krediidireitingualast tegevust, mille tulemusena antakse kinnitatud krediidireiting.”

3)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõikes 1 osutatud reitinguagentuur võib taotleda sertifitseerimist. Taotlus esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele vastavalt artikli 15 asjaomastele sätetele.”;

b)

lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„3.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vaatab sertifitseerimistaotluse läbi ning teeb selle kohta otsuse vastavalt artiklis 16 sätestatud menetlusele. Sertifitseerimisotsus põhineb käesoleva artikli lõike 1 punktides a–d sätestatud kriteeriumidel.”;

c)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Lõikes 1 osutatud reitinguagentuur võib taotleda ka erandit:

a)

eraldi iga üksiku juhtumi puhul I lisa A jaos ja artikli 7 lõikes 4 sätestatud osade või kõigi nõuete täitmisest, kui reitinguagentuur suudab tõendada, et arvestades tema äritegevuse iseloomu, ulatust ja keerukust ning krediidireitingute andmise olemust ja ulatust, ei ole need nõuded proportsionaalsed;

b)

Euroopa Liidus füüsilise kohaloleku nõudest, kui selline nõue oleks põhjendamatult koormav ja ebaproportsionaalne reitinguagentuuri äritegevuse iseloomu, ulatust ja keerukust ning krediidireitingute andmise olemust ja ulatust silmas pidades.

Reitinguagentuur esitab esimese lõigu punktis a või b sätestatud erandeid käsitleva taotluse koos sertifitseerimistaotlusega. Kõnealust taotlust hinnates võtab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve arvesse lõikes 1 osutatud reitinguagentuuri suurust, pidades silmas tema äritegevuse iseloomu, ulatust ja keerukust ning tema antavate krediidireitingute olemust ja ulatust ning samuti reitinguagentuuri antud krediidireitingute mõju ühe või mitme liikmesriigi finantsturgude stabiilsusele või usaldusväärsusele. Eelnevat aluseks võttes võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teha kõnealuse erandi lõikes 1 osutatud reitinguagentuurile.”;

d)

lõige 5 jäetakse välja;

e)

lõike 6 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Selleks et võtta arvesse muutusi finantsturgudel, võtab komisjon delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklile 38a ning artiklites 38b ja 38c sätestatud tingimustel meetmeid, millega täpsustatakse või muudetakse käesoleva artikli teise lõigu punktides a, b ja c sätestatud kriteeriume.”;

f)

lõiked 7 ja 8 asendatakse järgmisega:

„7.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve sõlmib koostöölepingud selliste kolmandate riikide, mille õigus- ja järelevalveraamistik on tunnistatud lõike 6 kohaselt käesoleva määrusega samaväärseks, järelevalveasutustega. Koostöölepingus täpsustatakse vähemalt, ning

a)

mehhanism Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja asjaomaste kolmandate riikide asjakohaste järelevalveasutuste vahel teabe vahetamiseks,

b)

järelevalvetegevuse kooskõlastamise menetlus.

8.   Artiklite 20 ja 24 sätteid kohaldatakse mutatis mutandis sertifitseeritud reitinguagentuuride ja nende antud krediidireitingute suhtes.”

4)

Artikli 6 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

a)

esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„3.   Reitinguagentuuri taotlusel võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vabastada reitinguagentuuri I lisa A jao punktides 2, 5 ja 6 ning artikli 7 lõikes 4 esitatud nõuete järgimisest, kui reitinguagentuur suudab tõendada, et arvestades tema äritegevuse iseloomu, ulatust ja keerukust ning krediidireitingute andmise laadi ja ulatust, ei ole need nõuded proportsionaalsed, ning kui:”;

b)

teine lõik asendatakse järgmisega:

„Reitinguagentuuride kontserni puhul tagab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, et vähemalt üks reitinguagentuuride kontserni kuuluv reitinguagentuur ei ole vabastatud I lisa A jao punktides 2, 5 ja 6 ning artikli 7 lõikes 4 esitatud nõuete järgimisest.”

5)

Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Allhanked

Oluliste tööülesannete allhanke korras tellimine ei või toimuda viisil, mis kahjustab oluliselt reitinguagentuuri sisekontrolli kvaliteeti ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võimet teostada järelevalvet selle üle, kas reitinguagentuur täidab käesoleva määruse kohaseid kohustusi.”

6)

Artikli 10 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.   Reitinguagentuur ei kasuta Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ega ühegi pädeva asutuse nime viisil, millest võiks järeldada või jääda mulje, nagu oleks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve või asjaomane pädev asutus andnud reitinguagentuuri antud krediidireitingutele või mis tahes krediidireitingualasele tegevusele kinnituse või heakskiidu.”

7)

Artikli 11 lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Reitinguagentuur tagab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve loodud keskandmekogus juurdepääsu oma varasematele tegevusandmetele, sealhulgas reitingute muutumise sagedusele, ning teabele varem antud krediidireitingute ja nende muutuste kohta. Reitinguagentuur esitab kõnealusesse andmekogusse teabe Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve sätestatud standardvormil. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teeb kõnealuse teabe üldsusele kättesaadavaks ning avaldab kord aastas kokkuvõtte peamiste muutuste kohta.

3.   Reitinguagentuur esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kord aastas 31. märtsiks teabe I lisa E jao II osa punktis 2 sätestatud asjaolude kohta.”

8)

Artiklit 14 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Registreerimine kehtib kogu liidu territooriumil pärast seda, kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vastu võetud otsus registreerida reitinguagentuur, nagu osutatud artikli 16 lõikes 3 ja artikli 17 lõikes 3, on jõustunud.”;

b)

lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Reitinguagentuur teavitab põhjendamatu viivituseta Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet registreerimise esmase taotlemise tingimuste mis tahes olulistest muutustest, sealhulgas filiaali avamisest või sulgemisest Euroopa Liidus.”;

c)

lõiked 4 ja 5 asendatakse järgmisega:

„4.   Ilma et see piiraks artiklite 16 või 17 kohaldamist, registreerib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve reitinguagentuuri, kui ta leiab taotluse läbivaatamisel, et reitinguagentuur täidab käesolevas määruses krediidireitingute andmisele kehtestatud tingimusi, võttes arvesse artikleid 4 ja 6.

5.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ei esita registreerimisega seoses nõudeid, mida ei ole käesolevas määruses sätestatud.”

9)

Artiklid 15–21 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Registreerimise taotlemine

1.   Reitinguagentuur esitab registreerimistaotluse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele. Taotlus sisaldab teavet II lisas sätestatud asjaolude kohta.

2.   Kui registreerimistaotluse esitab reitinguagentuuride kontsern, volitavad kontserni liikmed ühte kontserni liiget esitama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kõik taotlused kogu kontserni nimel. Volitatud reitinguagentuur esitab iga kontserni liikme kohta teabe II lisas sätestatud asjaolude kohta.

3.   Reitinguagentuur võib esitada oma taotluse ükskõik millises Euroopa Liidu institutsioonide ametlikus keeles. Muu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning reitinguagentuuride ja nende töötajate vahel toimuva suhtluse suhtes kohaldatakse mutatis mutandis15. aprilli 1958. aasta määruse nr 1 (millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled) (13), sätteid.

4.   20 tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist hindab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, kas taotlus on täielik. Kui taotlus ei ole täielik, kehtestab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tähtaja, milleks reitinguagentuuril tuleb esitada täiendav teave.

Kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on teinud kindlaks, et taotlus on täielik, teavitab ta sellest reitinguagentuuri.

Artikkel 16

Reitinguagentuuri registreerimistaotluse läbivaatamine Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt

1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vaatab registreerimistaotluse läbi 45 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teavitamisest, võttes aluseks reitinguagentuuri vastavuse käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

2.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib läbivaatamise perioodi pikendada 15 tööpäeva võrra, eelkõige juhul, kui reitinguagentuur:

a)

kavatseb kinnitada krediidireitinguid nagu osutatud artikli 4 lõikes 3;

b)

kavatseb kasutada allhanget või

c)

taotleb artikli 6 lõike 3 kohaselt erandit nõuete järgimisest.

3.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab 45 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teavitamisest, või kui kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 2, siis sellest 60 tööpäeva jooksul, vastu täielikult põhjendatud otsuse registreerimise või registreerimisest keeldumise kohta.

4.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt lõike 3 kohaselt vastu võetud otsus jõustub viiendal tööpäeval pärast selle vastuvõtmist.

Artikkel 17

Reitinguagentuuri registreerimistaotluse läbivaatamine Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt

1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vaatab reitinguagentuuride kontserni registreerimistaotlused läbi 55 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teavitamisest, võttes aluseks nende reitinguagentuuride vastavuse käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

2.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib läbivaatamise perioodi pikendada 15 tööpäeva võrra, eelkõige juhul, kui kontserni kuuluv mis tahes reitinguagentuur:

a)

kavatseb kinnitada krediidireitinguid nagu osutatud artikli 4 lõikes 3;

b)

kavatseb kasutada allhanget või

c)

taotleb artikli 6 lõike 3 kohaselt erandit nõuete järgimisest.

3.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab 55 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teavitamisest, või kui kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 2, siis sellest 70 tööpäeva jooksul, vastu täielikult põhjendatud üksikotsuse kontserni iga reitinguagentuuri registreerimise või registreerimisest keeldumise kohta.

4.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt lõike 3 kohaselt vastu võetud otsus jõustub viiendal tööpäeval pärast selle vastuvõtmist.

Artikkel 18

Reitinguagentuuri registreerimise, registreerimisest keeldumise või registreerimise kehtetuks tunnistamise otsusest teavitamine ja registreeritud reitinguagentuuride nimekirja avaldamine

1.   Viie tööpäeva jooksul pärast artikli 16, 17 või 20 kohase otsuse vastuvõtmist teavitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve asjaomast reitinguagentuuri oma otsusest. Kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve keeldub reitinguagentuuri registreerimisest või tunnistab reitinguagentuuri registreerimise kehtetuks, põhjendab ta seda otsuses igakülgselt.

2.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teavitab komisjoni, Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1093/2010 (14) (edaspidi „Euroopa Pangandusjärelevalve”), Euroopa Järelevalveasutust (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1094/2010 (15) (edaspidi „Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve”), pädevaid asutusi ja valdkondlikke pädevaid asutusi artikli 16, 17 või 20 kohasest otsusest.

3.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve avaldab oma veebisaidil käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuuride nimekirja. Nimekirja ajakohastatakse viie tööpäeva jooksul pärast artikli 16, 17 või 20 kohase otsuse vastuvõtmist. Komisjon avaldab ajakohastatud nimekirja 30 päeva jooksul pärast selle ajakohastamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 19

Registreerimis- ja järelevalvetasu

1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab reitinguagentuuridelt tasu vastavalt käesolevale määrusele ja lõikes 2 osutatud määrusele tasude kohta. Need tasud katavad täielikult Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kulud, mis on vajalikud reitinguagentuuride registreerimiseks ja järelevalveks ning kõigi kulutuste hüvitamiseks, mida pädevad asutused võivad kanda käesoleva määruse alusel ülesannete täitmisel, eelkõige ülesannete delegeerimise tõttu vastavalt artiklile 30.

2.   Komisjon võtab vastu tasude määruse. Nimetatud määrusega määratakse kindlaks eelkõige tasude liigid ja tasude sissenõudmise alused, tasude suurused, nende maksmise kord ja selliste kulutuste Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt hüvitamise kord, mida pädevad asutused võivad kanda käesoleva määruse alusel ülesannete täitmisel, eelkõige ülesannete delegeerimise tõttu vastavalt artiklile 30.

Reitinguagentuurilt võetav tasu katab kõik halduskulud ja on proportsionaalne asjaomase reitinguagentuuri käibega.

Komisjon võtab esimeses lõigus nimetatud tasude määruse vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklile 38a ning artiklites 38b ja 38c sätestatud tingimustel.

Artikkel 20

Registreerimise kehtetuks tunnistamine

1.   Ilma et see piiraks artikli 24 kohaldamist, tunnistab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve reitinguagentuuri registreerimise kehtetuks, kui reitinguagentuur:

a)

loobub selgesõnaliselt registreerimisest või ei ole eelneva kuue kuu jooksul krediidireitinguid andnud;

b)

on registreerimiseks esitanud valeandmeid või on registreeritud muul ebaseaduslikul viisil või

c)

ei täida enam tingimusi, mille alusel ta registreeriti.

2.   Kui sellise liikmesriigi pädev asutus, kus asjaomase reitinguagentuuri antud krediidireitinguid kasutatakse, leiab, et üks lõikes 1 osutatud tingimustest on täidetud, võib ta paluda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel kontrollida, kas asjaomase reitinguagentuuri registreerimise kehtetuks tunnistamise tingimused on täidetud. Kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsustab asjaomase reitinguagentuuri registreerimise jätta kehtetuks tunnistamata, esitab ta täieliku põhjenduse.

3.   Registreerimise kehtetuks tunnistamise otsus jõustub koheselt kogu liidus ja selle puhul võetakse arvesse artikli 24 lõikes 4 sätestatud krediidireitingute kasutamise üleminekuperioodi.

II   PEATÜKK

EUROOPA VÄÄRTPABERITURUJÄRELEVALVE POOLT TEOSTATAV JÄRELEVALVE

Artikkel 21

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

1.   Ilma et see piiraks artikli 25a kohaldamist, tagab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, et kohaldatakse käesolevat määrust.

2.   Vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 16 annab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve välja ja ajakohastab suuniseid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja pädevate asutuste ning valdkondlike pädevate asutuste vahelise koostöö kohta käesoleva määruse ja asjakohaste valdkondlike õigusaktide kohaldamisel, sealhulgas ülesannete delegeerimise korra ja üksikasjalike tingimuste osas.

3.   Vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 16 annab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve koostöös Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega välja ja ajakohastab suunised käesoleva määruse artikli 4 lõikes 3 osutatud kinnituskorra kohaldamiseks hiljemalt 7. juuniks 2011.

4.   Hiljemalt 2 jaanuar 2012 esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve regulatiivsete tehniliste standardite eelnõud komisjonile kinnitamiseks vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 10 järgmistes küsimustes:

a)

reitinguagentuuri poolt registreerimise taotluses esitatav teave, nagu on täpsustatud II lisas;

b)

teave, mida reitinguagentuur peab esitama artiklis 5 osutatud sertifitseerimise taotluses ja finantsturgude stabiilsuse ja usaldusväärsuse seisukohast süsteemse tähtsuse hindamiseks;

c)

sellise teabe esitamine (sealhulgas aruandluse struktuur, formaat, meetod ja periood), mida reitinguagentuurid peavad avaldama vastavalt artikli 11 lõikele 2 ning I lisa E jao II osa punktile 1;

d)

selle hindamine, kas krediidireitingu andmise meetodid vastavad artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuetele;

e)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt pideva järelevalve teostamiseks reitinguagentuuridelt taotletavate perioodiliselt esitatavate reitinguandmete sisu ja vorm.

5.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve avaldab igal aastal ja esimest korda hiljemalt 1. jaanuaril 2012 aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta. See aruanne sisaldab eelkõige hinnangut I lisa rakendamise kohta käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuurides.

6.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile igal aastal aruande Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt käesoleva määruse kohaselt võetud järelevalvemeetmete ja määratud karistuste kohta, sealhulgas trahvid ja perioodilised karistusmaksed.

7.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teeb oma ülesannete täitmisel koostööd Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega ning konsulteerib nende asutustega enne lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud suuniste väljaandmist ja ajakohastamist ning regulatiivsete tehniliste standardite eelnõude esitamist.

10)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 22a

Järeltestimiskohustuse täitmise kontrollimine

1.   Käesoleva määruse alusel registreeritud reitinguagentuuride pideva järelevalve raames kontrollib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve korrapäraselt artikli 8 lõike 3 täitmist.

2.   Ilma et see piiraks artikli 23 kohaldamist, teeb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve lõikes 1 osutatud kontrolli raames ka järgmist:

a)

kontrollib reitinguagentuuride poolt läbiviidavat järeltestimist;

b)

analüüsib järeltestimise tulemusi ning

c)

kontrollib, et reitinguagentuuridel on kehtestatud kord krediidireitingu andmise meetodites järeltestimise tulemuste arvesse võtmiseks.”

11)

Artiklid 23–27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 23

Krediidireitingute sisu ja metoodika mittemõjutamine

Käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmisel ei mõjuta Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, komisjon ega liikmesriigi mis tahes ametiasutused krediidireitingute sisu ega metoodikat.

Artikkel 23a

Artiklites 23b–23d osutatud pädevuste kasutamine

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele või selle ametnikele või teistele Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt volitatud isikutele artiklitega 23b–23d antud volitusi ei tohi kasutada sellise teabe või selliste dokumentide avaldamise nõudmiseks, millele kehtib kutsesaladuse kohustus.

Artikkel 23b

Teabenõuded

1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib lihtteabenõude või otsusega nõuda, et reitinguagentuurid, krediidireitingualases tegevuses osalevad isikud, hinnatavad majandusüksused ja seotud kolmandad isikud, reitinguagentuuride tööülesandeid või tegevusi allhanke korras teostavad kolmandad isikud ning reitinguagentuuride või krediidireitingualase tegevusega muul viisil lähedalt ja oluliselt seotud isikud esitavad kogu teabe, mida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel on vaja talle käesoleva määrusega pandud kohustuste täitmiseks.

2.   Saates lihtteabenõude vastavalt lõikele 1, teeb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järgmist:

a)

viitab käesolevale artiklile kui nõude õiguslikule alusele;

b)

teatab teabenõude eesmärgi;

c)

täpsustab, millist teavet nõutakse;

d)

määrab tähtaja, mille jooksul teave tuleb esitada;

e)

teavitab isikut, kellelt teavet taotletakse, et ta ei ole kohustatud seda andma, kuid taotlusele vastates ei tohi antav teave olla ebaõige ega eksitav;

f)

viitab trahvile, mis on sätestatud artiklis 36a koostoimes III lisa II jao punktiga 7, kui vastused esitatud küsimustele on ebaõiged või eksitavad.

3.   Nõudes teabe esitamist otsusega vastavalt lõikele 1, teeb Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järgmist:

a)

viitab käesolevale artiklile kui taotluse õiguslikule alusele;

b)

märgib teabenõude otstarbe;

c)

täpsustab, millist teavet nõutakse;

d)

määrab tähtaja, mille jooksul teave tuleb esitada;

e)

viitab artiklis 36b sätestatud perioodilistele karistusmaksetele, kui nõutav teave esitatakse mittetäielikult;

f)

viitab trahvile, mis on sätestatud artiklis 36a koostoimes III lisa II jao punktiga 7, kui vastused esitatud küsimustele on ebaõiged või eksitavad, ning

g)

viitab õigusele kaevata otsus edasi apellatsiooninõukogule ja õigusele vaidlustada otsus Euroopa Liidu Kohtus vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklitele 60 ja 61.

4.   Nõutud teabe esitavad asjaomaste isikute nimel lõikes 1 osutatud isikud või nende esindajad ning juriidiliste isikute või ühenduste puhul, kellel ei ole juriidilise isiku staatust, isikud, kes on seaduse või põhikirja järgi volitatud neid esindama. Nõuetekohaselt volitatud juristid võivad teavet esitada oma klientide nimel. Viimased jäävad täielikult vastutavaks, kui esitatud teave on ebatäielik, ebaõige või eksitav.

5.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve edastab lihtteabenõude või oma otsuse koopia viivitamata selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus lõikes 1 osutatud isik, kellele teabenõue on suunatud, asub või elab.

Artikkel 23c

Üldised uurimised

1.   Käesoleva määruse raames oma kohustuste täitmiseks võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve korraldada vajalikke uurimisi artikli 23b lõikes 1 osutatud isikute suhtes. Sel eesmärgil antakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ametnikele ja muudele volitatud isikutele õigus:

a)

kontrollida mis tahes dokumente, andmeid, menetlusi ja muid oma ülesannete täitmisega seonduvaid materjale, sõltumata nende salvestamiseks kasutatud andmekandjast;

b)

teha või saada nendest dokumentidest, andmetest, menetlustest ja muudest materjalidest tõendatud koopiaid või väljavõtteid;

c)

kutsuda artikli 23b lõikes 1 osutatud isikuid või nende esindajaid või töötajaid välja ja paluda neil anda suulisi või kirjalikke selgitusi kontrolli eseme ja eesmärgiga seotud asjaolude või dokumentide kohta ning salvestada vastuseid;

d)

küsitleda teisi küsitlemisega nõustuvaid füüsilisi või juriidilisi isikuid, et koguda uurimise esemega seotud teavet;

e)

nõuda andmeid telefonikõnede ja andmeedastuse kohta.

2.   Lõikes 1 osutatud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt uurimiseks volitatud ametnikud ja muud volitatud isikud täidavad oma kohustusi, esitades kirjaliku volituse, milles on täpsustatud uurimise ese ja eesmärk. Volituses viidatakse ka artiklis 36b sätestatud perioodilistele karistusmaksetele puhuks, kui nõutud dokumente, andmeid, teavet menetluste kohta ja muid materjale või vastuseid artikli 23b lõikes 1 osutatud isikutele esitatud küsimustele ei esitata või esitatakse mittetäielikult, ning artiklis 36a koostoimes III lisa II jao punktiga 8 sätestatud trahvidele, kui artikli 23b lõikes 1 osutatud isikutele esitatud küsimustele antud vastused on ebaõiged või eksitavad.

3.   Artikli 23b lõikes 1 osutatud isikud alluvad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsuse alusel algatatud uurimisele. Otsuses märgitakse uurimise ese ja eesmärk, artiklis 36b sätestatud perioodilised karistusmaksed, määruse (EL) nr 1095/2010 kohaselt kättesaadavad õiguskaitsevahendid ja samuti õigus otsuse läbivaatamisele Euroopa Liidu Kohtu poolt.

4.   Aegsasti enne uurimist teavitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve selle liikmesriigi pädevat asutust, kus uurimist kavatsetakse korraldada, uurimise toimumisest ning volitatud isikutest. Asjaomase pädeva asutuse ametnikud osutavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve taotluse korral volitatud isikutele abi nende ülesannete täitmisel. Asjaomase pädeva asutuse ametnikud võivad taotluse alusel samuti uurimises osaleda.

5.   Kui lõike 1 punktis e osutatud telefonikõnede ja andmeedastust käsitlevate andmete taotlemiseks on liikmesriigi õiguse kohaselt nõutav õigusasutuse luba, siis esitatakse taotlus sellise loa saamiseks. Sellist luba võib taotleda ka ettevaatusabinõuna.

6.   Lõikes 5 osutatud loataotluse läbivaatamisel kontrollib liikmesriigi õigusasutus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsuse autentsust ning seda, et kavandatavad sunnimeetmed ei oleks uurimise eseme seisukohast omavolilised ega ebaproportsionaalsed. Kontrollides sunnimeetmete proportsionaalsust, võib liikmesriigi õigusasutus küsida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt üksikasjalikke selgitusi, eelkõige põhjuste kohta, miks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kahtlustab käesoleva määruse rikkumist, ja kahtlustatava rikkumise tõsiduse kohta ja selle isiku seotuse kohta, kellele sunnimeetmed on suunatud. Samas ei kontrolli liikmesriigi õigusasutus uurimise vajalikkust ega nõua, et talle esitataks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve toimikus sisalduv teave. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsuse seaduslikkuse üle teostab kohtulikku kontrolli ainult Euroopa Liidu Kohus vastavalt määruses (EL) nr 1095/2010 sätestatud menetlusele.

Artikkel 23d

Kohapealsed kontrollid

1.   Käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teha artikli 23b lõikes 1 osutatud juriidiliste isikute äriruumides vajalikke kohapealseid kontrolle. Kui see on tingitud kontrollide nõuetekohase läbiviimise ja tõhususe vajadusest, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kohapealse kontrolli läbi viia ette teatamata.

2.   Ametnikud ja muud isikud, keda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on volitanud läbi viima kohapealseid kontrolle, võivad siseneda nende juriidiliste isikute äriruumidesse ja kinnistutele, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vastuvõetud uurimisotsust ning neil isikutel on kõik artikli 23c lõikes 1 sätestatud õigused. Neil on samuti õigus pitseerida äriruume ning raamatupidamis- ja muid dokumente selliseks ajavahemikuks ja sellises ulatuses, mis on vajalik kontrolli läbiviimiseks.

3.   Ametnikud ja muud isikud, keda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on volitanud tegema kohapealseid kontrolle, kasutavad oma õigusi, esitades kirjaliku volituse, milles täpsustatakse kontrolli ese ja eesmärk ning artiklis 36b sätestatud perioodilised karistusmaksed puhuks, kui asjaomased isikud ei allu kontrollimisele. Aegsasti enne kontrollimist teavitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kontrollimisest selle liikmesriigi pädevat asutust, kus kontrollimine toimub.

4.   Artikli 23b lõikes 1 osutatud isikud alluvad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsusega ette nähtud kohapealsetele kontrollidele. Otsuses määratakse kindlaks kontrolli ese ja eesmärk, selle algusaeg ning märgitakse artiklis 36b sätestatud perioodilised karistusmaksed, määrusega (EL) nr 1095/2010 tagatud õiguskaitsevahendid ja samuti õigus otsuse läbivaatamisele Euroopa Liidu Kohtu poolt. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab kõnealused otsused vastu pärast konsulteerimist selle liikmesriigi pädeva asutusega, kus kontrollimine toimub.

5.   Selle liikmesriigi pädeva asutuse ametnikud ning pädeva asutuse poolt volitatud või määratud ametnikud, kus kontrollimine toimub, abistavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve taotluse korral aktiivselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ametnikke ja teisi volitatud isikuid. Selleks võivad volitatud isikud kasutada lõikes 2 sätestatud volitusi. Asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse ametnikud võivad taotluse alusel samuti osaleda kohapealses kontrollis.

6.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib ka paluda pädevatel asutustel enda nimel teha konkreetseid uurimistoiminguid ja kohapealseid kontrolle vastavalt käesolevas artiklis ja artikli 23c lõikes 1 sätestatule. Sel eesmärgil on pädevatel asutustel samad käesolevas artiklis ja artikli 23c lõikes 1 sätestatud õigused nagu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvel.

7.   Kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve volitatud ametnikud ja teised kaasasolevad volitatud isikud leiavad, et isik ei nõustu käesoleva artikli kohaselt otsusega ette nähtud kontrolliga, osutab asjaomase liikmesriigi pädev asutus neile vajalikku abi, taotledes kohapealse kontrolli läbiviimiseks vajaduse korral abi politseilt või samaväärselt õiguskaitseasutuselt.

8.   Kui lõikes 1 sätestatud kohapealseks kontrolliks või lõikes 7 sätestatud abiks on liikmesriigi õiguse kohaselt nõutav õigusasutuse luba, taotletakse see eelnevalt. Sellist luba võib taotleda ka ettevaatusabinõuna.

9.   Lõikes 8 osutatud loataotluse läbivaatamisel kontrollib liikmesriigi õigusasutus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsuse autentsust ning seda, et kavandatavad sunnimeetmed ei oleks kontrolli eseme seisukohast omavolilised ega ebaproportsionaalsed. Kontrollides sunnimeetmete proportsionaalsust, võib liikmesriigi õigusasutus küsida Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt üksikasjalikke selgitusi, eelkõige põhjuste kohta, miks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kahtlustab käesoleva määruse rikkumist, ja kahtlustatava rikkumise tõsiduse kohta ja selle isiku seotuse kohta, kellele sunnimeetmed on suunatud. Samas ei kontrolli liikmesriigi õigusasutus uurimise vajalikkust ega nõua, et talle esitataks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve toimikus sisalduv teave. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsuse seaduslikkuse üle teostab kohtulikku kontrolli ainult Euroopa Liidu Kohus vastavalt määruses (EL) nr 1095/2010 sätestatud menetlusele.

Artikkel 23e

Järelevalvemeetmete võtmise ja trahvide määramise menetluseeskirjad

1.   Kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve leiab käesoleva määruse kohaselt oma ülesandeid täites, et on tõsiseid märke selliste asjaolude võimaliku olemasolu kohta, mis kujutaksid endast üht või mitut lisas III nimetatud rikkumist, määrab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve juhtumi uurimiseks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve siseselt uurimise eest vastutava sõltumatu ametniku. Uurimise eest vastutav ametnik ei tohi olla seotud ega ole olnud seotud asjaomase reitinguagentuuri otsese või kaudse järelevalvega ega registreerimismenetlusega ja täidab oma ülesandeid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogust sõltumatult.

2.   Uurimise eest vastutav ametnik uurib väidetavaid rikkumisi, võttes arvesse uurimise all olevate isikute seisukohti, ning esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogule uurimistulemusi kajastava täieliku toimiku.

Oma ülesannete täitmiseks on uurimise eest vastutav ametnik volitatud esitama teabenõudeid vastavalt artiklile 23b ning viima läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle vastavalt artiklitele 23c ja 23d. Uurimise eest vastutava ametniku volitustele laienevad artikli 23a nõuded.

Oma ülesannete täitmisel on uurimist teostaval ametnikul juurdepääs Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt järelevalvetegevuse käigus kogutud dokumentidele ja teabele.

3.   Uurimise lõpetamisel ja enne uurimistulemusi kajastava toimiku uurimistulemuste esitamist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogule annab uurimise eest vastutav ametnik isikutele, kelle suhtes on algatatud uurimine, võimaluse esitada uurimise esemeks olevates küsimustes oma seisukohad. Uurimise eest vastutava ametniku uurimistulemused põhinevad üksnes sellistel asjaoludel, mille kohta uurimisalused isikud on saanud võimaluse esitada oma seisukoht.

Käesoleva artikli kohase uurimise käigus tagatakse täielikult asjaomaste isikute kaitseõigus.

4.   Uurimistulemusi kajastava toimiku esitamisel Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogule teavitab uurimise eest vastutav ametnik sellest isikuid, kelle suhtes on algatatud uurimine. Kõnealustel isikutel on õigus tutvuda toimikuga tingimusel, et võetakse arvesse teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Toimikuga tutvumise õigus ei hõlma kolmandaid isikuid mõjutavat konfidentsiaalset teavet.

5.   Uurimise eest vastutava ametniku uurimistulemusi kajastava toimiku põhjal ja juhul, kui asjaomased isikud seda taotlevad, siis pärast uurimise all olevate isikute seisukohtade ärakuulamist vastavalt artiklitele 25 ja 36c, otsustab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu, kas uurimise all olevad isikud on toime pannud ühe või mitu III lisas nimetatud rikkumistest, mispuhul Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu võtab artikli 24 kohaselt järelevalvemeetme ja määrab artikli 36a kohaselt trahvi.

6.   Uurimise eest vastutav ametnik ei osale Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu aruteludes ega sekku ühelgi muul viisil Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu otsustusprotsessi.

7.   Komisjon võtab vastu täiendavad menetluseeskirjad trahvide või perioodiliste karistusmaksete määramise pädevuse teostamiseks, sealhulgas sätted, mis käsitlevad kaitseõigust, ajalisi sätteid ja trahvide või perioodiliste karistusmaksete kogumist ning võtab vastu üksikasjalikud eeskirjad karistuste määramise ja täitmise aegumistähtaegade kohta.

Esimeses lõigus nimetatud eeskirjad võetakse vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklile 38a ning artiklites 38b ja 38c sätestatud tingimustel.

8.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve annab asja kriminaalmenetluse eesmärgil üle asjaomastele riigiasutustele, kui ta leiab käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmise käigus, et on tõsiseid märke selliste asjaolude võimaliku olemasolu kohta, millel võib olla kuriteo koosseis. Lisaks hoidub Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve trahvide või perioodiliste karistusmaksete määramisest, kui samadel või sisuliselt samadel asjaoludel on isik varem õigeks või süüdi mõistetud siseriikliku õiguse kohaselt toimunud kriminaalmenetluses ning õigeks- või süüdimõistev otsus on omandanud res judicata jõu.

Artikkel 24

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvemeetmed

1.   Juhul kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu tuvastab vastavalt artikli 23e lõikele 5, et reitinguagentuur on toime pannud III lisas loetletud rikkumise, võtab ta vastu ühe või enama järgmistest otsustest:

a)

tunnistada reitinguagentuuri registreerimine kehtetuks;

b)

keelata reitinguagentuuril ajutiselt krediidireitingute andmine kogu liidus kuni rikkumise lõpetamiseni;

c)

peatada kõnealuse reitinguagentuuri krediidireitingute kasutamine regulatiivsetel eesmärkidel kogu liidus kuni rikkumise lõpetamiseni;

d)

nõuda reitinguagentuurilt rikkumise lõpetamist;

e)

väljastada avalikke teadaandeid.

2.   Lõikes 1 osutatud otsuste tegemisel võtab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu arvesse rikkumise laadi ja tõsidust ning järgmisi kriteeriume:

a)

rikkumise kestus ja sagedus;

b)

kas rikkumine on paljastanud tõsiseid ja süsteemseid puudusi ettevõtja menetlustes või tema juhtimissüsteemides või sisekontrollis;

c)

kas rikkumine hõlbustas või ajendas finantskuritegu või on muul viisil sellega seostatav;

d)

kas rikkumine pandi toime tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu.

3.   Enne lõike 1 punktides a, b ja c osutatud otsuste tegemist teavitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu sellest Euroopa Pangandusjärelevalvet ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvet.

4.   Pärast lõike 1 punktides a ja c osutatud otsuste tegemist võidakse krediidireitinguid jätkuvalt kasutada regulatiivsetel eesmärkidel ajavahemiku jooksul, mis ei ületa:

a)

kümmet tööpäeva alates päevast, mil Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsus avalikustati vastavalt lõikele 5, kui sama finantsinstrumendi või ettevõtte kohta on olemas krediidireiting, mille on andnud teine käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuur, või

b)

kolme kuud alates päevast, mil Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsus avalikustati vastavalt lõikele 5, kui samal finantsinstrumendil või ettevõttel ei ole krediidireitingut, mille on andnud muud käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuurid.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu võib pikendada esimese lõigu punktis b osutatud ajavahemikku kolme kuu võrra erakorralistel asjaoludel, mis on seotud võimaliku turuhäire või rahandusliku ebastabiilsusega, sealhulgas ka pärast Euroopa Pangandusjärelevalve või Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve vastava taotluse saamist.

5.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu teavitab põhjendamatu viivituseta asjaomast reitinguagentuuri lõike 1 alusel tehtud mis tahes otsusest ning edastab selle otsuse pädevatele asutustele, valdkondlikele pädevatele asutustele, komisjonile, Euroopa Pangandusjärelevalvele ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu avalikustab iga sellise otsuse oma veebisaidil 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemise kuupäeva.

Kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu avalikustab esimese lõigu kohaselt oma otsuse, avalikustab ta samuti asjaomase reitinguagentuuri kaebeõiguse, ning kui see on asjakohane, asjaolu, et otsus on edasi kaevatud, täpsustades samas, et kaebuse esitamine ei peata otsuse täitmist, samuti asjaolu, et apellatsiooninõukogu võib vaidlustatud otsuse täitmise peatada määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 60 lõike 3 kohaselt.

Artikkel 25

Asjaomaste isikute ärakuulamine

1.   Enne artikli 24 lõike 1 kohase mis tahes otsuse tegemist annab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu isikutele, kelle suhtes on algatatud menetlus, võimaluse esitada oma seisukohad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tuvastatud asjaolude kohta. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu otsused võivad põhineda üksnes sellistel asjaoludel, mille kohta isikutel, kelle suhtes on algatatud menetlus, on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

Esimest lõiku ei kohaldata, kui on vaja kohest sekkumist, et ennetada märkimisväärset ja otsest kahju finantssüsteemile. Sellisel juhul võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu teha vaheotsuse ning ta annab asjaomastele isikutele võimaluse esitada oma seisukohad võimalikult kiiresti pärast otsuse vastuvõtmist.

2.   Menetluse ajal tagatakse täielikult isikute, kelle suhtes on algatatud menetlus, kaitseõigus. Neil on õigus tutvuda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve toimikuga tingimusel, et võetakse arvesse teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Toimikuga tutvumise õigus ei hõlma konfidentsiaalset teavet.

Artikkel 25a

Järelevalve ja artikli 4 lõike 1 jõustamise eest vastutavad valdkondlikud pädevad asutused (krediidireitingute kasutamine)

Valdkondlikud pädevad asutused vastutavad artikli 4 lõike 1 järelevalve ja täitmise tagamise eest asjakohaste valdkondlike õigusaktide kohaselt.”

III   PEATÜKK

EUROOPA VÄÄRTPABERITURUJÄRELEVALVE, PÄDEVATE ASUTUSTE JA VALDKONDLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE KOOSTÖÖ

Artikkel 26

Koostöökohustus

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve, pädevad asutused ja valdkondlikud pädevad asutused teevad koostööd, kui see on vajalik käesoleva määruse ja asjakohaste valdkondlike õigusaktide kohaldamiseks.

Artikkel 27

Teabevahetus

1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, pädevad asutused ja valdkondlikud pädevad asutused annavad üksteisele põhjendamatu viivituseta teavet, mida on vaja käesolevast määrusest ja asjakohastest valdkondlikest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

2.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib edastada keskpankadele, Euroopa Keskpankade Süsteemile ja Euroopa Keskpangale, kui nad tegutsevad rahaasutusena, samuti Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule ning vajaduse korral muudele riigiasutustele, mis vastutavad makse- ja arveldussüsteemide järelevalve eest, konfidentsiaalset teavet, mis on ette nähtud nende ülesannete täitmiseks. Samuti ei takistata kõnealustel ametiasutustel või organitel edastada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele teavet, mida see võib vajada käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks.

12)

Artiklid 28 ja 29 jäetakse välja.

13)

Artiklid 30, 31 ja 32 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 30

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ülesannete delegeerimine pädevatele asutustele

1.   Kui see on järelevalvefunktsiooni nõuetekohaseks täitmiseks vajalik, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve delegeerida konkreetseid järelevalveülesandeid liikmesriigi pädevale asutusele kooskõlas suunistega, mille Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on andnud vastavalt artikli 21 lõikele 2. Kõnealused konkreetsed järelevalveülesanded võivad eelkõige hõlmata volitusi esitada teabenõudeid vastavalt artiklile 23b ning viia läbi uurimisi ja kohapealseid kontrolle vastavalt artikli 23d lõikele 6.

2.   Enne ülesannete delegeerimist konsulteerib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve asjakohase pädeva asutusega. Selline konsulteerimine hõlmab järgmist:

a)

delegeeritava ülesande ulatus;

b)

delegeeritava ülesande täitmise ajakava, ning

c)

vajaliku teabe edastamine Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele.

3.   Vastavalt artikli 19 lõike 2 alusel komisjoni poolt vastu võetud tasusid käsitlevale määrusele hüvitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve kulud, mida pädev asutus kandis delegeeritud ülesannete täitmisel.

4.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vaatab lõikes 1 osutatud delegeerimise läbi asjakohaste ajavahemike järel. Ülesannete delegeerimine võidakse igal ajal tagasi võtta.

Ülesannete delegeerimine ei mõjuta Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve vastutust ning ei piira Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võimet täita delegeeritud ülesandeid ja nende üle järelevalvet teostada. Käesoleva määruse kohaseid järelevalveülesandeid, sh registreerimisotsuste, rikkumistega seotud lõpphindamise ja järelevalvealaste otsuste tegemist, ei delegeerita.

Artikkel 31

Pädevate asutuste teated ja peatamise taotlused

1.   Kui liikmesriigi pädev asutus leiab, et tema territooriumil või teise liikmesriigi territooriumil toimub või on toimunud käesoleva määruse vastane tegevus, teatab ta sellest Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele nii täpselt kui võimalik. Kui liikmesriigi pädev asutus peab seda uurimise läbiviimiseks vajalikuks, võib pädev asutus samuti teha Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ettepaneku kaaluda vajadust kasutada kõnealuse tegevusega seotud reitinguagentuuri suhtes artiklites 23b ja 23c sätestatud volitusi.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võtab asjakohased meetmed. Ta teavitab teabe esitanud pädevat asutust lõpptulemusest ning võimaluse korral ka olulistest vahetulemustest.

2.   Juhul kui teate esitanud liikmesriigi pädev asutus on seisukohal, et registreeritud reitinguagentuur, kelle krediidireitinguid kasutatakse tema territooriumil, rikub käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi ning kõnealused rikkumised on piisavalt tõsised ja püsivad, et oluliselt mõjutada investorite kaitset või kõnealuse liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsust, võib teate esitanud pädev asutus taotleda, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve peatab asjaomase reitinguagentuuri krediidireitingute kasutamise regulatiivsetel eesmärkidel artikli 4 lõikes 1 osutatud finantsasutuste ja teiste majandusüksuste poolt, ilma et see piiraks lõikes 1 sätestatud teatamise kohustust. Teate esitanud pädev asutus esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kõik taotluse põhjused.

Juhul kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on seisukohal, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta sellest kirjalikult teate esitanud pädevat asutust, tuues välja põhjused. Juhul kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on seisukohal, et taotlus on põhjendatud, võtab ta asjakohased meetmed olukorra lahendamiseks.

Artikkel 32

Ametisaladus

1.   Ametisaladuse kohustust kohaldatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, pädevate asutuste ning kõikide isikute suhtes, kes töötavad või on töötanud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, pädevate asutuste või mõne teise isiku heaks, kellele Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on ülesandeid delegeerinud, sealhulgas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega lepingu sõlminud audiitorite ja ekspertide suhtes. Ametisaladuse alla kuuluvat teavet ei avaldata ühelegi teisele isikule ega ametiasutusele, välja arvatud juhul, kui avaldamise kohustus tuleneb kohtumenetlusest.

2.   Kogu käesoleva määruse kohaselt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, pädevate asutuste, valdkondlike pädevate asutuste ning muude artikli 27 lõikes 2 osutatud asutuste ja organite poolt omandatud või nimetatud asutuste ja organite vahel vahetatavat teavet peetakse konfidentsiaalseks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve või pädev asutus või muu asjaomane ametiasutus või organ täpsustab teavet edastades, et seda võib avaldada, või kui avaldamise kohustus tuleneb kohtumenetlusest.”

14)

Artikkel 33 jäetakse välja.

15)

Artiklid 34 ja 35 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 34

Teabevahetuse kokkulepe

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib sõlmida teabevahetust käsitlevaid koostöökokkuleppeid kolmandate riikide järelevalveasutustega ainult juhul, kui avaldatavale teabele kohaldatakse ametisaladuse tagatisi, mis on vähemalt samaväärsed artiklis 32 sätestatuga.

Selline teabevahetus peab olema vajalik kõnealuste järelevalveasutuste ülesannete täitmiseks.

Seoses isikuandmete avaldamisega kolmandale riigile kohaldab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (16).

Artikkel 35

Kolmandatest riikidest pärineva teabe avaldamine

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võib avaldada kolmandate riikide järelevalveasutustelt saadud teabe ainult juhul, kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve või pädev asutus on saanud selleks selgesõnalise nõusoleku teabe edastanud järelevalveasutuselt ja sellist teavet võib vajaduse korral avaldada ainult sel eesmärgil, milleks kõnealune järelevalveasutus on andnud nõusoleku, või kui avaldamise kohustus tuleneb kohtumenetlusest.

16)

IV jaotise I peatüki pealkiri „Karistused, komiteemenetlus ja aruandlus” asendatakse pealkirjaga „Karistused, trahvid, perioodilised karistusmaksed, komiteemenetlus, delegeeritud volitused ja aruandlus”.

17)

Artikli 36 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid kehtestavad artikli 4 lõike 1 rikkumise korral kohaldatavaid karistusi käsitlevad eeskirjad ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende eeskirjade rakendamise tagamiseks. Sätestatavad karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid tagavad, et valdkondlik pädev asutus avalikustab üldsusele kõik karistused, mis on määratud artikli 4 lõike 1 rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui selline avalikustamine ohustaks tõsiselt finantsturge või tekitaks asjaomastele osalistele ebaproportsionaalset kahju.”

18)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 36a

Trahvid

1.   Juhul kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu tuvastab vastavalt artikli 23e lõikele 5, et reitinguagentuur on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu toime pannud III lisas loetletud rikkumise, teeb ta lõike 2 kohaselt otsuse trahvi määramise kohta.

Reitinguagentuuri poolne rikkumine loetakse tahtlikuks, kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tuvastab objektiivsed asjaolud, mis tõendavad, et reitinguagentuur või selle kõrgem juhtkond on rikkumise toime pannud tahtlikult.

2.   Lõikes 1 osutatud trahvide põhisummadel on järgmised piirmäärad:

a)

III lisa I jao punktides 1-5, 11-15, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 ja 51 osutatud rikkumiste puhul on trahvisumma vähemalt 500 000 eurot ning see ei tohi ületada 750 000 eurot;

b)

III lisa I jao punktides 6-8, 16-18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37-40, 42, 45-47, 48, 49, 52 ja 54 osutatud rikkumiste puhul on trahvisumma vähemalt 300 000 eurot ning see ei tohi ületada 450 000 eurot;

c)

III lisa I jao punktides 9, 10, 26, 36, 44, ja 53 osutatud rikkumiste puhul on trahvisumma vähemalt 100 000 eurot ning see ei tohi ületada 200 000 eurot;

d)

III lisa II jao punktides 1, 6, 7 ja 8 osutatud rikkumiste puhul on trahvisumma vähemalt 50 000 eurot ning see ei tohi ületada 150 000 eurot;

e)

III lisa II jao punktides 2, 4 ja 5 osutatud rikkumiste puhul on trahvisumma vähemalt 25 000 eurot ning see ei tohi ületada 75 000 eurot;

f)

III lisa II jao punktis 3 osutatud rikkumiste puhul on trahvisumma vähemalt 10 000 eurot ning see ei tohi ületada 50 000 eurot;

g)

III lisa III jao punktides 1-3 ja 11 osutatud rikkumiste puhul on trahvisumma vähemalt 150 000 eurot ning see ei tohi ületada 300 000 eurot;

h)

III lisa III jao punktides 4, 6, 8 ja 10 osutatud rikkumiste puhul on trahvisumma vähemalt 90 000 eurot ning see ei tohi ületada 200 000 eurot;

i)

III lisa III jao punktides 5, 7 ja 9 osutatud rikkumiste puhul on trahvisumma vähemalt 40 000 eurot ning see ei tohi ületada 100 000 eurot.

Selleks et otsustada, kas trahvide põhisummad peaksid jääma esimeses lõigus sätestatud piirmäärade alam-, keskmise või ülemmäära lähedusse, võtab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve arvesse asjaomase reitinguagentuuri eelmise majandusaasta käivet. Põhisumma jääb alammäära lähedusse, kui reitinguagentuuri majandusaasta käive on alla 10 miljoni euro, keskmise määra lähedusse, kui reitinguagentuuri majandusaasta käive on 10-50 miljonit eurot, ja ülemmäära lähedusse, kui reitinguagentuuri majandusaasta käive on üle 50 miljoni euro.

3.   Lõikes 2 sätestatud piirides trahvide põhisummasid kohandatakse vajaduse korral, võttes arvesse raskendavaid või kergendavaid asjaolusid kooskõlas IV lisas sätestatud asjaomaste koefitsientidega.

Asjaomaseid raskendavaid koefitsiente kohaldatakse põhisumma suhtes ükshaaval. Kui korraga tuleb kohaldada mitut raskendavat koefitsienti, liidetakse põhisummale põhisumma ja selle summa vahe, mis saadakse iga üksiku raskendava koefitsiendi kohaldamise tulemusel.

Asjaomaseid kergendavaid koefitsiente kohaldatakse põhisumma suhtes ükshaaval. Kui korraga tuleb kohaldada mitut kergendavat koefitsienti, lahutatakse põhisummast põhisumma ja selle summa vahe, mis saadakse iga üksiku kergendava koefitsiendi kohaldamise tulemusel.

4.   Olenemata lõigetest 2 ja 3, ei tohi trahv ületada 20 % asjaomase reitinguagentuuri eelmise majandusaasta käibest ning juhul kui reitinguagentuur on rikkumisest otseselt või kaudselt saanud rahalist kasu, peab trahv olema vähemalt võrdne saadud finantskasuga.

Kui reitinguagentuuri tegevuse või tegevusetuse tulemusel pandi toime enam kui üks III lisas loetletud rikkumine, kohaldatakse üksnes ühe rikkumisega seonduvat ning vastavalt lõigetele 2 ja 3 arvutatud kõrgemat trahvisummat.

Artikkel 36b

Perioodilised karistusmaksed

1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu määrab oma otsusega perioodilised karistusmaksed, et sundida:

a)

reitinguagentuuri lõpetama rikkumist vastavalt otsusele, mis on tehtud artikli 24 lõike 1 punkti d alusel;

b)

artikli 23b lõikes 1 osutatud isikut esitama artikli 23b alusel tehtud otsuses nõutud täielikku teavet;

c)

artikli 23b lõikes 1 osutatud isikut alluma uurimisele ja eelkõige esitama täielikud dokumendid, andmed, menetlused või muu vajaliku teabe, ning täiendama ja parandama muud teavet, mis on esitatud uurimise käigus, mis on algatatud artikli 23c kohase otsusega;

d)

artikli 23b lõikes 1 osutatud isikut alluma artikli 23d alusel tehtud otsuses määratud kohapealsele kontrollimisele.

2.   Perioodiline karistusmakse peab olema tõhus ja proportsionaalne. Perioodiline karistusmakse määratakse igapäevaselt kuni reitinguagentuur või asjaomane isik täidab lõikes 1 osutatud asjakohast otsust.

3.   Olenemata lõikest 2 on perioodilise karistusmakse summa 3 % eelmise majandusaasta päevasest käibest või füüsiliste isikute puhul vastavalt 2 % eelmise kalendriaasta päevasest sissetulekust. Neid summasid arvutatakse alates päevast, mis on kehtestatud otsusega, millega määratakse perioodilised karistusmaksed.

4.   Perioodilise karistusmakse maksimaalseks kestuseks on kuus kuud alates Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve otsuse teavitamise kuupäevast.

Artikkel 36c

Isikute, kelle suhtes on algatatud menetlus, ärakuulamine

1.   Enne kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu teeb otsuse artiklis 36a või artikli 36b lõike 1 punktides a–d sätestatud trahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramise kohta, annab ta isikutele, kelle suhtes on algatatud menetlus, võimaluse esitada ärakuulamiseks oma seisukoht Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tuvastatud asjaolude kohta. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve järelevalvenõukogu otsused võivad põhineda üksnes sellistel asjaoludel, mille kohta isikutel, kelle suhtes on algatatud menetlus, on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

2.   Menetluse ajal tagatakse täielikult isikute, kelle suhtes on algatatud menetlus, kaitseõigus. Neil on õigus tutvuda Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve toimikuga tingimusel, et võetakse arvesse teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Toimikuga tutvumise õigus ei hõlma konfidentsiaalset teavet ega Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ametialaseks kasutuseks ettenähtud ettevalmistavaid dokumente.

Artikkel 36d

Trahvide ja perioodiliste karistusmaksete avalikustamine, iseloom, täitmine ja jaotamine

1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve avalikustab kõik vastavalt artiklitele 36a ja 36b määratud trahvid ja perioodilised karistusmaksed, välja arvatud juhul, kui selline avalikustamine ohustaks tõsiselt finantsturge või tekitaks asjaomastele osalistele ebaproportsionaalset kahju.

2.   Vastavalt artiklitele 36a ja 36b määratud trahvid ja perioodilised karistusmaksed on haldusliku iseloomuga.

3.   Vastavalt artiklitele 36a ja 36b määratud trahvid ja perioodilised karistusmaksed kuuluvad täitmisele.

Täitmist reguleerivad selles riigis kehtivad tsiviilmenetluse normid, mille territooriumil täitmine aset leiab. Korralduse otsuse täitmise tagamise kohta, ilma muude formaalsusteta peale otsuse autentsuse tõestamise, lisab otsusele riigi ametiasutus, kelle iga liikmesriigi valitsus selleks otstarbeks määrab ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ja Euroopa Liidu Kohtule teatavaks teeb.

Kui need formaalsused on asjaomase poole avalduse põhjal lõpetatud, võib kõnealune pool taotleda täitmist kooskõlas riigi õigusaktidega, saates küsimuse otse pädevale organile.

Täitmise võib peatada ainult Euroopa Liidu Kohtu otsusega. Asjassepuutuva liikmesriigi kohtute pädevusse kuuluvad siiski kaebused täitmise ebaõige viisi kohta.

4.   Trahvide ja perioodiliste karistusmaksete summad kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse.

Artikkel 36e

Otsuste läbivaatamine Euroopa Liidu Kohtus

Euroopa Liidu Kohtul on täielik pädevus läbi vaadata otsuseid, millega Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve on määranud trahve või perioodilisi karistusmakseid. Euroopa Liidu Kohus võib määratud trahvi või perioodilise karistusmakse tühistada, seda vähendada või suurendada.”

19)

Artikkel 37 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 37

Lisade muudatused

Selleks et võtta arvesse muutusi, sealhulgas rahvusvahelisi muutusi finantsturgudel eelkõige seoses uute finantsinstrumentidega, võib komisjon delegeeritud õigusaktide abil vastavalt artiklile 38a ning artiklites 38b ja 38c sätestatud tingimustel võtta meetmeid lisade, välja arvatud III lisa, muutmiseks.”

20)

Artikli 38 lõige 2 jäetakse välja.

21)

Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 38a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse alates 1 juuni 2011 neljaks aastaks õigus võtta vastu artikli 5 lõike 6 kolmandas lõigus, artikli 19 lõikes 2, artikli 23e lõikes 7 ja artiklis 37 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon koostab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne nelja-aastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu selle kooskõlas artikliga 38b tagasi võtab.

2.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3.   Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 38b ja 38c sätestatud tingimusi.

Artikkel 38b

Delegeerimise tagasivõtmine

1.   Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 5 lõike 6 kolmandas lõigus, artikli 19 lõikes 2, artikli 23e lõikes 7 ja artiklis 37 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

2.   Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta.

3.   Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 38c

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

1.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kolme kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

2.   Kui pärast lõikes 1 nimetatud perioodi möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja jõustub selles nimetatud kuupäeval.

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

3.   Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab lõikes 1 nimetatud perioodi vältel delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 296 põhjendab vastuväite esitanud institutsioon delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.”

22)

Artiklit 39 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 jäetakse välja;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   1. juuliks 2011 esitab komisjon kolmandate riikide reitinguagentuuride õigus- ja järelevalveraamistiku arengut silmas pidades Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande toimunud arengute ning artiklis 40 osutatud üleminekusätete mõju kohta liidu finantsturgude stabiilsusele.”

23)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 39a

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve aruanne

31. detsembriks 2011 hindab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve oma personali- ja ressursivajadusi, mis tulenevad volituste ja ülesannete ülevõtmisest vastavalt käesolevale määrusele, ning esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile sellekohase aruande.”

24)

Artikli 40 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Olemasolevad reitinguagentuurid võivad jätkata krediidireitingute andmist, mida artikli 4 lõikes 1 osutatud finantseerimisasutused ja teised majandusüksused võivad kasutada regulatiivsetel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui registreerimisest keeldutakse. Registreerimisest keeldumise korral kohaldatakse artikli 24 lõikeid 4 ja 5.”

25)

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 40a

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega seotud üleminekumeetmed

1.   Järelevalve- ja jõustamisalased õigused ja ülesanded reitinguagentuuride valdkonnas, mis on antud pädevatele asutustele, mis tegutsesid kas päritoluliikmesriigi pädeva asutusena või mitte, või järelevalvekolleegiumide (kolleegiumide) olemasolu korral kõnealustele kolleegiumidele, lõpetatakse 1. juulil 2011.

Registreerimistaotlust, mille päritoluliikmesriigi pädevad asutused või asjaomane kolleegium on saanud enne 7. septembrit 2010, ei edastata siiski Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ning otsuse registreerimise või registreerimisest keeldumise kohta teevad kõnealused asutused ja asjaomane kolleegium.

2.   Ilma et sellega piirataks lõike 1 teise lõigu kohaldamist, võtab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve lõikes 1 osutatud kuupäeval üle kõik toimikud ja töödokumendid või nende tõendatud koopiad, mis on seotud järelevalve- ja jõustamistegevusega reitinguagentuuride valdkonnas, sealhulgas pooleliolevate läbivaatamiste ja jõustamismeetmetega.

3.   Lõikes 1 osutatud pädevad asutused ja kolleegiumid tagavad, et kõik olemasolevad andmed ja töödokumendid või nende tõendatud koopiad edastatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele võimalikult kiiresti ja igal juhul hiljemalt 1. juuliks 2011. Kõnealused pädevad asutused ja kolleegiumid osutavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele samuti igakülgset abi ja annavad nõu, et lihtsustada reitinguagentuuride valdkonna järelevalve- ja jõustamistegevuse tõhusat ülevõtmist ja alustamist.

4.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tegutseb lõikes 1 osutatud pädevate asutuste ja kolleegiumide õigusjärglasena kõigis haldus- ja õigusmenetlustes, mis tulenevad kõnealuste pädevate asutuste ja kolleegiumide järelevalve- ja jõustamistegevusest küsimustes, mis kuuluvad käesoleva määruse reguleerimisalasse.

5.   Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud pädeva asutuse poolt teostatud III jaotise I peatüki kohased reitinguagentuuride registreerimised kehtivad ka pärast pädevuse üleandmist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele.

6.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve viib hiljemalt 1. juuliks 2014 ja oma pideva järelevalvetegevuse raames läbi vähemalt ühe uurimise iga tema järelevalvepädevusse kuuluva reitinguagentuuri kohta.”

26)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

27)

Lisatakse uued lisad, mis on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 11. mai 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

GYŐRI E.


(1)  ELT C 337, 14.12.2010, lk 1.

(2)  ELT C 54, 19.2.2011, lk 37.

(3)  Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 11. aprilli 2011. aasta otsus.

(4)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

(5)  ELT L 302, 17.11.2009, lk 1.

(6)  EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(8)  EÜT L 228, 16.8.1973, lk 3.

(9)  EÜT L 345, 19.12.2002, lk 1.

(10)  ELT L 323, 9.12.2005, lk 1.

(11)  ELT L 302, 17.11.2009, lk 32.”;

(12)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.”;

(13)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385.

(14)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.

(15)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.”

(16)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.”


I LISA

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A jao punkti 2 viimane lõik asendatakse järgmisega:

„Haldus- või järelevalvenõukogu sõltumatute liikmete arvamusi punktides a–d osutatud küsimustes tutvustatakse haldus- või järelevalvenõukogule korrapäraselt ja need tehakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks taotluse korral.”

2)

B jao punkti 8 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„8.

Punktis 7 osutatud andmeid ja kontrollijälgi hoitakse registreeritud reitinguagentuuri ruumides vähemalt viis aastat ning need tehakse taotluse korral Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks.”

3)

E jao II osa punkti 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„2)

kord aastas esitab reitinguagentuur järgmise teabe:

a)

reitinguagentuuri 20 suurema kliendi nimekiri neilt saadava sissetuleku alusel;

b)

reitinguagentuuri selliste klientide nimekiri, kelle panus reitinguagentuuri sissetuleku kasvumäära ületas eelmisel majandusaastal reitinguagentuuri kogutulu kasvumäära rohkem kui 1,5 kordselt. Iga selline klient lisatakse sellesse nimekirja üksnes sellel aastal, mil see moodustas reitinguagentuuri ülemaailmsest kogutulust ülemaailmsel tasandil rohkem kui 0,25 %, ja

c)

aasta jooksul antud krediidireitingute nimekiri, millest on näha omaalgatuslike krediidireitingute osakaal.”


II LISA

Määrusele (EÜ) nr 1060/2009 lisatakse järgmised lisad:

III LISA

Artikli 24 lõikes 1 ja artikli 36a lõikes 1 nimetatud rikkumiste loend

I.   Huvide konfliktide, organisatsiooniliste või tegevusnõuetega seotud rikkumised

1.

Reitinguagentuur rikub artikli 4 lõiget 3, kinnitades kolmandas riigis antud krediidireitingu, ilma et kõnealuses lõikes loetletud tingimused oleksid täidetud, välja arvatud, kui kõnealuse rikkumise aluseks olevad asjaolud ei ole reitinguagentuurile teada või tema kontrolli all.

2.

Reitinguagentuur rikub artikli 4 lõike 4 teist lõiku, kinnitades kolmandas riigis antud krediidireitingu käesoleva määruse nõuetest kõrvalehoidmise eesmärgil.

3.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punktiga 1, jättes loomata haldus- või järelevalvenõukogu.

4.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punkti 2 esimese lõiguga, jättes tagamata, et reitinguagentuuri ärihuvid ei kahjusta krediidireitingualase tegevuse sõltumatust ja täpsust.

5.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punkti 2 teise lõiguga, nimetades ametisse kõrgema juhtkonna, kellel ei ole hea maine, piisavad oskused ega kogemused või kes ei suuda tagada reitinguagentuuri usaldusväärset ja kindlat juhtimist.

6.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punkti 2 kolmanda lõiguga, jättes haldus- või järelevalvenõukokku määramata nõutud arvu sõltumatuid liikmeid.

7.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punkti 2 neljanda lõiguga, sidudes oma haldus- või järelevalvenõukogu sõltumatute liikmete tasustamise reitinguagentuuri majandustulemustega või kui tasustamine ei ole selliselt korraldatud, et oleks tagatud sõltumatute liikmete sõltumatus või määrates oma haldus- või järelevalvenõukogu sõltumatute liikmete teenistusaja pikkuseks perioodi, mis ületab viit aastat või mis on pikendatav, või kui haldus- või järelevalvenõukogu liikme saab ametist vabastada muudel alustel kui ebasobiv käitumine või kutsealane puudulikkus.

8.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punkti 2 viienda lõiguga, nimetades ametisse haldus- või järelevalvenõukogu liikmed, kellel ei ole piisavaid teadmisi finantsteenuste valdkonnas, või kui reitinguagentuur annab krediidireitinguid struktureeritud finantsinstrumentide kohta, mitte nimetades vähemalt ühte sõltumatut liiget ja ühte haldusnõukogu liiget, kellel on põhjalikud teadmised ning tipptasemel kogemus struktureeritud finantsinstrumentide turgude valdkonnas.

9.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punkti 2 kuuenda lõiguga, jättes tagamata, et haldus- või järelevalvenõukogu sõltumatud liikmed teostavad järelevalvet kõnealuse punkti kuuendas lõigus osutatud küsimuste üle.

10.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punkti 2 seitsmenda lõiguga, jättes tagamata, et haldus- või järelevalvenõukogu sõltumatud liikmed esitavad haldus- või järelevalvenõukogule korrapäraselt oma arvamusi seoses küsimustega, millele on viidatud kõnealuse punkti kuuendas lõigus, ning et need arvamused tehakse taotluse korral Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks.

11.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punktiga 3, jättes koostamata piisavad tegevuspõhimõtted ja menetlused, mis tagavad, et täidetakse käesoleva määrusega reitinguagentuurile kehtestatud kohustusi.

12.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punktiga 4, kui tal ei ole usaldusväärset juhtimis- ja raamatupidamise korda, sisekontrollimehhanismi, tõhusaid riskianalüüsi menetlusi või infotöötlussüsteemide kontrolli- ja järelevalvekorda või kui ei rakendata või ei hoita töös otsuste vastuvõtmise menetlusi või kõnealuses punktis osutatud organisatsioonilist struktuuri.

13.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punktiga 5, jättes moodustamata või hoidmata töös täitmiskontrolli funktsiooni osakonda (täitmiskontrolli osakond), mis tegutseb püsivalt ja tulemuslikult ning on oma tegevuses sõltumatu.

14.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punkti 6 esimese lõiguga, jättes tagamata kõnealuse punkti esimeses lõigus määratletud nende tingimuste täitmise, millega võimaldatakse täitmiskontrolli osakonnal täita oma ülesanded nõuetekohaselt või sõltumatult.

15.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punktiga 7, jättes kehtestamata asjakohase ja tõhusa organisatsioonilise või halduskorra, et vältida, tuvastada, kõrvaldada või asjakohaselt juhtida ja avalikustada huvide konflikte, millele on osutatud I lisa B jao punktis 1 või jättes korraldamata, et teavet säilitatakse kõigi oluliste krediidireitingualase tegevuse sõltumatuse ohtude kohta, sealhulgas ohtude kohta seoses I lisa C jaos osutatud eeskirjadega, mida kohaldatakse krediidireitingu analüütikute suhtes, ning ohtude leevendamiseks kohaldatud kaitsemeetmete kohta.

16.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punktiga 8, jättes rakendamata asjakohaseid süsteeme, ressursse ja menetlusi, et tagada krediidireitingute andmise jätkuvus ja korrapärasus.

17.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punktiga 9, jättes kehtestamata järelevalve, mis vastab järgmistele tingimustele:

a)

selle käigus vaadatakse korrapäraselt läbi meetodid, mudelid ja põhilised hindamiseeldused või nende olulised muudatused, või nende meetodite, mudelite ja põhiliste hindamiseelduste asjakohasus, kui neid kasutatakse või neid kavatsetakse kasutada uute finantsinstrumentide hindamiseks;

b)

mis on sõltumatud ärivaldkondadest, mis käsitlevad krediidireitingu andmist, või

c)

mis annab aru haldus- ja järelevalvenõukogu liikmetele.

18.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa A jao punktiga 10, jättes jälgimata ja hindamata oma süsteemide piisavust ja tõhusust, sisekontrollimehhanismi ja vastavalt käesolevale määrusele kehtestatud korda ning võtmata asjakohaseid meetmeid puuduste kõrvaldamiseks.

19.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punktiga 1, jättes tuvastamata ja kõrvaldamata või juhtimata ja avalikustamata selgelt või nähtavalt igasuguse tegeliku või võimaliku huvide konflikti, mis võib mõjutada tema krediidireitingu analüütikute, töötajate ning kõigi teiste selliste füüsiliste isikute analüüse või otsuseid, kelle teenuseid reitinguagentuur kasutab või kontrollib ja kes on otseselt seotud krediidireitingute andmisega, või krediidireitinguid heakskiitvate isikute analüüse või otsuseid.

20.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punkti 3 esimese lõiguga, andes krediidireitingu kõnealuse punkti esimeses lõigus osutatud mistahes asjaoludel või jättes olemasoleva krediidireitingu korral viivitamata avalikustamata, et krediidireiting võib olla mõjutatud kõnealustest asjaoludest.

21.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punkti 3 teise lõiguga, hindamata koheselt, kas on põhjust antud krediidireiting ümber hinnata või tühistada.

22.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punkti 4 esimese lõiguga, pakkudes hinnatavale ettevõttele või seotud kolmandale isikule konsultatsiooni- või nõustamisteenuseid seoses kõnealuse hinnatava ettevõtte või seotud kolmanda isiku korporatiivse või õigusliku struktuuri, vara ja kohustuste või tegevusega.

23.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punkti 4 kolmanda lõiguga, jättes tagamata, et kõrvalteenuste osutamine ei tekita huvide konflikti tema krediidireitingualase tegevusega.

24.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punktiga 5, jättes tagamata, et krediidireitingu analüütikud või krediidireitingut heaks kiitvad isikud ei tee ettepanekuid ega soovitusi seoses selliste struktureeritud finantsinstrumentide kujundamisega, mille kohta reitinguagentuur annab krediidireitingu.

25.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punktiga 6, jättes kujundamata oma aruandlus- või sidekanalid, et tagada B jao punktis 1 osutatud isikute sõltumatus reitinguagentuuri teistest tegevustest, mida teostatakse kaubanduslikel alustel.

26.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punkti 8 teise lõiguga, kui registreid ei säilitata vähemalt kolme aasta jooksul reitinguagentuuri tegevuse lõpetamisest.

27.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 1, jättes tagamata, et krediidireitingu analüütikutel, reitinguagentuuri töötajatel ning kõigil teistel füüsilistel isikutel, kelle teenuseid reitinguagentuur kasutab või kontrollib ja kes on otseselt seotud krediidireitingualase tegevusega, oleks asjakohased teadmised ja kogemused neile määratud ülesannete täitmiseks.

28.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 2, jättes tagamata, et artikli 7 lõikes 1 osutatud isikud ei algata palga või tasustamisega seotud läbirääkimisi ega osale taolistel läbirääkimistel ühegi hinnatava ettevõtte, seotud kolmanda isiku või isikuga, kes otseselt või kaudselt kontrollib hinnatavat ettevõtet.

29.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 3 koostoimes I lisa C jao punkti 3 alapunktiga a, jättes tagamata, et C jao punktis 1 osutatud isikud võtavad kõik mõistlikud meetmed, et kaitsta reitinguagentuuri valduses olevat vara ja registreid pettuse, varguse või väärkasutamise eest, võttes arvesse tema äritegevuse iseloomu, ulatust ja keerukust ning tema krediidireitingualase tegevuse iseloomu ja ulatust.

30.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 3 koostoimes I lisa C jao punktiga 5, avaldades negatiivset mõju C jao punktis 1 osutatud isikule, kes leiab, et kõnealuse lõigu punktis 1 osutatud teine isik on olnud seotud tegevusega, mida kõnealune isik peab ebaseaduslikuks, ning kes teavitab sellest viivitamata täitmiskontrolli ülesandeid täitvat töötajat.

31.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 3 koostoimes I lisa C jao punktiga 6, jättes läbi vaatamata töölt lahkunud krediidireitingu analüütiku asjakohase töö, mille ta on teinud lahkumisele eelnenud kahe aasta jooksul, kui kõnealune analüütik ühineb hinnatud ettevõttega, millele krediidireitingu andmisega ta on olnud seotud, või finantsettevõttega, kellega tal on olnud kokkupuuteid oma töökohustuste täitmise ajal reitinguagentuuris.

32.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 3 koostoimes I lisa C jao punktiga 1, jättes tagamata, et kõnealuses punktis osutatud isik ei osta, müü ega seo end kõnealuses punktis osutatud finantsinstrumendi tehinguga.

33.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 3 koostoimes I lisa C jao punktiga 2, jättes tagamata, et kõnealuse jao punktis 2 osutatud isik ei osale krediidireitingu määramisel ega mõjuta seda mingil viisil.

34.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 3 seoses I lisa C jao punkti 3 alapunktidega b, c ja d, jättes tagamata, et C jao punktis 1 osutatud isik ei avalda, kasuta ega jaga kõnealustes punktides osutatud teavet.

35.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 3 koostoimes I lisa C jao punktiga 4, jättes tagamata, et C jao punktis 1 osutatud isik ei küsi ega võta vastu raha, kingitusi või teeneid mitte kelleltki, kellega reitinguagentuur on ärisuhetes.

36.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 3 koostoimes I lisa C jao punktiga 7, jättes tagamata, et C jao punktis 1 osutatud isik ei asu olulisele juhtivale kohale hinnatava ettevõtte ega sellega seotud kolmanda isiku juures enne kuue kuu möödumist krediidireitingu andmisest.

37.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 4 koostoimes I lisa C jao punkti 8 esimese lõigu alapunktiga a, jättes tagamata, et juhtiv krediidireitingu analüütik ei ole üle nelja aasta seotud krediidireitingualase tegevusega, mis on seotud sama hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmandate isikutega.

38.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 4 koostoimes I lisa C jao punkti 8 esimese lõigu alapunktiga b, jättes tagamata, et krediidireitingu analüütik ei ole üle viie aasta seotud krediidireitingualase tegevusega, mis on seotud sama hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmandate isikutega.

39.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 4 koostoimes I lisa C jao punkti 8 esimese lõigu alapunktiga c, jättes tagamata, et krediidireitinguid heakskiitev isik ei ole üle seitsme aasta seotud krediidireitingualase tegevusega, mis on seotud sama hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmandate isikutega.

40.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 4 koostoimes I lisa C jao punkti 8 teise lõiguga, jättes tagamata, et kõnealuse punkti esimese lõigu alapunktides a b ja c osutatud isikud ei ole seotud krediidireitingualase tegevusega, mis on seotud hinnatava asutuse või kõnealustes punktides osutatud kolmandate isikutega, kahe aasta jooksul alates nimetatud punktides sätestatud tähtaja lõpust.

41.

Reitinguagentuur rikub artikli 7 lõiget 5, seades sisse tasustamise ja soorituse hindamise, mis sõltub tulust, mida reitinguagentuur saab hinnatavatelt ettevõtetelt või seotud kolmandatelt isikutelt.

42.

Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõiget 2, jättes võtmata, rakendamata või jõustamata asjakohaseid meetmeid, et tagada tema antavate krediidireitingute põhinemine kogu reitinguagentuurile kättesaadava teabe põhjalikul analüüsil, mis on analüüsimise seisukohalt vastavalt reitingu andmise meetoditele asjakohane.

43.

Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõiget 3, jättes kasutamata krediidireitingu andmise meetodeid, mis on ranged, süsteemsed, järjepidevad ja rajanevad ajaloolisel kogemusel põhineval valideerimisprotseduuril, sealhulgas järeltestimisel.

44.

Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõike 4 esimest lõiku, keeldudes krediidireitingu andmisest ettevõtte või finantsinstrumendi kohta seetõttu, et osa ettevõttest või finantsinstrumendist on saanud varasema hinnangu teiselt reitinguagentuurilt.

45.

Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõike 4 teist lõiku, jättes säilitamata andmed kõikide juhtude kohta, mil asutus on krediidireitingu andmise käigus muutnud teise reitinguagentuuri koostatud krediidireitinguid alusvara või struktureeritud finantsinstrumentide kohta, ja jättes esitamata erineva hinnangu põhjuse.

46.

Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõke 5 esimest lauset, jättes oma krediidireitingud jälgimata või jättes läbi vaatamata oma krediidireitingud ja meetodid järjepidevalt ja vähemalt kord aastas.

47.

Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõike 5 teist lauset, jättes kehtestamata sisekorra, et jälgida makromajanduslike ja finantsturgude tingimustes toimunud muutuste mõju krediidireitingutele.

48.

Kui krediidireitingute andmisel kasutatavad meetodid, mudelid või põhilised hindamiseeldused on muutunud, rikub reitinguagentuur artikli 8 lõike 6 punkti b, jättes vastavalt kõnealusele punktile läbi vaatamata muudatusest mõjutatud krediidireitingud või jättes kõnealused krediidireitingud läbivaatamiseks esitamata.

49.

Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõike 6 punkti c, jättes ümber hindamata krediidireitingu, mis põhineb meetoditel, mudelitel või põhilistel hindamiseeldustel, mida muudetakse, kui need muudatused kokku mõjutavad kõnealust krediidireitingut.

50.

Reitinguagentuur rikub artiklit 9, tellides allhanke korras olulisi tööülesandeid viisil, mis kahjustab oluliselt reitinguagentuuri sisekontrolli kvaliteeti või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve võimet teostada järelevalvet selle üle, kas reitinguagentuur täidab käesoleva määruse kohaseid kohustusi.

51.

Reitinguagentuur rikub artikli 10 lõiget 2 koostoimes I lisa D jao I osa punkti 4 teise lõiguga, kui annab krediidireitingu või ei tühista olemasolevat krediidireitingut olukorras, mil puuduvad usaldusväärsed andmed või kui uut liiki finantsinstrumendi struktuur või olemasoleva teabe kvaliteet ei ole piisav või kui tekib küsimus, kas reitinguagentuur saab anda usaldusväärse krediidireitingu.

52.

Reitinguagentuur rikub artikli 10 lõiget 6, kasutades Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve või mis tahes pädeva asutuse nime viisil, millest võiks järeldada või jääda mulje, nagu oleks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve või asjaomane pädev asutus andnud reitinguagentuuri antud krediidireitingutele või igasugusele krediidireitingualasele tegevusele kinnituse või heakskiidu.

53.

Reitinguagentuur rikub artiklit 13, küsides artiklite 8–12 kohaselt antava teabe eest tasu.

54.

Reitinguagentuur rikub artikli 14 lõiget 1, kui ta ei taotle registreerimist artikli 2 lõikes 1 sätestatud eesmärkidel ja eeldusel, et tegemist on liidus asutatud juriidilise isikuga.

II.   Järelevalvetegevust takistavad rikkumised

1.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punktiga 7, jättes korraldamata kõnealuste sätetega nõutud oma krediidireitingualase tegevuse andmete ja kontrollijälgede säilitamise.

2.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punkti 8 esimese lõiguga, mitte säilitades oma asukohas kõnealuse jao punktis 7 osutatud andmeid või kontrollijälgi vähemalt viis aastat või jättes need andmed või kontrollijäljed Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele viimase nõudmisel kättesaadavaks tegemata.

3.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punktiga 9, mitte säilitades registreid, milles on sätestatud reitinguagentuuri ja hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmanda isiku õigused ja kohustused vastavalt krediidireitingu teenuse pakkumise lepingule, vähemalt nii kaua, kuni kehtib suhe hinnatava ettevõtte või sellega seotud kolmandate isikute vahel.

4.

Reitinguagentuur rikub artikli 11 lõiget 2, jättes tagamata juurdepääsu nõutud teabele või esitades selle teabe kõnealuses lõikes nõutust erinevas formaadis.

5.

Reitinguagentuur rikub artikli 11 lõiget 3 koostoimes I lisa E jao I osa punktiga 2, jättes Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele esitamata enda poolt osutatavate kõrvalteenuste loetelu.

6.

Reitinguagentuur rikub artikli 14 lõike 3 teist lõiku, jättes Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve teavitamata kõnealuse lõigu kohaselt esmase taotlemise tingimuste mis tahes olulistest muutustest.

7.

Reitinguagentuur rikub artikli 23b lõiget 1, andes ebaõiget või eksitavat teavet vastuseks artikli 23b lõike 2 alusel esitatud lihtteabenõudele või artikli 23b lõike 3 alusel koostatud otsusele teabe esitamise kohta.

8.

Reitinguagentuur rikub artikli 23c lõike 1 punkti c, andes ebaõigeid või eksitavaid vastuseid kõnealuse punkti alusel esitatud küsimustele.

III.   Avalikustamise sätetega seotud rikkumised

1.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punktiga 2, jättes avalikustamata hinnatavate ettevõtete või seotud kolmandate isikute nimed, kellelt ta saab üle 5 % oma aastatulust.

2.

Reitinguagentuur rikub artikli 6 lõiget 2 koostoimes I lisa B jao punkti 4 kolmanda lõigu teise poolega, jättes lõpparuandes avalikustamata, milliseid kõrvalteenuseid hinnatavale ettevõttele või sellega seotud kolmandale isikule osutati.

3.

Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõiget 1, jättes avalikustamata krediidireitingualases tegevuses kasutatavad meetodid, mudelid või põhilised hindamiseeldused, nagu on kirjeldatud I lisa E jao I osa punktis 5.

4.

Reitinguagentuur rikub artikli 8 lõike 6 punkti a, jättes meetodite, mudelite või põhiliste hindamiseelduste muutumisel viivitamata avalikustamata krediidireitingute tõenäolise ulatuse, mida muudatus mõjutab, või avalikustades selle, kuid mitte kasutades sama kommunikatsioonivahendit, mida kasutati asjaomaste krediidireitingute avalikustamisel.

5.

Reitinguagentuur rikub artikli 10 lõiget 1, jättes ilma vahet tegemata avalikustamata või õigeaegselt avalikustamata otsuse krediidireitingu andmise lõpetamise kohta, sealhulgas jättes avalikustamata selle otsuse põhjused täies ulatuses.

6.

Reitinguagentuur rikub artikli 10 lõiget 2 koostoimes I lisa D jao I osa punktiga 1 või 2 või punktide 4 või 5 esimese lõiguga või I lisa D jao II osaga, jättes krediidireitingu esitamisel esitamata osutatud sätetes nõutud teabe.

7.

Reitinguagentuur rikub artikli 10 lõiget 2 koostoimes I lisa D jao I osa punktiga 3, jättes hinnatava ettevõtte teavitamata vähemalt 12 tundi enne krediidireitingu avaldamist.

8.

Reitinguagentuur rikub artikli 10 lõiget 3, jättes tagamata, et struktureeritud finantsinstrumentidele antavad reitingukategooriad on selgelt eristatud, kasutades täiendavat sümbolit, mis eristab neid teiste ettevõtete, finantsinstrumentide või finantskohustuste puhul kasutatavatest reitingukategooriatest.

9.

Reitinguagentuur rikub artikli 10 lõiget 4, jättes avaldamata oma põhimõtted ja menetlused omaalgatuslike krediidireitingute puhul.

10.

Reitinguagentuur rikub artikli 10 lõiget 5, jättes omaalgatusliku krediidireitingu andmisel esitamata kõnealuses lõikes nõutud teabe või jättes omaalgatusliku krediidireitingu vastavalt märgistamata.

11.

Reitinguagentuur rikub artikli 11 lõiget 1, jättes täielikult avalikustamata või viivitamatult ajakohastamata I lisa E jao I osas sätestatud asjaolusid käsitleva teabe.

IV LISA

Artikli 36a lõike 3 kohaldamisel kasutatavate raskendavate ja kergendavate teguritega seotud koefitsientide loetelu

Artikli 36a lõikes 2 osutatud põhisummade suhtes kohaldatakse kumulatiivselt järgmisi koefitsiente, võttes aluseks järgmised raskendavad ja kergendavad tegurid.

I.   Raskendavate teguritega seonduvad kohandamiskoefitsiendid

1.

Kui rikkumine on toime pandud korduvalt, siis kohaldatakse iga korduva rikkumise puhul lisakoefitsienti 1,1.

2.

Kui rikkumise kestus on pikem kui kuus kuud, kohaldatakse koefitsienti 1,5.

3.

Kui rikkumine on paljastanud süsteemseid puudusi reitinguagentuuri töö korralduses, eriti selle menetlustes, juhtimissüsteemides või sisekontrollis, kohaldatakse koefitsienti 2,2.

4.

Kui rikkumine mõjutas negatiivselt asjaomase reitinguagentuuri antud reitingute kvaliteeti, kohaldatakse koefitsienti 1,5.

5.

Kui rikkumine on toime pandud tahtlikult, kohaldatakse koefitsienti 2.

6.

Kui rikkumise tuvastamisest alates ei ole võetud parandusmeetmeid, kohaldatakse koefitsienti 1,7.

7.

Kui reitinguagentuuri kõrgem juhtkond ei ole Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt läbiviidava uurimise käigus teinud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega koostööd, kohaldatakse kohandamiskoefitsienti 1,5.

II.   Kergendavate teguritega seonduvad kohandamiskoefitsiendid

1.

Kui rikkumine on seotud III lisa II või III jaos loetletud rikkumistega ja selle kestuseks on vähem kui 10 tööpäeva, kohaldatakse koefitsienti 0,9.

2.

Kui reitinguagentuuri kõrgem juhtkond suudab näidata, et on võtnud kõik vajalikud meetmed rikkumise ärahoidmiseks, kohaldatakse koefitsienti 0,7.

3.

Kui reitinguagentuur on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvet rikkumisest teavitanud kiiresti, tõhusalt ja täielikult, kohaldatakse koefitsienti 0,4.

4.

Kui reitinguagentuur on vabatahtlikult võtnud meetmeid, tagamaks et sarnaseid rikkumisi ei oleks tulevikus võimalik toime panna, kohaldatakse koefitsienti 0,6.