12.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 97/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 349/2011,

11. aprill 2011,

millega rakendatakse tööõnnetusi käsitleva statistikaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1338/2008 on loodud ühtne raamistik rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika süstemaatiliseks koostamiseks.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1338/2008 artikli 9 lõikele 1 on vaja kehtestada rakendusmeetmed, et täpsustada nõutavad andmed ja metaandmed kõnealuse määruse IV lisas nimetatud tööõnnetuste kohta ning määrata andmete esitamisega seotud vaatlusperioodid, andmete esitamise sagedus ja tähtajad.

(3)

Liikmesriikide komisjonile (Eurostat) esitatavaid konfidentsiaalseid andmeid tuleb käsitleda vastavalt statistikasaladuse põhimõttele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruses (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta, (2) ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (3).

(4)

Määruse (EÜ) nr 1338/2008 artikli 6 kohane tasuvusanalüüs on läbi viidud ja selle tulemustele hinnang antud.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „tööõnnetus”– erakordne juhtum töö käigus, mis viib füüsilise või vaimse kahjustuse tekkimiseni. Väljend „töö käigus” tähendab – ametitegevuses olles või tööl olemise ajal. See hõlmab liiklusõnnetusi, mis toimuvad töö käigus, kuid välistab pendelliikluse käigus toimuvad õnnetused, st liiklusõnnetused, mis toimuvad kodust tööle ja tagasi liikumise käigus;

b)   „surmaga lõppev õnnetus”– õnnetus, mille tagajärjel kannatanu sureb aasta jooksul pärast õnnetust;

c)   „tööandja majandustegevus”– kannatanu ettevõtte kohaliku üksuse peamine majandustegevus;

d)   „vanus”– kannatanu vanus õnnetuse toimumise ajal;

e)   „vigastuse laad”– füüsilised tagajärjed kannatanu jaoks;

f)   „geograafiline asukoht”– territoriaalüksus, kus õnnetus aset leidis;

g)   „ettevõtte suurus”– kannatanu ettevõtte kohalikus üksuses töötavate inimeste arv (täistööaja ekvivalent);

h)   „kannatanu kodakondsus”– teatava riigi kodakondsus;

i)   „kaotatud päevad”– kalendripäevade arv, mille kestel kannatanu ei ole tööõnnetuse tagajärjel töövõimeline;

j)   „töökoht”– tavapärane või ajutine töötamise koht/ametipost, kus kannatanu õnnetuse toimumise ajal viibis / mille ülesandeid täitis;

k)   „töökeskkond”– töötamise koht, ala või üldine keskkond, kus õnnetus juhtus;

l)   „tööprotsess”– õnnetuse toimumise ajal kannatanu tehtava töö või tema täidetava tööülesande (üldine tegevus) põhiiseloom;

m)   „konkreetne füüsiline tegevus”– kannatanu täpne füüsiline tegevus õnnetuse toimumise hetkel;

n)   „konkreetse füüsilise tegevusega seotud aineline vahend”– tööriist, ese või instrument, mida kannatanu kasutas õnnetuse toimumise ajal;

o)   „hälve”– tavapärasest olukorrast hälbinud viimane juhtumus, mis tõi kaasa õnnetuse;

p)   „hälbega seotud aineline vahend”– hälbinud juhtumusega seotud tööriist, ese või instrument;

q)   „vigastuse põhjustanud puute laad”– kuidas kannatanu vigastuse põhjustanud ainelise vahendi läbi viga sai (füüsiline või vaimne trauma);

r)   „vigastuse põhjustanud puute laadiga seotud aineline vahend”– tööriist, ese või instrument, millega kannatanu kokkupuutes oli, või mis põhjustas psühholoogilise kahjustuse.

Artikkel 2

Nõutavad andmed

1.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) mikroandmed isikute kohta, kellega toimus vaatlusperioodi jooksul töötamise käigus õnnetus, ning asjaomased metaandmed. Komisjonile (Eurostat) esitatav muutujate loetelu ning see, kas esitamine on kohustuslik või vabatahtlik, samuti andmete esitamise esimene aasta on sätestatud I lisas.

2.   Andmete esitamine füüsilisest isikust ettevõtjate, palgata töötavate pereliikmete ja üliõpilastega seotud tööõnnetuste kohta on vabatahtlik.

3.   Andmete esitamine II lisas loetletud tööõnnetuste kohta, mille suhtes kohaldatakse riiklikest õigusaktidest lähtuvaid konfidentsiaalsusnõudeid, on vabatahtlik.

4.   Eelistatud on, et andmed vaatlusaasta jooksul toimunud tööõnnetuste kohta pärinevad registritest ja muudest haldusasutuste allikatest. Kui see ei ole võimalik, võivad andmed olla katvuse eesmärgil hinnangulised ja imputeeritud, isegi kui aluseks on võetud ülevaated ja mitte konkreetsed juhtumid.

Artikkel 3

Vaatlusperiood

Vaatlusperiood on kalendriaasta, mille jooksul riigi pädevaid asutusi teavitatakse õnnetustest.

Artikkel 4

Metaandmed

1.   Liikmesriigid esitavad koos andmetega igal aastal komisjonile (Eurostat) kontrollitud ja ajakohastatud metaandmed.

2.   Metaandmed esitatakse komisjoni (Eurostat) kinnitatud standardvormi kohaselt ning need peavad sisaldama III lisas nimetatud teavet.

Artikkel 5

Andmete ja metaandmete esitamine komisjonile (Eurostat)

1.   Liikmesriigid edastavad andmed ja metaandmed komisjoni (Eurostat) määratud teabevahetusstandardi kohaselt 18 kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppemist.

2.   Andmed ja metaandmed edastatakse komisjonile (Eurostat) elektrooniliselt, kasutades selleks Eurostati ühtset andmesisestusportaali.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 70.

(2)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(3)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


I LISA

MUUTUJATE LOETELU

Euroopa tööõnnetuste statistika (ESAW): I ja II etapi muutujad

Muutujad

Kirjeldus

Esimene andmete esitamise aasta

Juhtumi number

Kordumatu number, et tuvastada iga üksik kanne ja tagada, et see tähistab üht konkreetset tööõnnetust.

Juhtumi number peab algama nelja numbriga, mis tähistavad aastat, mil riigi pädevaid asutusi teavitati õnnetusest.

2013

Tööandja majandustegevus

NACE Rev2 neljakohaline tasand (1)

2013. aasta NACE Rev2 sektorite

A ja C–N puhul

2015. aasta NACE Rev2 sektorite

B ja O–S puhul.

Kannatanu amet

ISCO-08 kahekohaline tasand

2013

Kannatanu vanus

Kahekohaline number

2013

Kannatanu sugu

Ühekohaline kood

2013

Vigastuse laad

ESAWi kolmekohaline vigastuse laadi tähistav tasand vastavalt ESAWi metoodikale

2013

Vigastatud kehaosa

ESAWi kahekohaline vigastatud kehaosa tähistav tasand vastavalt ESAWi metoodikale

2013

Tööõnnetuse geograafiline asukoht

Viiekohaline kood vastavalt NUTS klassifikatsioonile (2)

2013

Tööõnnetuse toimumise kuupäev

Numbriline muutuja, mida väljendatakse järjestuses aasta, kuu ja päev

2013

Tööõnnetuse toimumise aeg

Kahekohaline muutuja, millega väljendatakse ESAWi metoodika kohaselt täistunde

vabatahtlik

Ettevõtte suurus

Kategooriad vastavalt ESAWi metoodikale

vabatahtlik

Kannatanu kodakondsus

Kategooriad vastavalt ESAWi metoodikale

vabatahtlik

Kannatanu tööturuseisund

Kategooriad vastavalt ESAWi metoodikale

2013

Kaotatud päevad (raskusaste)

Kategooriad vastavalt ESAWi metoodikale; alalist töövõimetust ja surmaga lõppenud tööõnnetust tähistatakse erikoodidega.

2013

Kaalukus ESAWi andmekogumis

Kasutatakse juhul, kui liikmesriik kasutab tööõnnetuste kohta andmete saamiseks valimit ja/või soovib andmelünki täita.

Muul juhul kasutatakse vaikeväärtust 1.

2013


ESAWi III etapi muutujad: põhjused ja asjaolud

Muutujad

Kirjeldus

Esimene andmete esitamise aasta

1.

Töökoht

Kategooriad vastavalt ESAWi metoodikale

2015 (3)

2.

Töökeskkond

Töökeskkonna klassifikatsiooni kolmekohaline tasand vastavalt ESAWi metoodikale

2015 (3)

3.

Tööprotsess

Tööprotsessi klassifikatsiooni kahekohaline tasand vastavalt ESAWi metoodikale

2015 (3)

4.

Konkreetne füüsiline tegevus

Konkreetse füüsilise tegevuse klassifikatsiooni kahekohaline tasand vastavalt ESAWi metoodikale

2015 (3)

5.

Hälve

Hälbe klassifikatsiooni kahekohaline tasand vastavalt ESAWi metoodikale

2015 (3)

6.

Vigastuse põhjustanud puute laad

Vigastuse põhjustanud puute laadi klassifikatsiooni kahekohaline tasand vastavalt ESAWi metoodikale

2015 (3)

7.

Konkreetse füüsilise tegevusega seotud aineline vahend

Ainelise vahendi klassifikatsiooni neljakohaline tasand vastavalt ESAWi metoodikale

2015 (3)

8.

Hälbega seotud aineline vahend

Ainelise vahendi klassifikatsiooni neljakohaline tasand vastavalt ESAWi metoodikale

2015 (3)

9.

Vigastuse põhjustanud puute laadiga seotud aineline vahend

Ainelise vahendi klassifikatsiooni neljakohaline tasand vastavalt ESAWi metoodikale

2015 (3)

Põhjuste ja asjaolude kaalukus

Kasutatakse juhul, kui liikmesriik kasutab ESAWi II etapi põhjuste ja asjaoludega seotud muutujate kodeerimiseks täiendavat valimit.

Muul juhul kasutatakse vaikeväärtust 1.

2015


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

(3)  Üheksast muutujast vähemalt kolme kohta on andmete edastamine kohustuslik


II LISA

LOETELU KUTSEALADEST, MILLEGA SEOTUD ANDMEID KÄSITATAKSE KONFIDENTSIAALSETENA JA EDASTATAKSE VABATAHTLIKKUSE PÕHIMÕTTEL

 

ISCO-08 kohaselt:

0 Relvajõududega seotud ametid

3351 Tolli- ja piiriinspektorid

3355 Politseiinspektorid ja detektiivid

541 Kaitseteenindajad

a.

5411 Tuletõrjujad

b.

5412 Politseiametnikud

c.

5413 Vangivalvurid

d.

5414 Turvamehed

e.

5419 Mujal liigitamata kaitseteenindajad

 

NACE Rev.2 kohaselt:

84.22 Riigikaitse

84.23 Õiguskaitse ja kohtud

84.24 Avalik korrakaitse ja julgeolekuteenistused

84.25 Tuletõrje- ja päästeteenistus


III LISA

METAANDMED

Kui see on asjakohane ESAWi andmete täieliku mõistmise seisukohast, kirjeldatakse metaandmetega järgmisi asjaolusid:

hõlmatud elanikkond NACE Rev.2 sektorite (võimalik, et ka nende osade) kohaselt ja vastavalt tööturuseisundile;

teave kutsealade/tegevuste kohta, mille puhul andmed tööõnnetuste kohta loetakse riiklike õigusaktide kohaselt konfidentsiaalseteks ning mida seega ei edastata;

tööõnnetustest teatamise määr, mida kasutatakse puuduvate andmete puhul teabe korrigeerimiseks;

andmete katvus tööõnnetuste liikide kaupa vastavalt ESAWi metoodikale;

valimi koostamise meetod (kui asjakohane), mida kasutatakse mikrotasandi andmete kogumiseks;

valimi koostamise meetod (kui asjakohane), mida kasutatakse põhjuste ja asjaoludega seotud muutujate kodeerimiseks;

surmaga lõppenud liiklusõnnetuste arv ning mis tahes transpordivahendis toimunud surmaga lõppenud õnnetuste arv töö käigus toimunud liiklemisel selliste isikute puhul, kes töötavad väljaspool NACE Rev.2 sektorit H. Transport;

teave mis tahes riiklike andmete eripärade kohta, mis on oluline võrreldava statistika ja näitajate kogumise ja tõlgendamise seisukohast.