21.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 134/2


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 494/2011,

20. mai 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ) (1) ning eriti selle artiklit 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühenduse tegevusprogrammi käsitlevas 25. jaanuari 1988. aasta resolutsioonis (2) kutsus nõukogu komisjoni üles võitlema keskkonna kaadmiumiga saastamise vastu.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas esitatud tabeli 23. kandes on loetletud piirangud kaadmiumi sisaldavate segude ja toodete kasutamisele ja turustamisele.

(3)

Kaadmium ja kaadmiumoksiid on klassifitseeritud kategooria 1B kantserogeenideks ning veekeskkonda ohustava ägeda mürgisuse 1. kategooriasse ja kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse.

(4)

Vastavalt nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivile 76/769/EMÜ (liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega) (3) on alates 31. detsembrist 1992 olnud keelatud kaadmiumi kasutamine värvainena mitmetes polümeerides ja värvides, stabilisaatorina polüvinüülkloriidis (PVC) mitme rakenduse puhul ning kadmeerimine mitme rakenduse puhul. Direktiiv 76/769/EMÜ tunnistati kehtetuks ja asendati määrusega (EÜ) nr 1907/2006 alates 1. juunist 2009.

(5)

2007. aastal viidi vastavalt nõukogu 23. märtsi 1993. aasta määrusele (EMÜ) nr 793/93 (olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta) (4) lõpule kaadmiumi riskihindamine (5) Euroopas. 14. juunil 2008 avaldas komisjon teatise, milles käsitleti riskihindamise tulemusi ning samuti strateegiaid kaadmiumi ja kaadmiumoksiidiga seotud riskide vähendamiseks, (6) soovitades piirangute kehtestamist kaadmiumi sisaldavate kõvajoodisjootevarraste ja ehete kasutamisele ja turustamisele.

(6)

Teatises on esile toodud vajadus rakendada konkreetsed meetmed kaadmiumi sisaldavate kõvajoodisjootevarraste ja ehete kasutamisest tulenevate riskide piiramiseks. Nii kutsealased kasutajad kui ka harrastajad puutuvad kõvajoodisjootmisprotsessi käigus kokku aurudega. Tarbijad, sealhulgas lapsed, puutuvad ehetes sisalduva kaadmiumiga kokku naha kaudu või lakkumisel.

(7)

Komisjon tellis uuringu sotsiaal-majandusliku mõju kohta, mis võib kaasneda kaadmiumi sisaldavate ehete, kõvajoodiste ja PVC turustamisele ja kasutamisele seatud piirangute võimaliku ajakohastamisega. Uuringu tulemused avaldati jaanuaris 2010 (7).

(8)

Tsinki sisaldavaid värve käsitlevad olemasolevad sätted tuleb täpsustada suure tsingisisalduse määramiseks. Täpsustada tuleks ka värvitud tooteid katvat värvi sisaldavaid sätteid.

(9)

2001. aastast alates on Euroopa PVC-tööstus vabatahtlikult hoidunud kaadmiumi kasutamisest stabilisaatorina uue PVC tootmisel selliste rakenduste puhul, mis ei olnud veel direktiivi 76/769/EMÜ alusel reguleeritud. Selle vabatahtliku algatuse tulemusel kaadmiumi kasutamine PVCs järk-järgult lõpetati.

(10)

Kaadmiumi kasutamise keeld peaks laienema kõigile PVCst valmistatud toodetele, et järgida eesmärki võidelda keskkonna kaadmiumiga saastamise vastu.

(11)

Erand tuleks kehtestada PVC jäätmetest ehk nn taaskasutusse võetud PVCst toodetud segude suhtes, et võimaldada nende turuleviimist teatavate konstruktsioonitoodete tarbeks.

(12)

Toetada tuleks taaskasutusse võetud PVC kasutamist teatavate konstruktsioonitoodete valmistamisel, sest see võimaldab kaadmiumi sisaldada võiva vana PVC korduskasutust. Seepärast tuleb nimetatud konstruktsioonitoodete puhul lubada kaadmiumi suuremat piirväärtust. Sellega välditakse PVC ladestamist prügilatesse või selle põletamist, mille tagajärjel eraldub keskkonda süsinikdioksiid ja kaadmium.

(13)

Käesolevat määrust tuleks hakata kohaldama kuus kuud pärast jõustumist, et anda käitajatele aega viia oma tegevus vastavusse käesoleva määruse sätetega.

(14)

Kaadmiumi kasutamise keelustamise tõttu uue PVC tootmisel väheneb järk-järgult kaadmiumi sisaldus taaskasutusse võetud PVCst valmistatud konstruktsioonitoodetes. Seega tuleks kaadmiumi piirväärtused sellest lähtuvalt läbi vaadata ning Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) peaks osalema piirangu läbivaatamises, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 69.

(15)

Vastavalt REACH-määruse artikli 137 lõike 1 punktis a sätestatud üleminekumeetmetele on vaja muuta määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa.

(16)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 10. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. mai 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  EÜT C 30, 4.2.1988, lk 1.

(3)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201.

(4)  EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1.

(5)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

(6)  ELT C 149, 14.6.2008, lk 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


LISA

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa tabelit, milles on esitatud ained, ainerühmad ja segud ning piirangute tingimused, muudetakse järgmiselt.

1.

23. kande teises veerus asendatakse punktid 1–4 järgmiselt:

 

„1.

Ei tohi kasutada järgmistest sünteetilistest orgaanilistest polümeeridest (edaspidi „plastmaterjalid”) toodetud segudes ja toodetes:

vinüülkloriidi polümeerid või kopolümeerid (PVC) [3904 10] [3904 21]

polüuretaan (PUR) [3909 50]

madaltihe polüetüleen (LDPE), välja arvatud selline madaltihe polüetüleen, mida kasutatakse värvilise põhisegu tootmiseks [3901 10]

tselluloosatsetaat (CA) [3912 11]

tselluloosatsetaatbutüraat (CAB) [3912 11]

epoksüvaigud [3907 30]

melamiin-formaldehüüd-(MF)-vaigud [3909 20]

uurea-formaldehüüd- (UF) -vaigud [3909 10]

küllastumata polüestrid (UP) [3907 91]

polüetüleentereftalaat (PET) [3907 60]

polübutüleentereftalaat (PBT)

läbipaistev/üldotstarbeline polüstüreen [3903 11]

akrüülnitriilmetüülmetakrülaat (AMMA)

ristseotud polüetüleen (VPE)

kõrglöögikindel polüstüreen

polüpropüleen (PP) [3902 10]

kõrgtihe polüetüleen (HDPE) [3901 20]

akrüülnitriilbutadieenstüreen (ABS) [3903 30]

polü(metüülmetakrülaat) (PMMA) [3906 10].

Plastmaterjalist valmistatud segusid ja tooteid ei tohi turule viia, kui nende kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) on 0,01 massiprotsenti plastmaterjalist või suurem.

Erandina ei kohaldata teist alapunkti enne 10. jaanuari 2012 turule viidud toodete suhtes.

Esimest ja teist alapunkti kohaldatakse nõukogu direktiivi 94/62/EÜ (1) ja selle alusel vastu võetud õigusaktide kohaldamist piiramata.

2.

Ei tohi kasutada värvides [3208] [3209].

Värvide puhul, mille tsingisisaldus on üle 10 % värvi massist, ei tohi nende kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) olla 0,1 massiprotsenti või suurem.

Värvitud tooteid ei tohi turule viia, kui nende kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) on 0,1 massiprotsenti värvitud toote pinnal olevast värvist või suurem.

3.

Erandina ei kohaldata alapunkte 1 ja 2 selliste toodete suhtes, mida värvitakse kaadmiumi sisaldavate segudega ohutuse tagamiseks.

4.

Erandina ei kohaldata punkti 1 teist alapunkti järgmistel juhtudel:

PVC jäätmetest toodetud segud, edaspidi „taaskasutusse võetud PVC”;

segud ja tooted, mis sisaldavad taaskasutusse võetud PVCd, kui nende kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) ei ületa 0,1 massiportsenti plastmaterjalist järgmiste jäiga PVC rakenduste puhul:

a)

profiilid või jäigad lehed ehituses,

b)

uksed, aknad, aknaluugid, seinad, rulood, aiad ja katuse vihmaveerennid,

c)

laudised ja terrassid,

d)

kaablitorud,

e)

mitte-joogivee torud, kui taaskasutusse võetud PVCd kasutatakse mitmekihilise toru keskmise kihina ning see on täielikult kaetud uue PVC kihiga vastavalt punktile 1 eespool.

Tarnijad tagavad, et taaskasutusse võetud PVCd sisaldavate segude ja toodete enne esmakordset turule viimist märgistatakse need nähtavalt, loetavalt ja kustutamatult järgmiselt: „Sisaldab taaskasutusse võetud PVCd”, või järgmise piktogrammiga:

Image

Käesoleva määruse artikli 69 kohaselt vaadatakse punkti 4 alusel tehtud erand läbi 31. detsembriks 2017, eriti selleks, et vähendada kaadmiumi piirväärtust ja hinnata ümber erandi kohaldamine punktides a–e loetletud rakenduste puhul.

2.

23. kande teise veergu lisatakse punktid 8, 9, 10 ja 11 järgmiselt:

 

„8.

Ei tohi kasutada kõvajoodisjootmise täitematerjalis sisaldusega 0,01 massiprotsenti või rohkem.

Kõvajoodisjootmise täitematerjali ei tohi turule viia, kui selle kaadmiumisisaldus (väljendatuna metallilise kaadmiumina (Cd)) on 0,01 massiprotsenti või suurem.

Käesoleva punkti kohaldamisel tähendab kõvajoodisjootmine ühendustehnikat, mille puhul kasutatakse sulameid ja mida viiakse läbi temperatuuril üle 450 °C.

9.

Erandina ei kohaldata punkti 8 kõvajoodisjootmise täitematerjali suhtes, mida kasutatakse kaitse- ja lennundusvaldkonna rakendustes, ning kõvajoodisjootmise täitematerjali suhtes, mida kasutatakse ohutuse tagamiseks.

10.

Ei tohi kasutada ega turule viia, kui sisaldus on võrdne või ületab 0,01 massiprotsenti metallist järgmistel juhtudel:

i)

metallhelmed ja muud metallist komponendid ehete valmistamiseks,

ii)

vääris- ja imitatsioonehete ning juukseaksessuaaride metallist osad, sealhulgas

käevõrud, kaelakeed ja sõrmused,

augustamise abil kinnituvad ehted,

käekellad ja käevõrud/-paelad,

prossid ja mansetinööbid.

11.

Erandina ei kohaldata punkti 10 toodete suhtes, mis on viidud turule enne 10. jaanuari 2012, ning ehete suhtes, mis on 10. jaanuaril 2012 üle 50 aasta vanad.”


(1)  EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.”