4.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 59/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 213/2011,

3. märts 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta) II ja V lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/36/EÜ (kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta), (1) eriti selle artikli 11 teist lõiku ja artikli 26 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Austria on palunud lisada direktiivi 2005/36/EÜ II lisasse kümme tervishoiuga seotud koolitusprogrammi. Neid koolitusprogramme reguleerivad tervishoiu ja õendusega seotud eriülesandeid käsitlev määrus (Health Care and Nursing Special Task Ordinance (GuK-SV BGBl II No 452/2005)) ning tervishoiu ja õendusega seotud õpetamis- ja juhtimisalaseid ülesandeid käsitlev määrus (Health Care and Nursing Teaching and Management Duties Ordinance (GuK-LFV BGBl II No 453/2005)).

(2)

Kuna kõnealused Austria koolitusprogrammid on võrdväärsed direktiivi 2005/36/EÜ artikli 11 punkti c alapunktis i sätestatud programmidega, tagavad võrreldava kutsealase standardi ning valmistavad koolitatavat ette kohustusteks ja funktsioonideks võrdväärsel tasemel, on õigustatud nende koolitusprogrammide lisamine artikli 11 punkti c alapunkti ii alusel direktiivi 2005/36/EÜ II lisasse.

(3)

Portugal on esitanud põhjendatud taotluse lisada direktiivi 2005/36/EÜ V lisa punkti 5.1.3 eriarstiõpe meditsiinilise onkoloogia erialal.

(4)

Meditsiiniline onkoloogia tegeleb vähi süsteemse raviga. Vähihaigete ravi on viimastel aastakümnetel tänu teaduse arengule oluliselt muutunud. Meditsiinilise onkoloogia alane eriarstiõpe ei ole direktiivi 2005/36/EÜ V lisa punktis 5.1.3 loetletud. Siiski on meditsiiniline onkoloogia arenenud iseseisvaks ja teistest eristuvaks eriarstiõppeks rohkem kui kahes viiendikus liikmesriikides, mis õigustab kõnealuse õppe lisamist direktiivi 2005/36/EÜ V lisa punkti 5.1.3.

(5)

Selleks et tagada eriarstiõppe piisavalt kõrge tase, peaks meditsiinilise onkoloogia alane eriarstikursus kõnealuse eriala automaatseks tunnustamiseks kestma vähemalt viis aastat.

(6)

Prantsusmaa on esitanud põhjendatud taotluse lisada direktiivi 2005/36/EÜ V lisa punkti 5.1.3 eriarstiõpe meditsiinigeneetika erialal.

(7)

Meditsiinigeneetika on eriala, mis keskendub geneetika kiire arengu saavutustele ja nende kasutamisele mitmes spetsialiseeritud valdkonnas, näiteks onkoloogia, looteuuringud, pediaatria ja kroonilised haigused. Meditsiinigeneetika mängib üha olulisemat rolli paljude haiguste avastamises ja ennetamises. Meditsiinigeneetika-alane eriarstiõpe ei ole direktiivi 2005/36/EÜ V lisa punktis 5.1.3 loetletud. Siiski on meditsiinigeneetika välja arenenud iseseisvaks ja teistest eristuvaks eriarstiõppeks rohkem kui kahes viiendikus liikmesriikides, mis õigustab kõnealuse õppe lisamist direktiivi 2005/36/EÜ V lisa punkti 5.1.3.

(8)

Selleks et tagada eriarstiõppe piisavalt kõrge tase, peaks meditsiinigeneetika-alane eriarstikursus kõnealuse eriala automaatseks tunnustamiseks kestma vähemalt neli aastat.

(9)

Seetõttu tuleks direktiivi 2005/36/EÜ vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kutsekvalifikatsioonide tunnustamise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2005/36/EÜ II ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. märts 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 255, 30.9.2005, lk 22.


LISA

Direktiivi 2005/36/EÜ II ja V lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa punktis 1 lisatakse pealkirja „Austrias” alla järgmine tekst:

„—

spetsialiseeritud koolitus laste ja noortehoolduse valdkonnas („Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege”),

psühhiaatriaõe spetsialiseeritud koolitus („Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”),

spetsialiseeritud koolitus intensiivravi valdkonnas („Sonderausbildung in der Intensivpflege”),

spetsialiseeritud koolitus laste intensiivravi valdkonnas („Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege”),

anesteesiaõe spetsialiseeritud koolitus („Sonderausbildung in der Anästhesiepflege”),

neeruasendusravi-alane spetsialiseeritud õekoolitus („Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie”),

operatsiooniõe spetsialiseeritud koolitus („Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich”),

spetsialiseeritud koolitus haiglahügieeni valdkonnas („Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene”),

õpetamisalaseid ülesandeid käsitlev spetsialiseeritud õekoolitus („Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege”),

juhtimisalaseid ülesandeid käsitlev spetsialiseeritud õekoolitus („Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege”),

mis eeldab kokku vähemalt kolmteist aastat ja kuus kuud kuni neliteist aastat kestvat haridusteed ja koolituskursusi, s.h vähemalt kümmet aastat üldharidust, kolmeaastast õenduse alast põhikoolitust kõrgema astme teenistuses ja kuue- kuni kaheteistaastast erikoolitust spetsialiseeritud ning õpetamis- ja juhtimisalaste ülesannete täitmiseks.”

2)

V lisa punkti 5.1.3 lisatakse järgmine tabel:

„Riik

Meditsiiniline onkoloogia

Kursuse miinimumkestus: 5 aastat

Meditsiinigeneetika

Kursuse miinimumkestus: 4 aastat

Eriala nimetus

Eriala nimetus

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale / Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede / Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics”