1.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 289/9


ÜLDKOHTU OTSUS,

14. september 2011,

menetlusdokumentide e-Curia rakenduse kaudu esitamise ja kättetoimetamise kohta

2011/C 289/07

ÜLDKOHUS,

võttes arvesse kodukorda, eriti selle artikli 43 lõiget 7 ja artikli 100 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kommunikatsioonitehnoloogia arengut arvestades on välja töötatud veebirakendus, mille abil on võimalik menetlusdokumente elektrooniliselt esitada ja kätte toimetada.

(2)

Nimetatud rakendus, mis põhineb elektroonilisel tuvastamisel kasutajatunnuse ja parooli abil, vastab vahetatud dokumentide ehtsuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõudele,

OTSUSTAB:

Artikkel 1

Euroopa Liidu Kohtu kolme kohtu ühise veebirakenduse nimega „e-Curia” abil on võimalik menetlusdokumente käesolevas otsuses ette nähtud tingimustel elektrooniliselt esitada ja kätte toimetada.

Artikkel 2

Rakenduse kasutamiseks on vaja isiklikku kasutajatunnust ja parooli.

Artikkel 3

e-Curia kaudu esitatud menetlusdokumenti loetakse kodukorra artikli 43 lõike 1 esimese lõigu tähenduses selle menetlusdokumendi originaaliks, kui selle esitamiseks on kasutatud esindaja kasutajatunnust ja parooli. See identifitseerimine võrdub asjassepuutuva menetlusdokumendi allkirjastamisega.

Artikkel 4

e-Curia kaudu esitatud menetlusdokumendile tuleb lisada selles märgitud lisad ja nende nimekiri.

e-Curia kaudu esitatud menetlusdokumendi ja selle võimalike lisade tõestatud ärakirju ei ole vaja esitada.

Artikkel 5

Menetlusdokumendi esitamise ajaks kodukorra artikli 43 lõike 3 tähenduses loetakse aega, mil esindaja kinnitab selle menetlusdokumendi esitamise.

Kellaajaks loetakse Luksemburgi Suurhertsogiriigi kellaaega.

Artikkel 6

Menetlusdokumendid, sealhulgas kohtuotsused ja -määrused toimetatakse poolte esindajatele kätte e-Curia kaudu, kui nad on sellise kättetoimetamise viisiga sõnaselgelt nõustunud või kui nad on sellise kättetoimetamise viisiga nõustunud teatava kohtuasja raames, esitades menetlusdokumendi e-Curia kaudu.

Menetlusdokumendid toimetatakse e-Curia kaudu kätte ka liikmesriikidele, muudele Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikidele ning liidu institutsioonidele, organitele või asutustele, kes on sellise kättetoimetamise viisiga nõustunud.

Artikkel 7

Eelmises artiklis silmas peetud kättetoimetatud menetlusdokumentide adressaatidele teatatakse e-posti teel kõikidest e-Curia kaudu kätte toimetatud menetlusdokumentidest.

Menetlusdokument loetakse kättetoimetatuks hetkel, mil adressaat (esindaja või tema assistent) taotleb sellega tutvumist. Tutvumistaotluse puudumisel loetakse menetlusdokument kättetoimetatuks seitsmenda päeva möödumisel e-posti teel teate saatmisele järgnevast päevast.

Kui poolel on mitu esindajat või advokaati, võetakse tähtaegade arvutamisel arvesse esimese tutvumistaotluse esitamise aega.

Kellaajaks loetakse Luksemburgi Suurhertsogiriigi kellaaega.

Artikkel 8

Kohtusekretär kehtestab e-Curia kasutustingimused ja teostab neist kinnipidamise üle järelevalvet. e-Curia kasutamine neid tingimusi rikkudes võib kaasa tuua asjassepuutuva kasutajakonto deaktiveerimise.

Üldkohus võtab kõik vajalikud meetmed e-Curia igasuguse kuritarvitamise ja väärkasutuse vältimiseks.

Kasutajale teatatakse e-posti teel kõikidest käesoleva artikli alusel võetud meetmetest, mis takistavad tema konto kasutamist.

Artikkel 9

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Luxembourg, 14. september 2011

Kohtusekretär

E. COULON

President

M. JAEGER