12.8.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 236/10


KOMISJONI OTSUS,

11. august 2011,

millega kinnitatakse gaasi koordineerimisrühma koosseis ja töökord ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2006/791/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

2011/C 236/09

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrust (EL) nr 994/2010, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2004/67/EÜ, (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tarnekindluse meetmete koordineerimise hõlbustamiseks on määruse (EL) nr 994/2010 artikliga 12 moodustatud gaasi koordineerimisrühm. Kõnealusesse koordineerimisrühma kuuluvad liikmesriikide, eelkõige nende pädevate asutuste, samuti Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku esindajad ning asjaomase tööstusharu ja tarbijaskonna esinduskogud.

(2)

Gaasivarustuse kindluse eest vastutavad oma tegevusvaldkondade ja pädevuse piires ühiselt maagaasiettevõtjad, liikmesriigid ja komisjon. Kuid gaasivarustuse kindluse tagamisel võib oluline osa olla ka gaasi elektritootmiseks või tööstuslikel eesmärkidel kasutavatel tarbijatel, kes saavad kriisioludes võtta nõudlusest lähtuvaid meetmeid. Niisiis peaksid määruse (EL) nr 994/2010 kohaste meetmete tõhusaima kooskõlastamise huvides gaasi koordineerimisrühma töös aktiivselt osalema asjaomaste tarbijate ja tööstusharu esindajad.

(3)

Komisjon peaks koos liikmesriikidega kindlaks määrama koordineerimisrühma koosseisu ning tagama täieliku esindatuse ja kolmeastmelisuse (asjaomased maagaasiettevõtjad ja tööstusharu, liikmesriigid riiklikul või piirkondlikul tasandil ning liidu tasand) järgimise rühmas.

(4)

Esindavateks tuleks pidada järgmisi asjaomase tööstusharu rühmitusi:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/73/EÜ, mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/55/EÜ (2), artikli 2 lõike 10 tähenduses hoidlatevõrgu operaatoreid ning direktiivi 2009/73/EÜ artikli 2 lõike 12 tähenduses maagaasi veeldusjaama haldureid esindav Euroopa assotsiatsioon,

gaasitarne ettevõtjaid esindav Euroopa assotsiatsioon,

Euroopa gaasitootjaid esindav rahvusvaheline assotsiatsioon,

gaasimüüjaid esindav Euroopa assotsiatsioon.

(5)

Oluliste tarbijatena tuleks eristada nelja peamist maagaasi tarbivat sektorit:

tööstussektor,

gaasi kütusena kasutav energiasektor,

kodumajapidamised,

kaugküttesektor.

(6)

Gaasi koordineerimisrühm peaks andma komisjonile nõu liidu või piirkonna hädaolukorras, et hõlbustada varustuskindluse meetmete kooskõlastamist. Gaasi koordineerimisrühm on ka peamine organ, kellega komisjon peab konsulteerima ennetavate tegevuskavade ja hädaolukorra lahendamise kavade koostamisel. Gaasi koordineerimisrühm peaks jälgima määruse (EL) nr 994/2010 kohaselt võetavate meetmete piisavust ja asjakohasust ning vahetama gaasivarustuse kindluse seisukohast olulist teavet riiklikul, piirkondlikul ja liidu tasandil.

(7)

Koordineerimisrühma liikmete jaoks tuleks ette näha teabe avaldamise eeskirjad.

(8)

Liikmete isikuandmeid tuleks töödelda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (3).

(9)

Otsus 2006/791/EÜ tuleks tunnistada kehtetuks,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Gaasi koordineerimisrühma koosseis

1.   Gaasi koordineerimisrühmas (edaspidi „koordineerimisrühm”) on järgmised liikmed:

a)

liikmesriigid ja eelkõige nende pädevad asutused määruse (EL) nr 994/2010 artikli 2 lõike 2 mõistes;

b)

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (edaspidi „amet”);

c)

Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustik (European Network of Transmission System Operators for Gas – ENTSO);

d)

energiaühenduse sekretariaat;

e)

Euroopa Gaasipõhivõrguettevõtjate (Gas Infrastructure Europe – GIE) Liit hoidlatevõrgu operaatorite ja maagaasi veeldusjaamade haldurite esindajana;

f)

Eurogas;

g)

rahvusvaheline nafta- ja gaasitootjate ühendus (International Association of the Oil and Gas Producers – OGP);

h)

Energiaettevõtjate Euroopa Föderatsioon (European Federation of Energy Traders – EFET);

i)

tööstuslike energiatarbijate Euroopa föderatsioon (International Federation of Industrial Energy Consumers – IFIEC Europe);

j)

Eurelectric;

k)

Euroopa Tarbijaliitude Amet (European Consumers Organisation – BEUC);

l)

Euroheat & Power.

2.   Iga liige nimetab koordineerimisrühma töös osalemiseks kuni kaks alalist esindajat ja kaks asendusesindajat. Vähemalt üks liikmesriikide nimetatud alaline esindaja peab olema pädevast asutusest. Üks ameti nimetatud alalistest esindajatest täidab juhi kohustusi. Üks ENTSO nimetatud alalistest esindajatest täidab peasekretäri ülesandeid. Üks tootmisharu ja tarbijate esindusorganite nimetatud alalistest esindajatest täidab tegevjuhi või peasekretäri kohustusi.

3.   Kui pädev asutus ei ole riiklik reguleeriv asutus, tagavad liikmesriigid pädeva asutuse ja riikliku reguleeriva asutuse vahel piisava teabevahetuse koordineerimisrühma töö kohta.

4.   Hädaolukorra ajal liidu, liikmesriigi või piirkonna tasandil või muudes eriolukordades võib komisjon vähemalt kolme liikmesriigi taotlusel piirata gaasi koordineerimisrühmas osalemist nii, et kas kogu koosoleku jooksul või osaliselt on kohal üksnes liikmesriikide ja pädevate asutuste esindajad.

5.   Hädaolukorra ajal liidu, liikmesriigi või piirkonna tasandil või muudes eriolukordades võivad koordineerimisrühma liikmed paluda komisjonil nimetada koordineerimisrühma töös osalema rohkem kui kaks esindajat vastavatest pädevatest asutusest või teistest asutustest.

6.   Koordineerimisrühma liikmete nimed, samuti liikmete alaliste esindajate ja asendusliikmete nimed avaldatakse komisjoni eksperdirühmade ja muude samalaadsete üksuste registris (edaspidi „register”) (4).

7.   Isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja need avaldatakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001.

Artikkel 2

Koordineerimisrühma ülesanded

1.   Koordineerimisrühm moodustatakse selleks, et hõlbustada gaasivarustuse kindluse tagamiseks võetavate meetmete kooskõlastamist. Koordineerimisrühmaga konsulteeritakse ja eelkõige pakub see komisjonile abi määruse (EL) nr 994/2010 artikli 12 lõikes 2 sätestatud küsimustes:

a)

gaasivarustuse kindlus igal ajal ning eelkõige hädaolukorras;

b)

kogu teave, mis on asjakohane gaasivarustuse kindluse tagamiseks liikmesriikide, piirkondlikul ja liidu tasandil;

c)

head tavad ja võimalikud suunised kõigile asjaomastele osalejatele;

d)

varustuskindluse tase, võrdlusalused ja hindamismeetodid;

e)

liikmesriike, piirkondi ja kogu liitu hõlmavad stsenaariumid ning valmisolekutasemete katsetamine;

f)

ennetavate tegevuskavade ja hädaolukorra lahendamise kavade hindamine ning kõnealuste kavadega ettenähtud meetmete rakendamine;

g)

hädaolukorra lahendamise meetmete kooskõlastamine liidu piires, energiaühenduse asutamislepingu liikmesriikideks olevate kolmandate riikidega ja teiste kolmandate riikidega;

h)

olukorra tõttu kõige rohkem kannatanud liikmesriikidele vajalik abi.

2.   Vastavalt määruse (EL) nr 994/2010 artikli 11 lõikele 2 kutsub komisjon gaasi koordineerimisrühma kokku kohe pärast liidu või piirkondliku hädaolukorra väljakuulutamist.

Artikkel 3

Töökord

1.   Koordineerimisrühma eesistuja on komisjoni esindaja (edaspidi „eesistuja”).

2.   Vastavalt määruse (EL) nr 994/2010 artikli 12 lõikele 3 kutsub komisjon gaasi koordineerimisrühma korrapäraselt kokku ning jagab tundliku äriteabe konfidentsiaalsust tagades pädevatelt asutustelt saadud teavet.

3.   Kokkuleppel komisjoni talitustega võib rühm luua alarühmi, kes tegelevad konkreetsete küsimustega rühmaga kooskõlastatud volituste alusel. Kui alarühmade ülesanded on täidetud, saadetakse need laiali.

4.   Eesistuja võib kutsuda koordineerimisrühma või alarühma töös ajutiselt osalema väliseksperte, kellel on spetsiifiline pädevus mõnes päevakorraküsimuses. Samuti võib eesistuja anda ajutise või alalise vaatleja staatuse muudele isikutele või organisatsioonidele, kui nende osalemine on koordineerimisrühma töö seisukohast oluline.

5.   Töörühma või alarühma töös osalemisel saadud teavet, mis on komisjoni või koordineerimisrühma mis tahes liikme arvates konfidentsiaalne, ei avaldata. Eksperdirühmade liikmed ja nende esindajad ning ka kutsutud eksperdid ja vaatlejad järgivad aluslepingutes ja nende rakenduseeskirjades sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustust, samuti komisjoni otsuse 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom (5) lisas sätestatud komisjoni turvaeeskirju seoses ELi salastatud teabe kaitsmisega. Juhul kui kõnealuseid kohustusi ei täideta, võib komisjon võtta kõik asjakohased meetmed.

6.   Koordineerimisrühma ja selle alarühmade koosolekud peetakse komisjoni ruumides. Komisjon tagab seejuures sekretariaaditeenused. Koordineerimisrühma ja selle alarühmade koosolekutele võib kutsuda teiste komisjoni talituste ja Euroopa välisteenistuse esindajaid, kui arutletavad küsimused neid otseselt puudutavad.

7.   Koordineerimisrühm võtab oma töökorra vastu komisjoni kehtestatud töökorra standardeeskirjade alusel.

8.   Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 6 kohaldamist, teeb komisjon kõik asjakohased töödokumendid koordineerimisrühma liikmetele kättesaadavaks Euroopa Liidu ja tema partnerite ühises töökeskkonnas (CIRCA veebisait) ning avaldab koordineerimisrühma tegevuse kohta vajaliku teabe kas registris või eraldi veebisaidil, mis lingitakse registriga.

Artikkel 4

Koosolekutega seotud kulud

1.   Koordineerimisrühma tegevuses osalejatele osutatud teenuste eest tasu ei maksta.

2.   Iga liikmesriigi või vastava pädeva asutuse ühe esindaja reisikulud katab komisjon. Kulud hüvitatakse nende summade piires, mis on iga-aastase vahendite eraldamise korra kohaselt selleks otstarbeks eraldatud.

Artikkel 7

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2006/791/EÜ (6) tunnistatakse kehtetuks.

Brüssel, 11. august 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Günther OETTINGER


(1)  ELT L 295, 12.11.2010, lk 1.

(2)  ELT L 211, 14.8.2009, lk 36.

(3)  ELT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(4)  Liikmed, kes ei soovi oma nime avalikustamist, võivad taotleda erandi tegemist nimetatud reeglist. Eksperdirühma liikme nime mitteavalikustamise taotlus loetakse õigustatuks juhul, kui selle avaldamine võib ohustada liikme turvalisust, põhimõtete järgimist või tema eraelu puutumatust.

(5)  SEK(2007) 639, 25.6.2007.

(6)  ELT L 319, 18.11.2006, lk 49.