3.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 320/45


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

30. november 2011,

liidu rahalise toetuse kohta seoses Hispaanias 2009. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 8721 all)

(Ainult hispaaniakeelne tekst on autentne)

(2011/798/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas finantsmääruse artikliga 75 ja rakenduseeskirjade artikli 90 lõikega 1 eelneb liidu eelarvest kulukohustuse võtmisele rahastamisotsus, milles sätestatakse sellise meetme olulised osad, millega kaasneb kulude rahastamine eelarvest; rahastamisotsuse teeb institutsioon või asutus, kelle institutsioon on selleks volitanud.

(2)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, millega reguleeritakse liidu rahalist toetust veterinaariaalastele erimeetmetele, sealhulgas erakorralistele meetmetele. Et likvideerida võimalikult kiiresti lammaste katarraalne palavik, peaks liit oma rahalise toetusega osalema liikmesriigi tehtud abikõlblike kulutuste kandmises. Kõnealuse otsuse artikli 4 lõike 3 esimeses ja teises taandes on kindlaks määratud liidu rahalise toetuse protsendimäär, mida võib maksta liikmesriigi kantud kulude hüvitamiseks.

(3)

Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 349/2005 (millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ) (2) artiklis 3 on kehtestatud tingimused, mille alusel võib saada liidu rahalist toetust nende kulutuste katteks.

(4)

Komisjoni 5. märtsi 2010. aasta otsusega 2010/148/EL liidu rahalise toetuse kohta seoses Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal ja Itaalias 2009. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (3) andis liit rahalist toetust muu hulgas Hispaanias 2009. aastal linnugripi vastu võitlemiseks võetud erakorralistele meetmetele.

(5)

Hispaania esitas 3. mail 2010 ametliku hüvitisetaotluse, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 7 lõigetes 1 ja 2.

(6)

Komisjoni määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7 on sätestatud, et liidu rahalist toetust antakse üksnes tingimusel, et kavandatud tegevus on tegelikult ellu viidud ja ametiasutused on kogu vajaliku teabe esitanud ettenähtud tähtaegadeks.

(7)

Komisjoni talituste poolt määruse (EÜ) nr 349/2005 artikli 10 kohaselt läbiviidud auditi käigus avastati vaid väikseid rahandusalaseid probleeme.

(8)

Hispaania on seega siiani täitnud oma tehnilised ja halduskohustused, mis on sätestatud otsuse 2009/470/EÜ artikli 3 lõikes 4 ja määruse (EÜ) nr 349/2005 artiklis 7.

(9)

Eeltoodud kaalutlusi silmas pidades tuleks nüüd kinnitada liidu rahalise toetuse esimese osamakse summa abikõlblike kulutuste katteks, mis tehti seoses lindude gripi likvideerimisega Hispaanias 2009. aastal.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu rahalise toetuse raames makstakse Hispaaniale 500 000,00 euro suurune esimene osamakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus kujutab endast rahastamisotsust finantsmääruse artikli 75 tähenduses ning see on adresseeritud Hispaania Kuningriigile.

Brüssel, 30. november 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 55, 1.3.2005, lk 12.

(3)  ELT L 60, 10.3.2010, lk 22.