15.1.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 12/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 10/2011,

14. jaanuar 2011,

toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkte a, c, d, e, f, h, i ja j,

pärast konsulteerimist Euroopa Toiduohutusametiga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1935/2004 on sätestatud üldpõhimõtted liikmesriikide õigusnormide vaheliste erinevuste kõrvaldamiseks toiduga kokku puutuvate materjalide puhul. Kõnealuse määruse artikli 5 lõikes 1 on sätestatud, et materjali- ja esemerühmade suhtes võidakse võtta erimeetmeid ning üksikasjalikult on kirjeldatud ainetele lubade andmise menetlust ELi tasandil, kui erimeetmega kehtestatakse lubatud ainete loetelu.

(2)

Käesolev määrus on erimeede määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 5 lõike 1 tähenduses. Käesoleva määrusega tuleks kehtestada erieeskirjad plastikmaterjalide ja -esemete ohutu kasutuse tagamiseks ja tunnistada kehtetuks komisjoni 6. augusti 2002. aasta direktiiv 2002/72/EÜ toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastmaterjalide ja -toodete kohta (2).

(3)

Direktiivis 2002/72/EÜ on sätestatud plastikmaterjalide ja -esemete valmistamise põhieeskirjad. Kõnealust direktiivi on kuus korda oluliselt muudetud. Selguse huvides tuleks tekst konsolideerida ning liigsed ja vananenud osad välja jätta.

(4)

Direktiiv 2002/72/EÜ ja selle muudatused on võetud üle siseriiklikesse õigusaktidesse ilma suuremate kohandusteta. Siseriiklikku õigusesse ülevõtmiseks kulub tavaliselt 12 kuud. Juhul kui muudetakse monomeeride ja lisaainete loetelu eesmärgiga anda luba uutele ainetele, aeglustab selline ülevõtmisperiood lubade väljastamist ja pidurdab seetõttu innovatsiooni. Sellepärast tundub asjakohane kehtestada eeskirjad plastikmaterjalide ja -esemete kohta kõigis liikmesriikides vahetult kohaldatava määruse vormis.

(5)

Direktiivi 2002/72/EÜ kohaldatakse materjalide ja esemete suhtes, mis on valmistatud ainult plastikust, ning kaante plastiktihendite suhtes. Varem kasutati plastikut turul peamiselt just sellisel viisil. Viimastel aastatel kasutatakse plastikut lisaks ainult plastikust valmistatud materjalidele ja esemetele koos muude materjalidega ka mitmest materjalist mitmekihilistes esemetes. Vinüülkloriidmonomeeri käsitlevad eeskirjad, mis on sätestatud nõukogu 30. jaanuari 1978. aasta direktiivis 78/142/EMÜ vinüülkloriidmonomeeri sisaldavaid ja toiduainetega kokkupuutumiseks mõeldud materjale ja esemeid käsitlevate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta, (3) kehtivad juba kõikide plastikute kohta. Seepärast on asjakohane laiendada käesoleva määruse reguleerimisala mitmest materjalist mitmekihilistele esemetele.

(6)

Plastikmaterjalid ja -esemed võivad koosneda erinevatest liimi abil ühendatud plastikukihtidest. Samuti võidakse plastikmaterjalidele ja -esemetele trükkida või katta neid orgaanilise või anorgaanilise kattega. Käesoleva määruse reguleerimisalasse peaksid kuuluma nii trükitud või kaetud kui ka liimi abil ühendatud plastikmaterjalid ja -esemed. Liimid, katted ja trükivärvid ei pruugi koosneda samadest ainetest kui plastikud. Määrusega (EÜ) nr 1935/2004 on nähtud ette, et liimide, katete ja trükivärvide suhtes võidakse võtta vastu erimeetmeid. Seepärast peaks olema lubatud, et trükitud, kaetud või liimi abil ühendatud plastikmaterjalide ja -esemete trükivärv, kattematerjal või liimikiht sisaldab aineid, millele ei ole ELi tasandil plastikute osas luba antud. Nimetatud kihid võivad olla reguleeritud muude ELi või siseriiklike eeskirjadega.

(7)

Nii plastikud kui ka ioonvahetusvaigud, kummid ja silikoonid on makromolekulaarsed ained, mis saadakse polümerisatsiooniprotsesside teel. Määrusega (EÜ) nr 1935/2004 on nähtud ette, et ioonvahetusvaikude, kummide ja silikoonide kohta võidakse võtta vastu erimeetmeid. Kuna nimetatud materjalid koosnevad teistsugustest ainetest kui plastikud ja kuna neil on erinevad füüsikalis-keemilised omadused, tuleb nende kohta kehtestada erieeskirjad ja selgelt öelda, et need ei kuulu käesoleva määruse reguleerimisalasse.

(8)

Plastikud on valmistatud monomeeridest ja muudest lähteainetest, millel lastakse keemiliselt reageerida, et saada makromolekulaarse struktuuriga aine, st polümeer, mis on plastiku peamine struktuurikomponent. Polümeerile lisatakse lisaaineid teatud tehnoloogiliste omaduste saavutamiseks. Polümeer ise on inertne suure molekulmassiga struktuur. Kuna keha ei absorbeeri tavaliselt aineid, mille molekulmass on üle 1 000 Da, on polümeerist endast tervisele tulenev võimalik oht minimaalne. Tervist võivad ohustada reageerimata või osaliselt reageerinud monomeerid või muud lähteained või väikese molekulmassiga lisaained, mis kanduvad toiduga kokku puutuvast plastikmaterjalist migratsiooni teel üle toidu sisse. Seepärast tuleks hinnata monomeeride, muude lähteainete ja lisaainetega seotud terviseriske ja enne nende kasutamist plastikmaterjalide ja -esemete valmistamisel saada nende kasutamiseks luba.

(9)

Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet”) teostataval aine riskihindamisel tuleks käsitleda ainet, asjakohaseid lisandeid ja eeldatavaid reaktsiooni- ning lagunemissaadusi ettenähtud kasutamise korral. Riskihindamisel tuleks käsitleda toksilisust ja võimalikku migratsiooni halvimates eeldatavates kasutustingimustes. Riskihindamise põhjal tuleks loas vajaduse korral märkida aine spetsifikatsioon ja kasutuspiirangud, kvantitatiivsed piirangud või migratsiooni piirnormid, et tagada valmismaterjali või -esemete ohutus.

(10)

Euroopa Liidu tasandil ei ole sätestatud eeskirju plastikutes kasutatavate värvainete riskihindamise ja kasutuse kohta. Seepärast tuleks nende kasutamist reguleerida jätkuvalt siseriikliku õiguse tasandil. Seda olukorda tuleks hiljem uuesti hinnata.

(11)

Plastikute valmistamisel sobiva reaktsioonikeskkonna loomiseks kasutatavad lahustid peaksid eeldatavalt olema tootmisprotsessis kõrvaldatud, kuna need on tavaliselt lenduvad. Euroopa Liidu tasandil ei ole sätestatud eeskirju plastikute tootmisel kasutatavate lahustite riskihindamise ja kasutuse kohta. Seepärast tuleks nende kasutamist reguleerida jätkuvalt siseriikliku õiguse tasandil. Seda olukorda tuleks hiljem uuesti hinnata.

(12)

Plastikuid saab valmistada ka sünteetilistest või looduslikult esinevatest makromolekulaarsetest struktuuridest, mille keemilisel reageerimisel muude lähteainetega tekib modifitseeritud makromolekul. Kasutatavad sünteetilised makromolekulid on tihti vahepealsed struktuurid, mis ei ole täielikult polümeriseerunud. Ohtu tervisele võib põhjustada ka makromolekuli modifitseerimiseks kasutatavate reageerimata või osaliselt reageerinud muude lähteainete või osaliselt reageerinud makromolekuli migratsioon. Seepärast tuleks hinnata modifitseeritud makromolekulide valmistamiseks kasutatavate muude lähteainete ja makromolekulide riske ning enne nende kasutamist plastikmaterjalide ja -esemete valmistamiseks saada nende kasutamiseks luba.

(13)

Plastikuid saab valmistada ka mikroorganismidega, kes moodustavad fermentatsioonil lähteainetest makromolekulaarseid struktuure. Makromolekul kas vabaneb keskkonda või see ekstraheeritakse. Ohtu tervisele võib põhjustada ka fermentatsiooniprotsessi reageerimata või osaliselt reageerinud lähteainete, vahe- või kõrvalsaaduste migratsioon. Sellisel juhul tuleks hinnata lõppsaaduse riske ja saada enne selle kasutamist plastikmaterjalide ja -esemete valmistamisel selleks luba.

(14)

Direktiiv 2002/72/EÜ sisaldab mitmesuguseid loetelusid monomeeridest või muudest lähteainetest ja lisaainetest, mida on lubatud kasutada plastikmaterjalide ja -esemete valmistamiseks. Monomeeride, muude lähte- ja lisaainete Euroopa Liidu loetelu on nüüd täielik; see tähendab, et on lubatud kasutada vaid Euroopa Liidu tasandil lubatud aineid. Seepärast ei ole enam vaja monomeere või muid lähte- ja lisaaineid esitada eraldi loeteludes nende lubamise olukorra alusel. Kuna teatavaid aineid saab kasutada nii monomeeri kui ka muu lähte- või lisaainena, tuleks need selguse huvides avaldada ühes lubatud ainete loetelus, märkides nende lubatud otstarbe.

(15)

Polümeere saab kasutada mitte ainult plastikute peamise struktuurikomponendina, vaid ka lisaainena, mis annab plastikule teatava tehnoloogilise omaduse. Juhul kui selline polümeerne lisaaine on identne polümeeriga, mis võib moodustada plastikmaterjali peamise struktuurikomponendi, võib polümeerse lisaaine riskihinnangu lugeda tehtuks, kui monomeeride riskihinnang on juba läbi viidud ja need on lubatud. Sellisel juhul ei peaks olema vaja anda luba polümeersele lisaainele, seda peaks olema lubatud kasutada selle monomeeridele ja muudele lähteainetele antud loa alusel. Juhul kui selline polümeerne lisaaine ei ole identne polümeeriga, mis võib moodustada plastikmaterjali peamise struktuurikomponendi, ei saa polümeerse lisaaine riskihinnangut lugeda tehtuks monomeeride hindamise alusel. Sellisel juhul tuleks hinnata polümeerse lisaaine väikese molekulmassiga (alla 1 000 Da) fraktsiooni riske ja saada enne selle kasutamist plastikmaterjalide ja -esemete valmistamisel selle kasutamiseks luba.

(16)

Varem ei ole selgelt eristatud lisaaineid, millel lõplikus polümeeris on teatav funktsioon, ja polümeeri tootmise abiaineid, millel on funktsioon ainult tootmisprotsessis ja mida lõppese ei peaks sisaldama. Mõned ained, mis toimivad polümeeri tootmise abiainena, on juba varem kantud lisaainete mittetäielikku loetelusse. Polümeeri tootmise abiained peaksid jääma Euroopa Liidus kasutada lubatud ainete loetelusse. Siiski tuleks selgelt öelda, et muude polümeeri tootmise abiainete kasutamine on endiselt võimalik siseriikliku õiguse kohaselt. Seda olukorda tuleks hiljem uuesti hinnata.

(17)

Euroopa Liidu loetelu sisaldab aineid, mille kasutamine plastikute tootmisel on lubatud. Sellised ained nagu happed, alkoholid ja fenoolid võivad esineda ka sooladena. Kuna soolad muutuvad maos tavaliselt happeks, alkoholiks või fenooliks, tuleks ohutushindamise läbinud katioonidega soolade lubamine viia põhimõtteliselt läbi koos happe, alkoholi või fenooli lubamisega. Teatavatel juhtudel, kui ohutushindamisel tehakse kindlaks, et vaba happe kasutamisel esineb probleeme, tuleks luba anda üksnes sooladele, märkides loetelus nime „… hape/happed, soolad”.

(18)

Ained, mida kasutatakse plastikmaterjalide või -esemete valmistamisel, võivad sisaldada lisandeid, mis tulenevad nende tootmise või ekstraheerimise protsessist. Sellised lisandid lisatakse tahtmatult koos ainega plastikmaterjali tootmise käigus (tahtmatult lisatud aine). Aine peamisi lisandeid tuleb käsitleda riskihinnangu läbiviimiseks vajalikul määral ja lisada vajaduse korral aine spetsifikatsioonidesse. Siiski ei ole loas võimalik loetleda ega käsitleda kõiki lisandeid. Seepärast võivad need esineda materjalis või esemes, kuid neid ei tarvitse olla Euroopa Liidu loetelus.

(19)

Polümeeride tootmisel kasutatakse polümerisatsioonireaktsiooni käivitamiseks selliseid aineid nagu katalüsaatorid ja polümerisatsioonireaktsiooni kontrollimiseks selliseid aineid nagu ahelasiirde või ahelpolümerisatsiooni reaktiivid või ahela stopperid. Selliseid polümerisatsiooni abiaineid kasutatakse üliväikestes kogustes ja nende jäämist lõplikku polümeeri ei ole kavandatud. Seepärast ei peaks nende suhtes praegu Euroopa Liidu tasandi lubamismenetlust kohaldama. Valmismaterjali või -eseme mis tahes võimalikku ohtu tervisele, mis tuleneb selliste ainete kasutamisest, peab tootja hindama kooskõlas riskihindamist käsitlevate rahvusvaheliselt tunnustatud teaduspõhimõtetega.

(20)

Plastikmaterjalide ja -esemete tootmisel ja kasutamisel võivad tekkida reaktsiooni- ja lagunemissaadused. Selliste reaktsiooni- ja lagunemissaaduste esinemist plastikmaterjalis ei ole kavandatud (tahtmatult lisatud ained). Aine ettenähtud kasutuse peamisi reaktsiooni- ja lagunemissaadusi tuleb käsitleda sellisel määral, kui need on riskihindamise jaoks asjakohased, ja lisada aine suhtes kehtestatud piirangutesse. Siiski ei ole loas võimalik loetleda ega käsitleda kõiki reaktsiooni- ja lagunemissaadusi. Seepärast ei peaks need olema kantud Euroopa Liidu loetelusse eraldi kannetena. Mis tahes võimalikku ohtu tervisele, mis tuleneb reaktsiooni- või lagunemissaaduste esinemisest valmismaterjalis või -esemes, peab tootja hindama kooskõlas riskihindamist käsitlevate rahvusvaheliselt tunnustatud teaduspõhimõtetega.

(21)

Enne lisaainete Euroopa Liidu loetelu koostamist võis plastikute tootmisel kasutada muid lisaaineid kui ELi tasandil lubatud ained. 31. detsembril 2006. aastal lõppes tähtaeg liikmesriikides lubatud lisaainete kohta andmete esitamiseks, et amet saaks läbi viia nende ohutushindamise ja lisada ained Euroopa Liidu loetellu. Lisaained, mille kohta selle aja jooksul esitati nõuetekohane taotlus, kanti esialgsesse loetellu. Teatavate esialgsesse loetellu kantud lisaainete kohta ei ole nende Euroopa Liidu tasandil lubamise otsust veel vastu võetud. Neid lisaaineid peaks olema võimalik jätkuvalt kasutada kooskõlas siseriikliku õigusega, kuni nende hindamine on lõpule viidud ja otsus nende Euroopa Liidu loetellu lisamise kohta on vastu võetud.

(22)

Kui esialgsesse loetelusse kantud lisaaine lisatakse lisaainete Euroopa Liidu loetellu või kui võetakse vastu otsus seda mitte teha, tuleks kõnealune lisaaine jätta lisaainete esialgsest loetelust välja.

(23)

Uue tehnoloogia abil konstrueeritakse sellise osakeste suurusega aineid (näiteks nanoosakesi), mille keemilised ja füüsikalised omadused erinevad oluliselt suuremate osakestega aine omadustest. Nendest erinevatest omadustest võivad tuleneda erinevad toksikoloogilised omadused ja sellepärast peaks amet neid aineid igal juhtumil eraldi hindama, kuni taolise uue tehnoloogia kohta on rohkem teavet. Seepärast tuleks selgelt öelda, et tavapärase osakeste suurusega aine riskihindamisele tuginevad load ei hõlma konstrueeritud nanoosakesi.

(24)

Riskihindamise põhjal tuleks loas vajaduse korral märkida migratsiooni konkreetsed piirnormid, et tagada valmismaterjali või -eseme ohutus. Juhul kui lisaainet, mida on lubatud kasutada plastikmaterjalide ja -esemete tootmisel, on samal ajal lubatud kasutada toidu lisaainena või maitse- ja lõhnaainena, tuleks tagada, et aine eraldumine ei muuda toidu koostist lubamatul viisil. Seepärast ei tohiks sellise kahesuguse kasutusega lisaaine või maitse- ja lõhnaaine eraldumisel olla toidule tehnoloogilist mõju, kui sellist mõju ei ole taotletud ja kui toiduga kokku puutuv materjal vastab määruses (EÜ) nr 1935/2004 ja komisjoni 29. mai 2009. aasta määruses (EÜ) nr 450/2009 (toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud aktiivsete ja intelligentsete materjalide ja esemete kohta) (4) sätestatud nõuetele toiduga kokku puutuvate aktiivsete materjalide kohta. Vajaduse korral tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1333/2008 (toidu lisaainete kohta) (5) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1334/2008 (mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ) (6) sätestatud nõudeid.

(25)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 3 lõike 1 punktiga b ei tohi ainete eraldumine toiduga kokku puutuvatest materjalidest ja esemetest põhjustada toidu koostises vastuvõetamatuid muutusi. Kooskõlas hea tootmistavaga on plastikmaterjale võimalik toota nii, et need ei eralda rohkem kui 10 mg ainet plastikmaterjali 1 dm2 suuruse pindala kohta. Kui konkreetse aine riskihindamine ei nõua madalamat taset, tuleks see tase sätestada plastikmaterjali inertsuse üldise piirnormina ehk migratsiooni üldpiirnormina. Võrreldavate tulemuste saavutamiseks migratsiooni üldpiirnormist kinnipidamise kontrollimisel tuleks katsed läbi viia standardiseeritud katsetingimustes, mis hõlmavad katseaega, -temperatuuri ja -keskkonda (toidu mudelaine) ja esindavad plastikmaterjali või -eseme halvimaid kasutustingimusi.

(26)

Migratsiooni üldpiirnorm 10 mg 1 dm2 kohta saavutatakse kuubikujulise pakendi puhul, mis sisaldab 1 kg toitu, kui 1 kg toidu kohta migreerub 60 mg ainet. Väikeste pakendite puhul, kus pindala ja mahu suhe on suurem, on aine toidu sisse ülekandumise tase kõrgem. Imikute ja väikelaste jaoks, kelle toidutarbimine ühe kilogrammi kehakaalu kohta on suurem kui täiskasvanutel ja kes ei toitu veel mitmekülgselt, tuleks kehtestada erisätted, et piirata toiduga kokku puutuvatest materjalidest migreerunud ainete manustamist. Selleks et ka väikeste pakendite puhul oleks tagatud samasuguse kaitse kui suurte pakendite puhul, tuleks imikutele ja väikelastele ettenähtud toidu pakendamisel kasutatavate toiduga kokku puutuvate materjalide migratsiooni üldpiirnorm siduda toidus sisaldumise piirnormi, mitte pakendi pindalaga.

(27)

Viimasel ajal on välja töötatud toiduga kokku puutuvaid plastikmaterjale, mis ei koosne mitte ainult ühest plastikust, vaid milles on kombineeritud kuni 15 eri plastikukihti, et saavutada optimaalne funktsionaalsus ja toidu kaitse, vähendades samas pakendijäätmete kogust. Sellises mitmekihilises plastikmaterjalis või -esemes võivad kihid olla toidust eraldatud funktsionaalse tõkkekihi abil. See on toiduga kokku puutuva materjali või eseme kiht, mis hoiab ära ainete migratsiooni toidu sisse tõkkekihi tagant. Funktsionaalse tõkkekihi taga on lubatud kasutada loata aineid, kui need vastavad teatavatele kriteeriumidele ja nende migratsioon jääb allapoole teatavat avastamispiiri. Võttes arvesse imikute ja teiste eriti tundlike isikute toitu ning migratsioonianalüüside suurt veavahemikku, tuleb loata ainete läbi funktsionaalse tõkkekihi toidu sisse migreerumise suhtes kehtestada piirnorm 0,01 mg/kg. Mutageenseid, kantserogeenseid või reproduktiivtoksilisi aineid ei tohi kasutada toiduga kokku puutuvates materjalides või esemetes eelneva loata ja seepärast ei tohi funktsionaalse tõkkekihi kontseptsioon neid hõlmata. Uut tehnoloogiat, mille abil konstrueeritakse sellise osakeste suurusega aineid, mille keemilised ja füüsikalised omadused erinevad oluliselt suurema osakeste suurusega aine omadustest (nt nanoosakesed), tuleks ohutuse seisukohalt hinnata üksikjuhtumipõhiselt, kuni vastava uue tehnoloogia kohta on rohkem teavet. Seepärast ei tohiks neid funktsionaalse tõkkekihi kontseptsiooniga hõlmata.

(28)

Viimastel aastatel on välja töötatud toiduga kokku puutuvaid plastikmaterjale ja -esemeid, mis koosnevad mitme materjali kombinatsioonist, et saavutada optimaalne funktsionaalsus ja toidu kaitse, vähendades samas pakendijäätmete kogust. Nimetatud mitmest materjalist mitmekihilistes materjalides ja esemetes peab plastikukihtide koostis vastama samadele nõuetele, mis on kehtestatud selliste plastikukihtide koostisele, kus materjale ei kombineerita. Mitmest materjalist mitmekihilise materjali või eseme plastikukihtide suhtes, mis on toidust eraldatud funktsionaalse tõkkekihi abil, tuleks kohaldada funktsionaalse tõkkekihi kontseptsiooni. Kuna plastikukihte kombineeritakse muude materjalidega ja selliste muude materjalide osas ei ole veel Euroopa Liidu tasandil erimeetmeid vastu võetud, ei ole veel võimalik sätestada nõudeid kõikidele mitmest materjalist mitmekihilistele valmismaterjalidele ja -esemetele. Seepärast peaksid migratsiooni üldpiirnorm ja migratsiooni konkreetne piirnorm olema kohaldatavad üksnes vinüülkloriidi monomeeri suhtes, mille kohta on taoline piirang juba kehtestatud. Mitmest materjalist mitmekihiliste materjalide ja esemete suhtes Euroopa Liidu tasandil kehtestatud erimeetme puudumise korral võivad liikmesriigid selliseid materjale ja esemeid käsitlevad siseriiklikud sätted kas säilitada või need vastu võtta, tingimusel et need vastavad aluslepingu eeskirjadele.

(29)

Määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 16 lõike 1 kohaselt tuleb erimeetmetega hõlmatud materjalidele ja esemetele lisada kirjalik vastavusdeklaratsioon, millega tõendatakse, et need on kooskõlas nende suhtes kohaldatavate eeskirjadega. Vastutavad isikud peavad tarnijate tegevuse koordineerimiseks ja vastutuse tugevdamiseks tootmise kõikidel etappidel, sealhulgas lähteainete tootmise etapil, koostama deklaratsiooni asjakohastele eeskirjadele vastavuse kohta, mis tehakse kättesaadavaks klientidele.

(30)

Kuna katted, trükivärvid ja liimid ei ole veel Euroopa Liidu õigusaktidega reguleeritud, siis nende suhtes vastavusdeklaratsiooni nõuet ei kohaldata. Siiski peab plastikmaterjalides ja -esemetes kasutatavate katete, trükivärvide ja liimide kohta andma plastikust valmiseseme tootjale asjakohast teavet, mille abil ta saab tagada aine vastavuse käesoleva määrusega kehtestatud migratsiooni piirnormidele.

(31)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) (7) artikli 17 lõikes 1 on nõutud, et toidukäitlejad peavad tagama toidu vastavuse nende tegevust reguleerivatele õigusnormidele. Selleks peab toidukäitlejatel kooskõlas konfidentsiaalsuse nõudega olema juurdepääs asjakohasele teabele, mis võimaldab neil tagada, et aine migratsioon materjalidest ja esemetest toidu sisse vastaks toidualastes õigusaktides sätestatud spetsifikatsioonidele ja piirangutele.

(32)

Tootmise kõikidel etappidel peavad täitevasutustele olema kättesaadavad ka vastavusdeklaratsiooni õigsust tõendavad dokumendid. Selline vastavuse tõendamine võib põhineda migratsiooni katsetamisel. Kuna migratsiooni katsetamine on keeruline, kulukas ja aeganõudev, tuleks lubada vastavuse tõendamist ka arvutuste teel, sealhulgas modelleerimise, muude analüüside ja teaduslike tõendite või argumentide abil, kui nende tulemused on vähemalt sama rangelt tõesed kui migratsiooni katsetamine. Katsete tulemusi tuleb käsitada kehtivatena seni, kuni kvaliteedi tagamise süsteemi kuuluvad valemid ja töötlemistingimused jäävad samaks.

(33)

Katsetades esemeid, mis ei ole veel toiduga kokku puutunud, ei saa teatavate esemete puhul, nagu kiled või kaaned, tihti kindlaksmääratud toidukogusega kokku puutuvat pindala määrata. Nendele esemetele tuleks vastavuse kontrollimiseks kehtestada erisätted.

(34)

Migratsiooni piirnormide määramisel lähtutakse tavapärasest eeldusest, et inimene, kelle kehakaal on 60 kg, tarbib päevas 1 kg toitu, mis on pakendatud 6 dm2 pindalaga kuubikujulisse mahutisse, millest eraldub ainet. Kui tegemist on väga väikeste või väga suurte mahutitega, erineb tegeliku pindala suhe pakendatud toidu kogusesse tavapärasest eeldusest oluliselt. Seepärast tuleks enne katsetulemuste võrdlemist migratsiooni piirnormidega nende mahutite pindala normeerida. Need eeskirjad tuleks toidu pakendamist käsitlevate uute andmete kättesaadavaks muutumise korral läbi vaadata.

(35)

Migratsiooni konkreetne piirnorm on teatava aine suurim lubatud kogus toidus. Osutatud piirnorm peaks tagama selle, et toiduga kokku puutuv materjal ei ohusta tervist. Tootja peaks tagama, et materjalid ja esemed, mis veel toiduga kokku ei puutu, vastavad nimetatud piirnormidele, kui need materjalid või esemed puutuvad toiduga kokku halvimates eeldatavates kokkupuutetingimustes. Seepärast tuleks hinnata, kas materjalid ja esemed, mis toiduga veel kokku ei ole puutunud, vastavad nõuetele, ja kehtestada sellise katsetamise eeskirjad.

(36)

Toit on keerulise struktuuriga aine ja seetõttu võib toidu sisse migreeruvate ainete analüüsimisel tekkida raskusi. Seepärast tuleks valida katsekeskkond, mis modelleerib ainete ülekandumist plastikmaterjalist toidu sisse. Sel peaksid olema toidu peamised füüsikalis-keemilised omadused. Toidu mudelainete kasutamisel peaksid katses tavaliselt kasutatavad aeg ja temperatuur võimalikult hästi reprodutseerima ainete võimalikku migreerumist esemest toidu sisse.

(37)

Sobiva toidu mudelaine kindlaksmääramisel peab teatavate toitude puhul arvestama nende keemilist koostist ja füüsikalisi omadusi. Teatava tüüptoidu kohta on kättesaadavad uurimistulemused, milles võrreldakse toidu sisse migreerumist toidu mudelainetesse migreerumisega. Toidu mudelaine tuleks määrata nende tulemuste alusel. Eeskätt rasva sisaldava toidu puhul võidakse teatavatel juhtudel toidu mudelainega saavutatud tulemuste põhjal hinnata ainete migreerumist toidu sisse märkimisväärseltsuuremaks. Neil juhtudel tuleks ette näha, et toidu mudelainega saadud tulemust vähendatakse paranduskoefitsiendiga.

(38)

Toiduga kokku puutuvatest materjalidest migreeruvate ainetega kokkupuute puhul lähtuti tavapärasest eeldusest, et inimene tarbib päevas 1 kg toitu. Kuid inimene sööb päevas maksimaalselt 200 grammi rasva. Seda tuleks arvestada lipofiilsete ainete puhul, mis migreeruvad ainult rasva sisse. Seepärast tuleks kooskõlas toidu teaduskomitee arvamuse (8) ja ameti arvamusega (9) ette näha, et migratsiooni konkreetset piirnormi parandatakse lipofiilsete ainete suhtes kohaldatava paranduskoefitsiendiga.

(39)

Ametliku järelevalvega tuleks kehtestada katsestrateegiad, mille abil täitevasutused saavad teostada tõhusaid kontrolle, kasutades olemasolevaid ressursse võimalikult hästi. Seepärast peaks teatavatel tingimustel olema nõuetele vastavuse kontrollimisel lubatud kasutada sõelumismeetodeid. Materjali või eseme nõuetele mittevastavust tuleks kinnitada kontrollimeetodiga.

(40)

Käesolevas määruses tuleks sätestada migratsiooni katsetamise põhieeskirjad. Kuna migratsiooni katsetamine on väga keeruline teema, ei saa põhieeskirjad siiski hõlmata kõiki eeldatavaid juhtumeid ja üksikasju, mis on katsetamise läbiviimiseks vajalikud. Seepärast tuleks koostada Euroopa Liidu juhend, milles käsitletakse üksikasjalikult migratsiooni katsetamise põhiliste eeskirjade rakendamise aspekte.

(41)

Käesolevas määruses sätestatud ajakohastatud eeskirjadega toidu mudelainete ja migratsiooni katsetamise kohta asendatakse eeskirjad, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 78/142/EMÜ ja nõukogu 18. oktoobri 1982. aasta direktiivi 82/711/EMÜ (millega sätestatakse toiduga kokkupuutumiseks mõeldud plastikmaterjalide ja -esemete koostisainete migratsiooni testimiseks vajalikud põhireeglid) lisas (10).

(42)

Ained, mis sisalduvad plastikus, kuid mida käesoleva määruse I lisas ei ole loetletud, ei pruugi olla läbinud riskihindamist, kuna nende suhtes ei ole kohaldatud lubade andmise menetlust. Asjakohased ettevõtjad peaksid hindama kõigi nende ainete vastavust määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3 kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud teaduspõhimõtetega, võttes arvesse toiduga kokku puutuvate materjalide ja muude allikatega kokkupuutumist.

(43)

Amet andis hiljuti soosiva teadusliku hinnangu täiendavate monomeeride, muude lähteainete ja lisaainete kohta, mis tuleks nüüd lisada Euroopa Liidu loetellu.

(44)

Kuna Euroopa Liidu loetellu lisatakse uued ained, tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama nii kiiresti kui võimalik, et tootjatel oleks võimalik kohanduda tehnilise progressiga ja tagada innovatsioon.

(45)

Uute teaduslike teadmiste valguses tuleks teatavaid migratsiooni katsetamise eeskirju ajakohastada. Täitevasutused ja tööstus peavad kohandama oma praegusi katsemeetodeid vastavalt nendele ajakohastatud eeskirjadele. Selle võimaldamiseks on asjakohane, et ajakohastatud eeskirju kohaldatakse ainult 2 aastat pärast määruse vastuvõtmist.

(46)

Ettevõtjad lähtuvad praegu oma vastavusdeklaratsioonide koostamisel täiendavast dokumentatsioonist, järgides direktiivis 2002/72/EÜ sätestatud nõudeid. Põhimõtteliselt peab vastavusdeklaratsioone ajakohastama vaid siis, kui suurte muutuste tõttu tootmises muutub ka ainete migratsioon või kui on kättesaadavad uued teaduslikud andmed. Ettevõtjate koormuse piiramiseks peaks materjale, mis on seaduslikult turule lastud kooskõlas direktiivis 2002/72/EÜ sätestatud nõuetega, olema võimalik lasta turule koos direktiivi 2002/72/EÜ kohaselt täiendaval dokumentatsioonil põhineva vastavusdeklaratsiooniga kuni 5 aastat pärast määruse vastuvõtmist.

(47)

Migratsiooni ja vinüülkloriidi monomeeri jääkide katsetamise analüüsimeetodid, nagu neid on kirjeldatud komisjoni 8. juuli 1980. aasta direktiivis 80/766/EMÜ (millega sätestatakse ühenduse analüüsimeetod vinüülkloriidmonomeeri sisalduse ametlikuks kontrollimiseks toiduainetega kokkupuutumiseks mõeldud materjalides ja esemetes) (11) ja 29. aprilli 1981. aasta direktiivis 81/432/EMÜ (millega kehtestatakse ühenduse analüüsimeetodid materjalidest ja esemetest toiduainetesse eralduva vinüülkloriidi ametlikuks kontrollimiseks), (12) on vananenud. Analüüsimeetodid peaksid vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks) (13) artiklis 11 sätestatud kriteeriumidele. Seepärast tuleks direktiivid 80/766/EÜ ja 81/432/EÜ kehtetuks tunnistada.

(48)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu

1.   Käesolev määrus on erimeede määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 5 tähenduses.

2.   Käesoleva määrusega kehtestatakse erinõuded järgmiste plastikmaterjalide ja -esemete tootmisele ja turule viimisele:

a)

toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed, või

b)

toiduga juba kokku puutuvad materjalid ja esemed; või

c)

materjalid ja esemed, mille puhul võib eeldada, et need toiduga kokku puutuvad.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.   Käesolevat määrust kohaldatakse materjalide ja esemete suhtes, mis lastakse Euroopa Liidu turule ja mis kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

a)

ainult plastikust koosnevad materjalid ja esemed ja nende osad;

b)

mitmekihilised plastikmaterjalid ja -esemed, mis on ühendatud liimide või muude vahenditega;

c)

punktides a või b osutatud materjalid ja esemed, mis on trükitud ja/või kattega kaetud;

d)

plastikukihid või -katted, mis kujutavad endast korgitihendeid ja sulgureid, mis koos korgi või sulguriga koosnevad kahest või enamast eri tüüpi materjalist valmistatud kihist;

e)

plastikukihid mitmest materjalist mitmekihilistes materjalides ja esemetes.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste materjalide ja esemete suhtes, mis lastakse Euroopa Liidu turule ja mida reguleeritakse muude erimeetmetega:

a)

ioonivahetusvaigud;

b)

kumm;

c)

silikoonid.

3.   Käesolev määrus on kohaldatav, ilma et see piiraks trükivärvide, liimide või katete suhtes kohaldatavaid Euroopa Liidu või liikmesriikide õigusnorme.

Artikkel 3

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)

„plastikmaterjalid ja -esemed” –

a)

materjalid ja esemed, millele osutatakse artikli 2 lõike 1 punktides a, b ja c; ning

b)

plastikukihid, millele osutatakse artikli 2 lõike 1 punktides d ja e;

(2)

„plastik” – polümeer, millele võib olla lisatud lisaaineid või muid aineid ja mis on suuteline toimima valmismaterjali või -eseme peamise struktuurikomponendina;

(3)

„polümeer” – mis tahes makromolekulaarne aine, mis saadakse järgmisel teel:

a)

polümerisatsiooniprotsess, nagu monomeeride ja muude lähteainete polüliitumine, polükondensatsioon või muu sarnane protsess; või

b)

looduslike või sünteetiliste makromolekulide keemiline modifitseerimine; või

c)

mikroobne fermentatsioon;

(4)

„plastikust mitmekihiline materjal või ese” – materjal või ese, mis koosneb kahest või enamast plastikukihist;

(5)

„mitmest materjalist mitmekihiline materjal või ese” – materjal või ese, mis koosneb kahest või enamast eri tüüpi materjalist valmistatud kihist, millest vähemalt üks on plastikukiht;

(6)

„monomeer või muu lähteaine” –

a)

aine, mida polümeriseeritakse, et valmistada polümeer; või

b)

looduslik või sünteetiline makromolekulaarne aine, mida kasutatakse modifitseeritud makromolekulide valmistamisel; või

c)

aine, mida kasutatakse juba olemasolevate looduslike või sünteetiliste makromolekulide modifitseerimiseks;

(7)

„lisaaine” – aine, mis lisatakse tahtlikult plastile, et saavutada plasti töötlemisel või valmismaterjalis või -esemes füüsikalisi või keemilisi omadusi; selline aine on kavandatud jääma valmismaterjali või -esemesse;

(8)

„polümeeri tootmise abiaine” – aine, mida kasutatakse polümeeri või plastiku tootmisel sobiva keskkonna loomiseks; seda võib olla valmismaterjalides või -esemetes, kuid ei ole ette nähtud, et seda neis oleks, ja see ei mõjuta valmismaterjali või -eseme füüsikalisi või keemilisi omadusi;

(9)

„tahtmatult lisatud aine” – tootmisprotsessis kasutatavates ainetes sisalduv lisand või tootmisprotsessi käigus moodustuv reaktsiooni vaheaine või reaktsiooni- või lagunemissaadus;

(10)

„polümerisatsiooni abiaine” – aine, millega käivitatakse polümerisatsioon ja/või kontrollitakse makromolekulaarse struktuuri moodustumist;

(11)

„migratsiooni üldpiirnorm” (overall migration limit, OML) – suurim lubatud kogus mittelenduvaid aineid, mis materjalist või esemest võib eralduda toidu mudelainesse;

(12)

„toidu mudelaine” – katsekeskkond, mis jäljendab toitu; migratsioon toidu mudelainesse jäljendab ainete migreerumist toiduga kokku puutuvatest materjalidest;

(13)

„migratsiooni konkreetne piirnorm” (specific migration limit, SML) – teatava aine suurim lubatud kogus, mis võib eralduda materjalist või esemest toidu sisse või toidu mudelainesse;

(14)

„konkreetsete ainete migratsiooni koondpiirnorm” (total specific migration limit, SML(T)) – suurim lubatud summaarne kogus teatavaid aineid, mis võib eralduda materjalist või esemest toidu sisse või toidu mudelainesse ja mida väljendatakse selliste ainete jääkide summana;

(15)

„funktsionaalne tõkkekiht” – ühest või mitmest toiduga kokku puutuva materjali kihist koosnev tõkkekiht, mis tagab valmismaterjali või -eseme vastavuse määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3 ja käesoleva määruse sätetele;

(16)

„mitterasvane toit” – toit, mille kohta on käesoleva määruse V lisa tabelis 2 seoses migratsiooni katsetamisega sätestatud üksnes muud toidu mudelained kui mudelained D1 või D2;

(17)

„piirang” – aine kasutamise piirang või migratsiooni piirnorm või aine sisalduse piirnorm materjalis või esemes;

(18)

„spetsifikatsioon” – aine koostis, aine puhtuse kriteeriumid, aine füüsikalis-keemilised omadused, aine tootmisprotsessi üksikasjad või muu teave, mis on vajalik migratsiooni piirnormide arvutamiseks.

Artikkel 4

Plastikmaterjalide ja -esemete turule laskmine

Plastikmaterjale ja -esemeid võib turule lasta üksnes juhul, kui:

a)

need on ettenähtud ja eeldatava kasutamise korral kooskõlas määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklis 3 sätestatud asjakohaste nõuetega; ja

b)

need on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklis 15 sätestatud märgistamisnõuetega; ja

c)

need on kooskõlas määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklis 17 sätestatud jälgitavuse nõuetega; ja

d)

need on valmistatud vastavalt komisjoni määruses (EÜ) nr 2023/2006 (14) sätestatud heale tootmistavale; ja

e)

need on kooskõlas käesoleva määruse II, III ja IV peatükis sätestatud nõuetega, mis käsitlevad koostist ja deklareerimist.

II PEATÜKK

NÕUDED KOOSTISELE

1. JAGU

Lubatud ained

Artikkel 5

Euroopa Liidu lubatud ainete loetelu

1.   Plastikmaterjalide ja -esemete plastikukihtide valmistamisel võib tahtlikult kasutada üksnes I lisas sätestatud, Euroopa Liidu lubatud ainete loetellu (edaspidi „ELi loetelu”) lisatud aineid.

2.   ELi loetelu sisaldab järgmist:

a)

monomeerid või muud lähteained;

b)

lisaained, välja arvatud värvained;

c)

polümeeri tootmise abiained, välja arvatud lahustid;

d)

mikroobse fermentatsiooni teel saadud makromolekulid.

3.   ELi loetelu võidakse muuta vastavalt määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklites 8–12 sätestatud korrale.

Artikkel 6

ELi loetellu kandmata aineid käsitlevad erandid

1.   Erandina artiklist 5 võib ELi loetellu kandmata aineid kasutada polümeeri tootmise abiainena plastikmaterjalide ja -esemete plastikukihtide valmistamisel, mis on reguleeritud siseriikliku õigusega.

2.   Erandina artiklist 5 võib värvaineid ja lahusteid kasutada siseriikliku õiguse alusel reguleeritud plastikmaterjalide ja -esemete plastikukihtide valmistamisel.

3.   Järgmistele ELi loetellu kandmata ainetele antakse luba artiklites 8, 9, 10, 11 ja 12 sätestatud eeskirjade kohaselt:

a)

lubatud hapete, fenoolide või alkoholide alumiinium-, ammoonium-, baarium-, kaltsium-, koobalt-, vask-, raud-, liitium-, magneesium-, mangaan-, kaalium-, naatrium- ja tsinksoolad (sealhulgas kaksiksoolad ja vesiniksoolad);

b)

segud, mis on saadud lubatud ainete segamisel ilma komponentide keemilise reaktsioonita;

c)

lisaainetena kasutatavad looduslikud või sünteetilised polümeersed ained, mille molekulmass on vähemalt 1 000 Da, välja arvatud mikroobse fermentatsiooni teel saadud makromolekulid, mis vastavad käesoleva määruse nõuetele, kui need on võimelised toimima valmismaterjalide või -esemete peamise struktuurikomponendina;

d)

monomeeri või muu lähteainena kasutatavad sellised prepolümeerid ja looduslikud või sünteetilised makromolekulaarsed ained ning nende segud, välja arvatud mikroobse fermentatsiooni teel saadud makromolekulid, mille sünteesimiseks vajalikud monomeerid või muud lähteained on kantud ELi loetelusse.

4.   Plastikmaterjalide või -esemete plastikukihtides võib esineda järgmisi ELi loetelusse kandmata aineid:

a)

tahtmatult lisatud ained;

b)

polümerisatsiooni abiained.

5.   Erandina artiklist 5 võib ELi loetellu kandmata lisaaineid kasutada jätkuvalt pärast 1. jaanuari 2010 kooskõlas siseriikliku õigusega, kuni võetakse vastu otsus nende ainete ELi loetellu lisamise või lisamata jätmise kohta, tingimusel et need on lisatud artiklis 7 osutatud esialgsesse loetellu.

Artikkel 7

Esialgse loetelu koostamine ja haldamine

1.   Euroopa Toiduohutusametis (edaspidi „amet”) hindamisel olevate lisaainete esialgset loetelu, mille komisjon avaldas 2008. aastal, ajakohastatakse regulaarselt.

2.   Lisaaine jäetakse esialgsest loetelust välja järgmistel juhtudel:

a)

kui see on lisatud I lisas sätestatud ELi loetellu; või

b)

kui komisjon võtab vastu otsuse seda lisaainet ELi lisaainete loetellu mitte kanda; või

c)

kui amet taotleb andmete läbivaatamise käigus lisateavet ning seda ei esitata ameti määratud tähtaja jooksul.

2. JAGU

Üldnõuded, piirangud ja spetsifikatsioonid

Artikkel 8

Üldnõuded ainete kohta

Ained, mida kasutatakse plastikmaterjalide ja -esemete plastikukihtide valmistamisel, peavad olema sellise tehnilise kvaliteedi ja puhtusastmega, mis sobib materjalide või esemete ettenähtud ja eeldatava kasutamisega. Aine tootja peab koostist teadma ja pädeva asutuse taotluse korral selle talle esitama.

Artikkel 9

Erinõuded ainete kohta

1.   Plastikmaterjalide ja -esemete plastikukihtide valmistamisel kasutatavate ainete suhtes kohaldatakse järgmisi piiranguid ja spetsifikatsioone:

a)

artiklis 11 sätestatud migratsiooni konkreetne piirnorm;

b)

artiklis 12 sätestatud migratsiooni üldpiirnorm;

c)

I lisa punkti 1 tabeli 1 veerus 10 esitatud piirangud ja spetsifikatsioonid;

d)

I lisa punktis 4 sätestatud üksikasjalikud spetsifikatsioonid.

2.   Nanokujul olevaid aineid tohib kasutada vaid siis, kui see on I lisa spetsifikatsioonides sõnaselgelt lubatud ja nimetatud.

Artikkel 10

Plastikmaterjalide ja -esemete üldpiirangud

Plastikmaterjalide ja -esemetega seotud üldpiirangud on sätestatud II lisas.

Artikkel 11

Migratsiooni konkreetsed piirnormid

1.   Plastikmaterjalidest ja -esemetest ei tohi koostisaineid toidu sisse üle kanduda koguses, mis ületab I lisas sätestatud migratsiooni konkreetseid piirnorme. Nimetatud piirnorme väljendatakse aine milligrammides toidu kilogrammi kohta (mg/kg).

2.   Ainete suhtes, mille kohta migratsiooni konkreetseid piirnorme või muid piiranguid I lisas sätestatud ei ole, kohaldatakse migratsiooni üldpiirnormi 60 mg/kg.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2 ei tohi sellised lisaained, mis on samuti lubatud kui toidu lisaained määrusega (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta või lõhna- ja maitseained määrusega (EÜ) nr 1334/2008, kanduda toidu sisse üle koguses, millel on valmistoidule tehniline mõju, ja need ei tohi:

a)

ületada määruses (EÜ) nr 1333/2008 või määruses (EÜ) nr 1334/2008 või käesoleva määruse I lisas sätestatud piiranguid toidu kohta, milles neid toidu lisaainete või lõhna- ja maitseainetena on lubatud kasutada; või

b)

ületada käesoleva määruse I lisas sätestatud piiranguid toidus, milles neid toidu lisaainete või lõhna- ja maitseainetena ei ole lubatud kasutada.

Artikkel 12

Migratsiooni üldpiirnorm

1.   Plastikmaterjalide ja -esemete koostisaineid ei tohi toidu mudelainesse üle kanduda kogustes, mis ületavad 10 milligrammi kõigist koostisainetest, mis eralduvad toidu kontaktpinna dm2 kohta (mg/dm2).

2.   Erandina lõikest 1, ei tohi selliste plastikmaterjalide ja -esemete koostisained, mis ettenähtult puutuvad kokku imikute ja väikelaste toiduga, nagu see on määratletud komisjoni direktiivides 2006/141/EÜ (15) ja 2006/125/EÜ, (16) kanduda üle toidu mudelainetesse suuremas koguses kui 60 milligrammi kõiki koostisaineid, mis eralduvad ühe kilogrammi toidu mudelaine kohta.

III PEATÜKK

ERISÄTTED TEATAVATE MATERJALIDE JA ESEMETE KOHTA

Artikkel 13

Mitmekihilised plastikmaterjalid ja -esemed

1.   Mitmekihilise plastikmaterjali või -eseme kõikide kihtide koostis peab vastama käesolevale määrusele.

2.   Erandina lõikest 1 võib kiht, mis ei puutu toiduga vahetult kokku ja mida eraldab toidust funktsionaalne tõkkekiht:

a)

mitte vastata käesolevas määruses sätestatud piirangutele ja spetsifikatsioonidele, välja arvatud vinüülkloriidi monomeeri puhul, nagu on sätestatud I lisas; ja/või

b)

olla valmistatud ainetega, mida ei ole ELi loetellu ega esialgsesse loetellu kantud.

3.   Lõike 2 punktis b nimetatud ainete migratsioon toidu sisse või toidu mudelainesse ei tohi olla statistilise kindlusega määratav, kui seda mõõdetakse määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 11 sätestatud analüüsimeetodi abil, mille avastamispiir on 0,01 mg/kg. Sellist piirnormi väljendatakse alati kontsentratsioonina toidus või toidu mudelaines. Sellist piirnormi kohaldatakse struktuurilt ja toksikoloogiliselt lähedaste ühendite rühma suhtes, eelkõige isomeeride või sama asjakohase funktsionaalrühmaga ühendite suhtes, ning see hõlmab võimalikku mahahõõrdumisest või -kulumisest tingitud ülekandumist.

4.   Ained, mida ei ole kantud lõike 2 punktis b nimetatud ELi või esialgsesse loetellu, ei tohi kuuluda kumbagi järgmisse kategooriasse:

a)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (17) I lisa punktides 3.5, 3.6 ja 3.7 sätestatud kriteeriumide kohaselt mutageenseks, kantserogeenseks või reproduktiivtoksiliseks liigitatud ained;

b)

nanokujul olevad ained.

5.   Valmis mitmekihiline plastikmaterjal või -ese peab vastama käesoleva määruse artiklis 11 sätestatud migratsiooni konkreetsetele piirnormidele ja käesoleva määruse artiklis 12 sätestatud migratsiooni üldpiirnormidele.

Artikkel 14

Mitmest materjalist mitmekihilised materjalid ja esemed

1.   Mitmest materjalist mitmekihiliste materjali või eseme kõikide plastikukihtide koostis peab vastama käesolevale määrusele.

2.   Erandina lõikest 1 võib mitmest materjalist mitmekihilise materjali või eseme plastikukihti, mis ei puutu toiduga otseselt kokku ja mida eraldab toidust funktsionaalne tõkkekiht, valmistada ainetest, mis ei ole ELi loetellu ega esialgsesse loetellu kantud.

3.   Ained, mida ei ole kantud lõikes 2 osutatud ELi või esialgsesse loetellu, ei tohi kuuluda kumbagi järgmistest kategooriatest:

a)

määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisa punktides 3.5, 3.6 ja 3.7 sätestatud kriteeriumide kohaselt mutageenseks, kantserogeenseks või reproduktiivtoksiliseks liigitatud ained;

b)

nanokujul olevad ained.

4.   Erandina lõikest 1 ei kohaldata käesoleva määruse artikleid 11 ja 12 mitmest materjalist mitmekihiliste materjalide ja esemete plastikukihtide suhtes.

5.   Mitmest materjalist mitmekihilise plastikmaterjali või -eseme kõikide kihtide koostis peab alati vastama käesoleva määruse I lisas vinüülkloriidi monomeeri suhtes kehtestatud piirangutele.

6.   Mitmest materjalist mitmekihilise plastikmaterjali või -eseme puhul võib siseriiklike õigusaktidega kehtestada plastikukihtidele ning valmismaterjalidele või -esemetele migratsiooni üld- ja konkreetsed piirnormid.

IV PEATÜKK

VASTAVUSDEKLARATSIOON JA DOKUMENDID

Artikkel 15

Vastavusdeklaratsioon

1.   Kõigil turustamisetappidel peale jaemüügietapi tehakse plastikmaterjalide ja -esemete, nende tootmise vaheetappide saaduste ning selliste materjalide ja esemete tootmiseks ettenähtud ainete kohta kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 1935/2004 artikli 16 kohane kirjalik deklaratsioon.

2.   Lõikes 1 osutatud kirjaliku deklaratsiooni väljastab ettevõtja ja see sisaldab käesoleva määruse IV lisas sätestatud teavet.

3.   Kirjalik deklaratsioon võimaldab lihtsalt identifitseerida materjalid, esemed, tootmise vaheetappide saadused või ained, mille kohta see on väljastatud. Deklaratsiooni ajakohastatakse siis, kui koostises või tootmises toimuvad märkimisväärsed muudatused, mille tulemusena muutub ka migratsioon materjalidest või esemetest, või kui on kättesaadavad uued teaduslikud andmed.

Artikkel 16

Täiendavad dokumendid

1.   Ettevõtja teeb siseriiklikele pädevatele asutustele nende taotluse korral kättesaadavaks asjakohased dokumendid, millega tõendatakse materjalide ja esemete, nende tootmise vaheetappide saaduste ning nende materjalide ja esemete tootmiseks ettenähtud ainete vastavust käesoleva määruse nõuetele.

2.   Dokumendid peavad sisaldama andmeid katsetingimuste ja -tulemuste kohta, arvutusi, sealhulgas modelleerimist, ja muid analüüse ning tõendeid ohutuse kohta või vastavuse põhjendusi. Vastavuse katsetega tõendamise eeskirjad on esitatud V peatükis.

V PEATÜKK

NÕUETELE VASTAVUS

Artikkel 17

Migratsioonikatse tulemuste väljendamine

1.   Nõuetele vastavuse hindamiseks väljendatakse konkreetse aine migratsiooni väärtusi ühikutes mg/kg, kohaldades tegelikku pindala ja mahu suhet tegeliku või eeldatava kasutuse korral.

2.   Erandina lõikest 1:

a)

mahutite ja muude esemete puhul, mis mahutavad või on ette nähtud mahutama alla 500 milliliitmilli või grammi või üle 10 liit,

b)

materjalide või esemete puhul, mille vormi tõttu ei ole võimalik määrata selliste materjalide või esemete pindala ja nendega kokku puutuva toidu koguse suhet,

c)

lehtede ja kilede puhul, mis ei ole veel toiduga kokku puutunud,

d)

lehtede ja kilede puhul, mis mahutavad alla 500 milliliitmilli või grammi või üle 10 liit,

väljendatakse migratsiooni väärtus ühikutes mg/kg, kohaldades pindala ja mahu suhet 6 dm2 1 kg toidu kohta.

Käesolevat lõiget ei kohaldata plastikmaterjalide ja -esemete suhtes, mis on ette nähtud kokku puutuma või juba puutuvad kokku imikute ja väikelaste toiduga, mis on määratletud direktiivides 2006/141/EÜ ja 2006/125/EÜ.

3.   Erandina lõikest 1 väljendatakse kaante, tihendite, korkide või muude samalaadsete sulgurite puhul konkreetse aine migratsiooni väärtus järgmistes ühikutes:

a)

mg/kg selle mahuti tegelikku sisu alusel, mille jaoks sulgur on ette nähtud, või mg/dm2 sulguri ja suletud mahuti kontaktpinna kogupindala alusel, kui eseme ettenähtud kasutus on teada, arvestades samas ka lõike 2 sätteid;

b)

mg eseme kohta, kui eseme ettenähtud kasutus ei ole teada.

4.   Kaante, tihendite, korkide või muude samalaadsete sulgurite migratsiooni üldväärtus väljendatakse järgmistes ühikutes:

a)

mg/dm2 sulguri ja suletud mahuti kontaktpinna kogupindala alusel, kui eseme ettenähtud kasutus on teada;

b)

mg eseme kohta, kui eseme ettenähtud kasutus ei ole teada.

Artikkel 18

Migratsiooni piirnormidele vastavuse hindamise eeskirjad

1.   Toiduga juba kokku puutuvate materjalide ja esemete puhul hinnatakse vastavust migratsiooni konkreetsetele piirnormidele kooskõlas V lisa 1. peatükis sätestatud eeskirjadega.

2.   Toiduga veel mitte kokku puutuvate materjalide ja esemete puhul hinnatakse vastavust migratsiooni konkreetsetele piirnormidele seoses toidu ja mudelainetega kooskõlas V lisa 2. peatüki punktis 2.1 sätestatud eeskirjadega.

3.   Toiduga veel mitte kokku puutuvate materjalide ja esemete puhul hinnatakse vastavust migratsiooni konkreetsetele piirnormidele sõelumismeetoditega kooskõlas V lisa 2. peatüki punktis 2.2 sätestatud eeskirjadega. Juhul kui materjal või ese ei vasta sõelumismeetodi tulemuse põhjal migratsiooni piirnormidele, tuleb mittevastavuse kohta tehtud järeldust kinnitada vastavuse kontrollimisega kooskõlas lõikega 2.

4.   Toiduga veel mitte kokku puutuvate materjalide ja esemete puhul hinnatakse vastavust migratsiooni üldpiirnormidele III lisas nimetatud mudelainetega A, B, C, D1 ja D2 kooskõlas V lisa 3. peatüki punktis 3.1 sätestatud eeskirjadega.

5.   Toiduga veel mitte kokku puutuvate materjalide ja esemete puhul hinnatakse vastavust migratsiooni üldpiirnormidele sõelumismeetoditega kooskõlas V lisa 3. peatüki punktis 3.4 sätestatud eeskirjadega. Juhul kui materjal või ese ei vasta sõelumismeetodi tulemuse põhjal migratsiooni piirnormile, tuleb mittevastavuse kohta tehtud järeldust kinnitada vastavuse kontrollimisega kooskõlas lõikega 4.

6.   Konkreetse aine migratsiooni katsetulemused, mis saadakse toiduga, on toidu mudelainega saadud tulemustest kaalukamad. Konkreetse aine migratsiooni katsetulemused, mis saadakse toidu mudelainega, on sõelumismeetoditega saadud tulemustest kaalukamad.

7.   Enne üldise migratsiooni ja konkreetse aine migratsiooni katsetulemuste võrdlemist migratsiooni piirnormidega kohaldatakse V lisa 4. peatükis sätestatud paranduskoefitsiente kooskõlas samas peatükis sätestatud eeskirjadega.

Artikkel 19

ELi loetellu kandmata ainete hindamine

Käesoleva määruse artikli 6 lõigetes 1, 2, 4 ja 5 ning artikli 14 lõikes 2 osutatud ja käesoleva määruse I lisaga hõlmamata ainete vastavust määruse (EÜ) nr 1935/2004 artiklile 3 hinnatakse kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud riskihindamise teaduspõhimõtetega.

VI PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 20

ELi õigusaktide muutmine

Nõukogu direktiivi 85/572/EMÜ (18) lisa asendatakse järgmisega:

„Toidu mudelained, mida kasutatakse konkreetse toidu või konkreetsete toidurühmadega kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete koostisainete migratsiooni katsetamiseks, on sätestatud komisjoni määruse (EL) nr 10/2011 III lisa punktis 3.”

Artikkel 21

ELi õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Käesolevaga tunnistatakse alates 1. maist 2011 kehtetuks direktiivid 80/766/EMÜ, 81/432/EMÜ ja 2002/72/EÜ.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja loetakse vastavalt VI lisas esitatud vastavustabelitele.

Artikkel 22

Üleminekusätted

1.   Kuni 31. detsembrini 2012 peavad artiklis 16 osutatud täiendavad dokumendid tuginema direktiivi 82/711/EMÜ lisas sätestatud konkreetse aine ja üldise migratsiooni katsetamise suhtes kehtestatud põhieeskirjadele.

2.   Alates 1. jaanuarist 2013 võivad artiklis 16 osutatud täiendavad dokumendid, mis käsitlevad kuni 31. detsembrini 2015 turule lastud materjale, esemeid ja aineid, tugineda järgmisele:

a)

käesoleva määruse artiklis 18 sätestatud migratsiooni katsetamise eeskirjad; või

b)

direktiivi 82/711/EMÜ lisas sätestatud konkreetse aine ja üldise migratsiooni katsetamise suhtes kehtestatud põhieeskirjad.

3.   Alates 1. jaanuarist 2016 peavad artiklis 16 osutatud täiendavad dokumendid tuginema artiklis 18 sätestatud migratsiooni katsetamise suhtes kehtestatud eeskirjadele, ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 2 kohaldamist.

4.   Kuni 31. detsembrini 2015 peavad klaaskiuga tugevdatud plastiku puhul kasutatavate klaaskiudude lisaained, mis ei ole loetletud I lisas, vastama artiklis 19 sätestatud riskihindamise sätetele.

5.   Enne 1. maid 2011 seaduslikult turule lastud materjale ja esemeid võib turule lasta kuni 31. detsembrini 2012.

Artikkel 23

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2011.

Artikli 5 sätteid muude lisaainete kui plastifikaatorid kasutamise kohta kohaldatakse artikli 2 lõike 1 punktis d osutatud plastikukihtide või korkide ja sulgurite plastikkatete suhtes alates 31. detsembrist 2015.

Artikli 5 sätteid klaaskiuga tugevdatud plastikus kasutatavate klaaskiudude lisaainete kasutamise kohta kohaldatakse alates 31. detsembrist 2015.

Artikli 18 lõikeid 2 ja 4 ning artiklit 20 kohaldatakse alates 31. detsembrist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. jaanuar 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 338, 13.11.2004, lk 4.

(2)  EÜT L 220, 15.8.2002, lk 18.

(3)  EÜT L 44, 15.2.1978, lk 15.

(4)  ELT L 135, 30.5.2009, lk 3.

(5)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(6)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 34.

(7)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(8)  Toidu teaduskomitee 4. detsembri 2002. aasta arvamus rasva tarbimise puhul kasutatava (vähendava) paranduskoefitsiendi (FRF) kehtestamise kohta toiduga kokku puutuvatest materjalidest migreeruvate ainetega kokkupuute hindamiseks.

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

(9)  Toidu lisaainete, lõhna- ja maitseainete, abiainete ja toiduga kokku puutuvate materjalide teaduskomisjoni (AFC) arvamus, mis on esitatud komisjoni taotlusel seoses rasva tarbimise puhul kasutatava (vähendava) paranduskoefitsiendi kehtestamisega imikute ja väikelaste jaoks, EFSA Journal (2004) 103, 1–8.

(10)  EÜT L 297, 23.10.1982, lk 26.

(11)  EÜT L 213, 16.8.1980, lk 42.

(12)  EÜT L 167, 24.6.1981, lk 6.

(13)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(14)  ELT L 384, 29.12.2006, lk 75.

(15)  ELT L 401, 30.12.2006, lk 1.

(16)  ELT L 339, 6.12.2006, lk 16.

(17)  ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.

(18)  EÜT L 372, 31.12.1985, lk 14.


I LISA

Ained

1.   Lubatud monomeeride, muude lähteainete, mikroobse fermentatsiooni teel saadud makromolekulide, lisaainete ja polümeeri tootmise abiainete ELi loetelu

Tabel 1 sisaldab järgmist teavet:

Veerg 1 (Toiduga kokku puutuva aine nr): aine ainuline tunnuskood.

Veerg 2 (Viitenumber): EMÜ pakkematerjali viitenumber.

Veerg 3 (CASi number): CASi (Chemical Abstracts Service) registrinumber.

Veerg 4 (Aine nimetus): keemiline nimetus.

Veerg 5 (Kasutamine lisaaine või polümeeri tootmise abiainena (PPA) – (jah/ei)): märkus selle kohta, kas ainet on lubatud kasutada lisaaine või polümeeri tootmise abiainena (jah) või ei ole (ei). Juhul kui ainet on lubatud kasutada vaid polümeeri tootmise abiainena, märgitakse „jah” ja spetsifikatsioonides piiratakse aine kasutust kasutusele polümeeri tootmise abiainena.

Veerg 6 (Kasutamine monomeeri või muu lähteainena või mikroobse fermentatsiooni teel saadud makromolekul (jah/ei)): märkus selle kohta, kas ainet on lubatud kasutada monomeeri või muu lähteainena või kui mikroobse fermentatsiooni teel saadud makromolekuli (jah) või ei ole (ei). Juhul kui aine on lubatud kui mikroobse fermentatsiooni teel saadud makromolekul, märgitakse „jah” ja spetsifikatsioonides märgitakse aine kohta, et tegemist on mikroobse fermentatsiooni teel saadud makromolekuliga.

Veerg 7 (FRFi kohaldamine (jah/ei)): märkus selle kohta, kas aine puhul tohib migratsioonikatsete tulemusi vähendada rasva tarbimise puhul kasutatava paranduskoefitsiendiga (FRF) (jah) või ei tohi (ei).

Veerg 8 (SML (mg/kg)): aine suhtes kehtiv migratsiooni konkreetne piirnorm. Seda väljendatakse aine milligrammides 1 kilogrammi toidu kohta. Juhul kui aine ei migreeru määratavas koguses, märgitakse „ND”.

Veerg 9 (SML(T) [mg/kg] rühma piirangu nr)): sisaldab ainerühma tunnuskoodi, mille suhtes kohaldatakse käesoleva lisa tabeli 2 veerus 1 nimetatud piirangut.

Veerg 10 (Piirangud ja spetsifikatsioonid): sisaldab muid piiranguid kui eraldi nimetatud migratsiooni konkreetne piirnorm ja ainega seotud piiranguid. Juhul kui on sätestatud üksikasjalikud spetsifikatsioonid, lisatakse viide tabelile 4.

Veerg 11 (Märkused vastavuse kontrollimise kohta): sisaldab märkuse numbrit, millega viidatakse üksikasjalikele eeskirjadele, mida kohaldatakse käesoleva lisa tabeli 3 veerus 1 nimetatud ainete nõuetele vastavuse kontrollimisel.

Kui individuaalühendina loetelus märgitud aine on hõlmatud ka üldnimetusega, tuleb selle aine suhtes kohaldada individuaalühendile ettenähtud piiranguid.

Kui veerus 8 on migratsiooni konkreetseks piirnormiks „ei ole määratav” (ND), kohaldatakse määramise piirnormi, milleks on 0,01 mg ainet 1 kilogrammi toidu kohta, välja arvatud juhul, kui konkreetse aine puhul ei ole märgitud teisiti.

Tabel 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Toiduga kokku puutuva aine number

Viitenumber

CASi number

Aine nimetus

Kasutatakse lisaaine või polümeeri tootmise abiainena (PPA)

(jah/ei)

Kasutamine monomeeri või muu lähteainena või mikroobse fermentatsiooni teel saadud makromolekul

(jah/ei)

FRFi kohaldamine

(jah/ei)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(rühma piirangu nr)

Piirangud ja spetsifikatsioonid

Märkused vastavuse kontrollimise kohta

1

12310

0266309-43–7

Albumiin

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

2

12340

Albumiin, koaguleeritud formaldehüüdi abil

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

3

12375

Alifaatsed ühehüdroksüülsed küllastunud lineaarsed primaarsed C4–22-alkoholid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

4

22332

Järgmiste ainete segu: 2,2,4-trimetüülheksaan-1,6-diisotsüanaat (40 massiprotsenti) ja 2,4,4-trimetüülheksaan-1,6-diisotsüanaat (60 massiprotsenti)

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

5

25360

Tri(C5–15)-alküüläädikhappe 2,3-epoksüpropüülester

Ei

Jah

Ei

ND

 

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult epoksürühmana.

Molekulmass on 43 Da

 

6

25380

––

Tri(C7–17)-alküüläädikhappe vinüülestrid

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(1)

7

30370

Atsetüüläädikhappe soolad

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

8

30401

Rasvhapete atsetüülitud mono- ja diglütseriidid

Jah

Ei

Ei

 

(32)

 

 

9

30610

Naturaalsetest õlidest ja rasvadest saadud alifaatsed lineaarsed C2–24-monokarboksüülhapped (kaasa arvatud hargahelaga rasvhapped looduslikul tasemel) ja nende mono-, di- ja triglütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

10

30612

Alifaatsed hargnemata ahelaga C2–24-monokarboksüülhapped ja nende mono-, di- ja triglütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

11

30960

Alifaatsete C6–22-monokarboksüülhapete polüglütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

12

31328

Loomsete või taimsete toidurasvade ja -õlide rasvhapped

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

13

33120

Alifaatsed ühehüdroksüülsed küllastunud lineaarsed primaarsed C4–24-alkoholid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

14

33801

––

n-C10–13-alküülbenseensulfoonhape

Jah

Ei

Ei

30

 

 

 

15

34130

Lineaarsed paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga C12–20-alküüldimetüülamiinid

Jah

Ei

Jah

30

 

 

 

16

34230

C8–22-alküülsulfoonhapped

Jah

Ei

Ei

6

 

 

 

17

34281

Lineaarsed primaarsed paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga C8–22-alküülväävelhapped

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

18

34475

Alumiiniumkaltsiumhüdroksiidfosfithüdraat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

19

39090

N, N-bis(2-hüdroksüetüül)-C8–18-alküülamiin

Jah

Ei

Ei

 

(7)

 

 

20

39120

N,N-bis(2-hüdroksüetüül)-C8–18-alküül-amiinvesinikkloriidid

Jah

Ei

Ei

 

(7)

SML(T) väljendatakse ilma HCl-ita

 

21

42500

Süsihappe soolad

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

22

43200

Riitsinusõli mono- ja diglütseriidid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

23

43515

Kookosõli rasvhapete koliinestrite kloriidid

Jah

Ei

Ei

0,9

 

 

(1)

24

45280

Puuvillakiud

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

25

45440

Butüülitud ja stüreenitud kresoolid

Jah

Ei

Ei

12

 

 

 

26

46700

5,7-di-tert-butüül-3-(3,4- ja 2,3-dimetüülfenüül)-3H-bensofuraan-2-oon, mis sisaldab: a) 5,7-di-tert-butüül-3-(3,4-dimetüülfenüül)-3H-bensofuraan-2-ooni (80–100 massiprotsenti) ja b) 5,7-di-tert-butüül-3-(2,3-dimetüülfenüül)-3H-bensofuraan-2-ooni (0–20 massiprotsenti)

Jah

Ei

Ei

5

 

 

 

27

48960

9,10-dihüdroksüsteariinhape ja selle oligomeerid

Jah

Ei

Ei

5

 

 

 

28

50160

Di-n-oktüültinabis(n-C10–16-alküülmerkaptoatsetaat)

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

29

50360

Di-n-oktüültinabis(etüülmaleaat)

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

30

50560

Di-n-oktüültina-1,4-butaandioolbis(merkaptoatsetaat)

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

31

50800

Esterdatud di-n-oktüültinadimaleaat

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

32

50880

Di-n-oktüültinadimaleaadi polümeerid (n = 2–4)

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

33

51120

Di-n-oktüültina-tiobensoaat-2-etüülheksüülmerkaptoatsetaat

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

34

54270

Etüülhüdroksümetüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

35

54280

Etüülhüdroksüpropüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

36

54450

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

37

54480

Loomsed või taimsed hüdrogeenitud rasvad ja õlid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

38

55520

Klaaskiud

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

39

55600

Klaasmikrokuulikesed

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

40

56360

Äädikhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

41

56486

Glütserooli estrid küllastunud lineaarsete alifaatsete paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga C14–18-hapetega ja glütserooli estrid küllastumata lineaarsete alifaatsete paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga C16–18-hapetega

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

42

56487

Võihappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

43

56490

Eruukhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

44

56495

12-hüdroksüsteariinhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

45

56500

Lauriinhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

46

56510

Linoolhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

47

56520

Müristiinhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

48

56535

Nonaanhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

49

56540

Oleiinhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

50

56550

Palmitiinhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

51

56570

Propioonhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

52

56580

Ritsinoolhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

53

56585

Steariinhappe glütseroolestrid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

54

57040

Glütseroolmonooleaadi askorbiinhappeester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

55

57120

Glütseroolmonooleaadi sidrunhappeester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

56

57200

Glütseroolmonopalmitaadi askorbiinhappeester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

57

57280

Glütseroolmonopalmitaat, sidrunhappe ester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

58

57600

Glütseroolmonostearaadi askorbiinhappeester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

59

57680

Glütseroolmonostearaadi sidrunhappeester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

60

58300

Glütsiini soolad

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

62

64500

Lüsiini soolad

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

63

65440

Mangaanpürofosfit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

64

66695

Metüülhüdroksümetüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

65

67155

Järgmiste ainete segu: 4-(2-bensoksasolüül)-4’-(5-metüül-2-bensoksasolüül)stilbeen,4,4’-bis(2- bensoksasolüül)stilbeen ja 4,4’-bis(5- metüül-2-bensoksasolüül)stilbeen

Jah

Ei

Ei

 

 

Kuni 0,05 massiprotsenti (kasutatud aine kogus/moodustunud aine kogus).

Segu saadakse valmistamisel tüüpilises vahekorras (58–62 %): (23–27 %): (13–17 %).

 

66

67600

Mono-n-oktüültinatris-(C10–16-alküülmerkaptoatsetaat)

Jah

Ei

Ei

 

(11)

 

 

67

67840

Montaanhapped ja/või nende estrid etüleenglükooli ja/või 1,3-butaandiooli ja/või glütserooliga

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

68

73160

Fosforhappe mono- ja di-n-C16–18-alküülestrid

Jah

Ei

Jah

0,05

 

 

 

69

74400

Fosforhappe tris(nonüül- ja/või dinonüülfenüül)ester

Jah

Ei

Jah

30

 

 

 

70

76463

Polüakrüülhappe soolad

Jah

Ei

Ei

 

(22)

 

 

71

76730

γ-hüdroksüpropüülitud polüdimetüülsiloksaan

Jah

Ei

Ei

6

 

 

 

72

76815

Adipiinhappe glütserool- või pentaerütritoolpolüestri ja lineaarsete paarisarvulise süsinikuaatomite arvuga C12–22-rasvhapete estrid

Jah

Ei

Ei

 

(32)

Fraktsiooni molekulmassiga alla 1 000 Da ei tohi olla üle 5 massiprotsendi

 

73

76866

1,2-propaandiooli ja/või 1,3- ja/või 1,4-butaandiooli ja/või polüpropüleenglükooli polüestrid adipiinhappega, mille lõpprühmadeks võivad olla äädikhape või C12–18-rasvhapped või n-oktanool ja/või n-dekanool

Jah

Ei

Jah

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

Polüetüleenglükooldiritsinoleaat

Jah

Ei

Jah

42

 

 

 

75

77702

Alifaatsete C6–22-alküülmonokarboksüülhapete polüetüleenglükoolestrid ning nende ammoonium- ja naatriumsulfaadid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

76

77732

Butüül-2-tsüano-3-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)akrülaadi polüetüleenglükool(EO = 1–30, tavaliselt 5)eeter

Jah

Ei

Ei

0,05

 

Kasutamiseks ainult polüetüleentereftalaadi (PET) puhul.

 

77

77733

Butüül-2-tsüano-3-(4-hüdroksüfenüül)akrülaadi polüetüleenglükool(EO = 1–30, tavaliselt 5)eeter

Jah

Ei

Ei

0,05

 

Kasutamiseks ainult PETi puhul.

 

78

77897

Polüetüleenglükooli (EO = 1–50) lineaarse ja hargahelaga mono-C8–20-alküüleetri sulfaadid

Jah

Ei

Ei

5

 

 

 

79

80640

Polüoksü-C2–4-alküüldimetüülpolüsiloksaan

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

80

81760

Valgevase, pronksi, vase, roostevaba terase, tina, raua ning vase-, tina- ja rauasulamite pulbrid, helbed ja kiud

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

81

83320

Propüülhüdroksüetüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

82

83325

Propüülhüdroksümetüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

83

83330

Propüülhüdroksüpropüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

84

85601

Looduslikud silikaadid (v.a asbest)

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

85

85610

Looduslikud silaanitud silikaadid (v.a asbest)

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

86

86000

Silüülitud ränihape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

87

86285

Silaanitud ränidioksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

88

86880

Naatriummonoalküüldialküülfenoksü-benseendisulfonaat

Jah

Ei

Ei

9

 

 

 

89

89440

Steariinhappe etüleenglükoolestrid

Jah

Ei

Ei

 

(2)

 

 

90

92195

Tauriini soolad

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

91

92320

Glükoolhappe tetradetsüülpolüetüleenglükool(EO = 3–8)eeter

Jah

Ei

Jah

15

 

 

 

92

93970

Tritsüklodekaandimetanoolbis(heksahüdroftalaat)

Jah

Ei

Ei

0,05

 

 

 

93

95858

Väikese viskoossusega parafiinsed rafineeritud vahad naftapõhistest või sünteetilistest süsivesinik-lähteainetest

Jah

Ei

Ei

0,05

 

Mitte kasutada selliste rasvaste toitudega kokku puutuvates esemetes, mille jaoks on kindlaks määratud mudelaine D.

Keskmine molekulmass vähemalt 350 Da.

Viskoossus 100 °C juures vähemalt 2,5 sentistouksi (2,5 × 10–6 m2/s).

Süsivesinikke süsinikuaatomite arvuga alla 25 mitte üle 40 massiprotsendi

 

94

95859

Suure viskoossusega rafineeritud vahad petrooleumil põhinevatest või sünteetilistest süsivesiniklähteainetest

Jah

Ei

Ei

 

 

Keskmine molekulmass vähemalt 500 Da.

Viskoossus 100 °C juures: vähemalt 11 sentistouksi (11 × 10–6 m2/s).

Mineraalseid süsivesinikke, mille süsinikuaatomite arv on väiksem kui 25, kuni 5 massiprotsenti

 

95

95883

Naftapõhistest lähteainetest valmistatud valge parafiinõli

Jah

Ei

Ei

 

 

Keskmine molekulmass vähemalt 480 Da.

Viskoossus 100 °C juures vähemalt 8,5 sentistouksi (8,5 × 10–6 m2/s).

Mineraalseid süsivesinikke süsinikuaatomite arvuga alla 25 kuni 5 massiprotsenti

 

96

95920

Töötlemata puidujahu ja -kiud

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

97

72081/10

Nafta süsivesinikpolümeerid (hüdrogeenitud)

Jah

Ei

Ei

 

 

Nafta hüdrogeenitud süsivesinikpolümeere toodetakse alifaatsete, alitsükliliste ja/või monobenseenilaadse arüülalkeeni tüüpi dieenide ja olefiinide katalüütilise või termilise polümerisatsiooniga sellistest krakitud nafta destillaatidest, mille keemistemperatuur on kuni 220 °C, samuti neis destillaadifraktsioonides sisalduvatest puhastest monomeeridest; polümeriseerimisele järgneb destilleerimine, hüdrogeenimine ja täiendav töötlemine.

Omadused: viskoossus:

> 3 Pa.s temperatuuril 120 °C; pehmenemistemperatuur:

> 95 °C (määratud ASTM-i meetodiga E 28–67;

broomiarv: < 40 (ASTM D1159);

50 % tolueenilahuse värvus < 11 Gardneri skaala järgi;

aromaatse monomeeri jäägid ≤ 50 miljondikku

 

98

17260

0000050-00–0

Formaldehüüd

Jah

Jah

Ei

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21–5

Piimhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70–4

Sorbitool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81–7

Askorbiinhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

102

17530

0000050-99–7

Glükoos

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

103

18100

0000056-81–5

Glütserool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09–0

Heksadetsüültrimetüülammooniumbromiid

Jah

Ei

Ei

6

 

 

 

105

22780

0000057-10–3

Palmitiinhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11–4

Steariinhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13–6

Karbamiid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

108

24880

0000057-50–1

Sahharoos

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

109

23740

0000057-55–6

1,2-propaandiool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02–9

0010191-41–0

α-tokoferool

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

111

53600

0000060-00–4

Etüleendiamiintetraäädikhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

112

64015

0000060-33–3

Linoolhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

113

16780

0000064-17–5

Etanool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18–6

Sipelghape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

115

10090

0000064-19–7

Äädikhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85–0

Bensoehape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56–1

Metanool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

118

23830

0000067-63–0

2-propanool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64–1

Atsetoon

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

120

49540

0000067-68–5

Dimetüülsulfoksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

121

24270

0000069-72–7

Salitsüülhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23–8

1-propanool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

123

13840

0000071-36–3

1-butanool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

124

22870

0000071-41–0

1-pentanool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

125

16950

0000074-85–1

Etüleen

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

126

10210

0000074-86–2

Atsetüleen

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

127

26050

0000075-01–4

Vinüülkloriid

Ei

Jah

Ei

ND

 

1 mg/kg lõpptootes

 

128

10060

0000075-07–0

Atseetaldehüüd

Ei

Jah

Ei

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21–8

Etüleenoksiid

Ei

Jah

Ei

ND

 

1 mg/kg lõpptootes

(10)

130

26110

0000075-35–4

Vinülideenkloriid

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

(1)

131

48460

0000075-37–6

1,1-difluoroetaan

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

132

26140

0000075-38–7

Vinülideenfluoriid

Ei

Jah

Ei

5

 

 

 

133

14380

0000075-44–5

Karbonüülkloriid

Ei

Jah

Ei

ND

 

1 mg/kg lõpptootes

(10)

23155

134

43680

0000075-45–6

Klorodifluorometaan

Jah

Ei

Ei

6

 

Klorofluorometaani sisaldus väiksem kui 1 mg/kg aine kohta

 

135

24010

0000075-56–9

Propüleenoksiid

Ei

Jah

Ei

ND

 

1 mg/kg lõpptootes

 

136

41680

0000076-22–2

Kamper

Jah

Ei

Ei

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62–3

2,2′- metüleenbis(4-metüül-6(1-metüültsükloheksüül)fenool

Jah

Ei

Jah

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90–7

Tri-n-butüülatsetüültsitraat

Jah

Ei

Ei

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92–9

Sidrunhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93–0

Sidrunhappe trietüülester

Jah

Ei

Ei

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99–6

1,1,1-trimetüloolpropaan

Jah

Jah

Ei

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08–0

Vinüültrietoksüsilaan

Ei

Jah

Ei

0,05

 

Kasutada ainult pinnatöötlusvahendina.

(1)

143

62450

0000078-78–4

Isopentaan

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

144

19243

0000078-79–5

2-metüül-1,3-butadieen

Ei

Jah

Ei

ND

 

1 mg/kg lõpptootes

 

21640

145

10630

0000079-06–1

Akrüülamiid

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

146

23890

0000079-09–4

Propioonhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10–7

Akrüülhape

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38–9

Klorotrifluoroetüleen

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

(1)

149

19990

0000079-39–0

Metakrüülamiid

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

150

20020

0000079-41–4

Metakrüülhape

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

151

13480

0000080-05–7

2,2-bis(4-hüdroksüfenüül)propaan

Ei

Jah

Ei

0,6

 

 

 

13607

152

15610

0000080-07–9

4,4′-diklorodifenüülsulfoon

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08–0

4,4′-diaminodifenüülsulfoon

Ei

Jah

Ei

5

 

 

 

154

13617

0000080-09–1

4,4′- dihüdroksüdifenüülsulfoon

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56–8

α-pineen

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

156

21130

0000080-62–6

Metakrüülhappe metüülester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74–2

Ftaalhappe dibutüülester

Jah

Ei

Ei

0,3

(32)

Kasutada ainult

a)

plastifikaatorina korduvkasutatavates materjalides ja esemetes, mis puutuvad kokku mitterasvaste toitudega;

b)

tehnilise abiainena polüolefiinides, sisaldus valmistootes kuni 0,05 %.

(7)

158

23380

0000085-44–9

Ftaalanhüdriid

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68–7

Ftaalhappe bensüülbutüülester

Jah

Ei

Ei

30

(32)

Kasutada ainult:

a)

plastifikaatorina korduvkasutatavates materjalides ja esemetes;

b)

plastifikaatorina ühekordselt kasutatavates materjalides ja esemetes, mis puutuvad kokku mitterasvaste toitudega, välja arvatud sellised imiku piimasegud ja jätkupiimasegud, mis on määratletud direktiivis 2006/141/EÜ, ning imikutele ja väikelastele ettenähtud sellised teraviljapõhised töödeldud toidud ja imikutoidud, mis on määratletud direktiivis 2006/125/EÜ;

c)

tehnilise abiainena, sisaldus lõpptootes kuni 0,1 %.

(7)

160

84800

0000087-18–3

Salitsüülhappe 4-tert-butüülfenüülester

Jah

Ei

Jah

12

 

 

 

161

92160

0000087-69–4

Viinhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

162

65520

0000087-78–5

Mannitool

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

163

66400

0000088-24–4

2,2′-metüleenbis(4-etüül-6-tert-butüülfenool)

Jah

Ei

Jah

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68–6

2-aminobensamiid

Jah

Ei

Ei

0,05

 

Kasutamiseks ainult vee ja jookidega kokku puutuva PETi puhul

 

165

23200

0000088-99–3

o-ftaalhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32–7

Püromelliithappe anhüdriid

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08–7

2,6-tolueendiisotsüanaat

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

168

13075

0000091-76–9

2,4-diamino-6-fenüül-1,3,5-triasiin

Ei

Jah

Ei

5

 

 

(1)

15310

169

16240

0000091-97–4

3,3′-dimetüül-4,4′-diisotsüanatobifenüül

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

170

16000

0000092-88–6

4,4′- dihüdroksübifenüül

Ei

Jah

Ei

6

 

 

 

171

38080

0000093-58–3

Bensoehappe metüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

172

37840

0000093-89–0

Bensoehappe etüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

173

60240

0000094-13–3

4-hüdroksübensoehappe propüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

174

14740

0000095-48–7

o-kresool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

175

20050

0000096-05–9

Metakrüülhappe allüülester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33–3

Akrüülhappe metüülester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49–1

Etüleenkarbonaat

Ei

Jah

Ei

30

 

SML väljendatakse etüleenglükoolina.

Etüleenkarbonaadi jääksisaldus kg-s hüdrogeelis 5 mg ja kokkupuutes 1 kg toiduga kuni 10 g hüdrogeeli

 

178

92800

0000096-69–5

4,4′-tiobis(6-tert-butüül-3-metüülfenool)

Jah

Ei

Jah

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23–4

2,2′-dihüdroksü-5,5′-diklorodifenüülmetaan

Jah

Ei

Jah

12

 

 

 

180

17160

0000097-53–0

Eugenool

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

181

20890

0000097-63–2

Metakrüülhappe etüülester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65–4

Itakoonhape

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

183

21010

0000097-86–9

Metakrüülhappe isobutüülester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88–1

Metakrüülhappe butüülester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90–5

Metakrüülhappe ja etüleenglükooli diester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54–4

4-tert-butüülfenool

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83–9

α-metüülstüreen

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63–8

Isoftaalhappe dikloriid

Ei

Jah

Ei

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76–3

4-hüdroksübensoehappe metüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

190

18880

0000099-96–7

p-hüdroksübensoehape

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

191

24940

0000100-20–9

Tereftaaldikloriid

Ei

Jah

Ei

 

(28)

 

 

192

23187

Ftaalhape

Ei

Jah

Ei

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42–5

Stüreen

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

194

13150

0000100-51–6

Bensüülalkohol

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

195

37360

0000100-52–7

Bensaldehüüd

Jah

Ei

Ei

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97–0

Heksametüleentetramiin

Jah

Jah

Ei

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43–9

Metakrüülhappe tsükloheksüülester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68–8

Ddifenüülmetaan-4,4′-diisotsüanaat

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

199

24073

0000101-90–6

Resortsinooldiglütsidüüleeter

Ei

Jah

Ei

ND

 

Mitte kasutada selliste rasvaste toitudega kokku puutuvates esemetes, mille jaoks on kindlaks määratud mudelaine D.

Kasutamiseks mitte otse toiduga kokku puutuvates materjalides, PETi kihi all

(8)

200

51680

0000102-08–9

N,N′-difenüültiokarbamiid

Jah

Ei

Jah

3

 

 

 

201

16540

0000102-09–0

Difenüülkarbonaat

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39–6

(1,3-fenüleendioksü)diäädikhape

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(1)

203

13323

0000102-40–9

1,3-bis(2-hüdroksüetoksü)benseen

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60–3

N,N,N′,N′-tetrakis(2-hüdroksüpropüül)etüleendiamiin

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70–5

Triallüülamiin

Ei

Jah

Ei

 

 

40 mg/hüdrogeeli kg, vahekorras kuni 1,5 grammi hüdrogeeli 1 kg toidu kohta.

Kasutamiseks üksnes selliste hüdrogeelide puhul, mis ei ole ette nähtud otseseks kokkupuuteks toiduga

 

206

11500

0000103-11–7

Akrüülhappe 2-etüülheksüülester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23–1

Adipiinhappe bis(2-etüülheksüül)ester

Jah

Ei

Jah

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90–2

N-(4-hüdroksüfenüül)atseetamiid

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76–7

2-etüül-1-heksanool

Ei

Jah

Ei

30

 

 

 

210

13390

0000105-08–8

1,4-bis(hüdroksümetüül)tsükloheksaan

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38–4

Propioonhappe vinüülester

Ei

Jah

Ei

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60–2

Kaprolaktaam

Jah

Jah

Ei

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62–4

1,2-propüleenglükooldioleaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

214

61840

0000106-14–9

12-hüdroksüsteariinhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

215

14170

0000106-31–0

Butüüranhüdriid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

216

14770

0000106-44–5

p-kresool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

217

15565

0000106-46–7

1,4-diklorobenseen

Ei

Jah

Ei

12

 

 

 

218

11590

0000106-63–8

Akrüülhappe isobutüülester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89–8

Epiklorohüdriin

Ei

Jah

Ei

ND

 

1 mg/kg lõpptootes

(10)

16750

220

20590

0000106-91–2

Metakrüülhappe 2,3-epoksüpropüülester

Ei

Jah

Ei

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97–8

Butaan

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

222

13870

0000106-98–9

1-buteen

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

223

13630

0000106-99–0

Butadieen

Ei

Jah

Ei

ND

 

1 mg/kg lõpptootes

 

224

13900

0000107-01–7

2-buteen

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

225

12100

0000107-13–1

Akrülonitriil

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

226

15272

0000107-15–3

Etüleendiamiin

Ei

Jah

Ei

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21–1

Etüleenglükool

Jah

Jah

Ei

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88–0

1,3-butaandiool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

229

14140

0000107-92–6

Võihape

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

230

16150

0000108-01–0

Dimetüülaminoetanool

Ei

Jah

Ei

18

 

 

 

231

10120

0000108-05–4

Äädikhappe vinüülester

Ei

Jah

Ei

12

 

 

 

232

10150

0000108-24–7

Atseetanhüdriid

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30–5

Suktsiinanhüdriid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

234

19960

0000108-31–6

Maleiinanhüdriid

Ei

Jah

Ei

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39–4

m-kresool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

236

23050

0000108-45–2

1,3-fenüleendiamiin

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

237

15910

0000108-46–3

1,3-dihüdroksübenseen

Ei

Jah

Ei

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55–4

Glutaaranhüdriid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

239

19975

0000108-78–1

2,4,6-triamino-1,3,5-triasiin

Jah

Jah

Ei

30

 

 

 

25420

93720

240

45760

0000108-91–8

Tsükloheksüülamiin

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

241

22960

0000108-95–2

Fenool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

242

85360

0000109-43–3

Sebatsiinhappe dibutüülester

Jah

Ei

Ei

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53–5

Isobutüülvinüüleeter

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66–0

Pentaan

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

245

22900

0000109-67–1

1-penteen

Ei

Jah

Ei

5

 

 

 

246

25150

0000109-99–9

Tetrahüdrofuraan

Ei

Jah

Ei

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15–6

Merevaikhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16–7

Maleiinhape

Jah

Jah

Ei

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17–8

Fumaarhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30–5

N,N′-etüleenbissteariinamiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

251

53360

0000110-31–6

N,N′-etüleenbisoleiinamiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

252

87200

0000110-44–1

Sorbiinhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

253

15250

0000110-60–1

1,4-diaminobutaan

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

254

13720

0000110-63–4

1,4-butaandiool

Jah

Jah

Ei

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88–3

Trioksaan

Ei

Jah

Ei

5

 

 

 

256

18010

0000110-94–1

Glutaarhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

55680

257

13550

0000110-98–5

Dipropüleenglükool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

16660

51760

258

70480

0000111-06–8

Palmitiinhappe butüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

259

58720

0000111-14–8

Heptaanhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

260

24280

0000111-20–6

Sebatsiinhape

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

261

15790

0000111-40–0

Dietüleentriamiin

Ei

Jah

Ei

5

 

 

 

262

35284

0000111-41–1

N-(2-aminoetüül)etanoolamiin

Jah

Ei

Ei

0,05

 

Mitte kasutada selliste rasvaste toitudega kokku puutuvates esemetes, mille jaoks on kindlaks määratud mudelaine D.

Kasutamiseks mitte otse toiduga kokku puutuvates materjalides, PETi kihi all

 

263

13326

0000111-46–6

Dietüleenglükool

Jah

Jah

Ei

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66–0

1-okteen

Ei

Jah

Ei

15

 

 

 

265

22600

0000111-87–5

1-oktanool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

266

25510

0000112-27–6

Trietüleenglükool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30–1

1-dekanool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

268

16704

0000112-41–4

1-dodetseen

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60–7

Tetraetüleenglükool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80–1

Oleiinhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84–5

Eruukamiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

272

37040

0000112-85–6

Beheenhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

273

52730

0000112-86–7

Eruukhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

274

22570

0000112-96–9

Oktadetsüülisotsüanaat

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

275

23980

0000115-07–1

Propüleen

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

276

19000

0000115-11–7

Isobuteen

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

277

18280

0000115-27–5

Heksakloroendometüleentetrahüdroftaalanhüdriid

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

278

18250

0000115-28–6

Heksakloroendometüleentetrahüdroftaalhape

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

279

22840

0000115-77–5

Pentaerütritool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96–8

Fosforhappe trikloroetüülester

Jah

Ei

Ei

ND

 

 

 

281

25120

0000116-14–3

Tetrafluoroetüleen

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15–4

Heksafluoropropüleen

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

283

74640

0000117-81–7

Ftaalhappe bis(2-etüülheksüül)ester

Jah

Ei

Ei

1,5

(32)

Kasutada ainult:

a)

plastifikaatorina korduvkasutatavates materjalides ja esemetes, mis puutuvad kokku mitterasvaste toitudega;

b)

tehnilise abiainena, sisaldus lõpptootes kuni 0,1 %.

(7)

284

84880

0000119-36–8

Salitsüülhappe metüülester

yes

no

no

30

 

 

 

285

66480

0000119-47–1

2,2′-metüleenbis(4-metüül-6-tert-butüülfenool)

Jah

Ei

Jah

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61–9

Bensofenoon

Jah

Ei

Jah

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47–8

4-hüdroksübensoehappe etüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

288

24970

0000120-61–6

Tereftaalhappe dimetüülester

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

289

15880

0000120-80–9

1,2-dihüdroksübenseen

Ei

Jah

Ei

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79–9

Gallushappe propüülester

Jah

Ei

Ei

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91–5

Isoftaalhape

Ei

Jah

Ei

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20–3

Triisopropanoolamiin

Jah

Ei

Ei

5

 

 

 

293

23175

0000122-52–1

Fosforhappe trietüülester

Ei

Jah

Ei

ND

 

1 mg/kg lõpptootes

(1)

294

93120

0000123-28–4

Tiodipropioonhappe didodetsüülester

Jah

Ei

Jah

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31–9

1,4-dihüdroksübenseen

Jah

Jah

Ei

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38–6

Propioonaldehüüd

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

297

23950

0000123-62–6

Propioonanhüdriid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

298

14110

0000123-72–8

Butüüraldehüüd

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

299

63840

0000123-76–2

Levuliinhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

300

30045

0000123-86–4

Äädikhappe butüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

301

89120

0000123-95–5

Steariinhappe butüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

302

12820

0000123-99–9

Aselaiinhape

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

303

12130

0000124-04–9

Adipiinhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07–2

Kaprüülhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09–4

Heksametüleendiamiin

Ei

Jah

Ei

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26–5

Steariinamiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

307

42160

0000124-38–9

Süsinikdioksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

308

91200

0000126-13–6

Sahharoosatsetaatisobutüraat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

309

91360

0000126-14–7

Sahharoosoktaatsetaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

310

16390

0000126-30–7

2,2-dimetüül-1,3-propaandiool

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58–9

Dipentaerütritool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98–7

Metakrülonitriil

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

313

16650

0000127-63–9

Difenüülsulfoon

Jah

Jah

Ei

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91–3

β-pineen

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

315

46640

0000128-37–0

2,6-di-tert-butüül-p-kresool

Jah

Ei

Ei

3

 

 

 

316

23230

0000131-17–9

Ftaalhappe diallüülester

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

317

48880

0000131-53–3

2,2′-dihüdroksü-4-metoksübensofenoon

Jah

Ei

Jah

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56–6

2,4-dihüdroksübensofenoon

Jah

Ei

Ei

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57–7

2-hüdroksü-4-metoksübensofenoon

Jah

Ei

Jah

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60–7

Bensoehappe butüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

321

36080

0000137-66–6

Askorbüülpalmitaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

322

63040

0000138-22–7

Piimhappe butüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

323

11470

0000140-88–5

Akrüülhappe etüülester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22–0

Ritsinoolhape

Jah

Ei

Jah

42

 

 

 

325

10780

0000141-32–2

Akrüülhappe n-butüülester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43–5

2-aminoetanool

Jah

Jah

Ei

0,05

 

Mitte kasutada selliste rasvaste toitudega kokku puutuvates esemetes, mille jaoks on kindlaks määratud mudelaine D.

Kasutamiseks mitte otse toiduga kokku puutuvates materjalides, PETi kihi all

 

35170

327

30140

0000141-78–6

Äädikhappe etüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

328

65040

0000141-82–2

Maloonhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

329

59360

0000142-62–1

Heksaanhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

330

19470

0000143-07–7

Lauriinhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08–8

1-nonanool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

332

69760

0000143-28–2

Oleüülalkohol

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

333

22775

0000144-62–7

Oblikhape

Jah

Jah

Ei

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56–4

Etüleenimiin

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

335

68960

0000301-02–0

Oleiinamiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

336

15095

0000334-48–5

n-dekaanhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92–6

4,4′- difluorobensofenoon

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49–9

Palmitoleiinhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

339

86160

0000409-21–2

Ränikarbiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

340

47440

0000461-58–5

Ditsüanodiamiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

341

13180

0000498-66–8

Bitsüklo[2.2.1]hept-2-een

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44–3

Kaprolaktoon

Ei

Jah

Ei

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63–2

1,3-propaandiool

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

344

13810

0000505-65–7

1,4-butaandioolformaal

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

(10)

21821

345

35840

0000506-30–9

Arahhiinhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

346

10030

0000514-10–3

Abietiinhape

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

347

13050

0000528-44–9

Trimelliithape

Ei

Jah

Ei

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63–8

Müristiinhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30–7

Trimelliitanhüdriid

Ei

Jah

Ei

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59–5

Lignotseriinhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

351

21730

0000563-45–1

3-metüül-1-buteen

Ei

Jah

Ei

ND

 

Kasutada ainult polüpropüleenis

(1)

352

16360

0000576-26–1

2,6-dimetüülfenool

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09–8

Süsihappe rubiidiumsool

Jah

Ei

Ei

12

 

 

 

354

25210

0000584-84–9

2,4-tolueendiisotsüanaat

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

355

20170

0000585-07–9

Metakrüülhappe tert-butüülester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41–6

1-hekseen

Ei

Jah

Ei

3

 

 

 

357

13932

0000598-32–3

3-buteen-2-ool

Ei

Jah

Ei

ND

 

Kasutada üksnes komonomeerina polümeerse lisaaine valmistamiseks

(1)

358

14841

0000599-64–4

4-kumüülfenool

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99–4

4,4-dihüdroksübensofenoon

Jah

Jah

Ei

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67–7

Glütserooltriheptanaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

361

18700

0000629-11–8

1,6-heksaandiool

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08–0

Süsinikoksiid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

363

16450

0000646-06–0

1,3-dioksolaan

Ei

Jah

Ei

5

 

 

 

364

15404

0000652-67–5

1,4:3,6-dianhüdrosorbitool

Ei

Jah

Ei

5

 

Kasutada üksnes komonomeerina polü(etüleen-koisosorbiidtereftalaadi) tootmisel.

 

365

11680

0000689-12–3

Akrüülhappe isopropüülester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37–2

4-metüül-1-penteen

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23–2

n-dodekaandihape

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

368

93280

0000693-36–7

Tiodipropioonhappe dioktadetsüülester

Jah

Ei

Jah

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57–2

12-aminododekaanhape

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93–0

Metakrüülanhüdriid

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61–1

Akrüülhappe ja etüleenglükooli monoester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06–0

Heksametüleendiisotsüanaat

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

373

22390

0000840-65–3

2,6-naftaleendikarboksüülhappe dimetüülester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77–9

Metakrüülhappe ja etüleenglükooli monoester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05–9

1-detseen

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

376

66905

0000872-50–4

N-metüülpürrolidoon

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

377

12786

0000919-30–2

3-aminopropüültrietoksüsilaan

Ei

Jah

Ei

0,05

 

3-aminopropüültrietoksüsilaani ekstraheeritav jääksisaldus peab olema väiksem kui 3 mg/kg täiteaine kohta, kui ainet kasutatakse anorgaaniliste täiteainete pinna aktiveerimiseks;

SML = 0,05 mg/kg, kui ainet kasutatakse materjalide ja esemete pinnatöötluses.

 

378

21970

0000923-02–4

N-metüloolmetakrüülamiid

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42–5

N-metüloolakrüülamiid

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

380

11980

0000925-60–0

Akrüülhappe propüülester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88–4

Tsüklookteen

Ei

Jah

Ei

0,05

 

Kasutada ainult sellistes toiduga kokku puutuvates polümeerides, mille puhul on kindlaks määratud mudelaine A.

 

382

19490

0000947-04–6

Laurolaktaam

Ei

Jah

Ei

5

 

 

 

383

72160

0000948-65–2

2-fenüülindool

Jah

Ei

Jah

15

 

 

 

384

40000

0000991-84–4

2,4-bis(oktüülmerkapto)-6-(4-hüdroksü-3,5-di-tert-butüülanilino)-1,3,5-triasiin

Jah

Ei

Jah

30

 

 

 

385

11530

0000999-61–1

Akrüülhappe 2-hüdroksüpropüülester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

SML väljendatakse akrüülhappe 2-hüdroksüpropüülestri ja akrüülhappe 2-hüdroksüisopropüülestri summana.

Võib sisaldada kuni 25 massiprotsenti akrüülhappe 2-hüdroksüisopropüülestrit (CASi nr 0002918-23–2)

(1)

386

55280

0001034-01–1

Gallushappe oktüülester

Jah

Ei

Ei

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63–5

1-vinüülimidasool

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(1)

388

25080

0001120-36–1

1-tetradetseen

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38–4

2,6-naftaleendikarboksüülhape

Ei

Jah

Ei

5

 

 

 

390

55200

0001166-52–5

Gallushappe dodetsüülester

Jah

Ei

Ei

 

(20)

 

 

391

22932

0001187-93–5

Perfluorometüülperfluorovinüüleeter

Ei

Jah

Ei

0,05

 

Kasutada üksnes mittekleepuvas pinnakattes.

 

392

72800

0001241-94–7

Fosforhappe difenüül 2-etüülheksüülester

Jah

Ei

Jah

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78–9

Bentoniit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

394

41280

0001305-62–0

Kaltsiumhüdroksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

395

41520

0001305-78–8

Kaltsiumoksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

396

64640

0001309-42–8

Magneesiumhüdroksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

397

64720

0001309-48–4

Magneesiumoksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

398

35760

0001309-64–4

Antimontrioksiid

Jah

Ei

Ei

0,04

 

SML väljendatakse antimonina

(6)

399

81600

0001310-58–3

Kaaliumhüdroksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

400

86720

0001310-73–2

Naatriumhüdroksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

401

24475

0001313-82–2

Naatriumsulfiid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

402

96240

0001314-13–2

Tsinkoksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

403

96320

0001314-98–3

Tsinksulfiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

404

67200

0001317-33–5

Molübdeendisulfiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

405

16690

0001321-74–0

Divinüülbenseen

Ei

Jah

Ei

ND

 

SML väljendatakse divinüülbenseeni ja etüülvinüülbenseeni summana.

Võib sisaldada kuni 45 massiprotsenti etüülvinüülbenseeni.

(1)

406

83300

0001323-39–3

1,2-propüleenglükoolmonostearaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

407

87040

0001330-43–4

Naatriumtetraboraat

Jah

Ei

Ei

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80–9

1,2-propüleenglükoolmonooleaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

409

62240

0001332-37–2

Raudoksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

410

62720

0001332-58–7

Kaoliin

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

411

42080

0001333-86–4

Süsiniktahm

Jah

Ei

Ei

 

 

Esmased osakesed mõõdus 10–300 nm võivad moodustada osakesi mõõdus 100–1 200 nm, millest omakorda võivad tekkida osakesed mõõdus 300 nm – 1 mm.

Tolueeniga ekstraheeritavaid aineid: maksimaalselt 0,1 %, määratud meetodiga ISO 6209.

Tsükloheksaaniekstrakti UV-absorptsioon lainepikkusel 386 nm: 1 cm küvetiga < 0,02 optilise tiheduse ühikut (AU) või 5 cm küvetiga < 0,1 AU, määratud üldtunnustatud analüüsimeetodiga.

Benso(α)püreeni sisaldus: maksimaalselt 0,25 mg 1 kg süsiniktahma kohta.

Süsiniktahma maksimaalne sisaldus polümeeris: 2,5 massiprotsenti.

 

412

45200

0001335-23–5

Vaskjodiid

Jah

Ei

Ei

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21–6

Ammooniumhüdroksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

414

87600

0001338-39–2

Sorbitaanmonolauraat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

415

87840

0001338-41–6

Sorbitaanmonostearaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

416

87680

0001338-43–8

Sorbitaanmonooleaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

417

85680

0001343-98–2

Ränihape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

418

34720

0001344-28–1

Alumiiniumoksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

419

92150

0001401-55–4

Parkhapped

Jah

Ei

Ei

 

 

Vastavalt FAO/WHO ühise lisaainete ekspertkomitee spetsifikatsioonidele

 

420

19210

0001459-93–4

Isoftaalhappe dimetüülester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

421

13000

0001477-55–0

1,3-benseendimetaanamiin

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

422

38515

0001533-45–5

4,4′-bis(2-bensoksasolüül)stilbeen

Jah

Ei

Jah

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05–8

Perfluoropropüülperfluorovinüüleeter

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16–1

1,9-dekadieen

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39–4

Akrüülhappe tert-butüülester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54–3

2,2-bis(4-hüdroksüfenüül)propaan-bis(2,3-epoksüpropüül)eeter

Ei

Jah

Ei

 

 

Vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 1895/2005 (1)

 

13610

427

18896

0001679-51–2

4-(hüdroksümetüül)-1-tsüklohekseen

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70–2

1,3,5-trimetüül-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksübensüül)benseen

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

429

13210

0001761-71–3

Bis(4-aminotsükloheksüül)metaan

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03–4

1,1,3-tris(2-metüül-4-hüdroksü-5-tert-butüülfenüül)butaan

Jah

Ei

Jah

5

 

 

 

431

61600

0001843-05–6

2-hüdroksü-4-n-oktüüloksübensofenoon

Jah

Ei

Jah

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75–8

Adipiinanhüdriid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

433

68320

0002082-79–3

Oktadetsüül-3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propionaat

Jah

Ei

Jah

6

 

 

 

434

20410

0002082-81–7

Metakrüülhappe ja 1,4-butaandiooli diester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24–2

Kaprolaktaami naatriumsool

Ei

Jah

Ei

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71–6

Lauriinhappe vinüülester

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

437

11245

0002156-97–0

Akrüülhappe dodetsüülester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(2)

438

38875

0002162-74–5

Bis(2,6-diisopropüülfenüül)karbodiimiid

Jah

Ei

Ei

0,05

 

Kasutamiseks mitte otse toiduga kokku puutuvates materjalides, PETi kihi all

 

439

21280

0002177-70–0

Metakrüülhappe fenüülester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28–8

Metakrüülhappe propüülester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68–6

Bensoehappe propüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

442

13780

0002425-79–8

1,4-butaandiool-bis(2,3-epoksüpropüül)eeter

Ei

Jah

Ei

ND

 

Jääksisaldus 1 mg/kg lõpptootes, väljendatult epoksürühmana

Molekulmass on 43 Da

(10)

443

12788

0002432-99–7

11-aminoundekaanhape

Ei

Jah

Ei

5

 

 

 

444

61440

0002440-22–4

2-(2′- hüdroksü-5-metüülfenüül)bensotriasool

Jah

Ei

Ei

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09–3

Pürofosforhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

446

10750

0002495-35–4

Akrüülhappe bensüülester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37–6

Metakrüülhappe bensüülester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59–4

Akrüülhappe n-oktüülester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

449

49840

0002500-88–1

Dioktadetsüüldisulfiid

Jah

Ei

Jah

3

 

 

 

450

24430

0002561-88–8

Sebatsiinanhüdriid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

451

66755

0002682-20–4

2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon

Jah

Ei

Ei

0,5

 

Kasutada üksnes polümeeri vesidispersioonides ja emulsioonides

 

452

38885

0002725-22–6

2,4-bis(2,4-dimetüülfenüül)-6-(2-hüdroksü-4-n-oktüüloksüfenüül)-1,3,5-triasiin

Jah

Ei

Ei

0,05

 

Kasutada ainult veepõhiste toitude puhul

 

453

26320

0002768-02–7

Vinüültrimetoksüsilaan

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13–2

1-amino-3-aminometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksaan

Ei

Jah

Ei

6

 

 

 

455

20530

0002867-47–2

Metakrüülhappe 2-(dimetüülamino)etüülester

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

 

456

10810

0002998-08–5

Akrüülhappe sec-butüülester

Ei

Jah

Ei

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18–7

Metakrüülhappe sec-butüülester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75–4

Beheenamiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

459

46870

0003135-18–0

3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksübensüülfosfoonhappe dioktadetsüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

460

14950

0003173-53–3

Tsükloheksüülisotsüanaat

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

461

22420

0003173-72–6

1,5-naftaleendiisotsüanaat

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

462

26170

0003195-78–6

N-vinüül-N-metüülatseetamiid

Ei

Jah

Ei

0,02

 

 

(1)

463

25840

0003290-92–4

1,1,1-trimetüloolpropaantrimetakrülaat

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97–8

2-hüdroksü-4-n-heksüüloksübensofenoon

Jah

Ei

Jah

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62–8

7-[2H-nafto-(1,2-D)triasool-2-üül]- 3-fenüülkumariin

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

466

50640

0003648-18–8

Di-n-oktüültinadilauraat

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

467

14800

0003724-65–0

Krootonhape

Jah

Jah

Ei

0,05

 

 

(1)

45600

468

71960

0003825-26–1

Perfluorooktaanhappe ammooniumsool

Jah

Ei

Ei

 

 

Kasutada üksnes korduvkasutatavates esemetes, mida on paagutatud kõrgel temperatuuril.

 

469

60480

0003864-99–1

2-(2′-hüdroksü-3,5′-di-tert-butüülfenüül)-5-klorobensotriasool

Jah

Ei

Jah

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11–5

2-(2′-hüdroksü-3′-tert-butüül-5′-metüülfenüül)-5-klorobensotriasool

Jah

Ei

Jah

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55–7

5-sulfoisoftaalhappe mononaatriumsoola dimetüülester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02–8

2,2′-metüleenbis(4-metüül-6-tsükloheksüülfenool)

Jah

Ei

Jah

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90–2

Adipiinhappe divinüülester

Ei

Jah

Ei

ND

 

5 mg/kg lõpptootes.

Kasutada üksnes komonomeerina

(1)

474

43600

0004080-31–3

1-(3-kloroallüül)- 3,5,7-triasa-1-asooniaadamantaankloriid

Jah

Ei

Ei

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71–9

1-isotsüanato-3-isotsüanatometüül-3,5,5-trimetüültsükloheksaan

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

476

16570

0004128-73–8

Difenüüleeter-4,4′-diisotsüanaat

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

477

46720

0004130-42–1

2,6-di-tert-butüül-4-etüülfenool

Jah

Ei

Jah

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73–5

4-hüdroksübensoehappe isopropüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

479

12970

0004196-95–6

Aselaiinanhüdriid

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

480

46790

0004221-80–1

3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksübensoehappe 2,4-di-tert-butüülfenüülester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

481

13060

0004422-95–1

1,3,5-benseentrikarboksüülhappe trikloriid

Ei

Jah

Ei

0,05

 

SML väljendatakse 1,3,5-benseentrikarboksüülhappena

(1)

482

21100

0004655-34–9

Metakrüülhappe isopropüülester

Ei

Jah

Ei

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48–5

n-oktüülfosfoonhape

Jah

Ei

Ei

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03–7

2,2-bis(hüdroksümetüül)propioonhape

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30–1

Ditsükloheksüülmetaan-4,4′-diisotsüanaat

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

15700

486

54005

0005136-44–7

Etüleen-N-palmitiinamiid-N′-steariinamiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

487

45640

0005232-99–5

2-tsüano-3,3-difenüülakrüülhappe etüülester

Jah

Ei

Ei

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18–3

N,N′-etüleenbispalmitiinamiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

489

41040

0005743-36–2

Kaltsiumbutüraat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

490

16600

0005873-54–1

Difenüülmetaan-2,4′-diisotsüanaat

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

491

82720

0006182-11–2

1,2-propüleenglükooldistearaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

492

45650

0006197-30–4

2-tsüano-3,3-difenüülakrüülhappe 2-etüülheksüülester

Jah

Ei

Ei

0,05

 

 

 

493

39200

0006200-40–4

Bis(2-hüdroksüetüül)-2-hüdroksüpropüül-3-(dodetsüüloksü) metüülammooniumkloriid

Jah

Ei

Ei

1,8

 

 

 

494

62140

0006303-21–5

Hüpofosforishape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

495

35160

0006642-31–5

6-amino-1,3-dimetüüluratsiil

Jah

Ei

Ei

5

 

 

 

496

71680

0006683-19–8

Pentaerütritooltetrakis [3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)-propionaat]

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

497

95020

0006846-50–0

2,2,4-trimetüül-1,3-pentaandiooldiisobutüraat

Jah

Ei

Ei

5

 

Kasutada üksnes ühekordsetes kinnastes

 

498

16210

0006864-37–5

3,3′-dimetüül-4,4′-diaminoditsükloheksüülmetaan

Ei

Jah

Ei

0,05

 

Kasutada üksnes polüamiidides

(5)

499

19965

0006915-15–7

Õunhape

Jah

Jah

Ei

 

 

Monomeerina kasutamisel kasutada üksnes komonomeerina alifaatsetes polüestrites kontsentratsiooniga kuni 1 moolprotsent.

 

65020

500

38560

0007128-64–5

2,5-bis(5-tert-butüül-2-bensoksasolüül)tiofeen

Jah

Ei

Jah

0,6

 

 

 

501

34480

Alumiiniumkiud, -helbed ja -pulbrid

Jah

Ei

Ei

 

 

Toiduvärvi kvaliteediga

 

502

22778

0007456-68–0

4,4′- oksübis(benseensulfonüülasiid)

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(1)

503

46080

0007585-39–9

β-dekstriin

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

504

86240

0007631-86–9

Ränidioksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

Sünteetilise amorfse ränidioksiidi puhul: esmased osakesed mõõdus 1–100 nm võivad moodustada osakesi mõõdus 0,1–1 µm, millest omakorda võivad tekkida osakesed mõõdus 0,3 µm – 1 mm.

 

505

86480

0007631-90–5

Naatriumbisulfit

Jah

Ei

Ei

 

(19)

 

 

506

86920

0007632-00–0

Naatriumnitrit

Jah

Ei

Ei

0,6

 

 

 

507

59990

0007647-01–0

Soolhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

508

86560

0007647-15–6

Naatriumbromiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

509

23170

0007664-38–2

Fosforhape

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

72640

510

12789

0007664-41–7

Ammoniaak

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

35320

511

91920

0007664-93–9

Väävelhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

512

81680

0007681-11–0

Kaaliumjodiid

Jah

Ei

Ei

 

(6)

 

 

513

86800

0007681-82–5

Naatriumjodiid

Jah

Ei

Ei

 

(6)

 

 

514

91840

0007704-34–9

Väävel

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

515

26360

0007732-18–5

Vesi

Jah

Jah

Ei

 

 

Vastavalt direktiivile 98/83/EÜ (2)

 

95855

516

86960

0007757-83–7

Naatriumsulfit

Jah

Ei

Ei

 

(19)

 

 

517

81520

0007758-02–3

Kaaliumbromiid.

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

518

35845

0007771-44–0

Arahhidoonhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

519

87120

0007772-98–7

Naatriumtiosulfaat

Jah

Ei

Ei

 

(19)

 

 

520

65120

0007773-01–5

Mangaankloriid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

521

58320

0007782-42–5

Grafiit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

522

14530

0007782-50–5

Kloor

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

523

45195

0007787-70–4

Vaskbromiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

524

24520

0008001-22–7

Sojaõli

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

525

62640

0008001-39–6

Jaapani vaha

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

526

43440

0008001-75–0

Tseresiin

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

527

14411

0008001-79–4

Riitsinusõli

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

42880

528

63760

0008002-43–5

Letsitiin:

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

529

67850

0008002-53–7

Ligniitvaha

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

530

41760

0008006-44–8

Kandelillavaha

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

531

36880

0008012-89–3

Mesilasvaha

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

532

88640

0008013-07–8

Epoksiiditud sojaõli

Jah

Ei

Ei

60

30 (*)

(32)

(*)

Direktiivis 2006/141/EÜ määratletud piimasegusid ja jätkupiimasegusid sisaldavate ning direktiivis 2006/125/EÜ määratletud toite sisaldavate klaaspurkide sulgemisel kasutatavate PVC-tihendite puhul on SML vähendatud väärtuseni 30 mg/kg.

Oksiraani < 8 %, joodiarv < 6

 

533

42720

0008015-86–9

Karnaubavaha

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

534

80720

0008017-16–1

Polüfosforhapped

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

535

24100

0008050-09–7

Kampol

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

24130

24190

83840

536

84320

0008050-15–5

Hüdrogeenitud kampoli metanoolester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

537

84080

0008050-26–8

Kampoli pentaerütritoolester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

538

84000

0008050-31–5

Kampoli glütseroolester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

539

24160

0008052-10–6

Kampoltallõli

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

540

63940

0008062-15–5

Lignosulfoonhape

Jah

Ei

Ei

0,24

 

Kasutada üksnes dispergaatorina plastdispersioonides

 

541

58480

0009000-01–5

Kummiaraabik

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

542

42640

0009000-11–7

Karboksümetüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

543

45920

0009000-16–2

Dammaravaik

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

544

58400

0009000-30–0

Guarkummi

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

545

93680

0009000-65–1

Tragakantkummi

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

546

71440

0009000-69–5

Pektiin

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

547

55440

0009000-70–8

Želatiin

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

548

42800

0009000-71–9

Kaseiin

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

549

80000

0009002-88–4

Polüetüleenvaha

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

550

81060

0009003-07–0

Polüpropüleenvaha

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

551

79920

0009003-11–6

0106392-12–5

Polü(etüleenpropüleen)glükool

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

552

81500

0009003-39–8

Polüvinüülpürrolidoon

Jah

Ei

Ei

 

 

Aine peab vastama direktiivis 2008/84/EÜ (3) sätestatud puhtuse nõuetele

 

553

14500

0009004-34–6

Tselluloos

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

43280

554

43300

0009004-36–8

Tselluloosatsetaatbutüraat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

555

53280

0009004-57–3

Etüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

556

54260

0009004-58–4

Etüülhüdroksüetüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

557

66640

0009004-59–5

Metüületüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

558

60560

0009004-62–0

Hüdroksüetüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

559

61680

0009004-64–2

Hüdroksüpropüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

560

66700

0009004-65–3

Metüülhüdroksüpropüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

561

66240

0009004-67–5

Metüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

562

22450

0009004-70–0

Nitrotselluloos

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

563

78320

0009004-97–1

Polüetüleenglükoolmonoritsinoleaat

Jah

Ei

Jah

42

 

 

 

564

24540

0009005-25–8

Toidutärklis

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

88800

565

61120

0009005-27–0

Hüdroksüetüültärklis

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

566

33350

0009005-32–7

Algiinhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

567

82080

0009005-37–2

1,2-propüleenglükoolalginaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

568

79040

0009005-64–5

Polüetüleenglükoolsorbitaanmonolauraat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

569

79120

0009005-65–6

Polüetüleenglükoolsorbitaanmonooleaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

570

79200

0009005-66–7

Polüetüleenglükoolsorbitaanmonopalmitaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

571

79280

0009005-67–8

Polüetüleenglükoolsorbitaanmonostearaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

572

79360

0009005-70–3

Polüetüleenglükoolsorbitaantrioleaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

573

79440

0009005-71–4

Polüetüleenglükoolsorbitaantristearaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

574

24250

0009006-04–6

Looduslik kautšuk

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

84560

575

76721

0063148-62–9

Polüdimetüülsiloksaan (molekulmass > 6 800)

Jah

Ei

Ei

 

 

Viskoossus 25 °C juures vähemalt 100 sentistouksi (100 × 10–6 m2/s)

 

576

60880

0009032-42–2

Hüdroksüetüülmetüültselluloos

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

577

62280

0009044-17–1

Isobutüleenbuteenkopolümeer

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

578

79600

0009046-01–9

Polüetüleenglükooli tridetsüüleeterfosfaat

Jah

Ei

Ei

5

 

Kasutada üksnes veepõhise toiduga kokku puutuvates materjalides ja esemetes.

Polüetüleenglükooli (EO ≤ 11) tridetsüüleetri sisaldus polüetüleenglükooli (EO ≤ 11) tridetsüüleeterfosfaadis (mono- ja dialküülester) kuni 10 %

 

579

61800

0009049-76–7

Hüdroksüpropüültärklis

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

580

46070

0010016-20–3

α-dekstriin

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

581

36800

0010022-31–8

Baariumnitraat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

582

50240

0010039-33–5

Di-n-oktüültinabis(2-etüülheksüülmaleaat)

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

583

40400

0010043-11–5

Boornitriid

Jah

Ei

Ei

 

(16)

 

 

584

13620

0010043-35–3

Boorhape

Jah

Jah

Ei

 

(16)

 

 

40320

585

41120

0010043-52–4

Kaltsiumkloriid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

586

65280

0010043-84–2

Mangaanhüpofosfit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

587

68400

0010094-45–8

Oktadetsüüleruukamiid

Jah

Ei

Jah

5

 

 

 

588

64320

0010377-51–2

Liitiumjodiid

Jah

Ei

Ei

 

(6)

 

 

589

52645

0010436-08–5

cis-11-eikoseenamiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

590

21370

0010595-80–9

Metakrüülhappe 2-sulfoetüülester

Ei

Jah

Ei

ND

 

 

(1)

591

36160

0010605-09–1

Askorbüülstearaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

592

34690

0011097-59–9

Alumiiniummagneesiumkarbonaathüdroksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

593

44960

0011104-61–3

Koobaltoksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

594

65360

0011129-60–5

Mangaanoksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

595

19510

0011132-73–3

Lignotselluloos

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

596

95935

0011138-66–2

Ksantaankummi

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

597

67120

0012001-26–2

Vilgukivi

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

598

41600

0012004-14–7

0037293-22–4

Kaltsiumsulfoaluminaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

599

36840

0012007-55–5

Baariumtetraboraat

Jah

Ei

Ei

 

(16)

 

 

600

60030

0012072-90–1

Hüdromagnesiit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

601

35440

0012124-97–9

Ammooniumbromiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

602

70240

0012198-93–5

Osokeriit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

603

83460

0012269-78–2

Pürofülliit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

604

60080

0012304-65–3

Hüdrotaltsiit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

605

11005

0012542-30–2

Akrüülhappe ditsüklopentenüülester

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(1)

606

65200

0012626-88–9

Mangaanhüdroksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

607

62245

0012751-22–3

Raudfosfiid

Jah

Ei

Ei

 

 

Kasutada üksnes PETi polümeerides ja kopolümeerides

 

608

40800

0013003-12–8

4,4′-butülideen-bis(6-tert-butüül-3-metüülfenüül-ditridetsüülfosfit)

Jah

Ei

Jah

6

 

 

 

609

83455

0013445-56–2

Pürofosforishape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

610

93440

0013463-67–7

titaandioksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

611

35120

0013560-49–1

3-aminokrootonhappe ja tiobis(2-hüdroksüületüül)eetri diester

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

612

16694

0013811-50–2

N,N′-divinüül-2-imidasolidinool

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(10)

613

95905

0013983-17–0

Vollastoniit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

614

45560

0014464-46–1

Kristobaliit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

615

92080

0014807-96–6

Talk

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

616

83470

0014808-60–7

Kvarts

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

617

10660

0015214-89–8

2-akrüülamido-2-metüülpropaansulfoonhape

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

618

51040

0015535-79–2

Di-n-oktüültinamerkaptoatsetaat

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

619

50320

0015571-58–1

Di-n-oktüültinabis(2-etüülheksüülmerkaptoatsetaat)

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

620

50720

0015571-60–5

Di-n-oktüültinadimaleaat

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

621

17110

0016219-75–3

5-etülideenbitsüklo[2.2.1]hept-2-een

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(9)

622

69840

0016260-09–6

Oleüülpalmitiinamiid

Jah

Ei

Jah

5

 

 

 

623

52640

0016389-88–1

Dolomiit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

624

18897

0016712-64–4

6-hüdroksü-2-naftaleenkarboksüülhape

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

625

36720

0017194-00–2

Baariumhüdroksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

626

57800

0018641-57–1

Glütserooltribehenaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

627

59760

0019569-21–2

Huntiit

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

628

96190

0020427-58–1

Tsinkhüdroksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

629

34560

0021645-51–2

alumiiniumhüdroksiid

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

630

82240

0022788-19–8

1,2-propüleenglükooldilauraat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

631

59120

0023128-74–7

1,6-heksametüleen-bis(3-(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksüfenüül)propioonamiid)

Jah

Ei

Jah

45

 

 

 

632

52880

0023676-09–7

4-etoksübensoehappe etüülester

Jah

Ei

Ei

3,6

 

 

 

633

53200

0023949-66–8

2-etoksü-2′-etüüloksaniliid

Jah

Ei

Jah

30

 

 

 

634

25910

0024800-44–0

Tripropüleenglükool

Ei

Jah

Ei

 

 

 

 

635

40720

0025013-16–5

tert-butüül-4-hüdroksüanisool

Jah

Ei

Ei

30

 

 

 

636

31500

0025134-51–4

Akrüülhappe ja 2-etüülheksüülakrülaadi kopolümeer

Jah

Ei

Ei

0,05

(22)

SML väljendatakse akrüülhappe 2-etüülheksüülestrina

 

637

71635

0025151-96–6

Pentaerütritooldioleaat

Jah

Ei

Ei

0,05

 

Mitte kasutada selliste rasvaste toitudega kokku puutuvates esemetes, mille jaoks on kindlaks määratud mudelaine D

 

638

23590

0025322-68–3

Polüetüleenglükool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

76960

639

23651

0025322-69–4

Polüpropüleenglükool

Jah

Jah

Ei

 

 

 

 

80800

640

54930

0025359-91–5

Formaldehüüd-1-naftooli kopolümeer

Jah

Ei

Ei

0,05

 

 

 

641

22331

0025513-64–8

Järgmiste ainete segu (sisaldus massiprotsentides): 1,6-diamino-2,2,4-trimetüülheksaan (35–45) ja 1,6-diamino-2,4,4-trimetüülheksaani (55–65)

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

(10)

642

64990

0025736-61–2

Maleiinanhüdriid-stüreeni kopolümeeri naatriumsool

Jah

Ei

Ei

 

 

Fraktsiooni molekulmassiga alla 1 000 Da ei tohi olla üle 0,05 massiprotsendi

 

643

87760

0026266-57–9

Sorbitaanmonopalmitaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

644

88080

0026266-58–0

Sorbitaantrioleaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

645

67760

0026401-86–5

Mono-n-oktüültinatris(isooktüülmerkaptoatsetaat)

Jah

Ei

Ei

 

(11)

 

 

646

50480

0026401-97–8

Di-n-oktüültinabis(isooktüülmerkaptoatsetaat)

Jah

Ei

Ei

 

(10)

 

 

647

56720

0026402-23–3

Glütseroolmonoheksanaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

648

56880

0026402-26–6

Glütseroolmonooktanaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

649

47210

0026427-07–6

Dibutüültiotinahappe polümeer

Jah

Ei

Ei

 

 

Molekulühik = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5–2)

 

650

49600

0026636-01–1

Dimetüültinabis(isooktüülmerkaptoatsetaat)

Jah

Ei

Ei

 

(9)

 

 

651

88240

0026658-19–5

Sorbitaantristearaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

652

38820

0026741-53–7

Bis(2,4-di-tert-butüülfenüül)pentaerütritooldifosfit

Jah

Ei

Jah

0,6

 

 

 

653

25270

0026747-90–0

2,4-tolueendiisotsüanaadi dimeer

Ei

Jah

Ei

 

(17)

1 mg/kg lõpptootes, väljendatult isotsüanaadina

(10)

654

88600

0026836-47–5

Sorbitoolmonostearaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

655

25450

0026896-48–0

Tritsüklodekaandimetanool

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

656

24760

0026914-43–2

Stüreensulfoonhape

Ei

Jah

Ei

0,05

 

 

 

657

67680

0027107-89–7

Mono-n-oktüültinatris(2-etüülheksüülmerkaptoatsetaat)

Jah

Ei

Ei

 

(11)

 

 

658

52000

0027176-87–0

Dodetsüülbenseensulfoonhape

Jah

Ei

Ei

30

 

 

 

659

82800

0027194-74–7

1,2-propüleenglükoolmonolauraat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

660

47540

0027458-90–8

Di-tert-dodetsüüldisulfiid

Jah

Ei

Jah

0,05

 

 

 

661

95360

0027676-62–6

1,3,5-tris(3,5-di-tert-butüül-4-hüdroksübensüül)-1,3,5-triasiin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trioon

Jah

Ei

Jah

5

 

 

 

662

25927

0027955-94–8

1,1,1-tris(4-hüdroksüfenool)etaan

Ei

Jah

Ei

0,005

 

Kasutada üksnes polükarbonaatides

(1)

663

64150

0028290-79–1

Linoleenhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

664

95000

0028931-67–1

Trimetüloolpropaantrimetakrülaadi ja metüülmetakrülaadi kopolümeer

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

665

83120

0029013-28–3

1,2-propüleenglükoolmonopalmitaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

666

87280

0029116-98–1

Sorbitaandioleaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

667

55190

0029204-02–2

Gadoleiinhape

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

668

80240

0029894-35–7

Polüglütseroolritsinoleaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

669

56610

0030233-64–8

Glütseroolmonobehenaat

Jah

Ei

Ei

 

 

 

 

670

56800