1.4.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 86/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 310/2011,

28. märts 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses aldikarbi, bromopropülaadi, klorofenvinfossi, endosulfaani, EPTC, etiooni, fentiooni, fomesafeeni, metabentiasurooni, metidatiooni, simasiini, tetradifooni ja triforiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Aldikarbi, bromopropülaadi, klorofenvinfossi, endosulfaani, EPTC, etiooni, fentiooni, metidatiooni, simasiini ja triforiini jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas ja III lisa B osas. Fomesafeeni, metabenstiasurooni ja tetradifooni jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa A osas.

(2)

Aldikarbi kandmata jätmine nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (2) I lisasse sätestati nõukogu otsuses 2003/199/EÜ (3) ja teatavatele liikmesriikidele anti ajapikendust, mis pidi lõppema hiljemalt 31. detsembriks 2007. Bromopropülaadi, klorofenvinfossi, EPTC, etiooni, fomesafeeni, tetradifooni ja troforiini kandmata jätmine sätestati komisjoni määruses (EÜ) nr 2076/2002 (4) ja teatavatele liikmesriikidele anti ajapikendust, mis pidi lõppema hiljemalt 31. detsembriks 2007. Endosulfaani kandmata jätmine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse sätestati komisjoni otsuses 2005/864/EÜ (5) ja teatavatele liikmesriikidele anti ajapikendust, mis pidi lõppema hiljemalt 31. detsembriks 2007. Fentiooni kandmata jätmine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse sätestati komisjoni otsuses 2004/140/EÜ (6) ja teatavatele liikmesriikidele anti ajapikendust, mis pidi lõppema hiljemalt 31. detsembriks 2007. Metabenstiasurooni kandmata jätmine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse sätestati komisjoni otsuses 2006/302/EÜ (7) ja teatavatele liikmesriikidele anti ajapikendust, mis pidi lõppema hiljemalt 31. detsembriks 2009. Metidatiooni kandmata jätmine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse sätestati komisjoni otsuses 2004/129/EÜ (8) ja teatavatele liikmesriikidele anti ajapikendust, mis pidi lõppema hiljemalt 31. detsembriks 2007. Simasiini kandmata jätmine direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse sätestati komisjoni otsuses 2004/247/EÜ (9) ja teatavatele liikmesriikidele anti ajapikendust, mis pidi lõppema hiljemalt 31. detsembriks 2007.

(3)

Kuna kõnealused ajapikendused on lõppenud, on otstarbekas sätestada asjaomaste ainete jääkide piirnormiks vastavad analüüsi piirtundlikkused. Seda ei kohaldata kolmandate riikide kasutusel põhinevate CXLide suhtes, eeldusel et asjaomased CXLid on tarbija ohutuse seisukohalt vastuvõetavad. Ka ei kohaldata seda siis, kui jääkide piirnorme kasutatakse impordil lubatud piirnormidena.

(4)

Komisjon palus Euroopa Toiduohutusametil (edaspidi „toiduohutusamet”) esitada arvamus CXLide kohta, mis põhinevad bromopropülaadi, metidatiooni ja triforiini kasutamisel kolmandates riikides, pöörates tähelepanu eelkõige tarbijatele ja, kui see on asjakohane, loomadele avalduvale ohule. Toiduohutusamet esitas kõnealuste ainete kohta põhjendatud arvamused, mis edastati komisjonile ja liikmesriikidele ning tehti üldsusele kättesaadavaks.

(5)

31. mai 2010. aasta arvamuses (10) bromopropülaadi kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et tsitrusviljade, õunviljade ja viinamarjade kehtivaid CXLe ei saa tarbija kokkupuute seisukohalt pidada vastuvõetavaks. Seega tuleks nende kultuuride suhtes kehtivaid jääkide piirnorme vähendada kuni asjaomaste piirtundlikkusteni.

(6)

Oma 31. mai 2010. aasta arvamuses (11) metidatiooni kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et kättesaadavad andmed ei kinnita piirnorme, mis kehtivad tsitrusviljade, kirsside, virsikute, ploomide, oliivide, sibulate, tomatite, kurkide, peakapsa, kuivatatud herneste, rapsiseemnete, päevalilleseemnete, maisi, tee, õunviljade ja ananasside puhul. Õunviljade ja ananasside osas pakkus toiduohutusamet uusi piirnorme, mis põhinevad kättesaadavatel andmetel Toiduohutusamet tegi ka järelduse, et kaunadega herneste ja humala puhul on piirnormid aegunud ja neid ei ole rahvusvahelises kaubanduses enam vaja. Seega tuleks kõikide selliste kultuuride kehtivaid jääkide piirnorme vastavalt muuta.

(7)

31. mai 2010. aasta arvamuses (12) triforiini kohta tegi toiduohutusamet järelduse, et kättesaadavad andmed ei kinnita õunviljade, luuviljade, sõstarde, karusmarjade, söödava koorega kõrvitsaliste, odra, kaera, rukki, nisu ja humala puhul kehtivaid piirnorme. Seega tuleks nende kultuuride suhtes kehtivaid jääkide piirnorme vähendada kuni asjaomaste piirtundlikkusteni.

(8)

Komisjon pidas teatavate piirtundlikkuste kohandamise küsimuses nõu Euroopa Liidu pestitsiidide jääkide referentlaboritega. Laborid tegid järelduse, et tehnika areng lubab kehtestada teatud kaupade jaoks bromopropülaadi, EPTC, fentiooni, metabenstiasurooni, simasiini, tetradifooni ja triforiini osas madalamad piirnormid. Ka soovitasid laborid tõsta aldikarbi piirtundlikkust pähklipuu viljade ja sibulköögiviljade puhul, klorofenvinfossi piirtundlikkust pähklipuu viljade, sibulköögiviljade, õliseemnete ja õliviljade puhul, endosulfaani piirtundlikkust sibulköögiviljade puhul, etiooni piirtundlikkust pähklipuu viljade, sibulköögiviljade, tee, kohvi, taimeteede, kakao, humala ja vürtside puhul, fentiooni piirtundlikkust pähklipuu viljade ja sibulköögiviljade puhul, fomesafeeni piirtundlikkust pähklipuu viljade, sibulköögiviljade, õliseemnete, õliviljade, tee, kohvi, taimeteede, kakao, humala ja vürtside puhul ning metidatiooni piirtundlikkust sibulköögiviljade, õliseemnete ja õliviljade puhul.

(9)

Toiduohutusameti põhjendatud arvamust ja asjaomaste laborite tehnilist nõuannet ning asjakohaseid tegureid arvesse võttes on jääkide piirnormide asjakohased muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikega 2.

(10)

Uute piirnormide suhtes on konsulteeritud Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahendusel liidu kaubanduspartneritega ja nende märkuseid kõnealuste normide kohta on arvesse võetud.

(11)

Muudetud piirnormide jõustumisele peaks eelnema piisav ajavahemik, mille jooksul kolmandad riigid ja toidukäitlejad saaksid piirnormide muutmisest tulenevate uute nõuete täitmiseks valmistuda.

(12)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa vastavalt muuta.

(13)

Et võimaldada toodete tavapärast turustamist, töötlemist ja tarbimist, nähakse käesoleva määrusega ette üleminekukord enne piirnormide muutmist seaduslikult toodetud toodetele, mille puhul näitab toiduohutusameti ägeda ja kroonilise mürgisuse mudeli järgi koostatud ohuhinnang, et tarbijakaitse kõrge tase on tagatud.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu ole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Alljärgnevas loetelus sätestatud toimeainete ja toodete osas jätkatakse määruse (EÜ) nr 396/2005 kohaldamist kujul, nagu kõnealuses määruses oli sätestatud enne selle muutmist käesoleva määrusega, nende toodete puhul, mis on toodetud seaduslikult enne 21. oktoobrit 2011:

a)   aldikarb: teraviljad;

b)   bromopropülaat: küdooniatarretis, vein, rosinad, tomatimahl, konservtomatid, oad, taimeteed (õitest);

c)   klorofenvinfoss: kultuurseened;

d)   endosulfaan: konservtomatid, vein, rosinad, pirnimahl, tomatimahl, viinamarjamahl, taimeteed (õitest, lehtedest, juurtest);

e)   EPTC: kartulihelbed, praekartulid, mais, päevalilleseemned, kaunviljad;

f)   etioon: õun-viirpuu marjad, suhkruannoonamahl, guajaavimahl, läätsed, bambusevõrsed, kuivatatud maitsetaimed (salvei, rosmariin, tüümian, basiilik, loorberilehed and estragonpuju);

g)   fentioon: oliiviõli;

h)   fomesafeen: oad ja herned (kaunadega või ilma, kaunviljad), sojaoad;

i)   metabenstiasuroon: kõik köögiviljad;

j)   metidatioon: kõik puu- ja köögiviljad peale tsitrusviljade; kuivatatud herned, mais, sorgo, päevalilleseemned ja rapsiseemned;

k)   simasiin: kõik puu- ja köögiviljad, kaunviljad, õliseemned ja õliviljad, teraviljad;

l)   tetradifoon: vein, viinamarjad, kaunviljad;

m)   triforiin: kõik puu- ja köögiviljad peale õunviljade.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 21. oktoobrist 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. märts 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1.

(3)  ELT L 76, 22.3.2003, lk 21.

(4)  EÜT L 319, 23.11.2002, lk 3.

(5)  ELT L 317, 3.12.2005, lk 25.

(6)  ELT L 46, 17.2.2004, lk 32.

(7)  ELT L 112, 26.4.2006, lk 15.

(8)  ELT L 37, 10.2.2004, lk 27.

(9)  ELT L 78, 16.3.2004, lk 50.

(10)  European Food Safety Authority; Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate. EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [lk 26]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.

(11)  European Food Safety Authority; Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [lk 49]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.

(12)  European Food Safety Authority; Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [lk 22]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisas asendatakse aldikarbi, bromopropülaadi, klorofenvinfossi, endosulfaani, EPTC, etiooni, fentiooni, metidatiooni, simasiini ja triforiini veerud järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhteskohaldatakse jääkide piirnorme (1)

Aldikarb (aldikarbi ja tema sulfoksiidide ja sulfoonide segu, väljendatud aldikarbina)

Bromopropülaat (F)

Klorofenvinfoss (F)

Endosulfaan (Alfa- ja beeta-isomeeride ning endosulfaansulfaadi segu, väljendatud endosulfaadina) (F)

Etioon

Fentioon (fentioon, selle hapnikuanaloog ning nende sulfoksiidid ja sulfoonid, väljendatud fentioonina) (F)

Metidatioon

Triforiin

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

 

 

 

 

 

 

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0110010

Greipfruudid (Shaddock’id, pomelid, sweetie’d, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid (Bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid (Sukaadisidrunid, sidrunid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid (Klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,02  (2)

0120010

Mandlid

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Kažupähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid (Filbertpähklid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,03

0,01  (2)

0130010

Õunad (Paradiisiõunad)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130020

Pirnid (Liiv-pirnid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

 

 

 

 

0130040

Astelpihlakad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Nisperod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0140010

Aprikoosid

 

 

 

 

 

 

 

 

0140020

Kirsid (Maguskirsid, hapukirsid )

 

 

 

 

 

 

 

 

0140030

Virsikud (Nektariinid ja sarnased hübriidid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140040

Ploomid (Kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0140990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Maasikad

 

 

 

 

 

 

 

 

0153000

c)

Koguviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

0153010

Pamplid

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Põldmurakad (Muraka ja vaarika ristandid, rabamurakad)

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Vaarikad (Punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

 

 

 

 

 

0154010

Kännasmustikad (Harilikud mustikad,)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154020

Jõhvikad (Pohlad (väikselehelised mustikad))

 

 

 

 

 

 

 

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154040

Karusmarjad (Sealhulgas ristandid teiste sõstra perekonna liikidega)

 

 

 

 

 

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Mooruspuumarjad (Maasikapuu viljad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Õun-viirpuu marjad (Teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Musta leedri marjad (Musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Muud viljad

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kinkanid (Jaapani kinkanid , harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Tähtviljad (Bilimbid)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kakiploomid (idadiospüürid)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Nelgipuu viljad (Jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid (Eugenia uniflora) surinami kirsid (E. uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiivid

 

 

 

 

 

 

 

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, mangostanid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162030

Purpur-kannatuslille viljad

 

 

 

 

 

 

 

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Ameerika kakiploom (diospüür) (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banaanid (Kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangod

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaiad

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Suhkruannoonad (Võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guajaavid (Draakoniviljad (pitaiad) (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananassid

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (Erilehise leivapuu viljad (jakad))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durianid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Ogaannoonad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0211000

a)

Kartulid

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Kassaavad (Tarod (jaapani tarod), malanga kollavõhud)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jamss (Ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Porgand

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Juurseller

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Mädarõigas (Kikkaputke, leeskputke, emajuure juur)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Maapirn

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Redis (Mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sarnased sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Aed-piimjuur (Scorzonera hispanica)

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Naeris

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

0,05  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,02  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0220010

Küüslauk

 

 

 

 

 

 

 

 

0220020

Harilik sibul (Pärlsibul)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

 

 

 

 

 

 

0220040

Talisibul (Talisibul ja muud sarnased sordid)

 

 

 

 

 

 

 

 

0220990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Viliköögivili

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomatid (Kirsstomat, tamarillo, füüsal, hiina taralõng, harilik taralõng (Lycium barbarum ja L. Chinense))

 

 

 

 

 

 

 

 

0231020

Paprikad (Vürtspaprikad)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231030

Baklažaanid (Melon-maavitsa viljad)

 

 

 

 

 

 

 

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

 

 

 

 

 

 

0231990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0232000

b)

Kõrvitsalised - söödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

 

0232010

Kurgid

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Kornišonid

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Kabatšokid (Taldrikkõrvits, suvikõrvits)

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised - mittesöödava koorega

 

 

 

 

 

 

 

 

0233010

Melonid (Ogamelon )

 

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (Kõrvitsad)

 

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbuusid

 

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

 

 

 

 

 

 

 

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Spargelkapsas (Asparkapsas, hiina lehtnaeris)

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Peakapsas (Koonuskapsas, punane peakapsas, kähar peakapsas, valge peakapsas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Hiina kapsas (India sinep (india kapsasrohi), pekingi lehtnaeris (paksoi), „hiina kapsas”, palmkapsas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Lehtkapsas (Kähar lehtkapsas, portugali kapsas, portugali lehtkapsas, söödakapsas)

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

v)

Lehtköögivili ja värsked maitsetaimed

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed, sh ristõieliste sugukonnast

 

 

 

 

 

 

 

 

0251010

Põldkännak (Valerianella eriocarpa)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251020

Aedsalat (Peasalat, punaseleheline salat („Lollo rosso” salat), jääsalat, rooma salat)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251030

Eskariool (sile endiiviasigur) (Juursigur, punasigur, salatsigur, kähar lehtsigur)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251040

Salatkress

 

 

 

 

 

 

 

 

0251050

Ameerika kollakas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Põld-võõrkapsas, ruccola-salat (Liivsinep)

 

 

 

 

 

 

 

 

0251070

Sarepta kapsasrohi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp. lehed ja võrsed (Jaapani petersell, herne ja redise võrsed ja muude kapsasrohu perekonna liikide noored pealsed (kuni 8 pärislehe moodustumiseni))

 

 

 

 

 

 

 

 

0251990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252010

Aedspinat (Spinat-ruutlehik, rebashein)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulak (Talveportulak, aedportulak, harilik portulak, hapuoblikas, rand-ogamalts (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Lehtpeet (mangold) (Söögipeedi lehed)

 

 

 

 

 

 

 

 

0252990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Viinamarja lehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Ürtallikkress

 

 

 

 

 

 

 

 

0255000

e)

Harilik sigur

 

 

 

 

 

 

 

 

0256000

f)

Maitsetaimed

 

 

 

 

 

 

 

 

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

 

 

 

0256020

Murulauk

 

 

 

 

 

 

 

 

0256030

Lehtseller (Apteegitilli, koriandri, tilli, köömne, leeskputke, kikkaputke, mesiputke ning muud sarikaliste sugukonna taimede lehed)

 

 

 

 

 

 

 

 

0256040

Petersell

 

 

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvei (Mägi-piparrohi, aed-piparrohi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmariin

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Liivatee (Vorstirohi, pune)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basiilik (Meliss, münt, piparmünt)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Loorberilehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragonpuju (Iisop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Muud (Söödavad lilled)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260000

vi)

Kaunköögiviljad (värsked)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0260010

Oad (kaunadega) (Rohelised oad (värsked oad), õisoad, aedoad, spargeload)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260020

Oad (kaunadeta) (Põldoad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260030

Herned (kaunadega) (Suhkruhernes (lesthernes))

 

 

 

 

 

 

 

 

0260040

Herned (kaunadeta) (Aedherned, rohelised herned, kikerherned)

 

 

 

 

 

 

 

 

0260050

Läätsed

 

 

 

 

 

 

 

 

0260990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0270000

vii)

Varsköögiviljad (värsked)

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01  (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0270010

Spargel

 

 

 

 

 

 

 

 

0270020

Hispaania artišokk

 

 

 

 

 

 

 

 

0270030

Seller

 

 

 

 

 

 

 

 

0270040

Apteegitill

 

 

 

 

 

 

 

 

0270050

Kera-artišokk

 

 

 

 

 

 

 

 

0270060

Porrulauk

 

 

 

 

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

 

 

 

 

0270080

Bambusevõrsed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmipungad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0280000

viii)

Seened

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,01  (2)

0280010

Kultuurseened (Šampinjonid, austerservikud, shitake-seened (Lentinula edodes))

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened (Kukeseened, trühvlid, mürklid, puravikud)

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Merevetikad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

KAUNVILJAD, KUIVATATU

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0300010

Oad (Põldoad, valged oad, prantsuse oad, mõõkoad, liimaoad, silmoad)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Läätsed

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Herned (Kikerherned, põldherned, põld-seaherned)

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiinid

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

4.

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILJAD

 

 

 

 

 

 

 

 

0401000

i)

Õliseemned

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,02  (2)

0401010

Linaseemned

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401020

Maapähklid

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401030

Mooniseemned

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401040

Seesamiseemned

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401050

Päevalilleseemned

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401060

Rapsiseemned (Naerisheinaseemned, naeriseemned)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401070

Sojaoad

 

 

 

0,5

 

 

0,05  (2)

 

0401080

Sinepiseemned

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401090

Puuvillaseemned

 

 

 

0,3

 

 

1

 

0401100

Kõrvitsaseemned (Muude kõrvitsaliste seemned)

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0401110

Värvisafloor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Kurgirohi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Põldtuder

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Kanepiseemned

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0401150

Riitsinuse seemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Muud

 

 

 

0,1 (2)

 

 

0,05  (2)

 

0402000

ii)

Õliviljad

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

0,02 (2)

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01  (2)

0,02  (2)

0,01  (2)

0402020

Õlipalmi pähklid (palmituum)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Õlipalmi viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapokipuu viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Muud

0,05 (2)

0,02  (2)

0,05  (2)

0,1 (2)

0,02  (2)

0,02 (2)

0,05  (2)

0,02  (2)

0500000

5.

TERAVILI

 

0,01  (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,01 (2)

 

0,01  (2)

0500010

Oder

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500020

Tatar (Rebashein, tšiili hanemalts)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

Mais

0,05

 

 

 

 

 

0,02  (2)

 

0500040

Hirss (Itaalia kukeleib, abessiinia lembehein)

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

Kaer

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500060

Riis

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500070

Rukis

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500080

Suhkrusorgo

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,2

 

0500090

Nisu (Speltanisu, tritikale (nisu ja rukki ristand) )

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0500990

Muud

0,02  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

TEE, KOHV, TAIMETEED JA KAKAO

 

0,05  (2)

0,05 (2)

 

 

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0610000

i)

Tee (Camellia sinensis’e kuivatatud lehed ja varred, fermenditud või mitte)

0,05 (2)

 

 

30

3

 

 

 

0620000

ii)

Kohvioad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Taimeteed (kuivatatud)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Õied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kummeliõied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hapu hibiskuse õied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Roosi õielehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmiiniõied (Musta leedripuu õisikud (Sambucus nigra).)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Pärnaõied

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Maasikalehed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Punapõõsa lehed (Hõlmikpuu lehed)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Juured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Palderjanijuured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ženženni juured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Muud taimeteed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (fermenditud oad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Jaanikaunad (jaanileivad)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMAL (kuivatatud), sealhulgas humalakäbi graanulid ja kontsentreerimata pulber

0,05 (2)

0,05  (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05  (2)

0,05  (2)

0,1  (2)

0,05  (2)

0800000

8.

MAITSEAINED

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Seemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Aniis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Mustköömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Selleriseemned (Hariliku leeskputke seemned)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Koriandriseemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Vürtsiköömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Tilliseemned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Ristiköömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Põld-lambaläätsed

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskaatpähkel

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Puuviljad ja marjad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Piment

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Aniispipar (jaapani pipar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Köömen

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardemon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Kadakamarjad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Must ja valge pipar (Pikk pipar, roosa pipar)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanillikuprad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindipuu viljad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Puukoor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kaneel (Hiina kaneelipuu koor)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Juured või risoomid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lagritsa-magusjuur

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingver

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kollajuur (kurkum)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Mädarõigas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Pungad

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Nelk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kappar

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Õie emakasuue

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Safran

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Seemnerüü

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskaatõis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUHKRUTAIMED

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Suhkrupeet (juur)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Suhkruroog

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Sigurijuured

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

0,01  (2)

0,01  (2)

0,01  (2)

 

0,01  (2)

 

0,02  (2)

0,01  (2)

1010000

i)

Liha, lihatooted, rups, veri, loomarasvad – värsked, jahutatud või külmutatud, soolatud, märgsoolatud, kuubikuteks lõigatud või suitsutatud, või pulbriks töödeldud – muud kõnealustel toodetel põhinevad töödeldud tooted, sh vorstid ja toiduained

 

 

 

0,05 (2)

 

0,05 (2)

 

 

1011000

a)

Sead

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Liha

 

 

 

 

 

 

 

 

1011020

Lihata pekk

 

 

 

 

 

 

 

 

1011030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

 

1011040

Neer

 

 

 

 

 

 

 

 

1011050

Söödav rups

 

 

 

 

 

 

 

 

1011990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

1012000

b)

Veised

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Liha

 

 

 

 

 

 

 

 

1012020

Rasv

 

 

 

 

 

 

 

 

1012030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

 

1012040

Neer

 

 

 

 

 

 

 

 

1012050

Söödav rups

 

 

 

 

 

 

 

 

1012990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

1013000

c)

Lambad

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Liha

 

 

 

 

 

 

 

 

1013020

Rasv

 

 

 

 

 

 

 

 

1013030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

 

1013040

Neer

 

 

 

 

 

 

 

 

1013050

Söödav rups

 

 

 

 

 

 

 

 

1013990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Liha

 

 

 

 

 

 

 

 

1014020

Rasv

 

 

 

 

 

 

 

 

1014030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

 

1014040

Neer

 

 

 

 

 

 

 

 

1014050

Söödav rups

 

 

 

 

 

 

 

 

1014990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

1015000

e)

Hobused, eeslid, muulad või hobueeslid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Rasv

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Maks

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Neer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Söödav rups

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Kodulinnud – kanad, haned, pardid, kalkunid ja pärlkanad, jaanalinnud, tuvid

 

 

 

 

 

 

 

 

1016010

Liha

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Rasv

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Maks

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Neer

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Söödav rups

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Muud põllumajandusloomad (Küülikud, kängurud)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Rasv

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Maks

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Neer

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Söödav rups

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Piim ja koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita, või ja muud piimarasvad, juust ja kohupiim

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1020010

Veised

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Lambad

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Kitsed

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Hobused

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Muud

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Linnumunad, värsked, konserveeritud või kuumtöödeldud kooreta linnumunad ja rebud, värsked, kuivatatud, vees või aurus keedetud, külmutatud või muul viisil töödeldud, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

 

 

 

0,05 (2)

 

0,01 (2)

 

 

1030010

Kanad

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Pardid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Haned

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Vutid

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Muud

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Mesi (Mesilaspiim, õietolm)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Kahepaiksed ja roomajad (Konnakoivad, krokodillid)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Teod

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Muud maismaaloomadelt pärit tooted

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F) = rasvas lahustuv”

2)

III lisa A osas asendatakse fomesafeeni, metabenstiasurooni ja tetradifooni veerud järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja üksiktoodete näited, mille suhteskohaldatakse jääkide piirnorme (a) (4)

EPTC (etüüldipropüültiokarbamaat)

Fomesafeen

Metabenstiasuroon

Simasiin

Tetradifon

0100000

1.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD PUUVILJAD; PÄHKLID

 

 

 

 

 

0110000

i)

Tsitrusviljad

0,01  (5)

0,01 (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0110010

Greipfruudid (Shaddock’id, pomelid, sweetie’d, tangelod (v.a minneolad), uglid ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110020

Apelsinid (Bergamotid, pomerantsid, chinotto’d ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110030

Sidrunid (Sukaadisidrunid, sidrunid)

 

 

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinid (Klementiinid, tangeriinid, minneolad ja muud hübriidid)

 

 

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähklid (koortega või ilma)

0,02  (5)

0,02  (5)

0,02  (5)

0,02  (5)

0,02 (5)

0120010

Mandlid

 

 

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

 

 

0120030

Kažupähklid

 

 

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid (Filbertpähklid)

 

 

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

 

 

0120990

Muud

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Õunviljad

0,01  (5)

0,01 (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0130010

Õunad (Paradiisiõunad)

 

 

 

 

 

0130020

Pirnid (Liiv-pirnid)

 

 

 

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

 

 

 

0130040

Astelpihlakad

 

 

 

 

 

0130050

Nisperod

 

 

 

 

 

0130990

Muud

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Luuviljad

0,01  (5)

0,01 (5)

0,01  (5)

 

0,01  (5)

0140010

Aprikoosid

 

 

 

0,01  (5)

 

0140020

Kirsid (Maguskirsid, hapukirsid )

 

 

 

0,25

 

0140030

Virsikud (Nektariinid ja sarnased hübriidid)

 

 

 

0,01  (5)

 

0140040

Ploomid (Kreegid, renkloodid, mirabellid, laukaploomid)

 

 

 

0,01  (5)

 

0140990

Muud

 

 

 

0,01  (5)

 

0150000

v)

Marjad ja väikesed puuviljad

0,01  (5)

0,01 (5)

0,01  (5)

 

0,01  (5)

0151000

a)

Laua- ja veiniviinamarjad

 

 

 

 

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

0,2

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

0,01  (5)

 

0152000

b)

Maasikad

 

 

 

0,01  (5)

 

0153000

c)

Koguviljad

 

 

 

0,01  (5)

 

0153010

Pamplid

 

 

 

 

 

0153020

Põldmurakad (Muraka ja vaarika ristandid, rabamurakad)

 

 

 

 

 

0153030

Vaarikad (Punakarvased vaarikad, mesimurakad (Rubus arcticus), hübriidvaarikad (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Muud

 

 

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

 

 

0154010

Kännasmustikad (Harilikud mustikad,)

 

 

 

0,01  (5)

 

0154020

Jõhvikad (Pohlad (väikselehelised mustikad))

 

 

 

0,25

 

0154030

Sõstrad (punased, mustad ja valged)

 

 

 

0,01  (5)

 

0154040

Karusmarjad (Sealhulgas ristandid teiste sõstra perekonna liikidega)

 

 

 

0,01  (5)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

 

0,01  (5)

 

0154060

Mooruspuumarjad (Maasikapuu viljad)

 

 

 

0,01  (5)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad (Teravahambulise aktiniidia viljad (Actinidia arguta))

 

 

 

0,01  (5)

 

0154080

Musta leedri marjad (Musta aroonia, pihlaka, türnpuu, viirpuu, toompihlaka ja muude puude marjad)

 

 

 

0,01  (5)

 

0154990

Muud

 

 

 

0,01  (5)

 

0160000

vi)

Muud viljad

0,01  (5)

0,01 (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

 

 

 

0161040

Kinkanid (Jaapani kinkanid , harilikud kinkanid, limkvaadid (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Tähtviljad (Bilimbid)

 

 

 

 

 

0161060

Kakiploomid (idadiospüürid)

 

 

 

 

 

0161070

Nelgipuu viljad (Jaava õunad, pomerakid, jambu-nelgipuu viljad, brasiilia kirsid (Eugenia uniflora) surinami kirsid (E. uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Muud

 

 

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

 

 

0162010

Kiivid

 

 

 

 

 

0162020

Hiina litšipuu viljad (pulasanid, rambutanid, mangostanid)

 

 

 

 

 

0162030

Purpur-kannatuslille viljad

 

 

 

 

 

0162040

Suureviljalise viigikaktuse viljad

 

 

 

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

 

 

0162060

Ameerika kakiploom (diospüür) (Diospyros digyna viljad, Casimiroa edulise viljad, rohelise marmelaadipuu viljad, Pouteria campechiana viljad, magusa marmelaadipuu viljad)

 

 

 

 

 

0162990

Muud

 

 

 

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

 

 

0163020

Banaanid (Kääbusbanaanid, jahubanaanid, bananiitod)

 

 

 

 

 

0163030

Mangod

 

 

 

 

 

0163040

Papaiad

 

 

 

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

 

 

 

0163060

Suhkruannoonad (Võrkannoonad, kaneelannoonad, Annona diversifolia viljad ja muud keskmise suurusega annoonad)

 

 

 

 

 

0163070

Guajaavid (Draakoniviljad (pitaiad) (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

0163080

Ananassid

 

 

 

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad (Erilehise leivapuu viljad (jakad))

 

 

 

 

 

0163100

Durianid

 

 

 

 

 

0163110

Ogaannoonad

 

 

 

 

 

0163990

Muud

 

 

 

 

 

0200000

2.

VÄRSKED VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD

 

 

 

 

 

0210000

i)

Juur ja mugulköögiviljad

0,01  (5)

0,01 (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0211000

a)

Kartulid

 

 

 

 

 

0212000

b)

Troopilised juur- ja mugulköögiviljad

 

 

 

 

 

0212010

Kassaavad (Tarod (jaapani tarod), malanga kollavõhud)

 

 

 

 

 

0212020

Bataadid

 

 

 

 

 

0212030

Jamss (Ameerika muguload, mehhiko jamss)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muud juur- ja mugulköögiviljad, v.a suhkrupeet

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

 

 

 

 

 

0213020

Porgand

 

 

 

 

 

0213030

Juurseller

 

 

 

 

 

0213040

Mädarõigas (Kikkaputke, leeskputke, emajuure juur )

 

 

 

 

 

0213050

Maapirn

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaak

 

 

 

 

 

0213070

Juurpetersell

 

 

 

 

 

0213080

Redis (Mustrõigas, jaapani redis, väike redis ja muud sarnased sordid, söödav lõikhein (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

0213090

Aed-piimjuur (Scorzonera hispanica)

 

 

 

 

 

0213100

Kaalikas

 

 

 

 

 

0213110

Naeris

 

 

 

 

 

0213990

Muud

 

 

 

 

 

0220000

ii)

Sibulköögiviljad

0,02  (5)

0,02  (5)

0,02  (5)

0,02  (5)

0,02 (5)

0220010

Küüslauk

 

 

 

 

 

0220020

Harilik sibul (Pärlsibul)

 

 

 

 

 

0220030

Pesasibul

 

 

 

 

 

0220040

Talisibul (Talisibul ja muud sarnased sordid)

 

 

 

 

 

0220990

Muud

 

 

 

 

 

0230000

iii)

Viliköögivili

0,01  (5)

0,01 (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

0231010

Tomatid (Kirsstomat, tamarillo, füüsal, hiina taralõng, harilik taralõng (Lycium barbarum ja L. Chinense))

 

 

 

 

 

0231020

Paprikad (Vürtspaprikad)

 

 

 

 

 

0231030

Baklažaanid (Melon-maavitsa viljad)

 

 

 

 

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

 

 

 

0231990

Muud

 

 

 

 

 

0232000

b)

Kõrvitsalised - söödava koorega

 

 

 

 

 

0232010

Kurgid

 

 

 

 

 

0232020

Kornišonid

 

 

 

 

 

0232030

Kabatšokid (Taldrikkõrvits, suvikõrvits)

 

 

 

 

 

0232990

Muud

 

 

 

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised - mittesöödava koorega

 

 

 

 

 

0233010

Melonid (Ogamelon)

 

 

 

 

 

0233020

Suureviljalised kõrvitsad (Kõrvitsad)

 

 

 

 

 

0233030

Arbuusid

 

 

 

 

 

0233990

Muud

 

 

 

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

 

 

 

 

0239000

e)

Muud viliköögiviljad

 

 

 

 

 

0240000

iv)

Kapsasköögiviljad

0,01  (5)

0,01 (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0,01  (5)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

 

 

 

0241010

Spargelkapsas (Asparkapsas, hiina lehtnaeris)

 

 

 

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

 

 

0241990

Muud

 

 

 

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas