3.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 58/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 207/2011,

2. märts 2011,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (difenüüleetri pentabromoderivaat ja perfluorooktaansulfonaadid)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ, (1) eriti selle artiklit 131,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa kannetes 44 ja 53 on kehtestatud piirangud difenüüleetri pentabromoderivaadi ja perfluorooktaansulfonaatide turuleviimise ja kasutamise kohta.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ) (2) on ühenduse õigusesse üle võetud kohustused, mis on sätestatud püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioonis (edaspidi „konventsioon”), mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/507/EÜ, (3) ning piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni 1998. aasta protokollis püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (edaspidi „protokoll”), mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2004/259/EÜ (4).

(3)

Pärast Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Norra ja Mehhiko esitatud taotlusi ainete lisamiseks on konventsiooni alusel loodud püsivate orgaaniliste saasteainete hindamise komitee lõpetanud ainete rühma hindamise ning leidnud, et need vastavad konventsiooni kriteeriumidele. Konventsiooniosaliste konverentsi 4. kohtumisel (edaspidi „COP 4”) 4.–8. maini 2009 lepiti kokku kanda kõik üheksa ainet, sealhulgas pentabromodifenüüleeter ja perfluorooktaansulfonaadid, konventsiooni lisadesse.

(4)

Komisjoni 24. augusti 2010. aasta määrusega (EÜ) nr 757/2010, millega muudetakse püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 I ja III lisa, (5) rakendatakse COP 4 otsuseid, kandes konventsioonis või protokollis või mõlemas loetletud ained määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisasse. Kõnealused ained hõlmavad ka pentabromodifenüüleetrit ja perfluorooktaansulfonaate. Määrusega (EÜ) nr 850/2004 keelatakse I lisas loetletud ainete tootmine ja turuleviimine ning reguleeritakse kõnealuseid aineid sisaldavate jäätmete käitlust. Perfluorooktaansulfonaatide puhul kehtivad REACH XVII lisa kohased erandid, mis kantakse üle määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisasse ja loetletakse sealsamas teatavate muudatustega, et võtta arvesse COP 4 otsust.

(5)

Seega on määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas difenüüleetri pentabromoderivaadi ja perfluorooktaansulfonaatide suhtes loetletud piirangud üleliigsed ning kanded 44 ja 53 tuleks välja jätta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 133 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas jäetakse välja kanded 44 ja 53.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. märts 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(2)  ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.

(3)  ELT L 209, 31.7.2006, lk 1.

(4)  ELT L 81, 19.3.2004, lk 35.

(5)  ELT L 223, 25.8.2010, lk 29.