31.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 145/28


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 512/2011,

11. mai 2011,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit on alates 1971. aastast teinud üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP) raames arengumaadele kaubandussoodustusi. GSPd on rakendatud järjestikuste määrustega, millega kohaldatakse üldisi tariifseid soodustusi tavaliselt kolmeaastaste ajavahemike kaupa (edaspidi „skeem”).

(2)

Praegune skeem on kehtestatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 732/2008 (2) ja seda kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2011. Käesolev määrus peaks tagama, et pärast seda kuupäeva skeemi kohaldamine jätkub.

(3)

Edaspidi skeemi tehtavad muudatused peaksid põhinema sellise uue määruse komisjoni ettepanekul (edaspidi „järgmine määrus”), milles tuleks arvesse võtta asjaolusid, mis mõjutavad määruse (EÜ) nr 732/2008 tõhusust sätestatud skeemi eesmärgi saavutamisel. Järgmises määruses peaksid olema muudatused, mida on vaja skeemi tõhusaks jätkumiseks. On tähtis, et komisjoni ettepanekus arvestataks 2010. aasta juulis saadud kaubandusstatistika andmeid 2009. aastat sisaldaval ajavahemikul toimunud ja skeemiga hõlmatud impordi kohta, sest 2009. aastal toimus rahvusvahelises kaubanduses järsk langus, sealhulgas arenguriikide kaubanduses. Samuti on tähtis kindlustada, et ettevõtjad ja soodustatud riigid saaksid aegsasti teate järgmise määrusega tehtavate muudatuste kohta. Seda arvestades ei ole määruse (EÜ) nr 732/2008 järelejäänud kohaldamisaeg komisjonile piisav ettepaneku koostamiseks ja seejärel järgmise määruse vastuvõtmiseks seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Siiski soovitakse tagada skeemi toimimise järjepidevus pärast 31. detsembrit 2011 nii kaua, kuni järgmine määrus on vastu võetud ja seda kohaldama hakatakse.

(4)

Määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtivust ei tohiks pikendada tähtajatult. Arvestades seda ja uue skeemi vastuvõtmise seadusandliku menetluse jaoks vajalikku aega, tuleks kõnealuse määruse kehtivust pikendada kuni 31. detsembrini 2013. Juhul kui järgmist määrust hakatakse kohaldama enne nimetatud kuupäeva, tuleks kehtivuse pikendamise tähtaega vastavalt lühendada.

(5)

Lisaks on vaja teha määruses (EÜ) nr 732/2008 mõned tehnilised muudatused, et tagada skeemi toimimise järjepidevus ja sidusus.

(6)

Arenguriigid, mis vastavad säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatava stimuleeriva erikorra (GSP+) abikõlblikkuse kriteeriumidele, peaksid saama kasutada kõnealuse erikorra kohaseid lisatollimaksusoodustusi, kui asjaomaste riikide 31. oktoobriks 2011 või 30. aprilliks 2013 esitatud taotluse põhjal otsustab komisjon kohaldada nende suhtes stimuleerivat erikorda alates vastavalt 15. detsembrist 2011 või 15. juunist 2013. Arenguriikide puhul, kelle suhtes kohaldatakse stimuleeriva erikorra kohaseid soodustusi vastavalt komisjoni 9. detsembri 2008. aasta otsusele 2008/938/EÜ nimekirja kohta soodustatud riikidest, kes vastavad nõukogu määruses (EÜ) nr 732/2008 sätestatud säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamise tingimustele, (3) ja 9. juuni 2010. aasta otsusele 2010/318/EÜ riikide kohta, mis võivad ajavahemikul 1. juulist 2010 kuni 31. detsembrini 2011 saada osa säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra kohaldamisest, mis on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 732/2008, (4) peaks jätkama asjaomase seisundi kohaldamist ka pärast praeguse korra pikendamist.

(7)

Määrust (EÜ) nr 732/2008 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 732/2008 muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

2)

Artikli 8 lõike 2 teise lõiku lisatakse järgmised punktid:

„c)

artikli 9 lõike 1 punkti a alapunkti iii puhul teavet, mis oli kättesaadav 1. septembril 2010 ning mis moodustab kolme järjestikuse aasta keskmise;

d)

artikli 9 lõike 1 punkti a alapunkti iv puhul teavet, mis oli kättesaadav 1. septembril 2012 ning mis moodustab kolme järjestikuse aasta keskmise.”

3)

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkti a alapunkti ii järele lisatakse järgmine punkt:

„või

iii)

31. oktoobriks 2011, et talle antaks stimuleeriva erikorra õigus 1. jaanuarist 2012;

või

iv)

30. aprilliks 2013, et talle antaks stimuleeriva erikorra õigus 1. juulist 2013;”

b)

lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

i)

teine lause asendatakse järgmisega:

„Riigid, kellele antakse lõike 1 punkti a alapunktis i nimetatud taotluse alusel säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord, ei pea lõike 1 punkti a alapunkti ii, lõike 1 punkti a alapunkti iii või lõike 1 punkti a alapunkti iv alusel taotlust esitama.”;

ii)

lisatakse järgmine lõik:

„Riigid, kellele antakse lõike 1 punkti a alapunktis ii nimetatud taotluse alusel säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord, ei pea lõike 1 punkti a alapunkti iii või lõike 1 punkti a alapunkti iv alusel taotlust esitama. Riigid, kellele antakse lõike 1 punkti a alapunktis iii nimetatud taotluse alusel säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks kohaldatav stimuleeriv erikord, ei pea lõike 1 punkti a alapunkti iv alusel taotlust esitama.”

4)

Artikli 10 lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti b lõppu lisatakse sõna „või”;

b)

lisatakse järgmised punktid:

„c)

artikli 9 lõike 1 punkti a alapunkti iii kohaselt esitatava taotluse puhul 15. detsembriks 2011 või

d)

artikli 9 lõike 1 punkti a alapunkti iv kohaselt esitatava taotluse puhul 15. juuniks 2013.”

5)

Artikli 32 lõikes 2 asendatakse sõnad: „31. detsembrini 2011” sõnadega „31. detsembrini 2013 või kuni järgmises määruses sätestatud kuupäevani, sõltuvalt sellest, kumb on varasem.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 11. mai 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

GYŐRI E.


(1)  Euroopa Parlamendi 24. märtsi 2011. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 14. aprilli 2011. aasta otsus.

(2)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.

(3)  ELT L 334, 12.12.2008, lk 90.

(4)  ELT L 142, 10.6.2010, lk 10.