6.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/2


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 436/2011,

5. mai 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 690/2008, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 2 lõike 1 punkti h,

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi, Kreeka, Prantsusmaa ja Itaalia taotlusi

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 690/2008 (2) tunnistati teatavad liikmesriigid või liikmesriikide teatavad piirkonnad teatavate kahjulike organismide suhtes kaitstavateks aladeks. Mõnedel juhtudel tunnistati piirkonnad kaitstavateks aladeks piiratud ajavahemikuks, et asjaomane liikmesriik saaks esitada kogu vajaliku teabe näitamaks, et selles liikmesriigis või asjaomases piirkonnas kahjulikke organisme ei esine, või et liikmesriik saaks viia lõpule kõnealuse organismi likvideerimise.

(2)

Kogu Kreeka territoorium tunnistati kaitstavaks alaks organismide Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer ja Ips duplicatus Sahlberg suhtes kuni 31. märtsini 2011.

(3)

2010. aastal tegi Kreeka vaatlusi ja teatas komisjonile tulemustest kooskõlas direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti h kolmanda ja viienda lõiguga. 24.–31. jaanuarini 2011. aastal toimunud komisjoni ekspertide Kreeka-külastuse käigus leidis kinnitust, et kõnealune liikmesriik on teinud jätkuvalt märkimisväärseid edusamme vaatluste ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning nende tulemustest teatamisel. Sellegipoolest on vaja, et Kreeka tõendab nende edusammude jätkusuutlikkust.

(4)

2010. aastal Kreekas läbiviidud vaatluste tulemustest selgus, et vaid ühel korral leiti Ips cembrae Heeri, ülejäänud viit asjaomast organismi ei leitud. Lähtudes vaatluste ja komisjoni ekspertide Kreeka-külastuse tulemustest on asjakohane tunnistada Kreeka territoorium veel kolmeks aastaks nende organismide suhtes kaitstavaks alaks, et anda Kreekale aega koguda ja esitada teavet, mis kinnitaks nende organismide (välja arvatud Ips cembrae Heer) puudumist Kreeka territooriumil, ning mis puutub Ips cembrae Heeri, siis likvideerida lõplikult see kahjulik organism ja esitada teave, mis kinnitaks, et seda organismi Kreeka territooriumil enam ei esine.

(5)

Kogu Kreeka territoorium on tunnistatud Citrus tristeza virus’e (Euroopa tüved) suhtes kaitstavaks alaks. Selle kahjuliku organismi esinemise kindlakstegemiseks läbiviidud ametliku vaatluse 2010. aasta aruandes teatas Kreeka, et Argolida prefektuuri territooriumil tuvastati 104 puul see kahjulik organism. 24.–31. jaanuarini 2011. aastal toimunud komisjoni ekspertide Kreeka-külastuse käigus tehtud tähelepanekute põhjal leidis kinnitust, et kõnealuses prefektuuris on esinenud Citrus tristeza virus’t (Euroopa tüved) vähemalt kolmel viimasel aastal, ning seda hoolimata Kreeka ametiasutuste võetud likvideerimismeetmetest, mille puhul selgus, et need ei ole tõhusad. Jõuti järeldusele, et Citrus tristeza virus’e (Euroopa tüved) esinemine Argolida prefektuuri territooriumil on tõendatud. Seetõttu ei tohiks seda prefektuuri enam tunnustada kõnealuse kahjuliku organismi suhtes kaitstava alana.

(6)

Kogu Hispaania territoorium on tunnistatud Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. suhtes kaitstavaks alaks. Hispaania esitas teabe, mille kohaselt Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. esinemine on nüüd Castilla y Leóni autonoomse piirkonna territooriumil tõendatud. Aastatel 2009. ja 2010. võetud meetmed selle kahjuliku organismi likvideerimiseks osutusid ebatõhusaks. Seetõttu ei tuleks Castilla y Leóni enam tunnistada kõnealuse kahjuliku organismi suhtes kaitstavaks alaks.

(7)

Kogu Tšehhi Vabariigi territoorium, teatavad Prantsusmaa piirkonnad (Alsace, Champagne-Ardenne ja Lorraine) ning üks Itaalia piirkond (Basilicata) olid kuni 31. märtsini 2011 tunnistatud organismi Grapevine flavescence dorée MLO suhtes kaitstavateks aladeks. Pärast kõnealuse tunnistamise kinnitamist on Tšehhi Vabariigi, Prantsusmaa ja Itaalia esitatud teave tõendanud, et seda kahjulikku organismi kõnealustel kaitstavatel aladel ei esine. Seega tuleks kogu Tšehhi Vabariigi territooriumi, Prantsusmaa piirkondi Alsace, Champagne-Ardenne ja Lorraine ning Itaalia piirkonda Basilicata jätkuvalt tunnustada selle organismi suhtes kaitstavate aladena.

(8)

Itaalia on esitanud taotluse, et Sardiinia tuleks tunnistada Grapevine flavescence dorée MLO suhtes kaitstavaks alaks. 2004. kuni 2010. aastani tehtud vaatluste põhjal esitas Itaalia tõendid, et Sardiinia piirkonnas seda kahjulikku organismi ei esine, hoolimata sellest, et kõnealuses piirkonnas on selle organismi levikuks soodsad tingimused. Siiski on vaja ka edaspidi vaatlusi korraldada. Komisjoni alluvuses tegutsevad eksperdid peaksid neid vaatlusi jälgima. Seega tuleks Sardiinia tunnistada Grapevine flavescence dorée MLO suhtes kaitstavaks alaks üksnes kolmeks aastaks.

(9)

Määrust (EÜ) nr 690/2008 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(10)

Mõne asjaomase kaitstava ala tunnistamise kehtivus lõpeb 31. märtsil 2011. Seega tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. aprillist 2011, et kaitstavate alade tunnistamine ei katkeks.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas taimetervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 690/2008 I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Teises veerus asendatakse punkti a alapunktides 4, 5 ja 7–10 pärast sõna „Kreeka” kirjutatud tekst „(kuni 31. märtsini 2011)” tekstiga „(kuni 31. märtsini 2014)”.

2)

Teises veerus lisatakse punkti b alapunktis 2 pärast sõna „Hispaania” sõnad „(välja arvatud Castilla y Leóni autonoomne piirkond)”.

3)

Punkti d muudetakse järgmiselt:

a)

teises veerus lisatakse alapunktis 3 pärast sõna „Kreeka” sõnad „(välja arvatud Argolida prefektuur)”;

b)

alapunkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa (Alsace, Champagne-Ardenne ja Lorraine), Itaalia ((Basilicata) ja (Sardiinia kuni 31. märtsini 2014))”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. mai 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  ELT L 193, 22.7.2008, lk 1.