4.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 291/2


KOMISJONI OTSUS,

3. september 2011,

millega moodustatakse sidusrühmade esindajatest koosnev riigihangetega tegelev komisjoni eksperdirühm ja asendatakse otsus 87/305/EMÜ riigihangete avamise nõuandekomitee moodustamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 291/02

EUROOPA LIIDU KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa 2020. aasta strateegias rõhutatakse, et riigihankepoliitika peaks tagama avalike vahendite tõhusaima kasutamise ja hoidma riigihanketuru avatuna kogu ELi ulatuses, seda eriti seoses tõsiste eelarvepiirangute ja majandusraskustega paljudes liikmesriikides.

(2)

Euroopa 2020. aasta strateegias tõstetakse esile seda, et riigihanke-eeskirjad peaksid parandama eelkõige innovaatiliste väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ärikeskkonda, et liikuda ressursitõhusa majanduse poole. Riigihankepoliitika peaks aitama saavutada ka ühiskonna ühiseid eesmärke, mille hulka kuuluvad võitlus kliimamuutustega ja innovatsiooni edendamine, mis on uued Euroopa ees seisvad väljakutsed.

(3)

Kõike seda arvesse võttes ei ole komisjoni 26. mai 1987. aasta otsusega 87/305/EMÜ (riigihangete avamise nõuandekomitee moodustamise kohta) (1) loodud raamistik enam sobiv selleks, et pakkuda komisjonile erialateadmisi ja praktilisi ideid, mis on vajalikud sellise riigihankepoliitika kujundamiseks, mis vastab ELi riigihankepoliitika valdkonnas esilekerkinud vajadustele.

(4)

Seepärast on vaja moodustada riigihanke ekspertide rühm uues õigusraamistikus, mis võimaldab ühelt poolt kohandada rühma tööd komisjoni uue eksperdirühmade raamistikuga (2) ning teiselt poolt pakkuda komisjonile vajalikke erialateadmisi ja kogemusi, selleks et seista silmitsi riigihangete valdkonna uute väljakutsetega.

(5)

Seepärast peaks rühm aitama komisjonil arendada kõrgekvaliteedilist riigihangete alast mõttevahetust ja poliitikat. Rühm valmistab vajaduse korral ette aruandeid või esitab arvamusi, et aidata komisjoni riigihangete alase ELi poliitika ja õiguse väljatöötamisel ja rakendamisel.

(6)

Lisaks võimaldaks selline foorum olla asjaomastel sektoritel kursis ELi hanke-eeskirjade kavandamise ja kohaldamisega.

(7)

Eeltoodut arvesse võttes peaks rühma koosseis olema mitmekesine, koosnedes isiklike võimete alusel ja/või esindatavatest huvidest lähtuvalt valitud liikmetest ning organisatsioonide esindajatest. Liikmetel peaks olema erinev tagapõhi, nende hulka võiksid kuuluda näiteks juristid, hankelepingutega tegelevad tehnilised eksperdid, teadlased, tööstus- või kaubandusorganisatsioonid, hankijate või üksuste ühendused.

(8)

Rühma koosseis peaks olema nii soo kui ka geograafilise päritolu seisukohalt nii tasakaalustatud kui võimalik.

(9)

Kõik liikmed peaksid vastama aktiivse ja kõrgekvaliteedilise koosolekutel osalemise ning nende ettevalmistamise ja vajadusel ka järelmeetmete osas esitatavatele kõrgetele standarditele.

(10)

Isikuandmeid tuleks töödelda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (3).

(11)

Seepärast tuleks otsus 87/305/EMÜ kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Riigihangetega tegelev sidusrühmade esindajatest koosnev komisjoni eksperdirühm

Käesolevaga moodustatakse sidusrühmade esindajatest koosnev riigihangetega tegelev eksperdirühm (edaspidi „rühm”).

Kõnealune rühm asendab otsusega 87/305/EMÜ moodustatud riigihangete avamise nõuandekomitee.

Artikkel 2

Rühma ülesanded

Rühma ülesanne on pakkuda komisjonile kõrgetasemelisi juriidilisi, majandusalaseid, tehnilisi ja/või praktilisi kogemusi ja teadmisi, et aidata komisjonil kujundada ELi riigihankepoliitikat.

Nende ülesannete hulka võib kuuluda:

a)

juriidiliste ja majandusanalüüside ning riigihangete tähtsaid arengusuundi või struktuurilisi suundumusi ja nende poolt ELi poliitikaraamistikule avaldatavat mõju käsitlevate kommentaaride esitamine;

b)

tagasiside andmine komisjoni talitustele konkreetsete sektorite selliste probleemide ja arengusuundade kohta, mille puhul võib olla vajalik riigihangete korraldamine, ning asjakohaste lahenduste pakkumine;

c)

panuse andmine ELi riigihankepoliitika tõhususe parandamisse;

d)

panuse andmine komisjoni poolt riigihangete valdkonnas ettevalmistatava õigusloomealase tegevuse raames;

e)

komisjoni talituste abistamine Euroopa Liidu Kohtu asjakohaste kohtuasjade analüüsimisel.

Rühma arvamused ei ole komisjoni või selle talituste suhtes siduvad.

Artikkel 3

Konsulteerimine

Komisjon või selle talitused võivad konsulteerida rühmaga igas ELi riigihangete alase poliitika, õiguse ja tavadega seotud küsimuses.

Artikkel 4

Koosseis ja liikmete nimetamine

1.   Rühm koosneb maksimaalselt 20 liikmest.

2.   Liikmed on üksikisikud, kes nimetatakse ametisse isikuliselt, üksikisikud, kes esindavad ühishuve, ja/või organisatsioonid, nagu on viidatud komisjoni eksperdirühmade horisontaaleeskirjade eeskirjas 8.

3.   Kõik liikmed ja nende esindajad vastavad aktiivse ja kõrgekvaliteedilise koosolekutel osalemise ning nende ettevalmistamise ja vajadusel ka järelmeetmete osas esitatavatele kõrgetele standarditele.

4.   Komisjoni talitused avaldavad rühma liikmete väljavalimiseks kandideerimiskutse.

5.   Liikmed nimetab ametisse siseturu ja teenuste peadirektoraadi peadirektor. Need liikmed valitakse üksikisikute ja organisatsioonide hulgast, kes on pädevad artiklites 2 ja 3 osutatud valdkondades ning kes on vastanud kandideerimiskutsele.

Organisatsioonid nimetavad oma esindajad. Siseturu ja teenuste peadirektoraadi peadirektor võib keelduda nimetamast ametisse organisatsiooni pakutud esindajat põhjusel, et esindaja ei vasta kandideerimiskutses nõutule. Sellisel juhul palutakse asjaomasel organisatsioonil nimetada teine esindaja.

6.   Siseturu ja teenuste peadirektoraadi peadirektor nimetab liikmed ametisse kolmeks aastaks. Nende ametiaega võib pikendada kõige rohkem kolme aasta võrra. Siseturu ja teenuste peadirektoraadi peadirektor otsustab ühe või mitme liikme uuestinimetamise üle nende osalemise kvaliteedi, korrapärasuse ja asjakohasuse alusel vastavalt artiklis 3 määratletule.

Liikmed jäävad ametisse ja jätkavad oma tegevust seni, kuni nad asendatakse.

7.   Võidakse otsustada nimetada ametisse sama palju asendusliikmeid kui on liikmeid. Asendusliikmed nimetatakse ametisse samade tingimuste alusel kui liikmed; asendusliikmed asendavad automaatselt iga liiget, kes puudub või ei saa töös osaleda.

8.   Liikmed, kes ei suuda rühma töös enam tõhusalt osaleda, kes lahkuvad ametist või kes ei täida aluslepingu artikli 339 või käesoleva artikli lõikes 5 nimetatud tingimusi, võib volituste lõpuni asendada.

9.   Isikuliselt ametisse nimetatud liikmed tegutsevad sõltumatult ja avalikes huvides. Sidusrühmade ühishuve esindavad üksikisikud ei esinda üht konkreetset sidusrühma.

10.   Isikuliselt ametisse nimetatud üksikisikute, ühishuve esindavate üksikisikute ning organisatsioonide nimed avaldatakse komisjoni eksperdirühmade ja sarnaste üksuste registris (edaspidi „register”). Ka üksikisikute esindatavad huvid avaldatakse registris.

Üksikisikud, kes ei soovi oma nime avaldamist, võivad taotleda erandit esimeses lõigus sätestatud avaldamiskohustusest. Erand tehakse üksnes juhul, kui eksperdi nime avaldamine võib seada ohtu tema turvalisuse või tema andmete tervikluse või põhjendamatult kahjustada tema eraelu puutumatust.

11.   Isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja need avaldatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 (4).

Artikkel 5

Tegevus

1.   Rühma tööd juhib komisjoni talituste esindaja.

2.   Rühm tegutseb kõnealuste talituste ülesandel.

3.   Komisjoni talitused kehtestavad eelnevalt koosolekute päevakorra. Sealjuures võivad kõnealused talitused võtta arvesse rühmaliikmete ettepanekuid.

4.   Komisjoni talitused võivad otsustada, kas rühma koosolekud toimuvad täiskoosseisus või allrühmades, mis moodustatakse nendest liikmetest, kelle erialateadmised ja/või huvid on konkreetse koosoleku päevakorrapunktidega konkreetselt seotud.

5.   Komisjoni talitused võivad kutsuda rühma töös ajutiselt osalema väliseksperte, kes on pädevad rühma või allrühma konkreetses päevakorraküsimuses. Lisaks võivad komisjoni talitused anda vaatleja staatuse üksikisikutele, eksperdirühmade horisontaaleeskirjade eeskirja 8 lõikes 3 määratletud organisatsioonidele ja kandidaatriikidele.

6.   Kõik rühma liikmed ja nende esindajad, samuti konkreetsele koosolekule kutsutud väliseksperdid ja vaatlejad järgivad aluslepingutes ja nende rakenduseeskirjades sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustust ning komisjoni otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom (5) lisas ELi salastatud teabe kaitseks sätestatud turvaeeskirju. Kõnealuste nõuete rikkumise korral võib siseturu ja teenuste peadirektoraadi peadirektor võtta asjakohaseid meetmeid.

7.   Rühma või selle allrühmade koosolekud peetakse komisjoni ruumides. Komisjon tagab rühmale sekretariaaditeenused. Rühma koosolekutel võivad osaleda komisjoni teised ametnikud, kes tunnevad menetluse vastu huvi.

8.   Rühma töökord vastab eksperdirühmade töökorra standardeeskirjadele, kui rühm ei võta vastu spetsiaalset töökorda.

9.   Komisjon avaldab eksperdirühma tegevuse kohta asjakohast teavet kas registri kaudu või registrist asjakohasele veebisaidile viitava lingi kaudu.

Artikkel 6

Kohtumiste kulud

10.   Eksperdirühma tegevuses osalejatele ei maksta osutatud teenuste eest tasu.

11.   Komisjon hüvitab sõidu- ja elamiskulud, mis osalejatel rühma tegevuses osalemiseks kanda tuleb, komisjonis kehtiva korra kohaselt.

12.   Kulud hüvitatakse nende summade piires, mis on iga-aastase vahendite eraldamise korra kohaselt selleks otstarbeks eraldatud.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 87/305/EMÜ (6) tunnistatakse kehtetuks.

Brüssel, 3. september 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Michel BARNIER


(1)  EÜT L 152, 12.6.1987, lk 32. Komisjoni 26. mai 1987. aasta otsus 87/305/EMÜ riigihangete avamise nõuandekomitee moodustamise kohta.

(2)  SEK(2010) 1360 (lõplik).

(3)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(4)  Vt joonealust märkust 3.

(5)  SEK(2007) 639, 25.6.2007.

(6)  Vt joonealust märkust 1.