24.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 136/105


Komisjoni 20. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 494/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas) parandused

( Euroopa Liidu Teataja L 134, 21. mai 2011 )

Leheküljel 3 artikli 2 teises lõigus

asendatakse

„Seda kohaldatakse alates 10. jaanuarist 2012.”

järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 10. detsembrist 2011.”

Leheküljel 4 lisa punktis 1, muudetava tabeli punkti 1 kolmandas lõigus

asendatakse

„Erandina ei kohaldata teist alapunkti enne 10. jaanuari 2012 turule viidud toodete suhtes.”

järgmisega:

„Erandina ei kohaldata teist alapunkti enne 10. detsembrit 2011 turule viidud toodete suhtes.”

Leheküljel 5 lisa punktis 2, muudetava tabeli punktis 11

asendatakse

„11.

Erandina ei kohaldata punkti 10 toodete suhtes, mis on viidud turule enne 10. jaanuari 2012, ning ehete suhtes, mis on 10. jaanuaril 2012 üle 50 aasta vanad.”

järgmisega:

„11.

Erandina ei kohaldata punkti 10 toodete suhtes, mis on viidud turule enne 10. detsembrit 2011, ning ehete suhtes, mis on 10. detsembril 2011 üle 50 aasta vanad.”