18.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 71/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/17/EL,

9. märts 2011,

millega tunnistatakse kehtetuks metroloogiat käsitlevad nõukogu direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 71/349/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu parema õigusloome põhimõtetes rõhutatakse siseriiklike ja liidu õigusaktide lihtsustamise tähtsust, sest see on ülimalt oluline ettevõtjate konkurentsivõime tõstmiseks ja Lissaboni tegevuskava eesmärkide saavutamiseks.

(2)

Paljusid mõõtevahendeid reguleerivad eridirektiivid, mis on vastu võetud nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiivi 71/316/EMÜ (liikmesriikide õigusaktide mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete ühtlustamise kohta) (3) alusel, mis sõnastati uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/34/EÜ (mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta) (4).

(3)

Nõukogu 26. juuli 1971. aasta direktiiv 71/317/EMÜ (keskmise täpsusega risttahukakujulisi kaaluvihte alates 5 kg kuni 50 kg ning keskmise täpsusega silindrilisi kaaluvihte alates 1 kg kuni 10 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta), (5) nõukogu 12. oktoobri 1971. aasta direktiiv 71/347/EMÜ (teravilja puistemassi mõõtmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta), (6) nõukogu 12. oktoobri 1971. aasta direktiiv 71/349/EMÜ (laevatankide kalibreerimist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta), (7) nõukogu 4. märtsi 1974. aasta direktiiv 74/148/EMÜ (keskmisest täpsemaid kaaluvihte alates 1 mg kuni 50 kg käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta), (8) nõukogu 17. detsembri 1974. aasta direktiiv 75/33/EMÜ (külmaveearvesteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta), (9) nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/765/EMÜ (alkoholomeetreid ja alkoholiareomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (10) ning nõukogu 26. mai 1986. aasta direktiiv 86/217/EMÜ (mootorsõidukite rehvimanomeetreid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta), (11) mis on vastu võetud direktiivi 71/316/EMÜ alusel, on tehniliselt vananenud, ei esinda mõõtevahendite tänapäevast taset või käsitlevad mõõtevahendeid, millega seotud tehnoloogiat enam ei arendata ning mis on järjest vähem kasutusel. Lisaks lubatakse liidu õigusaktide kõrval kohaldada siseriiklikke norme.

(4)

Kuigi nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivis 76/766/EMÜ (alkoholisisaldustabeleid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (12) on sätestatud täielik ühtlustamine, on enamik direktiivi sisust hõlmatud veini ja piiritusjookide alkoholisisalduse mõõtmist käsitlevate liidu õigusaktidega, täpsemalt komisjoni 17. septembri 1990. aasta määrusega (EMÜ) nr 2676/90 (millega nähakse ette ühenduse veinianalüüsi meetodid) (13) ning komisjoni 19. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 2870/2000 (millega sätestatakse ühenduse standardmeetodid piiritusjookide analüüsimiseks) (14). Alkoholisisaldustabelite rahvusvahelised standardid on identsed direktiivis 76/766/EMÜ sätestatuga ning need võivad jätkuvalt olla siseriiklike õigusaktide aluseks.

(5)

Kehtetuks tunnistatavates direktiivides käsitletud mõõtevahenditega seotud tehniline progress ja innovatsioon tagatakse praktikas välja töötatud rahvusvaheliste ja Euroopa tasandi standardite vabatahtliku kohaldamisega, sellistel standarditel põhinevaid tehnilisi nõudeid kehtestavate siseriiklike normide kohaldamisega või – parema õigusloome põhimõtete kohaselt – sätete lisamisega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/22/EÜ mõõtevahendite kohta (15). Lisaks on kõigi kehtetuks tunnistatavate direktiividega seotud toodete vaba liikumine siseturul tagatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 34, 35 ja 36 ning vastastikuse tunnustamise põhimõtte rahuldava kohaldamisega.

(6)

Direktiivi 2004/22/EÜ eelseisvat läbivaatamist silmas pidades tuleb seitsme direktiivi kehtetuks tunnistamise tähtpäev siiski määrata piisava ajavaruga, et võimaldada Euroopa Parlamendil ja nõukogul asuda direktiivi 2004/22/EÜ mis tahes muudatuste suhtes erinevale seisukohale.

(7)

Direktiiv 71/349/EMÜ tuleks kehtetuks tunnistada.

(8)

Direktiivid 71/317/EMÜ, 71/347/EMÜ, 74/148/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ tuleks samuti niipea kui võimalik kehtetuks tunnistada, kuid mitte enne hinnangu andmist selle kohta, kas kõnealuste direktiivide reguleerimisalasse kuuluvad mõõtevahendid tuleks lisada direktiivi 2004/22/EÜ reguleerimisalasse. Komisjon peaks sellise hinnangu andma paralleelselt oma aruandega direktiivi 2004/22/EÜ rakendamise kohta. Nimetatud hinnanguga seoses võib kõnealuste direktiivide kehtetuks tunnistamise tähtpäeva varasemaks muuta, et tagada mõõtevahendite valdkonnas liidu seadusandlike meetmete järjepidevus. Nimetatud direktiivide kehtetuks tunnistamine peaks igal juhul jõustuma hiljemalt 1. detsembril 2015.

(9)

Direktiivide kehtetuks tunnistamine ei tohiks tekitada uusi tõkkeid kaupade vabale liikumisele või täiendavat halduskoormust.

(10)

Direktiivide kehtetuks tunnistamine ei tohiks mõjutada kehtivaid EÜ tüübikinnitusi ega EÜ tüübikinnitustunnistusi nende kehtivuse lõppemiseni.

(11)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (16) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja liidu huvides tabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 kohaldamist, tunnistatakse direktiiv 71/349/EMÜ kehtetuks alates 1. juulist 2011.

Artikkel 2

Vastavalt artiklile 4 ja ilma et see piiraks artikli 6 lõike 2 kohaldamist, tunnistatakse direktiivid 71/347/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ, 76/766/EMÜ ja 86/217/EMÜ kehtetuks alates 1. detsembrist 2015.

Artikkel 3

Vastavalt artiklile 4 ja ilma et see piiraks artikli 6 lõike 3 kohaldamist, tunnistatakse direktiivid 71/317/EMÜ ja 74/148/EMÜ kehtetuks alates 1. detsembrist 2015.

Artikkel 4

Komisjon hindab liikmesriikide esitatud aruannete põhjal 30. aprilliks 2011, kas artiklites 2 ja 3 osutatud direktiivide reguleerimisalasse kuuluvad mõõtevahendid on vaja lisada direktiivi 2004/22/EÜ reguleerimisalasse ning kas üleminekumeetmeid ja kõnealuste direktiivide kehtetuks tunnistamise tähtpäeva on vaja sellest tulenevalt kohandada. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, lisades sellele vajaduse korral vastava õigusakti ettepaneku.

Artikkel 5

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad artikli 1 täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juuniks 2011. Nad edastavad kõnealuste meetmete teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid meetmeid alates 1. juulist 2011.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad artiklite 2 ja 3 täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. novembriks 2015. Nad edastavad kõnealuste meetmete teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid meetmeid alates 1. detsembrist 2015.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

3.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 6

1.   Direktiivi 71/349/EMÜ alusel kuni 30. juunini 2011 teostatud EÜ esmataatlused ja välja antud kalibreerimistunnistused jäävad kehtima.

2.   Direktiivide 71/347/EMÜ, 75/33/EMÜ, 76/765/EMÜ ja 86/217/EMÜ alusel kuni 30. novembrini 2015 teostatud EÜ tüübikinnitused ja välja antud EÜ tüübikinnitustunnistused jäävad kehtima.

3.   Direktiiviga 71/317/EMÜ kooskõlas olevatele kaaluvihtidele ja direktiiviga 74/148/EMÜ kooskõlas olevatele kaaluvihtidele võib teha EÜ esmataatluse vastavalt direktiivi 2009/34/EÜ artiklitele 8, 9 ja 10 kuni 30. novembrini 2025.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 9. märts 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

GYŐRI E.


(1)  ELT C 277, 17.11.2009, lk 49.

(2)  Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 21. veebruari 2011. aasta otsus.

(3)  EÜT L 202, 6.9.1971, lk 1.

(4)  ELT L 106, 28.4.2009, lk 7.

(5)  EÜT L 202, 6.9.1971, lk 14.

(6)  EÜT L 239, 25.10.1971, lk 1.

(7)  EÜT L 239, 25.10.1971, lk 15.

(8)  EÜT L 84, 28.3.1974, lk 3.

(9)  EÜT L 14, 20.1.1975, lk 1.

(10)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 143.

(11)  EÜT L 152, 6.6.1986, lk 48.

(12)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 149.

(13)  EÜT L 272, 3.10.1990, lk 1.

(14)  EÜT L 333, 29.12.2000, lk 20.

(15)  ELT L 135, 30.4.2004, lk 1.

(16)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.