17.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 129/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 470/2011,

16. mai 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 828/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad tariifirubriiki 1701 kuuluvate suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks sooduslepingute alusel turustusaastatel 2009/2010–2014/2015

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1528/2007, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 552/97, (EÜ) nr 1933/2006 ja komisjoni määrusi (EÜ) nr 1100/2006 ja (EÜ) nr 964/2007, (2) eriti selle artikli 11 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 828/2009 (3) artikli 1 lõike 4 kohaselt võib määruse (EÜ) nr 1528/2007 I lisas loetletud riigi või määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas vähim arenenud riigina loetletud riigi lisada määruse (EÜ) nr 828/2009 I lisasse.

(2)

Uganda on määruse (EÜ) nr 732/2008 I lisas loetletud vähim arenenud riik ning ta on komisjonile esitanud taotluse oma riigi lisamiseks määruse (EÜ) nr 828/2009 I lisa loetelusse. Uganda toodab suhkrut ning on seepärast võimalik Euroopa Liitu eksportija.

(3)

Määrust (EÜ) nr 828/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 828/2009 I lisa 1. osa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 16. mai 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 348, 31.12.2007, lk 1.

(2)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.

(3)  ELT L 240, 11.9.2009, lk 14.


LISA

I osa:   Vähimarenenud riigid

Rühma tähis

Kolmas riik

Viitenumber

NON-ACP-LDC

Bangladesh

Kambodža

Laos

Nepal

09.4221

ACP-LDC

Benin

Burkina Faso

Kongo Demokraatlik Vabariik

Etioopia

Madagaskar

Malawi

Mosambiik

Senegal

Sierra Leone

Sudaan

Tansaania

Togo

Uganda

Sambia

09.4231”